Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Öppna Internet

I EU:s regler fastställs principen om öppen tillgång till Internet: internettrafik ska behandlas utan diskriminering, blockering, strypning eller prioritering.

Vårt engagemang för en öppen tillgång till Internet

EU:s förordning om öppen tillgång till Internet ger slutanvändare den direkt tillämpliga rätten att få tillgång till och distribuera lagligt innehåll och lagliga tjänster efter eget val via deras internetanslutningstjänst. I förordningen fastställs också principen om icke-diskriminerande trafikledning. Samtidigt möjliggör den en rimlig trafikledning och, med nödvändiga skyddsåtgärder, ”specialiserade tjänster”.

Denna förordning (2015/2120) är tillämplig sedan 2016 och är en viktig framgång för EU:s digitala strategi. Gemensamma EU-regler om öppen internettillgång säkerställer att samma bestämmelser gäller i hela Europa.

Efterlevnaden av reglerna för öppen tillgång till Internet är en viktig uppgift för de nationella tillsynsmyndigheterna, som bör ta största möjliga hänsyn till de reviderade Berec-riktlinjerna (.pdf) om genomförandet av förordningen om öppen tillgång till Internet, som antogs av Berec i juni 2020 och om ändring av riktlinjerna av den 30 augusti 2016. Kommissionen fortsätter att noga övervaka tillämpningen av förordningen. 

Enligt dessa regler är det inte tillåtet att blockera, strypa och diskriminera internettrafik från internetleverantörer i EU. Det finns tre undantag: efterlevnad av rättsliga skyldigheter, nätverkets integritet, hantering av överbelastning i exceptionella och tillfälliga situationer.

All trafik måste behandlas lika. Det kan t.ex. inte finnas någon prioritering av trafiken i internetanslutningstjänsten. Likabehandling möjliggör fortfarande en rimlig daglig trafikledning enligt objektivt motiverade tekniska krav, som måste vara oberoende av trafikens ursprung eller destination och eventuella kommersiella överväganden. 

I förordningen klargörs kraven på tillhandahållande av specialiserade tjänster med särskilda kvalitetskrav från internetleverantörer och leverantörer av innehåll och tillämpningar. De måste respektera vissa skyddsåtgärder för att säkerställa att det öppna Internet inte påverkas negativt av tillhandahållandet av dessa tjänster.

Specialiserade tjänster kan inte ersätta internetanslutningstjänster. de kan endast tillhandahållas om det finns tillräcklig nätkapacitet för att tillhandahålla dem utöver någon internetanslutningstjänst. Och de får inte vara till nackdel för slutanvändarnas tillgång till eller allmänna kvalitet på internetanslutningstjänster.

Tillsynsmyndigheternas roll och Berecs riktlinjer

De nationella tillsynsmyndigheterna måste övervaka marknadsutvecklingen. De har befogenhet och skyldighet att bedöma trafikledning, affärsmetoder och avtal och att effektivt genomföra förordningen.

De nationella regleringsmyndigheterna måste också se till att kvaliteten på internetanslutningstjänsten återspeglar tekniska framsteg. De har befogenhet att fastställa minimikrav på tjänstekvalitet för leverantörer av internetanslutning och andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla slutanvändare får tillgång till en öppen internetanslutningstjänst av god kvalitet.

Den 30 augusti 2016 utfärdade organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec), i nära samarbete med kommissionen och efter samråd med berörda parter, riktlinjer för genomförandet av de nationella regleringsmyndigheternas skyldigheter (.pdf) för att bidra till en konsekvent tillämpning av denna förordning. Dessa riktlinjer hjälper de nationella regleringsmyndigheterna att bedöma avtal och affärsmetoder och ”specialiserade tjänster” mot ett gemensamt riktmärke, att fatta konsekventa beslut och verkställighetsåtgärder med mera.

