Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internet miftuħ

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu l-prinċipju tal-aċċess miftuħ għall-Internet: it-traffiku tal-internet għandu jiġi ttrattat mingħajr diskriminazzjoni, imblukkar, trażżin jew prijoritizzazzjoni.

    Spjegazzjoni viżwali tal-imblukkar u t-trażżin: kull Ewropew għandu jkollu aċċess għal Internet miftuħ

L-impenn tagħna għal aċċess miftuħ għall-Internet

Ir-Regolament tal-UE dwar l-aċċess għal Internet miftuħ jagħti lill-utenti aħħarin id-dritt applikabbli direttament li jaċċessaw u jiddistribwixxu kontenut u servizzi legali tal-għażla tagħhom permezz tas-servizz ta’ aċċess għall-Internet tagħhom. Ir-Regolament jistabbilixxi wkoll il-prinċipju ta’ ġestjoni nondiskriminatorja tat-traffiku. Fl-istess ħin, tippermetti ġestjoni raġonevoli tat-traffiku u, bis-salvagwardji meħtieġa, “servizzi speċjalizzati”.

Applikabbli mill-2016, dan ir-Regolament (2015/2120) huwa kisba ewlenija għall-Istrateġija Diġitali tal-Ewropa. Ir-regoli komuni tal-UE dwar l-aċċess għal internet miftuħ jiżguraw li japplikaw l-istess dispożizzjonijiet madwar l-Ewropa.

L-infurzar tar-regoli dwar l-aċċess miftuħ għall-Internet huwa kompitu importanti tal-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs), li għandhom iqisu bis-sħiħ il- linji gwida riveduti tal-BEREC (.pdf) dwar l-Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Aċċess għall-Internet Miftuħ, adottati mill-BEREC f’Ġunju 2020 u li jemendaw il-linji gwida tat-30 ta’ Awwissu 2016. Il-Kummissjoni tkompli tissorvelja mill-qrib l-applikazzjoni tar-Regolament. 

Skont dawn ir-regoli, l-imblukkar, it-trażżin u d-diskriminazzjoni tat-traffiku tal-internet mill-Fornituri tas-Servizzi tal-Internet (ISPs) mhumiex permessi fl-UE. Hemm 3 eċċezzjonijiet: il-konformità mal-obbligi legali; l-integrità tan-netwerk; il-ġestjoni tal-konġestjoni f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali u temporanji.

It-traffiku kollu għandu jiġi ttrattat bl-istess mod. Pereżempju, ma jista’ jkun hemm l-ebda prijoritizzazzjoni tat-traffiku fis-servizz tal-aċċess għall-Internet. It-trattament ugwali xorta jippermetti ġestjoni raġonevoli tat-traffiku ta’ kuljum skont rekwiżiti tekniċi ġustifikati b’mod oġġettiv, li jridu jkunu indipendenti mill-oriġini jew mid-destinazzjoni tat-traffiku u minn kwalunkwe kunsiderazzjonijiet kummerċjali. 

Ir-Regolament jiċċara r-rekwiżiti rigward il-forniment ta’ servizzi speċjalizzati b’rekwiżiti speċifiċi tal-kwalità mill-fornituri tal-aċċess għall-internet u l-fornituri tal-kontenut u l-applikazzjonijiet. Huma għandhom jirrispettaw ċerti salvagwardji biex jiżguraw li l-Internet miftuħ ma jiġix affettwat b’mod negattiv mill-forniment ta’ dawn is-servizzi.

Is-servizzi speċjalizzati ma jistgħux jissostitwixxu s-servizzi ta’ aċċess għall-Internet; dawn jistgħu jiġu pprovduti biss jekk ikun hemm biżżejjed kapaċità tan-netwerk biex jiġu pprovduti flimkien ma’ kwalunkwe servizz ta’ aċċess għall-Internet. U, m’għandhomx ikunu ta’ detriment għad-disponibbiltà jew il-kwalità ġenerali tas-servizzi ta’ aċċess għall-Internet għall-utenti finali.

Ir-rwol tar-regolaturi u l-linji gwida tal-BEREC

L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) għandhom jimmonitorjaw l-iżviluppi tas-suq. Huma għandhom is-setgħat u l-obbligu li jivvalutaw il-ġestjoni tat-traffiku, il-prattiki kummerċjali u l-ftehimiet u li jinfurzaw ir-Regolament b’mod effettiv.

L-NRAs għandhom jiżguraw ukoll li l-kwalità tas-servizz tal-aċċess għall-Internet tirrifletti l-avvanzi fit-teknoloġija. Huma għandhom is-setgħa li jistabbilixxu rekwiżiti minimi ta’ kwalità tas-servizz għall-fornituri tal-aċċess għall-Internet u miżuri xierqa oħra biex jiżguraw li l-utenti finali kollha jgawdu minn servizz miftuħ ta’ aċċess għall-Internet ta’ kwalità tajba.

Fit-30 ta’ Awwissu 2016, il- Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC), f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, ħareġ linji gwida għall-implimentazzjoni tal-obbligi tal-NRAs (.pdf) sabiex jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-Regolament. Dawn il-linji gwida jgħinu lill-NRAs jivvalutaw il-ftehimiet u l-prattiki kummerċjali u s-“servizzi speċjalizzati” kontra parametru referenzjarju komuni, biex jilħqu deċiżjonijiet konsistenti u azzjonijiet ta’ infurzar, u aktar.

