Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Směrnice o přístupnosti internetových stránek – normy a harmonizace

Právní předpisy EU, technické normy a mezinárodní osvědčené postupy W3C v oblasti přístupnosti internetových stránek.

    Osoba, která používá obnovovatelný displej

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Úvod

Digitální přístupnost je důležitým aspektem závazku Evropské komise k začleňování, rozmanitosti a vytvoření „Unie rovnosti“. Veřejné služby a informace, které byly dříve dostupné pouze ve fyzických kancelářích nebo v tištěné podobě, jsou nahrazeny nebo doplněny ekvivalenty on-line. Zajištění toho, aby tyto on-line služby byly přístupné všem osobám bez ohledu na jejich schopnosti, je nezbytné pro společnost podporující začlenění.

Celounijní právní předpisy v oblasti digitální přístupnosti byly přijaty v roce 2016 a plně vstoupily v platnost v červnu 2021. Souvislost mezi právními předpisy EU, technickou normou na její podporu a normami a podpůrnými materiály vyvinutými iniciativou W3C Web Accessibility Initiative (WAI) však může být těžko pochopitelná. Tento článek si klade za cíl vysvětlit odkazy.

Právní předpisy

Směrnice (EU) 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, „směrnice o přístupnosti internetových stránek“ nebo „WAD“, ukládá všem subjektům veřejného sektoru v EU povinnost zpřístupnit své internetové stránky a mobilní aplikace. Shrnutí směrnice je k dispozici ve všech úředních jazycích.

Aby bylo zajištěno společné chápání toho, co je v této souvislosti chápáno jako „přístupný“, je WAD podporován harmonizovanou technickou normou, která nabízí právní „předpoklad shody“. To znamená, že pokud obsah webové stránky nebo mobilní aplikace splňuje všechny příslušné technické požadavky definované v normě, předpokládá se, že je podle WAD „přístupný“. Členské státy nejsou povinny dodržovat tuto normu, neboť si mohou zvolit přísnější technické požadavky, pokud si to přejí, ale v souladu s normou zaručuje shodu s WAD.

Technická norma

Aby se technická norma stala harmonizovanou evropskou normou nebo normou (někdy označovanou jako „HEN“), která má právní sílu podle evropského práva, platí dvě podmínky:

  • Tato norma je vyvinuta jednou nebo více ze tří evropských normalizačních organizací, které jsou pověřeny Evropskou komisí. Tyto organizace, také známé jako ESO, jsou: ETSI, CEN a CENELEC).
  • Odkaz na konkrétní verzi normy musí být zveřejněn v Úředním věstníku EU.

Normou, kterou společně vypracovaly tři evropské normalizační organizace na podporu WAD, je normaEN 301 549 – Požadavky na přístupnost produktů a služeb IKT.

K dnešnímu dni byly harmonizovány pouze dvě verze normy EN 301 549:

  1. verze EN 301 549 v2.1.2, harmonizovaná v prosinci 2018;
  2. nejnovější verze EN 301 549 v3.2.1, která se stává jedinou příslušnou normou dne 12. února 2022.

Je stanovena doba překrývání, aby členské státy měly čas přizpůsobit se nové verzi.

Ne všechny verze technické normy jsou nutně harmonizovány. Je na Evropské komisi, aby rozhodla, zda normu harmonizuje či nikoli, a to zveřejněním odkazu. Není-li verze harmonizována, nemá právní účinky na evropské úrovni, i když by mohla být užitečná i pro jiné účely.

Historie technických norem a harmonizace

Při zveřejnění WAD v prosinci 2016 neexistovala žádná norma, která by poskytovala předpoklad shody. Norma pro „požadavky na přístupnost vhodných pro zadávání veřejných zakázek na produkty a služby IKT v Evropě“ (EN 301 549 v1.1.2) však již byla zveřejněna v dubnu 2015 prostřednictvím předchozího normalizačního mandátu (pověření 376). Článek 6 WAD tedy zmiňuje normu EN 301 549 v1.1.2 jako stanovení minimálních požadavků, dokud nebude vypracována nová norma v rámci nového mandátu 554.

Nová norma „Požadavky na přístupnost produktů a služeb IKT“ (EN 301 549 v2.1.2) byla zveřejněna v srpnu 2018. Tento dokument byl uveden v Úředním věstníku dne 20. prosince 2018 a představoval významné zlepšení v1.1.2.

Za účelem zlepšení standardu z redakční perspektivy a nápravy některých nesrovnalostí byla v listopadu 2019 zveřejněna nová verze normy (EN 301 549 v3.1.1), která byla předložena k harmonizaci. Nakonec tato verze nebyla nikdy harmonizována (odkazováno v Úředním věstníku). Namísto toho byla dne 18. srpna 2021 harmonizována verze v3.2.1, která byla zveřejněna v březnu 2021.

Skutečné požadavky

EN 301 549 vychází z pokynů pro přístupnost webového obsahu v2.1, publikovaných W3C a známých jako WCAG 2.1. Tyto WCAG jsou mezinárodně uznávané požadavky na tvorbu webového obsahu. Jsou považovány za osvědčené postupy a jsou velmi široce používány.

Normy EN 301 549 v2.1.2 a v3.2.1 však obsahují požadavky, které nejsou součástí WCAG 2.1. EN 301 549 rovněž obsahuje požadavky, které nejsou pro WAD relevantní, například požadavky na přístupnost počítačových hardwarových systémů. Požadavky normy, které se vztahují k WAD, jsou definovány v příloze A.

Je důležité poznamenat, že verze WCAG po 2.1 nejsou automaticky relevantní pro WAD. Nové nebo aktualizované požadavky v pozdějších verzích WCAG, ačkoli jsou prakticky užitečné, se stanou právně relevantními pouze tehdy, jsou-li uvedeny v příloze A harmonizované verze normy EN 301 549, která je uvedena v Úředním věstníku.

Vzhledem k tomu, že norma EN 301 549 jde nad rámec požadavků WCAG, splnění všech kritérií úspěchu WCAG 2.1 nezajišťuje předpoklad shody s WAD. Další podrobnosti o těchto rozdílech viz „Poslední změny normy“.

Požadavky a historie normalizace

Níže uvedená tabulka shrnuje požadavky a historii normalizace

VerzeDatum vydáníNormalizační mandátDatum harmonizaceNa základě WCAG
1.1.2Duben 2015Mandát 376Není harmonizováno. Fungovala jako norma, kterou je třeba dodržovat, dokud nebude k dispozici harmonizovaná norma, jak je definováno v článku 6 směrnice WAD.v2.0
2.1.2Srpen 2018Mandát 554

20. prosince 2018

v2.1
3.1.1Listopad 2019Mandát 554Není harmonizovánov2.1
3.2.1Březen 2021Mandát 55412. srpna 2021v2.1

Užitečné odkazy

Související obsah

Souvislosti

Přístupnost webu

Co je to přístupnost webu? Přístupnost webu umožňuje každému, včetně osob se zdravotním postižením, vnímat internet, porozumět mu, navigovat a komunikovat s ním.

Viz také