Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tīmekļa pieejamības direktīva — standarti un saskaņošana

ES tiesību akti, tehniskie standarti un W3C starptautiskā paraugprakse tīmekļa pieejamības jomā.

    Persona, kas izmanto atsvaidzināmu Brail displeju

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Ievads Ievads

Digitālā pieejamība ir svarīgs aspekts Eiropas Komisijas saistībā ar iekļaušanu, daudzveidību un “līdztiesības savienības” izveidi. Publiskie pakalpojumi un informācija, kas agrāk bija pieejama tikai fiziskajos birojos vai drukātā formātā, tiek aizstāta vai papildināta ar ekvivalentiem tiešsaistē. Iekļaujošai sabiedrībai ir būtiski nodrošināt, ka šie tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami visām personām neatkarīgi no spējām.

ES mēroga tiesību akti digitālās pieejamības jomā tika pieņemti 2016. gadā, un tie pilnībā stājās spēkā 2021. gada jūnijā. Tomēr saikne starp ES tiesību aktiem, tehnisko standartu to atbalstam un W3C tīmekļa pieejamības iniciatīvas (WAI) izstrādātajiem standartiem un atbalsta materiāliem var būt grūti uztverama. Šī raksta mērķis ir izskaidrot saites.

Tiesību akti

Direktīvā (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību, proti,Tīmekļa pieejamības direktīvāvai WAD, visām publiskā sektora struktūrām ES ir noteikts pienākums padarīt savas tiešsaistes tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes pieejamas. Direktīvas kopsavilkums ir pieejams visās oficiālajās valodās.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par to, ko šajā kontekstā nozīmē “pieejams”, WAD pamatā ir saskaņots tehniskais standarts, kas piedāvā juridisku “pieņēmumu par atbilstību”. Tas nozīmē, ka, ja tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes saturs atbilst visām piemērojamajām tehniskajām prasībām, kas noteiktas standartā, tiek pieņemts, ka tas ir “pieejams” saskaņā ar WAD. Dalībvalstīm nav pienākuma ievērot šo standartu, jo tās var izvēlēties noteikt stingrākas tehniskās prasības, ja tās to vēlas, bet ievērojot standarta garantijas atbilstību WAD.

Tehniskais standarts

Lai tehniskais standarts kļūtu par saskaņotu Eiropas standartu vai normu (dažreiz sauktu par “HEN”), kam saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem ir juridisks spēks, piemēro divus nosacījumus:

  • Standartu izstrādā viena vai vairākas no trim Eiropas standartizācijas organizācijām saskaņā ar Eiropas Komisijas pilnvarojumu. Šīs organizācijas, kas pazīstamas arī kā ESO, ir šādas: ETSI, CEN un CENELEC).
  • Atsauce uz standarta konkrēto versiju jāpublicē ES Oficiālajā Vēstnesī.

Standarts, ko trīs ESO kopīgi izstrādājušas WAD atbalstam, ir “EN 301 549 — Pieejamības prasības IKT produktiem un pakalpojumiem”.

Līdz šim ir saskaņotas tikai divas standarta EN 301 549 versijas:

  1. versija EN 301 549 v2.1.2, saskaņota 2018. gada decembrī;
  2. jaunākā versija EN 301 549 v3.2.1, kas 2022. gada 12. februārī kļūst par vienīgo attiecīgo standartu.

Ir paredzēts pārklāšanās periods, lai dalībvalstīm būtu laiks pielāgoties jaunajai versijai.

Ne visas tehniskā standarta versijas ir saskaņotas. Eiropas Komisijai ir jāizlemj, vai saskaņot standartu, publicējot atsauci. Ja versija nav saskaņota, tai nav juridiska spēka Eiropas līmenī, lai gan tā joprojām varētu būt noderīga citiem mērķiem.

