Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Otwórz Internet

Przepisy UE przewidują zasadę otwartego dostępu do Internetu: ruch internetowy jest traktowany bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania lub ustalania priorytetów.

    Wizualne wyjaśnienie blokowania i dławienia: każdy Europejczyk musi mieć dostęp do otwartego internetu

Nasze zaangażowanie w otwarty dostęp do Internetu

Rozporządzenie UE w sprawie otwartego dostępu do Internetu przyznaje użytkownikom końcowym bezpośrednio obowiązujące prawo dostępu do legalnych treści i usług oraz ich rozpowszechniania za pośrednictwem ich usługi dostępu do Internetu. Rozporządzenie ustanawia również zasadę niedyskryminacyjnego zarządzania ruchem. Jednocześnie umożliwia racjonalne zarządzanie ruchem oraz, przy zapewnieniu niezbędnych zabezpieczeń, „specjalne usługi”.

Obowiązujące od 2016 r. rozporządzenie (2015/2120) jest ważnym osiągnięciem europejskiej strategii cyfrowej. Wspólne przepisy UE dotyczące otwartego dostępu do internetu zapewniają stosowanie tych samych przepisów w całej Europie.

Egzekwowanie zasad otwartego dostępu do internetu jest ważnym zadaniem krajowych organów regulacyjnych, które powinny w jak największym stopniu uwzględniać zmienione wytyczne BEREC (.pdf) w sprawie wdrażania rozporządzenia w sprawie otwartego dostępu do internetu, przyjęte przez BEREC w czerwcu 2020 r. i zmieniające wytyczne z dnia 30 sierpnia 2016 r. Komisja nadal ściśle monitoruje stosowanie rozporządzenia. 

Zgodnie z tymi przepisami blokowanie, ograniczanie i dyskryminacja ruchu internetowego przez dostawców usług internetowych nie jest dozwolone w UE. Istnieją trzy wyjątki: przestrzeganie obowiązków prawnych; integralność sieci; zarządzanie ograniczeniami w wyjątkowych i tymczasowych sytuacjach.

Wszystkie ruchy muszą być traktowane jednakowo. Na przykład nie może być priorytetyzacji ruchu w usłudze dostępu do Internetu. Równe traktowanie nadal umożliwia racjonalne codzienne zarządzanie ruchem zgodnie z obiektywnie uzasadnionymi wymogami technicznymi, które muszą być niezależne od pochodzenia lub przeznaczenia ruchu oraz od wszelkich względów handlowych. 

W rozporządzeniu wyjaśniono wymogi dotyczące świadczenia specjalistycznych usług ze szczególnymi wymogami jakościowymi przez dostawców dostępu do internetu oraz dostawców treści i aplikacji. Muszą przestrzegać pewnych zabezpieczeń w celu zapewnienia, aby świadczenie tych usług nie miało negatywnego wpływu na otwarty Internet.

Usługi specjalistyczne nie mogą zastępować usług dostępu do internetu; mogą one być świadczone tylko wtedy, gdy istnieje wystarczająca przepustowość sieci, aby zapewnić je oprócz jakiejkolwiek usługi dostępu do Internetu. Nie mogą one być ze szkodą dla dostępności lub ogólnej jakości usług dostępu do internetu dla użytkowników końcowych.

Rola organów regulacyjnych i wytycznych BEREC

Krajowe organy regulacyjne muszą monitorować rozwój sytuacji na rynku. Mają one uprawnienia i obowiązek oceny zarządzania ruchem, praktyk handlowych i porozumień oraz skutecznego egzekwowania rozporządzenia.

Krajowe organy regulacyjne muszą również dopilnować, aby jakość usługi dostępu do internetu odzwierciedlała postęp technologiczny. Są one uprawnione do ustanawiania minimalnych wymogów w zakresie jakości usług dla dostawców dostępu do internetu oraz do innych odpowiednich środków w celu zapewnienia, aby wszyscy użytkownicy końcowi korzystali z dobrej jakości usługi otwartego dostępu do Internetu.

