Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Žiniatinklio prieinamumo direktyva. Standartai ir suderinimas

ES teisės aktai, techniniai standartai ir geriausia W3C tarptautinė žiniatinklio prieinamumo praktika.

Įvadas

Skaitmeninis prieinamumas yra svarbus Europos Komisijos įsipareigojimo užtikrinti įtrauktį, įvairovę ir lygybės sąjungos kūrimą aspektas. Viešosios paslaugos ir informacija, kurios anksčiau buvo prieinamos tik fizinėse įstaigose arba spausdintu formatu, pakeičiamos arba papildomos internetiniais ekvivalentais. Siekiant įtraukios visuomenės labai svarbu užtikrinti, kad šios internetinės paslaugos būtų prieinamos visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų gebėjimų.

ES masto skaitmeninio prieinamumo teisės aktai buvo priimti 2016 m. ir visapusiškai įsigaliojo 2021 m. birželio mėn. Tačiau gali būti sunku suvokti ryšį tarp ES teisės aktų, jį pagrindžiančio techninio standarto ir W3C žiniatinklio prieinamumo iniciatyvos (WAI) parengtų standartų ir pagalbinės medžiagos. Šiame straipsnyje siekiama paaiškinti nuorodas.

Teisės aktai

Direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo,Interneto svetainių prieinamumo direktyvaarba WAD, visos ES viešojo sektoriaus institucijos įpareigojamos užtikrinti, kad jų interneto svetainės ir mobiliosios programėlės būtų prieinamos. Direktyvos santrauka pateikiama visomis oficialiosiomis kalbomis.

Siekiant užtikrinti, kad šiame kontekste būtų bendrai suprantama, ką reiškia sąvoka „prieinama“, WAD yra paremtas darniuoju techniniu standartu, kuriame pateikiama teisinė „atitikties prielaida“. Tai reiškia, kad jei interneto svetainės ar mobiliosios programėlės turinys atitinka visus taikomus standarte apibrėžtus techninius reikalavimus, laikoma, kad jis yra „prieinamas“ pagal WAD. Valstybės narės neprivalo laikytis šio standarto, nes jos, jei nori, gali nuspręsti nustatyti griežtesnius techninius reikalavimus, tačiau laikydamosi standarto užtikrina atitiktį WAD.

Techninis standartas

Kad techninis standartas taptų suderintu Europos standartu arba norma (kartais vadinama HEN), turinčiu teisinę galią pagal Europos teisę, taikomos dvi sąlygos:

  • Standartą pagal Europos Komisijos įgaliojimą rengia viena ar daugiau iš trijų Europos standartų organizacijų. Šios organizacijos, dar vadinamos ESO, yra: ETSI, CEN ir CENELEC).
  • Nuoroda į konkrečią standarto versiją turi būti paskelbta ES oficialiajame leidinyje.

Trijų Europos standartizacijos organizacijų bendrai parengtas standartas WAD remti yra standartasEN 301 549 „IRT produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimai“.

Iki šiol suderintos tik 2 standarto EN 301 549 versijos:

  1. EN 301 549 v2.1.2 versija, suderinta 2018 m. gruodžio mėn.;
  2. naujausia EN 301 549 v3.2.1 versija, kuri 2022 m. vasario 12 d. tampa vieninteliu atitinkamu standartu.

Numatytas sutapimo laikotarpis, kad valstybės narės turėtų laiko prisitaikyti prie naujos versijos.

Ne visos techninio standarto versijos yra suderintos. Europos Komisija turi nuspręsti, ar suderinti standartą, ar ne, paskelbdama nuorodą. Jei versija nėra suderinta, ji neturi teisinės galios Europos lygmeniu, nors ji vis tiek galėtų būti naudinga kitiems tikslams.

