Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiv om webtilgængelighed — standarder og harmonisering

EU-lovgivning, tekniske standarder og W3C international bedste praksis for webtilgængelighed.

    Person, der bruger en opfriskende brail display

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Introduktion

Digital tilgængelighed er et vigtigt aspekt af Europa-Kommissionens engagement i inklusion, mangfoldighed og skabelse af en "Union med ligestilling". Offentlige tjenester og oplysninger, som tidligere kun var tilgængelige i fysiske kontorer eller i trykt format, erstattes eller suppleres af tilsvarende onlinetjenester. At sikre, at disse onlinetjenester er tilgængelige for alle, uanset deres evner, er afgørende for et inklusivt samfund.

EU-lovgivningen om digital tilgængelighed blev vedtaget i 2016 og trådte fuldt ud i kraft i juni 2021. Forbindelsen mellem EU-lovgivningen, den tekniske standard til støtte herfor og de standarder og støttematerialer, der er udviklet af W3C Web Accessibility Initiative (WAI), kan imidlertid være svær at forstå. Denne artikel har til formål at forklare links.

Lovgivningen

Direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, "direktivet om webtilgængelighed" eller "WAD", forpligter alle offentlige myndigheder i EU til at gøre deres onlinewebsteder og mobilapps tilgængelige. Der findes et resumé af direktivet på alle officielle sprog.

For at sikre, at der er en fælles forståelse af, hvad der menes med "tilgængelig" i denne sammenhæng, understøttes WAD af en harmoniseret teknisk standard, der giver en juridisk "formodning om overensstemmelse". Det betyder, at hvis indholdet af et websted eller en mobilapp opfylder alle de gældende tekniske krav, der er defineret i standarden, antages det at være "tilgængeligt" under WAD. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at følge denne standard, da de kan vælge at indføre strengere tekniske krav, hvis de ønsker det, men i overensstemmelse med standardgarantierne for overensstemmelse med WAD.

Den tekniske standard

For at en teknisk standard kan blive en harmoniseret europæisk standard eller norm (undertiden benævnt "HEN"), med retskraft i henhold til EU-retten, gælder følgende to betingelser:

  • Standarden er udviklet af en eller flere af de tre europæiske standardiseringsorganisationer under et mandat fra Europa-Kommissionen. Disse organisationer, også kendt som ESO'er, er: ETSI, CEN og CENELEC).
  • En henvisning til den specifikke udgave af standarden skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Standarden udviklet i fællesskab af de tre ESO'er til støtte for WAD er "EN 301 549 — Tilgængelighedskrav til IKT-produkter og -tjenester".

Kun to versioner af standard EN 301 549 er blevet harmoniseret til dato:

  1. version EN 301 549 v2.1.2, harmoniseret i december 2018
  2. den seneste version EN 301 549 v3.2.1, som bliver den eneste relevante standard den 12. februar 2022.

Der er fastsat en periode med overlapning, således at medlemsstaterne har tid til at tilpasse sig den nye version.

Ikke alle versioner af en teknisk standard er nødvendigvis harmoniseret. Det er op til Europa-Kommissionen at beslutte, om en standard skal harmoniseres eller ej, ved at offentliggøre en reference. Hvis en version ikke er harmoniseret, har den ikke retsvirkning på europæisk plan, selv om den stadig kan være nyttig til andre formål.

De tekniske standarders historie og harmonisering

Da WAD blev offentliggjort i december 2016, var der ingen standard, der kunne give en formodning om overensstemmelse. En standard for "tilgængelighedskrav, der egner sig til offentlige indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa" (EN 301 549 v1.1.2) var imidlertid allerede blevet offentliggjort i april 2015 gennem et tidligere standardiseringsmandat (mandat 376). Således nævner artikel 6 EN 301 549 v1.1.2 som minimumskrav, indtil der udarbejdes en ny standard under et nyt mandat 554.

Den nye standard, "tilgængelighedskrav til IKT-produkter og -tjenester" (EN 301 549 v2.1.2), blev offentliggjort i august 2018. Den blev henvist til i EU-Tidende den 20. december 2018 og var en betydelig forbedring i forhold til v1.1.2.

For at forbedre standarden ud fra et redaktionelt perspektiv og for at rette op på nogle uoverensstemmelser blev en ny version af standarden (EN 301 549 v3.1.1) offentliggjort i november 2019 og forelagt til harmonisering. I sidste ende blev denne version aldrig harmoniseret (henvisning i EUT). I stedet blev v3.2.1, offentliggjort i marts 2021, harmoniseret den 18. august 2021.

De faktiske krav

En 301 549 trækker stærkt fra retningslinjerne for webindholdstilgængelighed v2.1, udgivet af W3C og kendt som WCAG 2.1. Disse WCAG er internationalt anerkendte krav til produktion af webindhold. De betragtes som bedste praksis, og er meget udbredt.

EN 301 549 v2.1.2 og v3.2.1 indeholder dog alle krav, der ikke er en del af WCAG 2.1. En 301 549 indeholder også krav, der ikke er relevante for WAD, f.eks. tilgængelighedskrav til edb-hardwaresystemer. Kravene til den standard, der er relevante for WAD, er defineret i bilag A.

Det er vigtigt at bemærke, at versioner af WCAG senere end 2.1 ikke automatisk er relevante for WAD. Nye eller ajourførte krav i senere versioner af WCAG bliver, selv om de er praktisk anvendelige, kun juridisk relevante, hvis de er opført i bilag A til en harmoniseret udgave af EN 301 549, som der henvises til i EU-Tidende.

Da EN 301 549 går videre end kravene i WCAG, vil opfyldelsen af alle succeskriterierne i WCAG 2.1 ikke sikre en formodning om overensstemmelse med WAD. For yderligere oplysninger om disse forskelle, se "seneste ændringer af standarden".

Krav og standardiseringshistorik

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over krav og standardiseringshistorik

VersionUdgivelsesdatoStandardiseringsmandatDato for harmoniseringBaseret på WCAG
1.1.2April 2015Mandat 376Ikke harmoniseret. Fungerede som den standard, der skulle følges, indtil der forelå en harmoniseret standard som defineret i artikel 6 i WAD.v2.0
2.1.2August 2018Mandat 554

20. december 2018

v2.1
3.1.1November 2019Mandat 554Ikke harmoniseretv2.1
3.2.1Marts 2021Mandat 55412. august 2021v2.1

Nyttige links

Se også

Det store billede

Web tilgængelighed

Hvad er webtilgængelighed? Webtilgængelighed giver alle, herunder personer med handicap, mulighed for at opfatte, forstå, navigere og interagere med internettet.

Se også