Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internet deschis

Normele UE consacră principiul accesului deschis la internet: traficul pe internet este tratat fără discriminare, blocare, restrângere sau prioritizare.

    Explicația vizuală a blocării și a tremurării: fiecare european trebuie să aibă acces la internet deschis

Angajamentul nostru de a deschide accesul la internet

Regulamentul UE privind accesul deschis la internet acordă utilizatorilor finali dreptul direct aplicabil de a accesa și de a distribui conținuturi și servicii legale la alegerea lor prin intermediul serviciului lor de acces la internet. Regulamentul consacră, de asemenea, principiul gestionării nediscriminatorii a traficului. În același timp, permite gestionarea rezonabilă a traficului și, cu garanțiile necesare, „servicii specializate”.

Aplicabil din 2016, prezentul regulament (2015/2120) reprezintă o realizare majoră pentru strategia digitală a Europei. Normele comune ale UE privind accesul la internetul deschis asigură aplicarea acelorași dispoziții în întreaga Europă.

Asigurarea respectării normelor privind accesul la internet deschis este o sarcină importantă a autorităților naționale de reglementare (ANR), care ar trebui să țină seama în cea mai mare măsură de orientările revizuite ale OAREC (.pdf) privind punerea în aplicare a Regulamentului privind accesul la internet deschis, adoptate de OAREC în iunie 2020 și de modificare a orientărilor din 30 august 2016. Comisia continuă să monitorizeze îndeaproape aplicarea regulamentului. 

În temeiul acestor norme, blocarea, restrângerea și discriminarea traficului de internet de către furnizorii de servicii de internet (ISP) nu sunt permise în UE. Există trei excepții: respectarea obligațiilor legale; integritatea rețelei; gestionarea congestiilor în situații excepționale și temporare.

Tot traficul trebuie tratat în mod egal. De exemplu, nu poate exista o prioritizare a traficului în serviciul de acces la internet. Egalitatea de tratament permite în continuare gestionarea zilnică rezonabilă a traficului în conformitate cu cerințe tehnice justificate în mod obiectiv, care trebuie să fie independente de originea sau destinația traficului și de orice considerente comerciale. 

Regulamentul clarifică cerințele privind furnizarea de servicii specializate cu cerințe de calitate specifice de către furnizorii de acces la internet și furnizorii de conținut și aplicații. Acestea trebuie să respecte anumite garanții pentru a se asigura că internetul deschis nu este afectat în mod negativ de furnizarea acestor servicii.

Serviciile specializate nu pot înlocui serviciile de acces la internet; acestea pot fi furnizate numai dacă există o capacitate de rețea suficientă pentru a le furniza în plus față de orice serviciu de acces la internet. Și nu trebuie să fie în detrimentul disponibilității sau calității generale a serviciilor de acces la internet pentru utilizatorii finali.

Rolul autorităților de reglementare și orientările OAREC

Autoritățile naționale de reglementare (ANR) trebuie să monitorizeze evoluțiile pieței. Acestea au competența și obligația de a evalua gestionarea traficului, practicile comerciale și acordurile și de a asigura aplicarea efectivă a regulamentului.

ANR-urile trebuie, de asemenea, să se asigure că calitatea serviciului de acces la internet reflectă progresele tehnologice. Aceștia sunt împuterniciți să stabilească cerințe minime de calitate a serviciilor pentru furnizorii de acces la internet și alte măsuri adecvate pentru a se asigura că toți utilizatorii finali beneficiază de un serviciu deschis de acces la internet de bună calitate.

La 30 august 2016, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), în strânsă cooperare cu Comisia și după consultarea părților interesate, a emis orientări pentru punerea în aplicare a obligațiilor ANR-urilor (.pdf) pentru a contribui la aplicarea consecventă a prezentului regulament. Aceste orientări ajută ANR-urile să evaluezeacordurile și practicile comerciale și „serviciile specializate” în raport cu un criteriu comun de referință, să ajungă la decizii și acțiuni coerente de asigurare a respectării legii și multe altele.

OAREC a revizuit și a publicat orientările sale actualizate la 16 iunie 2020 pentru a pune în aplicare Regulamentul privind accesul la internet deschis.

Noua versiune a acestor orientări oferă claritate cu privire la ofertele comerciale cu prețuri diferențiate sau cu o calitate diferențiată. Orientările au fost elaborate pe baza experienței autorităților naționale de reglementare și a Comisiei în ultimii 4 ani. Acestea sunt adaptate pentru a se adapta mai bine la viitoarele cazuri de utilizare 5G, care vor oferi mai multă flexibilitate, o calitate mai bună și servicii specializate pentru obiectele conectate.

