Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Richtlijn webtoegankelijkheid — Normen en harmonisatie

EU-wetgeving, technische normen en internationale beste praktijken van het W3C inzake webtoegankelijkheid.

    Persoon die een hernieuwbaar brail-display gebruikt

© iStock by Getty Images - 639109894 zlikovec

Introductie

Digitale toegankelijkheid is een belangrijk aspect van de inzet van de Europese Commissie voor inclusie, diversiteit en de totstandbrenging van een „Unie van gelijkheid”. Openbare diensten en informatie, die vroeger alleen beschikbaar waren in fysieke kantoren of gedrukte vorm, worden vervangen of aangevuld met online equivalenten. Ervoor zorgen dat deze onlinediensten toegankelijk zijn voor alle personen, ongeacht hun capaciteiten, is essentieel voor een inclusieve samenleving.

De EU-brede wetgeving inzake digitale toegankelijkheid is in 2016 aangenomen en is in juni 2021 volledig van kracht geworden. Het verband tussen de EU-wetgeving, de technische norm ter ondersteuning ervan en de normen en ondersteunende materialen die zijn ontwikkeld door het W3C Web Accessibility Initiative (WAI) kan echter moeilijk te begrijpen zijn. Dit artikel is bedoeld om de links uit te leggen.

De wetgeving

Richtlijn (EU) 2016/2102 betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, de „richtlijn webtoegankelijkheid” of „WAD”, verplicht alle overheidsinstanties in de EU om hun onlinewebsites en mobiele apps toegankelijk te maken. Een samenvatting van de richtlijn is beschikbaar in alle officiële talen.

Om ervoor te zorgen dat er een gemeenschappelijk begrip is van wat in dit verband met „toegankelijk” wordt bedoeld, wordt de WAD ondersteund door een geharmoniseerde technische norm die een wettelijke „aanname van conformiteit” biedt. Dit betekent dat als de inhoud van een website of mobiele app voldoet aan alle toepasselijke technische eisen die in de norm zijn gedefinieerd, wordt aangenomen dat deze „toegankelijk” is onder de WAD. De lidstaten zijn niet verplicht deze norm te volgen, aangezien zij ervoor kunnen kiezen strengere technische voorschriften op te leggen indien zij dat wensen, maar wel na de standaardgaranties voor conformiteit met de WAD.

De technische norm

Wanneer een technische norm een geharmoniseerde Europese norm of norm wordt (ook wel „HEN” genoemd), die volgens het Europees recht rechtsgeldig is, gelden twee voorwaarden:

  • De norm is ontwikkeld door een of meer van de drie Europese normalisatieorganisaties onder een mandaat van de Europese Commissie. Deze organisaties, ook wel ESO’s genoemd, zijn: ETSI, CEN en CENELEC).
  • Een verwijzing naar de specifieke versie van de norm moet worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU.

De door de drie ESO’s gezamenlijk ontwikkelde norm ter ondersteuning van de WAD is „EN 301 549 — Toegankelijkheidseisen voor ICT-producten en -diensten”.

Tot op heden zijn slechts 2 versies van norm EN 301 549 geharmoniseerd:

  1. versie EN 301 549 v2.1.2, geharmoniseerd in december 2018;
  2. de nieuwste versie EN 301 549 v3.2.1, die de enige relevante norm wordt op 12 februari 2022.

Er is een periode van overlapping voorzien, zodat de lidstaten tijd hebben om zich aan de nieuwe versie aan te passen.

Niet alle versies van een technische norm zijn noodzakelijkerwijs geharmoniseerd. Het is aan de Europese Commissie om te beslissen of een norm al dan niet wordt geharmoniseerd door een referentie te publiceren. Als een versie niet wordt geharmoniseerd, heeft deze geen rechtsgevolgen op Europees niveau, hoewel deze nog steeds nuttig kan zijn voor andere doeleinden.

