Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Internet — Standards u armonizzazzjoni

Il-leġiżlazzjoni tal-UE, l-istandards tekniċi u l-aħjar prattika internazzjonali tad-W3C dwar l-aċċessibbiltà għall-internet.

    Persuna li tuża wirja tal-binarji li tista’ tiġi aġġornata

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Introduzzjoni

L-aċċessibbiltà diġitali hija aspett importanti tal-impenn tal-Kummissjoni Ewropea għall-inklużjoni, id-diversità, u l-ħolqien ta’ “Unjoni ta’ ugwaljanza”. Is-servizzi pubbliċi u l-informazzjoni, li kienu disponibbli biss f’uffiċċji fiżiċi jew f’format stampat, qed jiġu sostitwiti jew ikkumplimentati b’ekwivalenti onlajn. L-iżgurar li dawn is-servizzi online huma aċċessibbli għall-persuni kollha, irrispettivament mill-kapaċitajiet, huwa essenzjali għal soċjetà inklużiva.

Il-leġiżlazzjoni dwar l-aċċessibbiltà diġitali fl-UE kollha ġiet adottata fl-2016 u daħlet fis-seħħ bis-sħiħ f’Ġunju 2021. Madankollu, il-konnessjoni bejn il-leġiżlazzjoni tal-UE, l-istandard tekniku b’appoġġ għaliha, u l-istandards u l-materjali ta’ appoġġ żviluppati mill-Inizjattiva għall-Aċċessibbiltà tal-Web (WAI) tad-W3C tista’ tkun diffiċli biex tinftiehem. Dan l-artikolu għandu l-għan li jispjega r-rabtiet.

Il-leġiżlazzjoni

Id-Direttiva (UE) 2016/2102 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku, id-“Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà għall-Web” jew “WAD”, tobbliga lill-korpi kollha tas-settur pubbliku fl-UE biex jagħmlu s-siti web u l-apps tal-mowbajl tagħhom aċċessibbli. Sommarju tad-Direttiva huwa disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha.

Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm fehim komuni ta’ xi tfisser “aċċessibbli” f’dan il-kuntest, id-WAD hija appoġġata minn standard tekniku armonizzat li joffri “preżunzjoni ta’ konformità” legali. Dan ifisser li jekk il-kontenut ta’ sit web jew ta’ app mobbli jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi applikabbli kollha definiti fl-istandard, huwa preżunt li huwa “aċċessibbli” skont id-WAD. L-Istati Membri mhumiex obbligati jsegwu dan l-istandard, peress li jistgħu jagħżlu li jimponu rekwiżiti tekniċi aktar stretti jekk jixtiequ, iżda billi jsegwu l-konformità tal-garanziji standard mad-WAD.

L-istandard tekniku

Sabiex standard tekniku jsir standard jew norma Ewropea armonizzata (xi kultant imsejħa “HEN”), b’forza legali skont il-liġi Ewropea, japplikaw żewġ kundizzjonijiet:

  • L-istandard huwa żviluppat minn waħda jew aktar mit-tliet Organizzazzjonijiet tal-Istandards Ewropej taħt mandat mill-Kummissjoni Ewropea. Dawn l-organizzazzjonijiet, magħrufa wkoll bħala ESOs, huma: ETSI, CEN u CENELEC).
  • Referenza għall-verżjoni speċifika tal-istandard għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE.

L-istandard żviluppat b’mod konġunt mit-tliet ESOs biex jappoġġaw id-WAD huwa “EN 301 549 — Rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi tal-ICT”.

Sal-lum ġew armonizzati biss 2 verżjonijiet tal-istandard EN 301 549:

  1. il-verżjoni EN 301 549 v2.1.2, armonizzata f’Diċembru 2018;
  2. l- aħħar verżjoni EN 301 549 v3.2.1, li ssir l-uniku standard rilevanti fit-12 ta’ Frar 2022.

Huwa previst perjodu ta’ trikkib, sabiex l-Istati Membri jkollhom żmien biex jadattaw għall-verżjoni l-ġdida.

Mhux il-verżjonijiet kollha ta’ standard tekniku huma neċessarjament armonizzati. Huwa f’idejn il-Kummissjoni Ewropea li tiddeċiedi jekk tarmonizzax standard jew le, billi tippubblika referenza. Jekk verżjoni ma tkunx armonizzata, ma jkollhiex effett legali fil-livell Ewropew, għalkemm xorta tista’ tkun utli għal skopijiet oħra.