Il-BEREC irreveda u ppubblika l- linji gwida aġġornati tiegħu fis-16 ta’ Ġunju 2020 biex jimplimenta r-Regolament dwar l-Aċċess għall-Internet Miftuħ.

Il-verżjoni l-ġdida ta’ dawn il-linji gwida tipprovdi ċarezza dwar l-offerti kummerċjali bi prezzijiet differenzjati jew bi kwalità differenzjata. Il-linji gwida tħejjew abbażi tal-esperjenza tar-regolaturi nazzjonali u tal-Kummissjoni matul l-aħħar erba’ snin. Dawn huma aġġustati biex jaqblu aħjar ma’ każijiet futuri ta’ użu tal-5G li se joffru aktar flessibbiltà, kwalità aħjar u servizzi speċjalizzati għal oġġetti konnessi.

Rapporti annwali tal-pajjiżi dwar l-internet miftuħ mir-regolaturi nazzjonali

Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament, l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) għandhom jimmonitorjaw mill-qrib u jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l-internet miftuħ. L-NRAs huma mitluba jippubblikaw ir-rapporti annwali u jaqsmuhom mal-Kummissjoni u mal-BEREC.

Il-Kummissjoni tagħmel disponibbli r-rapporti annwali tal-pajjiżi li tirċievi mir-regolaturi nazzjonali fuq l-Internet miftuħ. Dawn ir-rapporti tħejjew mill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) u ntbagħtu lill-Kummissjoni u lill-BEREC.

Is- sitt sett ta’ rapporti l- aktar reċenti jkopri l-perjodu mill-1 ta’ Mejju 2021 sat-30 ta’ April 2022.

Rapporti preċedenti

Rapport tal-Kummissjoni dwar l-aċċess għal internet miftuħ

Il-Kummissjoni ħarġet rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Aċċess għall-Internet Miftuħ fit-30 ta’ April 2019. L-għan tar-rapport kien li jirrevedi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar l-aċċess miftuħ għall-Internet. Il-Kummissjoni qabblet is-sitwazzjoni fl-2019 ma’ dik fl-2015 u kkonkludiet li l-prinċipji tar-Regolament huma xierqa u effettivi fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-utenti finali u fil-promozzjoni tal-internet bħala magna tal-innovazzjoni.

F’dan l-istadju ma ġiet proposta l-ebda emenda għar-Regolament sabiex jitkompla dan il-perjodu ta’ stabbiltà regolatorja u bil-ħsieb li jkomplu jiġu protetti d-drittijiet tal-utenti finali u jiġi promoss l-aċċess miftuħ għall-internet.

Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja l-iżviluppi fis-suq u se toħroġ rapport tar-Regolament dwar l-aċċess miftuħ għall-Internet kull erba’ snin.

L-aħħar aħbarijiet

REPORT / STUDY |
Annual country reports on Open Internet from national regulatory authorities - 2020

The European Commission has published the annual country reports from National Regulatory Authorities (NRAs) on compliance with the provisions on open internet for the fourth consecutive year. The NRA reports are provided every year to the Commission and the Body of the European Regulators for Electronic Communications (BEREC). The fourth set of reports covers the timeframe from 1 May 2019 until 30 April 2020.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Konnettività

L-għan tal-UE huwa li l-Ewropa tkun l-aktar kontinent konness sal-2030.

Ara Wkoll

L-ICT u l-istandardizzazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tal-ICT jiżguraw li l-prodotti jistgħu jikkonnettjaw u jinteroperaw ma’ xulxin, jagħtu spinta lill-innovazzjoni, u jżommu s-swieq tal-ICT miftuħa u kompetittivi.

Is-Sett ta’ Għodod tal-Konnettività

Is-sett ta’ għodod tal-konnettività joffri gwida għall-użu tan-netwerks tal-fibra u tal-5G. Dawn in-netwerks se joffru opportunitajiet ekonomiċi sinifikanti.

Spektrum tar-radju: il-bażi tal-komunikazzjoni mingħajr fili

Il-komunikazzjonijiet mingħajr fili, permezz ta’ netwerks pubbliċi jew privati, jużaw l-ispettru tar-radju, jiġifieri firxa ta’ mewġ tar-radju, biex iġorru l-informazzjoni. Komunikazzjoni bħal din tista’ tkun bejn in-nies, in-nies u l-magni jew is-sistemi (“affarijiet” aktar...

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-netwerk tal-ġenerazzjoni l-ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

112: Numru ta’ Emerġenza tal-UE

Għandek bżonn l-għajnuna? 112 huwa n-numru tiegħek li jsalva l-ħajja! Il-112 huwa n-numru tat-telefon ta’ emerġenza Ewropew, disponibbli kullimkien fl-UE, mingħajr ħlas.

Roaming: konnessi kullimkien fl-UE mingħajr ħlas żejjed

Hekk kif tivvjaġġa madwar l-UE, tista’ tuża t-telefown tiegħek biex iċċempel, tibgħat messaġġ u tuża data bħalma tagħmel f’pajjiżek. Il-minuti ta’ telefonati, SMS u data li tuża barra minn pajjiżek fl-UE jiġu ċċarġjati l-istess bħal f’pajjiżek.

Broadband bis-satellita

Il-broadband bis-satellita huwa disponibbli biex jipprovdi konnettività tal-internet veloċi f’kull pajjiż tal-UE.

Appoġġ għat-tifrix tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa n-negozji, il-maniġers tal-proġetti u l-awtoritajiet tal-UE biex tiżdied il-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE tas-Soċjetà tal-Gigabits.