Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Директива относно достъпността на уебсайтовете — стандарти и хармонизация

Законодателство на ЕС, технически стандарти и най-добри международни практики на W3C относно достъпността на уебсайтовете.

    Лице, използващо освежаващ брейлов дисплей

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Въведение

Цифровата достъпност е важен аспект от ангажимента на Европейската комисия за приобщаване, многообразие и създаване на „Съюз на равенство“. Обществените услуги и информация, които са били достъпни само във физически офиси или в печатен формат, се заменят или допълват от онлайн еквиваленти. Гарантирането, че тези онлайн услуги са достъпни за всички лица, независимо от способностите, е от съществено значение за едно приобщаващо общество.

Общоевропейското законодателство за цифрова достъпност беше прието през 2016 г. и влезе в сила изцяло през юни 2021 г. Въпреки това връзката между законодателството на ЕС, техническия стандарт в негова подкрепа и стандартите и помощните материали, разработени от Инициативата за достъпност на уебсайтовете W3C (WAI), може да бъде трудна за разбиране. Тази статия има за цел да обясни връзките.

Законодателството

Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор, Директивата относно достъпносттана уебсайтовете или Директивата относно достъпносттана уебсайтовете, задължава всички органи от обществения сектор в ЕС да направят своите онлайн уебсайтове и мобилни приложения достъпни. Резюме на директивата е достъпно на всички официални езици.

За да се гарантира, че е налице общо разбиране за това какво се има предвид под „достъпен„в този контекст, WAD се подкрепя от хармонизиран технически стандарт, който предлага правна „презумпция за съответствие“. Това означава, че ако съдържанието на уебсайт или мобилно приложение отговаря на всички приложими технически изисквания, определени в стандарта, се приема, че то е „достъпно“ съгласно WAD. Държавите членки не са задължени да спазват този стандарт, тъй като могат да решат да наложат по-строги технически изисквания, ако желаят, но следвайки стандарта гарантира съответствие с WAD.

Технически стандарт

За да се превърне даден технически стандарт в хармонизиран европейски стандарт или норма (понякога наричан „HEN“), с правна сила съгласно европейското право, се прилагат две условия:

  • Стандартът е разработен от една или повече от трите европейски организации по стандартизация с мандат от Европейската комисия. Тези организации, известни още като ЕОС, са: ETSI, CEN и CENELEC).
  • Препратка към конкретната версия на стандарта трябва да бъде публикувана в Официален вестник на ЕС.

Стандартът, разработен съвместно от трите ЕОС в подкрепа на WAD, е „EN 301 549 — Изисквания за достъпност на ИКТ продукти и услуги“.

Към днешна дата са хармонизирани само 2 версии на стандарт EN 301 549:

  1. версия EN 301 549 v2.1.2, хармонизирана през декември 2018 г.;
  2. последната версия EN 301 549 v3.2.1, която става единственият приложим стандарт на 12 февруари 2022 г.

Предвижда се период на припокриване, така че държавите членки да разполагат с време да се адаптират към новата версия.

Не всички версии на даден технически стандарт са непременно хармонизирани. Европейската комисия трябва да реши дали да хармонизира даден стандарт или не, като публикува референция. Ако дадена версия не е хармонизирана, тя няма правно действие на европейско равнище, въпреки че все още може да бъде полезна за други цели.

История на техническите стандарти и хармонизация

При публикуването на WAD през декември 2016 г. не е съществувал стандарт за осигуряване на презумпция за съответствие. Въпреки това стандартът за „изисквания за достъпност, подходящи за обществени поръчки за ИКТ продукти и услуги в Европа“ (EN 301 549 v1.1.2) вече беше публикуван през април 2015 г. чрез предишен мандат за стандартизация (мандат 376). Поради това в член 6 от WAD се споменава EN 301 549 v1.1.2 като определяне на минимални изисквания в очакване на изготвянето на нов стандарт съгласно нов мандат 554.

Новият стандарт „Изисквания за достъпност на ИКТ продукти и услуги“ (EN 301 549 v2.1.2) беше публикуван през август 2018 г. Той беше посочен в Официален вестник на 20 декември 2018 г. и представляваше значително подобрение по точка 1.1.2.

За да се подобри стандартът от редакционна гледна точка, както и да се коригират някои несъответствия, през ноември 2019 г. беше публикувана нова версия на стандарта (EN 301 549 v3.1.1), която беше представена за хармонизация. В крайна сметка тази версия никога не е била хармонизирана (посочена в ОВ). Вместо това v3.2.1, публикуван през март 2021 г., беше хармонизиран на 18 август 2021 г.

Действителните изисквания

EN 301 549 черпи силно от Насоките за достъпност на уеб съдържанието v2.1, публикувани от W3C и известни като WCAG 2.1. Тези WCAG са международно признати изисквания за производство на уеб съдържание. Те се считат за най-добри практики и се използват много широко.

EN 301 549 v2.1.2 и v3.2.1 обаче включват изисквания, които не са част от WCAG 2.1. EN 301 549 също така включва изисквания, които не са от значение за WAD, например изискванията за достъпност на компютърните хардуерни системи. Изискванията на стандарта, които са от значение за WAD, са определени в приложение А.

Важно е да се отбележи, че версиите на WCAG по-късно от 2.1 не са автоматично свързани с WAD. Новите или актуализираните изисквания в по-късните версии на WCAG, макар и практически полезни, придобиват правно значение само ако са включени в приложение А към хармонизирана версия на стандарт EN 301 549, която е посочена в Официален вестник.

Тъй като стандартът EN 301 549 надхвърля изискванията на WCAG, изпълнението на всички критерии за успех на WCAG 2.1 няма да гарантира презумпция за съответствие с WAD. За повече подробности относно тези разлики вж. „последни промени в стандарта“.

Изисквания и история на стандартизацията

Таблицата по-долу обобщава изискванията и историята на стандартизацията

ВерсияДата на излизанеМандат за стандартизацияДата на хармонизиранеВъз основа на WCAG
1.1.2Април 2015Мандат 376Не е хармонизирано. Действа като стандарт, който трябва да бъде следван, докато не бъде наличен хармонизиран стандарт, както е определено в член 6 от WAD.v2.0
2.1.2Август 2018Мандат 554

20 декември 2018 г.

v2.1
3.1.1Ноември 2019 г.Мандат 554Не е хармонизираноv2.1
3.2.1Март 2021 г.Мандат 55412 август 2021 г.v2.1

Полезни връзки

Съдържание по темата

Обща картина

Достъпност на уеб

Какво представлява достъпността на уебсайтовете? Достъпността на уебсайтовете позволява на всички, включително хората с увреждания, да възприемат, разбират, навигират и взаимодействат с интернет.

Вижте също

Органи на държавите членки, отговарящи за мониторинга на Директивата относно достъпността на уебсайтовете

Държавите членки трябва да информират Комисията за органите, които наблюдават, докладват и налагат прилагането на Директивата относно достъпността на уебсайтовете.