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), w ścisłej współpracy z Komisją i po konsultacji z zainteresowanymi stronami, wydał wytyczne dotyczące realizacji obowiązków krajowych organów regulacyjnych (.pdf) w celu przyczynienia się do spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia. Wytyczne te pomagają krajowym organom regulacyjnym w ocenie porozumień i praktyk handlowych oraz „specjalizowanych usług” na podstawie wspólnego wskaźnika referencyjnego, w podejmowaniu spójnych decyzji i działań w zakresie egzekwowania prawa oraz w wielu innych kwestiach.

BEREC dokonał przeglądu i opublikował zaktualizowane wytyczne w dniu 16 czerwca 2020 r. w celu wdrożenia rozporządzenia w sprawie otwartego dostępu do internetu.

Nowa wersja niniejszych wytycznych zapewnia przejrzystość ofert handlowych o zróżnicowanej cenie lub zróżnicowanej jakości. Wytyczne zostały przygotowane w oparciu o doświadczenia krajowych organów regulacyjnych i Komisji z ostatnich 4 lat. Są one dostosowane do przyszłych zastosowań 5G, które zapewnią większą elastyczność, lepszą jakość i specjalistyczne usługi dla połączonych obiektów.

Roczne sprawozdania krajowe dotyczące otwartego internetu sporządzane przez krajowe organy regulacyjne

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia krajowe organy regulacyjne muszą ściśle monitorować i zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi otwartego internetu. Krajowe organy regulacyjne proszone są o publikowanie sprawozdań rocznych i udostępnianie ich Komisji i BEREC.

Komisja udostępnia roczne sprawozdania krajowe, które otrzymuje od krajowych organów regulacyjnych w otwartym Internecie. Sprawozdania te zostały przygotowane przez krajowe organy regulacyjne i przesłane Komisji i BEREC.

Najnowszy, szósty zestaw sprawozdań obejmuje okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Poprzednie raporty

Sprawozdanie Komisji w sprawie otwartego dostępu do internetu

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Komisja opublikowała sprawozdanie z wdrażania rozporządzenia w sprawie otwartego dostępu do internetu. Celem sprawozdania było dokonanie przeglądu przepisów rozporządzenia w sprawie otwartego dostępu do Internetu. Komisja porównała sytuację w 2019 r. z sytuacją w 2015 r. i stwierdziła, że zasady rozporządzenia są odpowiednie i skuteczne w ochronie praw użytkowników końcowych i promowaniu internetu jako siły napędowej innowacji.

Na tym etapie nie zaproponowano żadnych zmian do rozporządzenia w celu kontynuowania okresu stabilności regulacyjnej oraz w celu dalszej ochrony praw użytkowników końcowych i promowania otwartego dostępu do internetu.

Komisja będzie nadal monitorować rozwój sytuacji na rynku i co cztery lata będzie wydawać sprawozdanie z rozporządzenia w sprawie otwartego dostępu do Internetu.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Łączność

Celem UE jest, aby Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem do 2030 r.

Zobacz też

ICT i normalizacja

Specyfikacje ICT gwarantują, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współdziałać ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwartość i konkurencyjność rynków ICT.

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Zestaw narzędzi do łączności oferuje wskazówki dotyczące wdrażania sieci światłowodowych i sieci 5G. Sieci te będą oferować znaczne możliwości gospodarcze.

Widmo radiowe: podstawy komunikacji bezprzewodowej

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych, wykorzystuje widmo radiowe, tj. szereg fal radiowych, do przenoszenia informacji. Taka komunikacja może odbywać się między ludźmi, ludźmi i maszynami lub systemami („rzeczy” bardziej ogólne) lub między...

5G

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

112: Numer alarmowy UE

Potrzebujesz pomocy? 112 to Twój ratujący życie numer! 112 to bezpłatny europejski numer alarmowy, dostępny w całej UE.