L-istorja tal-istandards tekniċi u l-armonizzazzjoni

Meta d-WAD ġie ppubblikat f’Diċembru 2016, ma kien hemm l-ebda standard biex tiġi pprovduta preżunzjoni ta’ konformità. Madankollu, standard għar-“rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà adattati għall-akkwist pubbliku ta’ prodotti u servizzi tal-ICT fl-Ewropa” (EN 301 549 v1.1.2) kien diġà ġie ppubblikat f’April 2015 permezz ta’ mandat ta’ standardizzazzjoni preċedenti (Mandat 376). Għalhekk, l-Artikolu 6 tad-WAD isemmi EN 301 549 v1.1.2, bħala li jistabbilixxi rekwiżiti minimi, sakemm jiġi abbozzat standard ġdid taħt Mandat ġdid 554.

L-istandard il-ġdid, “rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi tal-ICT” (EN 301 549 v2.1.2), ġie ppubblikat f’Awwissu 2018. Dan ġie referenzjat fil-Ġurnal Uffiċjali fl-20 ta’ Diċembru 2018 u kien titjib sinifikanti fuq il-v1.1.2.

Sabiex jittejjeb l-istandard minn perspettiva editorjali kif ukoll biex jiġu kkoreġuti xi inkonsistenzi, f’Novembru 2019 ġiet ippubblikata verżjoni ġdida tal-istandard (EN 301 549 v3.1.1) u tressqet għall-armonizzazzjoni. Fl-aħħar nett, din il-verżjoni qatt ma kienet armonizzata (irreferuta fil-ĠU). Minflok, v3.2.1, ippubblikat f’Marzu 2021, ġie armonizzat fit-18 ta’ Awwissu 2021.

Ir-rekwiżiti attwali

EN 301 549 jislet ħafna mil- Linji Gwida dwar l-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web v2.1, ippubblikati mid-W3C u magħrufa bħala WCAG 2.1. Dawn id-WCAG huma rekwiżiti rikonoxxuti internazzjonalment għall-produzzjoni tal-kontenut tal-web. Dawn jitqiesu bħala l-aħjar prattika, u jintużaw b’mod wiesa’ ħafna.

Madankollu, EN 301 549 v2.1.2 u v3.2.1 kull wieħed jinkludi rekwiżiti li mhumiex parti minn WCAG 2.1. EN 301 549 jinkludi wkoll rekwiżiti li mhumiex rilevanti għad-WAD, pereżempju rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà ta’ sistemi ta’ hardware tal-kompjuter. Ir-rekwiżiti tal-istandard li huma rilevanti għad-WAD huma definiti fl-Anness A.

Huwa importanti li wieħed jinnota li l-verżjonijiet tad-WCAG aktar tard minn 2.1 mhumiex awtomatikament rilevanti għad-WAD. Rekwiżiti ġodda jew aġġornati f’verżjonijiet aktar tard tad-WCAG, filwaqt li prattikament utli, isiru legalment rilevanti biss jekk ikunu inklużi fl-Anness A ta’ verżjoni armonizzata tal-EN 301 549 li hemm referenza għaliha fil-Ġurnal Uffiċjali.

Peress li EN 301 549 imur lil hinn mir-rekwiżiti tad-WCAG, l-issodisfar tal-kriterji ta’ suċċess kollha tad-WCAG 2.1 mhux se jiżgura preżunzjoni ta’ konformità mad-WAD. Għal aktar dettalji dwar dawn id-differenzi, ara “l-aħħar bidliet għall-istandard”.

Rekwiżiti u storja ta’ standardizzazzjoni

It-tabella ta’ hawn taħt tiġbor fil-qosor ir-rekwiżiti u l-istorja tal-istandardizzazzjoni

VerżjoniData ta’ RilaxxMandat ta’ StandardizzazzjoniData ta’ armonizzazzjoniIbbażat fuq WCAG
1.1.2Il-Bullettin tal-HaddMandat 376Mhux armonizzat. Aġixxa bħala l-istandard li għandu jiġi segwit sakemm kien disponibbli standard armonizzat, kif definit fl-Artikolu 6 tad-WAD.v2.0
2.1.2Il-Bullettin tal-HaddMandat 554

20 ta’ Diċembru 2018

v2.1
3.1.1Il-Bullettin tal-HaddMandat 554Mhux armonizzatv2.1
3.2.1Marzu 2021Mandat 55412 ta’ Awwissu 2021v2.1

Links utli

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Aċċessibbiltà għall-web

X’inhi l-aċċessibbiltà għall-internet? L-aċċessibbiltà għall-internet tippermetti lil kulħadd, inklużi l-persuni b’diżabilità, li jipperċepixxu, jifhmu, jinnavigaw u jinteraġixxu mal-Internet.

Ara Wkoll