Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τι είναι η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο; Η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο επιτρέπει σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το Διαδίκτυο.

  Ένα πληκτρολόγιο με ένα κουμπί για «προσβασιμότητα» στη θέση του κουμπιού εισόδου. Είναι πράσινο και έχει ένα εικονίδιο αναπηρίας πάνω του.

Η ψηφιακή προσβασιμότητα έγινε ακόμη πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID και παραμένει απαραίτητη για να καταστεί η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Με την ταχεία ανάπτυξη των πληροφοριών και των διαδραστικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου και των κινητών συσκευών, ένα μέρος του πληθυσμού κινδυνεύει να αποκλειστεί από βασικές υπηρεσίες τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, όπως η λήψη πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες, αγορές παντοπωλείων, ιατρικές συμβουλές, επιγραμμικές τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και βιντεοκλήσεων, για να αναφέρουμε μόνο μερικές.

Απλές αλλαγές που κάνουν τους ιστότοπους και τις εφαρμογές πιο «προσβάσιμες» μπορούν να βοηθήσουν όλους, όχι μόνο τους χρήστες με αναπηρίες. Για παράδειγμα, να είναι σε θέση να ακούσει ένα κείμενο όταν δεν υπάρχει αρκετό φως για να διαβάσει ή όταν multitasking, ή ανάγνωση υπότιτλων σε ένα βίντεο σε ένα θορυβώδες περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις με προσβάσιμες υπηρεσίες μπορούν να φτάσουν σε μια μεγαλύτερη, ως επί το πλείστον αναξιοποίητη πελατειακή βάση, και να βιώσουν ένα οικονομικό όφελος από αυτό. Εκτιμάται ότι 100 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ έχουν κάποια μορφή αναπηρίας και, ως εκ τούτου, αποτελούν σημαντική αγορά.

Η ψηφιακή προσβασιμότητα δεν είναι μόνο θέμα τεχνικών προτύπων, αρχιτεκτονικής ιστού και σχεδιασμού. Είναι επίσης δικαίωμα για τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών σε ισότιμη βάση με όλους τους άλλους, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, η κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη και η συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας (Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, άρθρο 26: Ένταξη των ατόμων με αναπηρία: «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους, της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης και της συμμετοχής τους στη ζωή της κοινότητας». Και κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD). Το άρθρο 9 της Σύμβασης, στην οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη, απαιτεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους, στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου. Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει νομοθετήσει για τη στήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Η οδηγία για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο

Η οδηγία για την προσβασιμότητα στον ιστό(οδηγία (ΕΕ)2016/2102) ισχύει από τις 22 Δεκεμβρίου 2016 και παρέχει στα άτομα με αναπηρία καλύτερη πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές δημόσιων υπηρεσιών.

Μια περίληψη της οδηγίας για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμη.

Οι κανόνες που ορίζονται στην οδηγία αντικατοπτρίζουν τις εν εξελίξει εργασίες της Επιτροπής για την οικοδόμηση μιας κοινωνικής και χωρίς αποκλεισμούς «Ένωσης ισότητας», όπου όλοι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να διαδραματίσουν πλήρη και ενεργό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Η οδηγία υποχρεώνει τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές των οργανισμών του δημόσιου τομέα να είναι «πιο προσβάσιμες». Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός εξαιρέσεων που περιλαμβάνουν ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και ζωντανή μετάδοση. Ένα τεχνικό πρότυπο υποστηρίζει την οδηγία, αποσαφηνίζοντας τι αναμένεται από τον όρο «προσβάσιμη».

Η οδηγία απαιτεί:

 • δήλωση προσβασιμότητας για κάθε ιστότοπο και εφαρμογή για φορητές συσκευές, στην οποία θα αναφέρεται μη προσβάσιμο περιεχόμενο και εναλλακτικές λύσεις, καθώς και επαφές ·
 • μηχανισμό ανατροφοδότησης ώστε οι χρήστες να μπορούν να επισημαίνουν προβλήματα προσβασιμότητας ή να ζητούν πληροφορίες που δημοσιεύονται σε μη προσβάσιμο περιεχόμενο ·
 • τακτική παρακολούθηση των ιστότοπων και των εφαρμογών του δημόσιου τομέα από τα κράτη μέλη και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα στην Επιτροπή ανά τριετία.

Η οδηγία συμπληρώνει την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και στον ιδιωτικό τομέα. Περαιτέρω ευρωπαϊκή νομοθεσία στηρίζει τα άτομα με αναπηρία σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, των ηλεκτρονικών βιβλίων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και του εξοπλισμού ΤΠΕ. Επισημάνσεις του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν την ψηφιακή προσβασιμότητα περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τη νομοθεσία «Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία»

Αναθεώρηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξέτασε την οδηγία για την προσβασιμότητα στον ιστό το 2022. Η επανεξέταση έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2021 και συγκέντρωσε απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη, τις πρώτες εκθέσεις παρακολούθησης της προσβασιμότητας των κρατών μελών και μια υποστηρικτική μελέτη.

