Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Avatud Internet

ELi eeskirjades on sätestatud avatud internetiühenduse põhimõte: internetiliiklust tuleb käsitleda diskrimineerimata, blokeerimata, segamata või tähtsuse järjekorda seadmata.

    Blokeerimise ja segamise visuaalne selgitus: igal eurooplasel peab olema juurdepääs avatud internetile

Meie pühendumine Interneti-ühenduse avamisele

Avatud internetiühendust käsitleva ELi määrusega antakse lõppkasutajatele vahetult kohaldatav õigus pääseda juurde oma valitud seaduslikule sisule ja teenustele ning neid levitada oma internetiühenduse teenuse kaudu. Määruses sätestatakse ka mittediskrimineeriva liikluskorralduse põhimõte. Samal ajal võimaldab see andmeliikluse mõistlikku haldamist ja vajalike kaitsemeetmetega eriteenuseid.

Alates 2016. aastast kohaldatav määrus (2015/2120) on Euroopa digistrateegia oluline saavutus. ELi ühised eeskirjad avatud internetiühenduse kohta tagavad samade sätete kohaldamise kogu Euroopas.

Avatud internetiühenduse eeskirjade jõustamine on riikide reguleerivate asutuste oluline ülesanne, kes peaksid täiel määral arvesse võtma BERECi läbivaadatud suuniseid (.pdf) avatud internetiühenduse määruse rakendamise kohta, mille BEREC võttis vastu 2020. aasta juunis ja millega muudetakse 30. augusti 2016. aasta suuniseid. Komisjon jätkab määruse kohaldamise tähelepanelikku jälgimist. 

Nende eeskirjade kohaselt ei ole internetiühenduse blokeerimine, piiramine ja diskrimineerimine internetiteenuse osutajate poolt ELis lubatud. On kolm erandit: juriidiliste kohustuste täitmine; võrgu terviklikkus; ülekoormuse ohjamine erakorralistes ja ajutistes olukordades.

Kogu liiklust tuleb kohelda võrdselt. Näiteks ei saa internetiühenduse teenuses liiklust prioriseerida. Võrdne kohtlemine võimaldab endiselt mõistlikku igapäevast liikluskorraldust vastavalt objektiivselt põhjendatud tehnilistele nõuetele, mis peavad olema sõltumatud liikluse päritolust või sihtkohast ning mis tahes ärilistest kaalutlustest. 

Määruses selgitatakse nõudeid, mis on seotud internetiühenduse pakkujate ning sisu ja rakenduste pakkujate poolt konkreetsete kvaliteedinõuetega eriteenuste osutamisega. Nad peavad järgima teatavaid kaitsemeetmeid tagamaks, et nende teenuste osutamine ei mõjuta avatud internetti negatiivselt.

Eriteenused ei saa asendada internetiühenduse teenuseid; neid saab pakkuda ainult siis, kui võrgu läbilaskevõime on piisav, et pakkuda neid lisaks mis tahes internetiühenduse teenusele. Samuti ei tohi need kahjustada internetiühenduse teenuste kättesaadavust või üldist kvaliteeti lõppkasutajate jaoks.

Reguleerivate asutuste roll ja BERECi suunised

Riikide reguleerivad asutused peavad jälgima turusuundumusi. Neil on volitused ja kohustus hinnata liikluskorraldust, kaubandustavasid ja kokkuleppeid ning tagada määruse tõhus jõustamine.

Riikide reguleerivad asutused peavad samuti tagama, et internetiühenduse teenuse kvaliteet kajastaks tehnoloogia arengut. Neil on õigus kehtestada internetiühenduse pakkujatele teenuse kvaliteedi miinimumnõuded ja muud asjakohased meetmed, et tagada kõigile lõppkasutajatele hea kvaliteediga avatud internetiühenduse teenus.

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) avaldas 30. augustil 2016 tihedas koostöös komisjoniga ja pärast sidusrühmadega konsulteerimist suunised riikide reguleerivate asutuste kohustuste täitmiseks (.pdf), et aidata kaasa käesoleva määruse järjepidevale kohaldamisele. Käesolevad suunised aitavad riikide reguleerivatel asutustel hinnata kokkuleppeid ja kaubandustavasid ning spetsialiseerunud teenuseid ühise võrdlusaluse alusel, teha järjepidevaid otsuseid ja täitemeetmeid jne.