Techninių standartų ir suderinimo istorija

2016 m. gruodžio mėn. paskelbus WAD nebuvo standarto, kuriuo remiantis būtų galima daryti atitikties prielaidą. Tačiau „IRT produktų ir paslaugų viešiesiems pirkimams Europoje tinkamų prieinamumo reikalavimų“ standartas (EN 301 549 v1.1.2) jau buvo paskelbtas 2015 m. balandžio mėn. pagal ankstesnį standartizacijos įgaliojimą (376 mandatas). Taigi WAD 6 straipsnyje EN 301 549 v1.1.2 minimas kaip būtiniausių reikalavimų nustatymas, kol bus parengtas naujas standartas pagal naują įgaliojimą Nr. 554.

2018 m. rugpjūčio mėn. paskelbtas naujas standartas „IRT produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimai“ (EN 301 549 v2.1.2). 2018 m. gruodžio 20 d. jis buvo paminėtas Oficialiajame leidinyje ir gerokai pagerino v1.1.2.

Siekiant pagerinti standartą redakciniu požiūriu ir ištaisyti kai kuriuos neatitikimus, 2019 m. lapkričio mėn. buvo paskelbta ir suderinta nauja standarto versija (EN 301 549 v3.1.1). Galiausiai ši versija niekada nebuvo suderinta (nuoroda OL). Vietoj to, v3.2.1, paskelbtas 2021 m. kovo mėn., buvo suderintas 2021 m. rugpjūčio 18 d.

Faktiniai reikalavimai

EN 301 549 labai remiasi žiniatinklio turinio prieinamumo gairėmis v2.1, kurias paskelbė W3C ir kurios žinomos kaip WCAG 2.1. Šie WCAG yra tarptautiniu mastu pripažinti interneto turinio gamybos reikalavimai. Jie laikomi geriausia praktika ir yra labai plačiai naudojami.

Tačiau į standartą EN 301 549 v2.1.2 ir v3.2.1 įtraukti reikalavimai, kurie nėra WCAG 2.1 dalis. EN 301 549 taip pat įtraukti su WAD nesusiję reikalavimai, pavyzdžiui, kompiuterių aparatinės įrangos sistemų prieinamumo reikalavimai. Su BAD susiję standarto reikalavimai apibrėžti A priede.

Svarbu pažymėti, kad vėlesnės nei 2.1 WCAG versijos nėra automatiškai susijusios su WAD. Nauji arba atnaujinti reikalavimai vėlesnėse WCAG versijose, nors praktiškai naudingi, teisiškai tampa aktualūs tik tuo atveju, jei jie įtraukti į Oficialiajame leidinyje nurodytos suderintos redakcijos EN 301 549 A priedą.

Kadangi standartas EN 301 549 viršija WCAG reikalavimus, atitikimas visiems WCAG 2.1 sėkmės kriterijams neužtikrina atitikties WAD prezumpcijos. Daugiau informacijos apie šiuos skirtumus žr. „Paskutiniai standarto pakeitimai“.

Reikalavimai ir standartizacijos istorija

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinami reikalavimai ir standartizacijos istorija

Versija Išleidimo data Standartizavimo įgaliojimai Suderinimo data Pagal WCAG
1.1.2 2015 m. balandžio mėn. Mandatas 376 Nesuderinta. Veikė kaip standartas, kurio reikėjo laikytis, kol bus parengtas darnusis standartas, kaip apibrėžta WAD 6 straipsnyje. v2.0
2.1.2 2018 m. rugpjūčio mėn. Mandatas 554

2018 m. gruodžio 20 d.

v2.1
3.1.1 2019 m. lapkričio mėn. Mandatas 554 Nesuderinta v2.1
3.2.1 2021 m. kovo mėn. Mandatas 554 2021 m. rugpjūčio 12 d. v2.1

Naudingos nuorodos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

WEB Prieinamumas

Kas yra žiniatinklio prieinamumas? Žiniatinklio prieinamumas leidžia visiems, įskaitant neįgaliuosius, suvokti, suprasti, naršyti ir bendrauti su internetu.

Taip pat žr.

Žiniatinklio prieinamumas valstybėse narėse

Valstybės narės turi skatinti žiniatinklio prieinamumą vykdydamos mokymo programas, didindamos informuotumą ir taikydamos priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos prieinamumui.