Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) είναι ένα από τα εργαλεία για τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης σε επιγραμμικές υπηρεσίες και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με ασφαλέστερο τρόπο.

    οι ψηφιακοί άνθρωποι σε έναν ψηφιακό κόσμο

Η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση αποτελεί βασική πτυχή της καθημερινής ζωής στον ψηφιακό κόσμο. Χρησιμοποιείται για να ελέγξει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να ψωνίσει online και ακόμη και να ξεκλειδώσει τηλέφωνα. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε περαιτέρω τη σημασία του γεγονότος αυτού, καθώς οι κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες μείωσαν στο ελάχιστο τις φυσικές αλληλεπιδράσεις.

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση μπορεί να εγγυηθεί τη σαφή ταυτοποίηση ενός προσώπου και να διασφαλίσει την παροχή της σωστής υπηρεσίας στο πρόσωπο που έχει πράγματι δικαίωμα σε αυτήν, για παράδειγμα για τραπεζικούς σκοπούς. Ωστόσο, η έλλειψη κοινής νομικής βάσης εμπόδισε τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη. Η ανεπαρκής διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των εθνικών συστημάτων εμποδίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από μια ψηφιακή ΕΕ.

Η Επιτροπή καθόρισε ορισμένους στόχους και ορόσημα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση στην ανακοίνωσή της για την ψηφιακή πυξίδα 2030: Ο Ευρωπαϊκός Δρόμος για την Ψηφιακή Δεκαετία (.pdf). Για παράδειγμα, έως το 2030, όλες οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία· και το 80 % των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

κανονισμός eIDAS

Ο κανονισμός για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, εξακρίβωσης ταυτότητας και εμπιστοσύνης (eIDAS) παρέχει τη βάση για τη διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση, επαλήθευση ταυτότητας και πιστοποίηση ιστότοπων εντός της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να κοινοποιούν και να αναγνωρίζουν, σε εθελοντική βάση, τα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στα κράτη μέλη τους. Η αναγνώριση της κοινοποιηθείσας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατέστη υποχρεωτική το 2018. Ήδη το 60 % των Ευρωπαίων μπορούν να επωφεληθούν από το ισχύον σύστημα, αλλά η χρήση τους είναι χαμηλή, η χρήση τους είναι επαχθής και οι επιχειρηματικές υποθέσεις είναι περιορισμένες.

Ωστόσο, δεν απαιτείται από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια εθνική ηλεκτρονική ταυτοποίηση και να την καταστήσουν διαλειτουργική με εκείνα άλλων κρατών μελών. Αυτό έχει οδηγήσει σε αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.

Ευρωπαϊκός κανονισμός για την ψηφιακή ταυτότητα

Η νέα πρόταση κανονισμού για την ψηφιακή ταυτότητα θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του eIDAS βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του πλαισίου και επεκτείνοντας τα οφέλη του στον ιδιωτικό τομέα.

Τα κράτη μέλη θα προσφέρουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ψηφιακά πορτοφόλια που θα μπορούν να συνδέουν διάφορες πτυχές της εθνικής ψηφιακής ταυτότητάς τους. Αυτές μπορούν να παρέχονται από δημόσιες αρχές ή από τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη.

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικές πλατφόρμες ή να ανταλλάσσουν χωρίς λόγο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων που μοιράζονται.

Ενημερωτικό γράφημα που εξηγεί τον τρόπο χρήσης του eID για την κράτηση πτήσης — συνδεθείτε με το eID και μεταφέρετε τα στοιχεία σας εύκολα

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα είναι:

  • διατίθεται σε όποιον επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει:  Κάθε πολίτης, κάτοικος και επιχείρηση της ΕΕ που επιθυμεί να κάνει χρήση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας θα είναι σε θέση να το πράξει.
  • χρησιμοποιημένος ευρέως: Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα χρησιμοποιηθούν ως τρόπος ταυτοποίησης των χρηστών κατά την παροχή πρόσβασης σε δημόσιες και ιδιωτικές ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • ελέγχονται από χρήστες: Τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας θα επιτρέψουν στους πολίτες να επιλέγουν και να παρακολουθούν την ταυτότητά τους, τα δεδομένα και τα πιστοποιητικά που μοιράζονται με τρίτους. Οτιδήποτε δεν είναι απαραίτητο να μοιραστεί δεν θα μοιραστεί.

Η Σύσταση

Για να γίνει πραγματικότητα το συντομότερο δυνατόν, η πρόταση κανονισμού συνοδεύεται από σύσταση. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κοινή εργαλειοθήκη έως τον Σεπτέμβριο του 2022 και να ξεκινήσουν αμέσως τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες. Αυτή η εργαλειοθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει την τεχνική αρχιτεκτονική, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές και θα επιτρέψει την ομαλή έναρξη ισχύος του κανονισμού μόλις εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Επιτροπή εγκαινίασε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συγκέντρωση παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαμόρφωση μελλοντικών ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας.

Τελευταια ΝΕΑ

Νέα πράξη για τη διαλειτουργικότητα της Ευρώπης με σκοπό την παροχή αποτελεσματικότερων δημόσιων υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών διοικήσεων για την ανταλλαγή δεδομένων και τις λύσεις ΤΠ

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση πράξης για τη διαλειτουργικότητα της Ευρώπης και τη συνοδευτική ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και συνεργασίας στον δημόσιο τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Vestager και ο αντιπρόεδρος Σχοινάς στο Διεθνές Φόρουμ για την Κυβερνοασφάλεια στη Λιλ

Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας, συμμετέχουν στο Διεθνές Φόρουμ για την Κυβερνοασφάλεια που θα πραγματοποιηθεί στη Λιλ της Γαλλίας μέχρι αύριο 9 Ιουνίου.

PRESS RELEASE |
Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα: Διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης για τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας

Η Επιτροπή εγκαινίασε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συγκέντρωση παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τη διαμόρφωση μελλοντικών ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας.

Related Content

Big Picture

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και περιβάλλοντα

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων.

See Also

Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας ΤΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας ως εργαλείο για την παροχή λύσεων στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Έξυπνες πόλεις και κοινότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με έξυπνες πόλεις και κοινότητες για την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Υπηρεσίες εμπιστοσύνης

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για την ενίσχυση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της ασφάλειας της δραστηριότητάς μας στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ηλεκτρονικές υπογραφές

Η οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή θέσπισε το νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις υπηρεσίες πιστοποίησης.

ηλ-υγεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε ασφαλείς και υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC)

Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC) υποστηρίζει τη διαχείριση ερευνητικών δεδομένων για να εγγυηθεί την πρόσβαση των επιστημόνων στην επιστήμη που βασίζεται στα δεδομένα.