BEREC vaatas läbi ja avaldas 16. juunil 2020 oma ajakohastatud suunised avatud internetile juurdepääsu määruse rakendamiseks.

Käesolevate suuniste uues versioonis selgitatakse diferentseeritud hinnakujunduse või diferentseeritud kvaliteediga kommertspakkumisi. Suunised koostati riiklike reguleerivate asutuste ja komisjoni viimase nelja aasta kogemuste põhjal. Neid kohandatakse nii, et need sobiksid paremini tulevaste 5G kasutusjuhtumitega, mis pakuvad rohkem paindlikkust, paremat kvaliteeti ja eriteenuseid ühendatud objektidele.

Riikide reguleerivate asutuste iga-aastased aruanded avatud interneti kohta

Määruse artikli 5 kohaselt peavad riikide reguleerivad asutused tähelepanelikult jälgima ja tagama avatud internetti käsitlevate sätete järgimise. Riikide reguleerivatel asutustel palutakse avaldada aastaaruanded ning jagada neid komisjoni ja BERECiga.

Komisjon teeb riiklikelt reguleerivatelt asutustelt saadud iga-aastased riigiaruanded avatud interneti kaudu kättesaadavaks. Kõnealused aruanded koostasid riikide reguleerivad asutused ning need edastati komisjonile ja BERECile.

Viimased, kuuendad aruanded hõlmavad ajavahemikku 1. maist 2021 kuni 30. aprillini 2022.

Varasemad aruanded

Komisjoni aruanne avatud internetiühenduse kohta

Komisjon esitas 30. aprillil 2019 aruande avatud internetiühenduse määruse rakendamise kohta. Aruande eesmärk oli vaadata läbi avatud internetiühendust käsitleva määruse sätted. Komisjon võrdles olukorda 2019. aastal 2015. aastaga ja jõudis järeldusele, et määruse põhimõtted on asjakohased ja tõhusad lõppkasutajate õiguste kaitsmisel ja interneti kui innovatsiooni mootori edendamisel.

Praeguses etapis ei esitatud määruse kohta ühtegi muudatusettepanekut, et jätkata selle regulatiivse stabiilsuse perioodiga, kaitsta jätkuvalt lõppkasutajate õigusi ja edendada avatud juurdepääsu internetile.

Komisjon jätkab turu arengu jälgimist ja esitab iga nelja aasta järel avatud internetiühendust käsitleva määruse aruande.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Ühenduvus

ELi eesmärk on, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige enam ühendatud kontinent.

Vaata lisaks

IKT ja standardimine

IKT spetsifikatsioonid tagavad, et tooted saavad omavahel ühendada ja omavahel koostööd teha, edendades innovatsiooni ning hoides IKT turud avatuna ja konkurentsivõimelisena.

ELi elektroonilise side seadustik

ELi elektroonilise side poliitika parandab konkurentsi, edendab innovatsiooni ja suurendab tarbijate õigusi Euroopa ühtsel turul.

Ühenduvuse tööriistakast

Ühenduvuse vahendite kogum pakub juhiseid kiudoptiliste ja 5G-võrkude kasutuselevõtuks. Need võrgustikud pakuvad märkimisväärseid majanduslikke võimalusi.

Raadiospekter: traadita side alus

Traadita side avalike või eravõrkude kaudu kasutab teabe edastamiseks raadiospektrit, st erinevaid raadiolaineid. Selline suhtlus võib toimuda inimeste, inimeste ja masinate või süsteemide vahel („asjad“ üldisemad) või asjade vahel. Sellega seoses on raadiospektril keskne roll ka...

5G

5G on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna võrgutehnoloogia, mis võimaldab innovatsiooni ja toetab digiüleminekut.

112: ELi hädaabinumber

Vajad abi? 112 on sinu elupäästja number! 112 on Euroopa hädaabinumber, mis on kõikjal ELis tasuta kättesaadav.

Rändlusteenused: ühendatud kõikjal ELis ilma lisatasuta

Kogu ELis reisides saate kasutada oma telefoni helistamiseks, teksti saatmiseks ja andmete kasutamiseks samamoodi nagu kodus. Välismaal ELis kasutatavate kõnede, SMSide ja andmete protokollide eest tuleb tasuda sama palju kui kodus.