Geschiedenis van de technische normen en harmonisatie

Toen de WAD in december 2016 werd gepubliceerd, bestond er geen norm om een vermoeden van conformiteit te bieden. Een norm voor de „toegankelijkheidseisen die geschikt zijn voor overheidsopdrachten voor ICT-producten en -diensten in Europa” (EN 301 549 v1.1.2) was echter al in april 2015 gepubliceerd via een eerder normalisatiemandaat (mandaat 376). Artikel 6 van de WAD vermeldt EN 301 549 v1.1.2 als minimumeisen, in afwachting van de opstelling van een nieuwe norm in het kader van een nieuw mandaat 554.

De nieuwe norm, „toegankelijkheidseisen voor ICT-producten en -diensten” (EN 301 549 v2.1.2), werd in augustus 2018 gepubliceerd. Het werd op 20 december 2018 in het Publicatieblad genoemd en was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van v1.1.2.

Om de norm te verbeteren vanuit redactioneel perspectief en om enkele inconsistenties te corrigeren, is in november 2019 een nieuwe versie van de norm (EN 301 549 v3.1.1) gepubliceerd en ter harmonisatie voorgelegd. Uiteindelijk is deze versie nooit geharmoniseerd (vergeleken in het PB). In plaats daarvan is v3.2.1, gepubliceerd in maart 2021, op 18 augustus 2021 geharmoniseerd.

De werkelijke eisen

En 301 549 put zwaar uit de Web Content Accessibility Guidelines v2.1, gepubliceerd door de W3C en bekend als WCAG 2.1. Deze WCAG zijn internationaal erkende vereisten voor het produceren van webcontent. Ze worden beschouwd als beste praktijken en worden op grote schaal gebruikt.

EN 301 549 v2.1.2 en v3.2.1 bevatten echter eisen die geen deel uitmaken van WCAG 2.1. En 301 549 bevat ook eisen die niet relevant zijn voor de WAD, bijvoorbeeld toegankelijkheidseisen voor computerhardwaresystemen. De eisen van de norm die relevant zijn voor de WAD zijn gedefinieerd in bijlage A.

Het is belangrijk op te merken dat versies van WCAG later dan 2.1 niet automatisch relevant zijn voor de WAD. Nieuwe of bijgewerkte voorschriften in latere versies van WCAG, hoewel praktisch nuttig, worden alleen juridisch relevant als ze zijn opgenomen in bijlage A van een geharmoniseerde versie van EN 301 549 waarnaar in het Publicatieblad wordt verwezen.

Aangezien EN 301 549 verder gaat dan de vereisten van de WCAG, garandeert het voldoen aan alle succescriteria van WCAG 2.1 geen vermoeden van overeenstemming met de WAD. Zie voor meer informatie over deze verschillen „laatste wijzigingen van de norm”.

Vereisten en normalisatiegeschiedenis

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vereisten en de normalisatiegeschiedenis

Versie Releasedatum Standaardiseringsmandaat Datum van harmonisatie Gebaseerd op WCAG
1.1.2 April 2015 Mandaat 376 Niet geharmoniseerd. Fungeerde als de te volgen norm totdat er een geharmoniseerde norm beschikbaar was, zoals gedefinieerd in artikel 6 van de WAD. v2.0
2.1.2 Augustus 2018 Mandaat 554

20 december 2018

v2.1
3.1.1 November 2019 Mandaat 554 Niet geharmoniseerd v2.1
3.2.1 Maart 2021 Mandaat 554 12 augustus 2021 v2.1

Nuttige links

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Webtoegankelijkheid

Wat is webtoegankelijkheid? Webtoegankelijkheid stelt iedereen, ook mensen met een handicap, in staat om het internet waar te nemen, te begrijpen, te navigeren en te communiceren.

Zie ook

Webtoegankelijkheid in de lidstaten

De lidstaten moeten de toegankelijkheid van het web bevorderen door middel van opleidingsprogramma’s, bewustmaking en maatregelen om de toegankelijkheid te vergemakkelijken.