Rapoarte anuale de țară privind internetul deschis din partea autorităților naționale de reglementare

În conformitate cu articolul 5 din regulament, autoritățile naționale de reglementare (ANR) trebuie să monitorizeze îndeaproape și să asigure respectarea dispozițiilor privind internetul deschis. ANR-urile sunt invitate să publice rapoarte anuale și să le transmită Comisiei și OAREC.

Comisia pune la dispoziție rapoartele anuale de țară pe care le primește de la autoritățile naționale de reglementare pe internet deschis. Aceste rapoarte au fost elaborate de autoritățile naționale de reglementare (ANR) și transmise Comisiei și OAREC.

Cel mai recent, al șaselea set de rapoarte acoperă perioada cuprinsă între 1 mai 2021 și 30 aprilie 2022.

Rapoarte anterioare

Raportul Comisiei privind accesul la internetul deschis

La 30 aprilie 2019, Comisia a emis un raport privind punerea în aplicare a Regulamentului privind accesul la internet deschis. Scopul raportului a fost revizuirea dispozițiilor Regulamentului privind accesul la internet deschis. Comisia a comparat situația din 2019 cu cea din 2015 și a concluzionat că principiile regulamentului sunt adecvate și eficace în ceea ce privește protejarea drepturilor utilizatorilor finali și promovarea internetului ca motor al inovării.

Nu au fost propuse modificări ale regulamentului în această etapă pentru a continua această perioadă de stabilitate în materie de reglementare și pentru a proteja în continuare drepturile utilizatorilor finali și pentru a promova accesul liber la internet.

Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piață și va publica un raport privind regulamentul privind accesul la internet deschis o dată la patru ani.

Cele mai recente știri

REPORT / STUDY |
Annual country reports on Open Internet from national regulatory authorities - 2020

The European Commission has published the annual country reports from National Regulatory Authorities (NRAs) on compliance with the provisions on open internet for the fourth consecutive year. The NRA reports are provided every year to the Commission and the Body of the European Regulators for Electronic Communications (BEREC). The fourth set of reports covers the timeframe from 1 May 2019 until 30 April 2020.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Conectivitate

Obiectivul UE este ca până în 2030 Europa să fie continentul cel mai conectat.

Citiți și

TIC și standardizarea

Specificațiile TIC garantează că produsele se pot conecta și interopera între ele, stimulând inovarea și menținând piețele TIC deschise și competitive.

Codul Comunicațiilor Electronice al UE

Politica UE în domeniul comunicațiilor electronice îmbunătățește concurența, stimulează inovarea și consolidează drepturile consumatorilor în cadrul pieței unice europene.

Setul de instrumente pentru conectivitate

Setul de instrumente pentru conectivitate oferă orientări pentru implementarea rețelelor de fibră optică și 5G. Aceste rețele vor oferi oportunități economice semnificative.

Spectrul radio: baza comunicațiilor fără fir

Comunicațiile fără fir, prin intermediul rețelelor publice sau private, utilizează spectrul radio, adică o serie de unde radio, pentru a transporta informații. O astfel de comunicare poate fi între oameni, oameni și mașini sau sisteme („lucruri” mai generale) sau între lucruri...

5G

5G este tehnologia de rețea de nouă generație care va permite inovarea și va sprijini transformarea digitală.

112: Numărul de urgență al UE

Ai nevoie de ajutor? 112 este numărul tău salvator de vieți! 112 este numărul european de telefon de urgență, disponibil gratuit peste tot în UE.

Roaming: conectat oriunde în UE fără costuri suplimentare

Pe măsură ce călătoriți în UE, vă puteți folosi telefonul pentru a apela, a trimite mesaje și a utiliza date la fel ca acasă. Procesele-verbale ale apelurilor, SMS-urilor și datelor pe care le utilizați în străinătate în UE sunt taxate la fel ca acasă.

Bandă largă prin satelit

Banda largă prin satelit este disponibilă pentru a oferi conectivitate rapidă la internet în toate țările UE.

Suport pentru lansarea de bandă largă

Comisia Europeană sprijină întreprinderile, managerii de proiect și autoritățile din UE în ceea ce privește creșterea acoperirii rețelelor pentru a atinge obiectivele societății gigabiților din UE.