Tehnisko standartu un saskaņošanas vēsture

Kad WAD tika publicēts 2016. gada decembrī, nebija standarta, kas nodrošinātu atbilstības prezumpciju. Tomēr standarts “pieejamības prasībām, kas piemērotas IKT produktu un pakalpojumu publiskajam iepirkumam Eiropā” (EN 301 549 v1.1.2.) jau tika publicēts 2015. gada aprīlī, izmantojot iepriekšējās standartizācijas pilnvaras (376. uzdevums). Tātad WAD 6. pantā EN 301 549 v1.1.2 ir minēts kā minimālo prasību noteikšana, kamēr nav izstrādāts jauns standarts saskaņā ar jauno mandātu 554.

Jaunais standarts “IKT produktu un pakalpojumu pieejamības prasības” (EN 301 549 v2.1.2.) tika publicēts 2018. gada augustā. Uz to atsaucās Oficiālajā Vēstnesī 2018. gada 20. decembrī, un tas bija būtisks uzlabojums attiecībā uz v1.1.2.

Lai uzlabotu standartu no redakcionālā viedokļa, kā arī novērstu dažas neatbilstības, 2019. gada novembrī tika publicēta jauna standarta versija (EN 301 549 v3.1.1), un tā tika iesniegta saskaņošanai. Galu galā šī versija nekad netika saskaņota (atsauce uz OV). Tā vietā, v3.2.1., publicēts 2021. gada martā, tika saskaņota 2021. gada 18. augustā.

Faktiskās prasības

EN 301 549 lielā mērā izriet no W3C publicētajām Tīmekļa satura pieejamības vadlīnijām v2.1, kas pazīstamas kā WCAG 2.1. Šīs WCAG ir starptautiski atzītas prasības tīmekļa satura ražošanai. Tie tiek uzskatīti par labāko praksi, un tos ļoti plaši izmanto.

Tomēr EN 301 549 v2.1.2 un v3.2.1. katrā ir iekļautas prasības, kas neietilpst WCAG 2.1. EN 301 549 ietver arī prasības, kas neattiecas uz WAD, piemēram, datortehnikas sistēmu pieejamības prasības. Standarta prasības, kas attiecas uz WAD, ir noteiktas A pielikumā.

Ir svarīgi atzīmēt, ka WCAG versijas, kas ir vēlākas par 2.1, automātiski neattiecas uz WAD. Jaunas vai atjauninātas prasības WCAG jaunākajās versijās, lai gan tās ir praktiski noderīgas, kļūst juridiski nozīmīgas tikai tad, ja tās ir iekļautas standarta EN 301 549 saskaņotās versijas A pielikumā, uz kuru ir atsauce Oficiālajā Vēstnesī.

Tā kā standarts EN 301 549 pārsniedz WCAG prasības, kas atbilst visiem WCAG 2.1 sekmīgas darbības kritērijiem, nenodrošinās prezumpciju par atbilstību WAD. Sīkāku informāciju par šīm atšķirībām skatīt “jaunākās izmaiņas standartā”.

Prasības un standartizācijas vēsture

Turpmākajā tabulā ir apkopotas prasības un standartizācijas vēsture.

Mājas lapas versija Izlaišanas datums Standartizācijas pilnvaras Saskaņošanas datums Pamatojoties uz WCAG
1.1.2 2015. gada aprīlis Mandāts Nr. 376 Nav saskaņota. Darbojās kā standarts, kas jāievēro līdz brīdim, kad būs pieejams saskaņotais standarts, kā noteikts WPD 6. pantā. v2.0
2.1.2 2018. gada augusts Mandāts 554

2018. gada 20. decembris

v2.1
3.1.1 2019. gada novembris Mandāts 554 Nav saskaņota v2.1
3.2.1 2021. gada marts Mandāts 554 2021. gada 12. augusts v2.1

Noderīgas saites

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Tīmekļa pieejamība

Kas ir tīmekļa pieejamība? Tīmekļa pieejamība ļauj ikvienam, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, uztvert, saprast, orientēties un mijiedarboties ar internetu.

Skatīt arī

Tīmekļa pieejamība dalībvalstīs

Dalībvalstīm ir jāveicina tīmekļa pieejamība, izmantojot mācību programmas, izpratnes veicināšanu un pasākumus pieejamības veicināšanai.