Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Медийна грамотност

Медийната грамотност никога не е била толкова важна, колкото е днес. Тя дава възможност на гражданите от всички възрасти да се ориентират в съвременната новинарска среда и да вземат информирани решения.

Медийната грамотност се отнася до различни медии и методи на разпространение. Това е изключително важно умение за всички граждани, независимо от възрастта им, тъй като ги овластява и повишава тяхната осведоменост. Той също така помага да се противодейства на последиците от кампаниите за дезинформация и фалшивите новини, разпространявани чрез цифрови медии.

Наскоро преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ) засилва ролята на медийната грамотност. Той изисква от държавите членки да насърчават мерки за развиване на умения за медийна грамотност (член 33а).

Преразгледаната ДАВМУ също така задължава платформите за споделяне на видеоклипове да предоставят ефективни мерки и инструменти за медийна грамотност. Това е изключително важно изискване поради централната роля на тези платформи за предоставяне на достъп до аудио-визуално съдържание. От платформите се изисква също така да повишават осведомеността на потребителите относно тези мерки и инструменти (член 28б).

Експертна група

Европейската комисия обединява заинтересованите страни в областта на медийната грамотност в експертна група по медийна грамотност. Тази група заседава ежегодно, за да:

  • идентифициране, документиране и разширяване на добрите практики в областта на медийната грамотност;
  • улесняване на работата в мрежа между различните заинтересовани страни;
  • проучване на начините за координиране на политиките на ЕС, програмите за подкрепа и инициативите за медийна грамотност.

Европейска седмица на медийната грамотност

Високото равнище на медийна грамотност е ключов фактор, който дава възможност на гражданите да вземат информирани решения в ерата на цифровите технологии. Медийната грамотност е предпоставка за една жизнена, модерна демокрация. Европейската седмица на медийната грамотност е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на уменията и проектите за медийна грамотност в целия ЕС. Заинтересованите страни в областта на медийната грамотност на национално равнище се насърчават да организират свои собствени прояви по време на или около тази седмица, за да отпразнуват и обсъдят медийната грамотност. 

Първата Европейска седмица на медийната грамотност се проведе през 2019 г. 

Вижте хранилището за събития.

Европейски награди за медийна грамотност

Като част от Европейската седмица на медийната грамотност Европейската комисия обяви покана за представяне на кандидатури по вдъхновяващи и въздействащи проекти в областта на медийната грамотност. Най-добрите кандидати ще бъдат поканени в Брюксел да се състезават за три награди на конференцията на високо равнище на Европейската седмица на медийната грамотност.

Вижте резултатите от наградите за медийна грамотност

Последни новини

Национални доклади относно мерките за медийна грамотност съгласно Директивата за аудио-визуалните медийни услуги за периода 2020—2022 г.

Държавите членки докладваха за национални мерки за насърчаване и развитие на уменията за медийна грамотност.

EVENT |
Европейска седмица на медийната грамотност през 2022 г.: Насърчаване на доверието и сближаването

Европейската седмица на медийната грамотност е инициатива на Европейската комисия. Изданието за 2022 г. ще бъде изцяло онлайн и ще включва поредица от прояви по темата за медийната грамотност по време на криза.

REPORT / STUDY |
Механизми, които изграждат социалните медии и тяхното въздействие върху обществото — Доклад за състоянието на изкуството в научните изследвания

Все още сме далеч от пълното разбиране на динамиката, чрез която информацията се разпространява в цифровите медии. Социалните медии промениха начина, по който получаваме, произвеждаме и споделяме информация, превръщайки традиционните средства за масово осведомяване в система от взаимосвързани хоризонтални комуникационни мрежи. Въображаемата свободна, равноправна световна мрежа, обещана в ерата на интернет и социалните медии, се превърна в базирана на софтуер киберсфера, ръководена от икономически и геополитически интереси. Този факт значително промени начина на предаване и разпространение на

Съдържание по темата

Обща картина

Media freedom and pluralism

The European Union upholds media freedom and pluralism as pillars of modern democracy and enablers of free and open debate.

Вижте също

Мултимедийни действия

Мултимедийните действия на ЕС имат за цел да засилят отразяването на новините по въпроси, свързани с ЕС, от европейска гледна точка.