Berec granskade och offentliggjorde sina uppdaterade riktlinjer den 16 juni 2020 för att genomföra förordningen om öppen tillgång till Internet.

Den nya versionen av dessa riktlinjer ger klarhet om kommersiella erbjudanden med differentierad prissättning eller differentierad kvalitet. Riktlinjerna har utarbetats på grundval av de nationella tillsynsmyndigheternas och kommissionens erfarenheter under de senaste fyra åren. De är anpassade för att passa bättre till framtida 5G-användningsfall som kommer att erbjuda mer flexibilitet, bättre kvalitet och specialiserade tjänster för uppkopplade objekt.

Årliga landsrapporter på öppet internet från nationella tillsynsmyndigheter

Enligt artikel 5 i förordningen måste de nationella tillsynsmyndigheterna noga övervaka och se till att bestämmelserna om öppet internet följs. De nationella regleringsmyndigheterna uppmanas att offentliggöra årsrapporter och dela dessa med kommissionen och Berec.

Kommissionen gör de årliga landsrapporter som den tar emot från nationella tillsynsmyndigheter tillgängliga på ett öppet Internet. Dessa rapporter utarbetades av de nationella tillsynsmyndigheterna och skickades till kommissionen och Berec.

Den senaste sjätte uppsättningen rapporter omfattar perioden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 april 2022.

Tidigare rapporter

Kommissionens rapport om öppen tillgång till internet

Den 30 april 2019 utfärdade kommissionen en rapport om genomförandet av förordningen om öppen tillgång till Internet. Syftet med rapporten var att se över bestämmelserna i förordningen om öppen tillgång till Internet. Kommissionen jämförde situationen 2019 med situationen 2015 och drog slutsatsen att förordningens principer är lämpliga och effektiva när det gäller att skydda slutanvändarnas rättigheter och främja internet som en innovationsmotor.

Inga ändringar föreslogs för förordningen i detta skede för att fortsätta med denna period av regleringsstabilitet och för att fortsätta att skydda slutanvändarnas rättigheter och främja öppen tillgång till internet.

Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka utvecklingen på marknaden och kommer vart fjärde år att lägga fram en rapport om förordningen om öppen tillgång till Internet.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Konnektivitet

EU:s mål är att Europa ska vara den mest uppkopplade kontinenten senast 2030.

Se också

IKT och standardisering

IKT-standarder och IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan anslutas och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

EU:s kod för elektronisk kommunikation

EU:s politik för elektronisk kommunikation förbättrar konkurrensen, driver på innovation och stärker konsumenternas rättigheter på EU:s inre marknad.

Verktygslådan för konnektivitet

Verktygslådan för anslutning ger vägledning för utbyggnaden av fiber- och 5G-nät. Dessa nätverk kommer att erbjuda betydande ekonomiska möjligheter.

Radiospektrum: grunden för trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation, via offentliga eller privata nätverk, använder radiospektrum, dvs. en rad radiovågor, för att bära information. Sådan kommunikation kan vara mellan människor, människor och maskiner eller system (”saker” mer allmänna) eller mellan saker. I detta sammanhang...

5G

5G är den kritiska nya generationens nätverksteknologi som kommer att möjliggöra innovation och stödja den digitala omvandlingen.

112: EU:s nödnummer

Behöver du hjälp? 112 är ditt livräddande nummer! 112 är det europeiska larmnumret, tillgängligt överallt i EU, kostnadsfritt.

Roaming: uppkopplad var som helst i EU utan extra kostnad

När du reser över hela EU kan du använda din telefon för att ringa, texta och använda data precis som du gör hemma. Protokollen från samtal, sms och data som du använder utomlands i EU debiteras på samma sätt som hemma.

Satellitbredband

Satellitbredband finns tillgängligt för snabb internetuppkoppling i alla EU-länder.

Stöd för bredbandsutbyggnad

EU-kommissionen hjälper företag, projektledare och myndigheter i EU att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s mål för gigabitsamhället.