Η έκθεση της Επιτροπής δημοσιεύεται στη διαδικτυακή πύλη EUR-Lex:

Αυτά τα έγγραφα και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης δημοσιεύονται επίσης στην πύλη «Πείτε τηγνώμη σας».

Μελέτη για την υποστήριξη της αναθεώρησης της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό

Η μελέτη αυτή υποστήριξε την αναθεώρηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό και των εκτελεστικών πράξεών της.

Η μελέτη και οι ευανάγνωστες εκδόσεις δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη Εκδόσεων της ΕΕ:

Εφαρμογή της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο εκτελεστικές αποφάσεις για τη διασφάλιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή της οδηγίας:

 1. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1523 της Επιτροπής για τη θέσπιση υποδείγματος δήλωσης προσβασιμότητας
 2. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1524 της Επιτροπής για τη θέσπιση μεθοδολογίας παρακολούθησης και των ρυθμίσεων για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

Μια τρίτη εκτελεστική απόφαση σχετικά με το εναρμονισμένο πρότυπο για τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές που προβλέπει το τεκμήριο συμμόρφωσης με την οδηγία επικαιροποιήθηκε από την πρώτη που εκδόθηκε το 2018. Το ισχύον εναρμονισμένο πρότυπο είναι το πρότυπο EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) PDF,τοοποίο είναι σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα του διαδικτυακού περιεχομένου: WCAG 2.1. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την οδηγία για την προσβασιμότητα στον ιστό (WADEX) συγκεντρώνει εκπροσώπους των κρατών μελών για τη στήριξη της εφαρμογής της οδηγίας, τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Μεταφορά της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό

Όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο (η προθεσμία έληξε στις 23 Σεπτεμβρίου 2018).

Κατάλογος των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Παρακολούθηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο

Η οδηγία για την προσβασιμότητα στον ιστό απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν περιοδικά τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.  

Από το 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της χρήσης της επιβολής. 

Οι πρώτες εκθέσεις παρακολούθησης των κρατών μελών από το 2021 διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. 

Η επόμενη σειρά εκθέσεων αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2024. 

Στήριξη μέσω χρηματοδότησης ερευνητικών και πιλοτικών σχεδίων

Η Επιτροπή παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την έρευνα και την ανάπτυξη λύσεων προσβασιμότητας στο διαδίκτυο και προσβάσιμων τεχνολογικών λύσεων.

Πρόσφατα παραδείγματα έργων περιλαμβάνουν:

 • Wai-Tools, το οποίο συγκεντρώνει βασικούς εταίρους από τη βιομηχανία, την κυβέρνηση και την ερευνητική κοινότητα για τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων για τις δοκιμές προσβασιμότητας·
 • WADcher, η οποία αναπτύσσει πλατφόρμα για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων προσβασιμότητας·
 • Ο οδηγός Wai-Guide, ο οποίος σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, παρέχει καθοδήγηση για εργαλεία συγγραφής και εξετάζει πτυχές προσβασιμότητας των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως τα καθηλωτικά περιβάλλοντα και ο ιστός των πραγμάτων·
 • We4Authors, η οποία διευκολύνει την ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας ως προεπιλεγμένη επιλογή στα εργαλεία συγγραφής.

 

Πιό πρόσφατος

POLICY AND LEGISLATION |
Συστάσεις της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΗΠΑ-ΕΕ για την προώθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε ψηφιακά εργαλεία και της χρήσης τους

Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ και των ΗΠΑ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης φάσης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

REPORT / STUDY |
Μελέτη για την υποστήριξη της αναθεώρησης της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό

Στόχος της μελέτης είναι να υποστηρίξει την αναθεώρηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό και των εκτελεστικών της πράξεων, καλύπτοντας τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής τους (2018-2021).

POLICY AND LEGISLATION |
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διαθεσιμότητα έργων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για άτομα με αναπηρία

Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα έργων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε προσβάσιμη μορφή για τα άτομα με αναπηρία, πέραν της οδηγίας 2017/1564 του Μαρακές.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ψηφιακή ένταξη

Η ψηφιακή ένταξη είναι μια προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να συμβάλουν στον ψηφιακό κόσμο και να επωφεληθούν από αυτόν.

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους φορείς που παρακολουθούν, υποβάλλουν εκθέσεις και επιβάλλουν την εφαρμογή της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον ιστό.

Βλ. επίσης

Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή

Η ΕΕ θέλει να διασφαλίσει ότι όλοι, ανεξάρτητα από το φύλο, θα έχουν μια δίκαιη ευκαιρία να επωφεληθούν και να συμβάλουν στην ψηφιακή εποχή.