Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Oscail an tIdirlíon

Cumhdaíonn rialacha an Aontais prionsabal na rochtana oscailte ar an Idirlíon: caithfear le trácht idirlín gan idirdhealú, gan bhac, gan scótáil ná gan tosaíocht a thabhairt.

    Míniú amhairc ar bhlocáil agus ar throttling: ní mór rochtain a bheith ag gach Eorpach ar Idirlíon oscailte

Ár dtiomantas do rochtain oscailte ar an Idirlíon

Le Rialachán an Aontais maidir le rochtain oscailte ar an Idirlíon, deonaítear d’úsáideoirí deiridh an ceart is infheidhme go díreach chun rochtain a fháil ar ábhar agus ar sheirbhísí dleathacha is rogha leo agus chun iad a dháileadh trína seirbhís rochtana idirlín. Cumhdaítear leis an Rialachán freisin prionsabal an bhainistithe tráchta neamh-idirdhealaitheach. Ag an am céanna, ceadaíonn sé bainistiú tráchta réasúnta agus, leis na coimircí is gá, ‘seirbhísí speisialaithe’.

Infheidhme ó 2016 i leith, is éacht mór é an Rialachán seo (2015/2120) do Straitéis Dhigiteach na hEorpa. Cinntíonn rialacha coiteanna an Aontais maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon go bhfuil feidhm ag na forálacha céanna ar fud na hEorpa.

Is cúram tábhachtach de chuid na nÚdarás Rialála Náisiúnta é forfheidhmiú na rialacha maidir le rochtain oscailte ar an Idirlíon, agus ba cheart lánaird a thabhairt ar threoirlínte athbhreithnithe BEREC (.pdf) maidir leis an Rialachán maidir le Rochtain Oscailte ar an Idirlíon a chur chun feidhme, ar treoirlínte iad a ghlac BEREC i mí an Mheithimh 2020 agus lena leasaítear treoirlínte an 30 Lúnasa 2016. Leanann an Coimisiún de dhlúthfhaireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin. 

Faoi na rialacha sin, ní cheadaítear do Sholáthraithe Seirbhísí Idirlín (ISPanna) trácht idirlín a bhlocáil, a throttáil ná a idirdhealú san Aontas. Tá trí eisceacht ann: comhlíonadh na n-oibleagáidí dlíthiúla; sláine an líonra; bainistiú ar phlódú i gcásanna eisceachtúla agus sealadacha.

Caithfear caitheamh go cothrom le gach trácht. Mar shampla, ní féidir aon tosaíocht a thabhairt do thrácht sa tseirbhís rochtana ar an Idirlíon. Leis an gcóir chomhionann is féidir trácht a bhainistiú go réasúnta ó lá go lá i gcomhréir le ceanglais theicniúla a bhfuil údar oibiachtúil leo, nach mór dóibh a bheith neamhspleách ar thionscnamh nó ar cheann scríbe an tráchta agus ar aon chúinsí tráchtála. 

Soiléirítear leis an Rialachán na ceanglais maidir le soláthar seirbhísí speisialaithe ag a bhfuil ceanglais cháilíochta shonracha ag soláthraithe rochtana idirlín agus ag soláthraithe ábhair agus feidhmchlár. Ní mór dóibh coimircí áirithe a urramú chun a áirithiú nach mbeidh tionchar diúltach ag soláthar na seirbhísí sin ar an Idirlíon oscailte.

Ní féidir seirbhísí speisialaithe a chur in ionad seirbhísí rochtana ar an Idirlíon; ní féidir iad a sholáthar ach amháin má tá acmhainneacht leordhóthanach líonra ann chun iad a sholáthar chomh maith le haon seirbhís rochtana idirlín. Agus, ní mór nach ndéanfaidh siad dochar d’infhaighteacht nó do cháilíocht ghinearálta seirbhísí rochtana ar an Idirlíon d’úsáideoirí deiridh.

Ról na rialtóirí agus treoirlínte BEREC

Ní mór do na hÚdaráis Rialála Náisiúnta (ÚNRanna) monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí sa mhargadh. Tá na cumhachtaí agus an oibleagáid acu measúnú a dhéanamh ar bhainistiú tráchta, ar chleachtais tráchtála agus ar chomhaontuithe agus an Rialachán a fhorfheidhmiú go héifeachtach.

Ní mór do NRAnna a chinntiú freisin go léiríonn cáilíocht na seirbhíse rochtana idirlín an dul chun cinn sa teicneolaíocht. Tugtar de chumhacht dóibh íoscheanglais maidir le cáilíocht seirbhíse a leagan síos do sholáthraithe rochtana ar an Idirlíon agus bearta iomchuí eile chun a áirithiú go mbainfidh gach úsáideoir deiridh leas as seirbhís rochtana oscailte idirlín ar ardchaighdeán.

An 30 Lúnasa 2016, d’eisigh Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC), i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le geallsealbhóirí, treoirlínte maidir le cur chun feidhme oibleagáidí na n-údarás rialála náisiúnta (.pdf) chun rannchuidiú le cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Rialacháin seo. Cabhraíonn na treoirlínte sin le NRAnna measúnú a dhéanamh ar chomhaontuithe agus ar chleachtais tráchtála agus ar ‘seirbhísí speisialaithe’ i gcoinne tagarmharc coiteann, chun cinntí comhsheasmhacha agus gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin comhsheasmhacha a bhaint amach, agus tuilleadh.

