Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Meediapädevus

Meediapädevus ei ole kunagi olnud nii oluline kui praegu. See võimaldab igas vanuses kodanikel navigeerida kaasaegses uudistekeskkonnas ja teha teadlikke otsuseid.

    Inimesed, kes seisavad järjest lugemist sülearvutites, ajalehtedes, telefonides, tahvelarvutites, näidates vajadust meediapädevuse järele, olenemata isikust või seadmest

© iStock by Getty Images -925256780 seb_ra

Meediapädevus puudutab erinevaid meedia- ja levitamismeetodeid. See on oluline oskus kõigi kodanike jaoks sõltumata vanusest, kuna see annab neile mõjuvõimu ja suurendab nende teadlikkust. Samuti aitab see võidelda väärinfo levitamise kampaaniate ja digitaalmeedia kaudu levivate libauudiste mõjuga.

Hiljuti läbivaadatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivigatugevdatakse meediapädevuse rolli. Selle kohaselt peavad liikmesriigid edendama meetmeid, millega arendatakse meediapädevuse oskusi (artikkel 33a).

Läbivaadatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga kohustatakse ka videote jagamise platvorme pakkuma tõhusaid meediapädevuse meetmeid ja vahendeid. See on väga oluline nõue, kuna sellistel platvormidel on keskne roll audiovisuaalsele sisule juurdepääsu andmisel. Platvormid peavad samuti suurendama kasutajate teadlikkust nendest meetmetest ja vahenditest (artikkel 28b).

Ekspertide rühm

Euroopa Komisjon koondab meediapädevuse sidusrühmad meediapädevuse eksperdirühma. See rühm kohtub igal aastal, et:

  • teha kindlaks, dokumenteerida ja laiendada häid tavasid meediapädevuse valdkonnas;
  • hõlbustada võrgustike loomist eri sidusrühmade vahel;
  • uurida võimalusi ELi poliitika, toetusprogrammide ja meediapädevuse algatuste koordineerimiseks.

Euroopa meediapädevuse nädal

Meediapädevuse kõrge tase on oluline tegur, mis võimaldab kodanikel digiajastul teha teadlikke otsuseid. Meediapädevus on elujõulise ja kaasaegse demokraatia eeltingimus. Euroopa meediapädevuse nädal on Euroopa Komisjoni algatus meediapädevuse oskuste ja projektide edendamiseks kogu ELis. Meediapädevuse sidusrühmi julgustatakse riiklikul tasandil korraldama sel nädalal või selle ümbruses oma üritusi, et tähistada ja arutada meediapädevust. 

2019. aastal toimus Euroopa meediapädevuse nädal

Vaata sündmuste hoidlat.

Euroopa meediapädevuse auhinnad

Euroopa meediapädevuse nädala raames kuulutas Euroopa Komisjon välja konkursi meediapädevuse valdkonna inspireerivate ja mõjukate projektide jaoks. Parimad kandidaadid kutsutakse Brüsselisse, et konkureerida kolme auhinnaga Euroopa meediapädevuse nädala kõrgetasemelisel konverentsil.

Vaata meediakirjaoskuse auhindade tulemusi

Viimased uudised

Riiklikud aruanded 2020.–2022. aasta audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaste meediapädevuse meetmete kohta

Liikmesriigid on teatanud riiklikest meetmetest meediapädevuse edendamiseks ja arendamiseks.

REPORT / STUDY |
Mehhanismid, mis kujundavad sotsiaalmeediat ja nende mõju ühiskonnale – aruanne teaduse olukorra kohta

Meil ei ole veel kaugeltki täielikku arusaamist dünaamikast, mille kaudu teave levib digitaalmeedias. Sotsiaalmeedia on muutnud teabe kättesaadavuse, tootmise ja jagamise viisi, muutes traditsioonilise massimeedia omavahel põimunud horisontaalsete sidevõrkude süsteemiks. Interneti ja sotsiaalmeedia ajastul lubatud vaba ja võrdne ülemaailmne võrgustik on muutunud tarkvarapõhiseks kübersfääriks, mis on ajendatud majanduslikest ja geopoliitilistest huvidest. See asjaolu on oluliselt muutnud sisu edastamise ja levitamise viisi, põhjustades meediasüsteemi moonutusi ja manipuleerimist, mille

Seotud sisu

Üldpilt

Meediavabadus ja pluralism

Euroopa Liit toetab meediavabadust ja pluralismi kui kaasaegse demokraatia tugisambaid ning vaba ja avatud arutelu võimaldajaid.

Vaata lisaks

Multimeediameetmed

ELi multimeediameetmete eesmärk on tugevdada uudiseid ELi asjade kohta Euroopa perspektiivist.