Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Οδηγία για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο — Πρότυπα και εναρμόνιση

Η νομοθεσία της ΕΕ, τα τεχνικά πρότυπα και οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές του W3C για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

    Άτομο που χρησιμοποιεί μια ανανεώσιμη οθόνη βράχων

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Εισαγωγή

Η ψηφιακή προσβασιμότητα αποτελεί σημαντική πτυχή της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη, την πολυμορφία και τη δημιουργία μιας «Ένωσης ισότητας». Οι δημόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες, οι οποίες ήταν διαθέσιμες μόνο σε φυσικά γραφεία ή σε έντυπη μορφή, αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται από ηλεκτρονικά ισοδύναμα. Η διασφάλιση ότι οι εν λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμες σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, είναι ουσιαστικής σημασίας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Η νομοθεσία για την ψηφιακή προσβασιμότητα σε επίπεδο ΕΕ εγκρίθηκε το 2016 και τέθηκε σε πλήρη ισχύ τον Ιούνιο του 2021. Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ της νομοθεσίας της ΕΕ, του τεχνικού προτύπου για την υποστήριξή της και των προτύπων και των υλικών υποστήριξης που αναπτύχθηκαν από την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Ιστό (WAI) του W3C μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Αυτό το άρθρο έχει ως στόχο να εξηγήσει τους συνδέσμους.

Η νομοθεσία

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η «οδηγία για την προσβασιμότητα στον ιστό» ή «WAD», υποχρεώνει όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα στην ΕΕ να καθιστούν προσβάσιμες τις επιγραμμικές ιστοσελίδες και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές τους. Περίληψη της οδηγίας διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει κοινή αντίληψη του τι σημαίνει «προσβάσιμη» στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία WAD υποστηρίζεται από ένα εναρμονισμένο τεχνικό πρότυπο που προσφέρει ένα νομικό «τεκμήριο συμμόρφωσης». Αυτό σημαίνει ότι εάν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής για κινητά πληροί όλες τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο, θεωρείται ότι είναι «προσβάσιμο» βάσει του WAD. Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν αυτό το πρότυπο, καθώς μπορούν να επιλέξουν να επιβάλουν αυστηρότερες τεχνικές απαιτήσεις, εφόσον το επιθυμούν, αλλά σύμφωνα με τις τυποποιημένες εγγυήσεις συμμόρφωσης με τον WAD.

Το τεχνικό πρότυπο

Για να καταστεί ένα τεχνικό πρότυπο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ή πρότυπο ( μερικές φορές αναφέρεται ως «HEN»), με νομική ισχύ βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, ισχύουν δύο προϋποθέσεις:

  • Το πρότυπο αναπτύσσεται από έναν ή περισσότερους από τους τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης βάσει εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι οργανισμοί αυτοί, γνωστοί και ως ΕΟΤ, είναι: ETSI, CEN και CENELEC).
  • Τα στοιχεία αναφοράς στη συγκεκριμένη έκδοση του προτύπου πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Το πρότυπο που αναπτύχθηκε από κοινού από τους τρεις ΕΟΤ για την υποστήριξη του WAD είναι το «EN 301 549 — Απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ».

Μόνο 2 εκδόσεις του προτύπου EN 301 549 έχουν εναρμονιστεί μέχρι σήμερα:

  1. έκδοση EN 301 549 v2.1.2, εναρμονισμένη τον Δεκέμβριο του 2018·
  2. η τελευταία έκδοση EN 301 549 v3.2.1, η οποία καθίσταται το μοναδικό σχετικό πρότυπο στις 12 Φεβρουαρίου 2022.

Προβλέπεται περίοδος αλληλεπικάλυψης, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν χρόνο να προσαρμοστούν στη νέα έκδοση.

Δεν είναι απαραίτητα εναρμονισμένες όλες οι εκδόσεις ενός τεχνικού προτύπου. Εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει εάν θα εναρμονίσει ένα πρότυπο ή όχι, δημοσιεύοντας μια αναφορά. Εάν μια έκδοση δεν είναι εναρμονισμένη, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για άλλους σκοπούς.