D’athbhreithnigh agus d’fhoilsigh BEREC a threoirlínte nuashonraithe an 16 Meitheamh 2020 chun an Rialachán maidir le Rochtain Oscailte ar an Idirlíon a chur chun feidhme.

Tugann an leagan nua de na treoirlínte seo soiléireacht maidir le tairiscintí tráchtála le praghsáil dhifreáilte nó cáilíocht dhifreáilte. Ullmhaíodh na treoirlínte bunaithe ar thaithí na rialálaithe náisiúnta agus an Choimisiúin le 4 bliana anuas. Déantar iad a choigeartú chun go mbeidh siad in oiriúint níos fearr do chásanna úsáide 5G amach anseo a chuirfidh níos mó solúbthachta, seirbhísí ar chaighdeán níos fearr agus sainseirbhísí ar fáil do réada nasctha.

Tuarascálacha bliantúla de réir tíre ó rialálaithe náisiúnta ar an idirlíon oscailte

De réir Airteagal 5 den Rialachán, ní mór do na hÚdaráis Rialála Náisiúnta (ÚNRanna) dlúthfhaireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na bhforálacha maidir leis an idirlíon oscailte agus comhlíonadh na bhforálacha sin a áirithiú. Iarrtar ar na ÚNRanna tuarascálacha bliantúla a fhoilsiú agus iad a roinnt leis an gCoimisiún agus le BEREC.

Cuireann an Coimisiún na tuarascálacha bliantúla de réir tíre a fhaigheann sé ó na rialálaithe náisiúnta ar fáil ar an idirlíon oscailte. Is iad na hÚdaráis Rialála Náisiúnta (ÚNRanna) a d’ullmhaigh na tuarascálacha sin agus cuireadh chuig an gCoimisiún agus chuig BEREC iad.

Leis an séú sraith tuarascálacha is déanaí, cumhdaítear an tréimhse ón 1 Bealtaine 2021 go dtí an 30 Aibreán 2022.

Tuarascálacha roimhe seo

Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon

D’eisigh an Coimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme an Rialacháin maidir le Rochtain Oscailte ar an Idirlíon an 30 Aibreán 2019. Ba é aidhm na tuarascála athbhreithniú a dhéanamh ar fhorálacha an Rialacháin maidir le rochtain oscailte ar an Idirlíon. Chuir an Coimisiún an staid in 2019 i gcomparáid leis an staid in 2015 agus tháinig sé ar an gconclúid go bhfuil prionsabail an Rialacháin iomchuí agus éifeachtach maidir le cearta úsáideoirí deiridh a chosaint agus an t-idirlíon a chur chun cinn mar inneall nuálaíochta.

Níor moladh aon leasú a dhéanamh ar an Rialachán ag an gcéim seo d’fhonn leanúint leis an tréimhse cobhsaíochta rialála seo agus d’fhonn leanúint de chearta úsáideoirí deiridh a chosaint agus rochtain oscailte ar an idirlíon a chur chun cinn.

Leanfaidh an Coimisiún d’fhaireachán a dhéanamh ar fhorbairtí sa mhargadh agus eiseoidh sé tuarascáil ar an Rialachán maidir le rochtain oscailte ar an Idirlíon gach ceithre bliana.

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Nascacht

Is é sprioc an Aontais go mbeidh an Eoraip ar an mór-roinn is nasctha faoi 2030.

Féach freisin

TFC agus caighdeánú

Le caighdeáin agus sonraíochtaí TFC, áirithítear gur féidir le táirgí nascadh agus idiroibriú lena chéile, borradh a chur faoin nuálaíocht, agus margaí TFC a choinneáil oscailte agus iomaíoch.

Cód Cumarsáide Leictreonaí an Aontais Eorpaigh

Cuireann beartas cumarsáide leictreonaí an Aontais feabhas ar an iomaíocht, spreagann sé nuálaíocht, agus cuireann sé borradh faoi chearta tomhaltóirí laistigh den mhargadh aonair Eorpach.

An Bosca Uirlisí Nascachta

Tugann an bosca uirlisí nascachta treoir maidir le líonraí snáithín agus 5G a imscaradh. Cuirfidh na líonraí sin deiseanna eacnamaíocha suntasacha ar fáil.

Speictream raidió: bonn na cumarsáide gan sreang

Wireless communications, via public or private networks, use radio spectrum, i.e. a range of radio waves, to carry information. Such communication can be between people, people and machines or systems (“things” more general) or between things. In this context, radio spectrum is...

5G

Is é 5G an teicneolaíocht líonra glúine nua chriticiúil lena gcumasófar an nuálaíocht agus lena dtacófar leis an gclaochlú digiteach.

112: Uimhir éigeandála an Aontais

An bhfuil cabhair uait? Tá 112 d’uimhir tarrthála! Is í 112 an uimhir theileafóin éigeandála Eorpach, atá ar fáil i ngach áit san Aontas, saor in aisce.

Fánaíocht: ceangailte áit ar bith san AE gan aon táille bhreise

Agus tú ag taisteal ar fud an Aontais, is féidir leat do ghuthán a úsáid chun glaoch, téacs agus sonraí a úsáid díreach mar a dhéanann tú sa bhaile. Is ionann miontuairiscí na nglaonna, na SMS agus na sonraí a úsáideann tú thar lear san Aontas Eorpach agus miontuairiscí na...

Leathanbhanda satailíte

Tá leathanbhanda satailíte ar fáil chun nascacht idirlín thapa a chur ar fáil ar fud gach tír san Aontas.

Tacaíocht do rolladh amach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna an Aontais maidir leis an tSochaí Ghigighiotáin a bhaint amach.