Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektroniskā identifikācija

Elektroniskā identifikācija (eID) ir viens no instrumentiem, lai nodrošinātu drošu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un veiktu elektroniskos darījumus drošākā veidā.

fix-empty

Elektroniskā identifikācija (eID) ir būtisks elements digitālo darījumu drošuma un drošības nodrošināšanā. Tas kalpo kā digitāls identitātes apliecinājums, kas ļauj indivīdiem piekļūt tiešsaistes pakalpojumiem, veikt elektroniskus darījumus un mijiedarboties ar valdības platformām ar augstāku uzticēšanās līmeni. EID sistēma pārbauda personas identitāti, nodrošinot, ka pakalpojumi tiek sniegti likumīgai personai, jo īpaši tādās jutīgās jomās kā banku pakalpojumi. Izaicinājums ir izveidot sistēmu, kas darbotos nevainojami pāri robežām un nozarēm.

Līdz 2014. gadam vienota juridiskā pamata trūkums ir liedzis dalībvalstīm atzīt un pieņemt elektroniskās identifikācijas shēmas, kas izdotas citās dalībvalstīs. Valstu shēmu nepietiekamā pārrobežu sadarbspēja ir arī liegusi iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot digitālās ES sniegtās priekšrocības. 2014. gadāieviestā Elektroniskās identifikācijas, autentifikācijas un uzticamības pakalpojumu (eIDAS) regulaļāva izmantot valstu eID tiešsaistes sabiedriskajos pakalpojumos pāri ES robežām. EIDAS regula, kas nodrošina pamatu pārrobežu elektroniskajai identifikācijai, autentifikācijai un tīmekļa vietņu sertifikācijai ES, bija pagrieziena punkts ceļā uz prognozējamas normatīvās vides izveidi. Līdz šim vairāk nekā 90 % eiropiešu var gūt labumu no pašreizējās sistēmas. Komisija arī uztur un nodrošina vairākus atvērtus un atkalizmantojamus digitālos risinājumus, kas nodrošina ar identitāti saistītu digitālo pakalpojumu (eDelivery, e-paraksts, eID) pilnīgu sadarbspēju. Tomēr izmantošanas līmenis ir zems, tā izmantošana ir apgrūtinoša, un uzņēmējdarbības piemēri, jo īpaši privātajā sektorā, ir ierobežoti. Paplašinoties digitālajiem pakalpojumiem un pieaugot bažām par privātumu, kļuva skaidrs, ka regula ir jāatjaunina, lai neatpaliktu no digitālās vides attīstības un jauniem privātuma apdraudējumiem.

Reaģējot uz šīm izmaiņām, Eiropas Komisija 2021. gadā ierosināja grozījumus 2014. gada eIDAS regulā. ES digitālās identitātes makā,ko ieviesa ar 2024. gada Eiropas digitālās identitātes regulu, ir uzsvērtas personu tiesības saglabāt kontroli pār savu digitālo identitāti. ES digitālās identitātes maks ir instruments, kas iedzīvotājiem dod iespēju droši un privāti pārvaldīt savu digitālo identitāti, šķērsojot ES, saskaņojot to ar ES digitālo tiesību deklarāciju un tiecoties sasniegt Digitālās desmitgades politikas programmas mērķi līdz 2030. gadam nodrošināt vispārēju piekļuvi digitālajai ID.

Komisija paziņojumā “Digitālais kompass2030” ir noteikusi vairākus elektroniskās identifikācijas mērķrādītājus un atskaites punktus: Eiropas ceļš digitālajai desmitgadei. Piemēram, līdz 2030. gadam visiem galvenajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem vajadzētu būt pieejamiem tiešsaistē, visiem iedzīvotājiem būs piekļuve elektroniskajām medicīniskajām kartēm, un 100 % iedzīvotāju būs piekļuve drošai elektroniskai identifikācijai, kas nozīmē, ka viņi ir atzīti visā Savienībā, ļaujot viņiem pilnībā kontrolēt identitātes darījumus un kopīgotus personas datus. Jau digitālā maka prototipa izmēģinājuma īstenošana ļauj izstrādāt, īstenot un izvērst Eiropas digitālās identitātes satvaru. Mērķis ir iegūt tehnisko atsauču, standartu, komponentu un risinājumu kopumu, tostarp lietotni, lai ES digitālās identitātes maku varētu darīt pieejamu dalībvalstīm.

Jaunākās ziņas

Digitālās identitātes regulas stāšanās spēkā

Noteikumi par Eiropas digitālās identitātes izveidi stājās spēkā pirmdien. Tie pavērs ceļu visiem ES pilsoņiem un iedzīvotājiem 2026. gadā gūt labumu no personīga Eiropas digitālās identitātes maka.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālie sabiedriskie pakalpojumi un vide

Komisija izmanto digitālās tehnoloģijas, lai uzlabotu sabiedriskos pakalpojumus un attīstītu viedās pilsētas.

Rociet dziļāk!

Eiropas digitālās identitātes (ESDI) regula

Eiropas digitālās identitātes (EUDI) regula radikāli pārveidos digitālo identitāti Eiropas Savienībā, ļaujot izveidot universālu, uzticamu un drošu Eiropas digitālās identitātes maku.

ES digitālās identitātes maka rīkkopas process

Dalībvalstu eksperti sadarbojas, lai izveidotu ES digitālās identitātes rīkkopu, kas vēl vairāk aizsargās jūsu digitālo identitāti un nodrošinās uzticēšanos tiešsaistes darījumiem.

Skatīt arī

IST inovāciju iepirkums

Eiropas Komisija atbalsta inovācijas iepirkumu kā instrumentu, lai rastu risinājumus ekonomikas un sabiedrības problēmām.

Viedās pilsētas un kopienas

Eiropas Komisija sadarbojas ar viedām pilsētām un kopienām, lai risinātu vietējās problēmas, sniegtu labākus pakalpojumus iedzīvotājiem un sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus.

Trasta pakalpojumi

ES ir ieviesusi noteikumus, lai stiprinātu uzticamības pakalpojumus un nodrošinātu mūsu tiešsaistes darbību drošību visā ES.

Elektroniskie paraksti

Ar e-paraksta direktīvu tika izveidots Eiropas līmeņa tiesiskais regulējums attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem un sertifikācijas pakalpojumiem.

e-veselība

Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi drošiem un augstas kvalitātes digitālajiem pakalpojumiem veselības un aprūpes jomā.