Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Отворен интернет

Правилата на ЕС утвърждават принципа на отворения достъп до интернет: интернет трафикът се третира без дискриминация, блокиране, ограничаване или приоритизиране.

    Визуално обяснение на блокирането и дроселирането: всеки европеец трябва да има достъп до отворен интернет

Нашият ангажимент за отворен достъп до интернет

Регламентът на ЕС относно отворения достъп до интернет предоставя на крайните ползватели пряко приложимо право на достъп и разпространение на законно съдържание и услуги по техен избор чрез тяхната услуга за достъп до интернет. Регламентът утвърждава и принципа на недискриминационно управление на трафика. В същото време тя позволява разумно управление на трафика и, с необходимите предпазни мерки, „специализирани услуги“.

Приложим от 2016 г. насам, настоящият регламент (2015/2120) е важно постижение за европейската стратегия в областта на цифровите технологии. Общите правила на ЕС относно достъпа до отворен интернет гарантират, че едни и същи разпоредби се прилагат в цяла Европа.

Прилагането на правилата за отворен достъп до интернет е важна задача на националните регулаторни органи (НРО), които следва да отчитат в максимална степен преразгледаните насоки на ОЕРЕС (.pdf) относно прилагането на Регламента за отворения достъп до интернет, приет от ОЕРЕС през юни 2020 г. и за изменение на насоките от 30 август 2016 г. Комисията продължава да следи отблизо прилагането на регламента. 

Съгласно тези правила блокирането, ограничаването и дискриминацията на интернет трафика от страна на доставчиците на интернет услуги (ИСУ) не са разрешени в ЕС. Има три изключения: спазване на законовите задължения; целостта на мрежата; управление на претоварването при извънредни и временни ситуации.

Целият трафик трябва да се третира еднакво. Например, не може да има приоритизиране на трафика в услугата за достъп до интернет. Равното третиране все още позволява разумно ежедневно управление на трафика в съответствие с обективно обосновани технически изисквания, които трябва да бъдат независими от произхода или местоназначението на трафика и от всякакви търговски съображения. 

Регламентът изяснява изискванията по отношение на предоставянето на специализирани услуги със специфични изисквания за качество от доставчиците на достъп до интернет и доставчиците на съдържание и приложения. Те трябва да спазват определени гаранции, за да гарантират, че отвореният интернет не е отрицателно засегнат от предоставянето на тези услуги.

Специализираните услуги не могат да бъдат заместител на услугите за достъп до интернет; те могат да бъдат предоставени само ако има достатъчен мрежов капацитет, за да ги предостави в допълнение към всяка услуга за достъп до интернет. И те не трябва да бъдат в ущърб на наличието или общото качество на услугите за достъп до интернет за крайните потребители.

Ролята на регулаторните органи и насоките на ОЕРЕС

Националните регулаторни органи (НРО) трябва да наблюдават развитието на пазара. Те имат правомощията и задължението да оценяват управлението на трафика, търговските практики и споразумения и да прилагат ефективно регламента.

НРО трябва също така да гарантират, че качеството на услугата за достъп до интернет отразява напредъка в технологиите. Те са оправомощени да определят минимални изисквания за качество на услугите на доставчиците на достъп до интернет и други подходящи мерки, за да гарантират, че всички крайни потребители се ползват от услуга за отворен достъп до интернет с добро качество.

На 30 август 2016 г. Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), в тясно сътрудничество с Комисията и след консултация със заинтересованите страни, издаде насоки за изпълнението на задълженията на НРО (.pdf), за да допринесе за последователното прилагане на настоящия регламент. Тези насоки помагат на НРО да оценяват споразуменията и търговските практики и „специализираните услуги“ спрямо общ показател, да постигат последователни решения и действия по правоприлагане и др.

На 16 юни 2020 г. ОЕРЕС преразгледа и публикува актуализираните си насоки за прилагане на Регламента за отворения достъп до интернет.

Новата версия на настоящите насоки осигурява яснота относно търговските оферти с диференцирано ценообразуване или диференцирано качество. Насоките бяха изготвени въз основа на опита на националните регулатори и на Комисията през последните 4 години. Те се адаптират така, че да отговарят по-добре на бъдещите случаи на използване на 5G, които ще предложат по-голяма гъвкавост, по-добро качество и специализирани услуги за свързани обекти.

Годишни доклади по държави относно отворения интернет от националните регулатори

Съгласно член 5 от Регламента националните регулаторни органи (НРО) трябва да следят отблизо и да гарантират спазването на разпоредбите относно отворения интернет. От НРО се изисква да публикуват годишни доклади и да ги споделят с Комисията и ОЕРЕС.

Комисията предоставя годишните доклади по държави, които получава от националните регулаторни органи, чрез отворен интернет. Тези доклади бяха изготвени от националните регулаторни органи (НРО) и изпратени на Комисията и на ОЕРЕС.

Последният шести набор от доклади обхваща периода от 1 май 2021 г. до 30 април 2022 г.

Предишни доклади

Доклад на Комисията относно отворения достъп до интернет

На 30 април 2019 г. Комисията публикува доклад относно прилагането на Регламента за отворения достъп до интернет. Целта на доклада беше да се преразгледат разпоредбите на Регламента относно отворения достъп до интернет. Комисията сравни положението през 2019 г. с положението през 2015 г. и стигна до заключението, че принципите на регламента са подходящи и ефективни по отношение на защитата на правата на крайните ползватели и насърчаването на интернет като двигател на иновациите.

На този етап не бяха предложени изменения на регламента, за да се продължи този период на регулаторна стабилност и с оглед на продължаването на защитата на правата на крайните ползватели и насърчаването на свободния достъп до интернет.

Комисията ще продължи да наблюдава развитието на пазара и на всеки четири години ще изготвя доклад за регламента относно отворения достъп до интернет.

Последни новини

Съдържание по темата

Обща картина

Свързаност

Целта на ЕС е Европа да бъде най-свързаният континент до 2030 г.

Вижте също

ИКТ и стандартизация

Спецификациите на ИКТ гарантират, че продуктите могат да се свързват и да взаимодействат помежду си, като стимулират иновациите и поддържат отворени и конкурентоспособни пазари на ИКТ.

Кодекс на ЕС за електронните съобщения

Политиката на ЕС в областта на електронните комуникации подобрява конкуренцията, стимулира иновациите и укрепва правата на потребителите в рамките на единния европейски пазар.

Инструментариум за свързване

Инструментариумът за свързаност предлага насоки за разгръщането на оптични и 5G мрежи. Тези мрежи ще предложат значителни икономически възможности.

Радиочестотен спектър: основата на безжичните комуникации

Безжичните комуникации, чрез обществени или частни мрежи, използват радиочестотния спектър, т.е. спектър от радиовълни, за пренос на информация. Такава комуникация може да бъде между хора, хора и машини или системи („нещата“ по-общо) или между нещата. В този контекст...

5G

5G е критичната мрежова технология от ново поколение, която ще даде възможност за иновации и ще подкрепи цифровата трансформация.

112: Номер на ЕС за спешни повиквания

Имаш ли нужда от помощ? 112 е вашият животоспасяващ номер! 112 е европейският телефонен номер за спешни повиквания, достъпен навсякъде в ЕС, безплатно.

Роуминг: свързан навсякъде в ЕС без допълнително заплащане

Докато пътувате из ЕС, можете да използвате телефона си, за да се обаждате, да изпращате текстови съобщения и да използвате данни, точно както правите у дома. Протоколите от обажданията, SMS и данните, които използвате в чужбина в ЕС, се таксуват по същия начин, както у дома.