Ιστορικό των τεχνικών προτύπων και εναρμόνιση

Κατά τη δημοσίευση του WAD τον Δεκέμβριο του 2016, δεν υπήρχε πρότυπο για την παροχή τεκμηρίου συμμόρφωσης. Ωστόσο, ένα πρότυπο για τις «απαιτήσεις προσβασιμότητας που είναι κατάλληλες για δημόσιες συμβάσεις προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ευρώπη» (EN 301 549 v1.1.2) είχε ήδη δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2015 μέσω προηγούμενης εντολής τυποποίησης (εντολή 376). Έτσι, το άρθρο 6 του WAD αναφέρει το πρότυπο EN 301 549 v1.1.2, ως καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων, εν αναμονή της κατάρτισης νέου προτύπου στο πλαίσιο νέας εντολής 554.

Το νέο πρότυπο, «απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ» (EN 301 549 v2.1.2), δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2018. Αναφέρθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και αποτέλεσε σημαντική βελτίωση σε σχέση με το v1.1.2.

Προκειμένου να βελτιωθεί το πρότυπο από τη συντακτική σκοπιά, καθώς και να διορθωθούν ορισμένες ασυνέπειες, τον Νοέμβριο του 2019 δημοσιεύθηκε νέα έκδοση του προτύπου (EN 301 549 v3.1.1) η οποία υποβλήθηκε για εναρμόνιση. Τελικά, η έκδοση αυτή δεν εναρμονίστηκε ποτέ (αναφέρεται στην ΕΕ). Αντ’ αυτού, η v3.2.1, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2021, εναρμονίστηκε στις 18 Αυγούστου 2021.

Οι πραγματικές απαιτήσεις

Το EN 301 549 αντλεί σε μεγάλο βαθμό από τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού v2.1, που δημοσιεύθηκαν από το W3C και είναι γνωστές ως WCAG 2.1. Αυτά τα WCAG είναι διεθνώς αναγνωρισμένες απαιτήσεις για την παραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου. Θεωρούνται βέλτιστες πρακτικές και χρησιμοποιούνται ευρέως.

Ωστόσο, τα πρότυπα EN 301 549 v2.1.2 και v3.2.1 περιλαμβάνουν απαιτήσεις που δεν αποτελούν μέρος της WCAG 2.1. Το EN 301 549 περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με τον WAD, για παράδειγμα απαιτήσεις προσβασιμότητας των συστημάτων υλισμικού υπολογιστών. Οι απαιτήσεις του προτύπου που είναι σχετικές με τον WAD ορίζονται στο παράρτημα A.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εκδόσεις του WCAG μετά το 2.1 δεν είναι αυτόματα σχετικές με τον WAD. Νέες ή επικαιροποιημένες απαιτήσεις σε μεταγενέστερες εκδόσεις της WCAG, αν και πρακτικά χρήσιμες, καθίστανται νομικά σημαντικές μόνο εάν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α εναρμονισμένης έκδοσης του προτύπου EN 301 549 που αναφέρεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Δεδομένου ότι το πρότυπο EN 301 549 υπερβαίνει τις απαιτήσεις της WCAG, η τήρηση όλων των κριτηρίων επιτυχίας της WCAG 2.1 δεν θα εξασφαλίσει τεκμήριο συμμόρφωσης με τον WAD. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις διαφορές, βλ. «τελευταίες αλλαγές στο πρότυπο».

Απαιτήσεις και ιστορικό τυποποίησης

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις απαιτήσεις και το ιστορικό τυποποίησης

Η έκδοση Ημερομηνία κυκλοφορίας Εντολή τυποποίησης Ημερομηνία εναρμόνισης Με βάση το WCAG
1.1.2 Απρίλιος 2015 Εντολή 376 Δεν εναρμονίζεται. Ενήργησε ως πρότυπο που πρέπει να ακολουθείται έως ότου καταστεί διαθέσιμο εναρμονισμένο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του WAD. v2.0
2.1.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 Εντολή 554

20 Δεκεμβρίου 2018

V2.1
3.1.1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 Εντολή 554 Δεν εναρμονίζεται V2.1
3.2.1 Μάρτιος 2021 Εντολή 554 12 Αυγούστου 2021 V2.1

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τι είναι η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο; Η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο επιτρέπει σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το Διαδίκτυο.

Βλ. επίσης

Φορείς των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους φορείς που παρακολουθούν, υποβάλλουν εκθέσεις και επιβάλλουν την εφαρμογή της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό.