Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mediálna gramotnosť

Mediálna gramotnosť nebola nikdy taká dôležitá ako dnes. Umožňuje občanom všetkých vekových kategórií navigovať v modernom spravodajskom prostredí a prijímať informované rozhodnutia.

    Ľudia stojaci v rade čítajú na notebookoch, novinách, telefónoch, tabletoch, ukazujúc potrebu mediálnej gramotnosti bez ohľadu na osobu alebo zariadenie

© iStock by Getty Images -925256780 seb_ra

Mediálna gramotnosť sa týka rôznych médií a distribučných metód. Je to kľúčová zručnosť pre všetkých občanov bez ohľadu na vek, pretože ich posilňuje a zvyšuje ich povedomie. Pomáha tiež bojovať proti účinkom dezinformačných kampaní a falošných správ šírených prostredníctvom digitálnych médií.

Nedávno revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD) posilňuje úlohu mediálnej gramotnosti. Od členských štátov sa vyžaduje, aby podporovali opatrenia na rozvoj zručností v oblasti mediálnej gramotnosti (článok 33a).

Revidovaná smernica o AVMS takisto ukladá platformám na zdieľanie videí povinnosť poskytovať účinné opatrenia a nástroje v oblasti mediálnej gramotnosti. Je to kľúčová požiadavka vzhľadom na ústrednú úlohu, ktorú takéto platformy zohrávajú pri poskytovaní prístupu k audiovizuálnemu obsahu. Platformy sú takisto povinné zvyšovať informovanosť používateľov o týchto opatreniach a nástrojoch (článok 28b).

Expertná skupina

Európska komisia spája zainteresované strany v oblasti mediálnej gramotnosti do expertnej skupiny pre mediálnu gramotnosť. Táto skupina sa každoročne stretáva s cieľom:

  • identifikovať, zdokumentovať a rozšíriť osvedčené postupy v oblasti mediálnej gramotnosti;
  • uľahčovať vytváranie sietí medzi rôznymi zainteresovanými stranami;
  • preskúmať spôsoby koordinácie politík EÚ, podporných programov a iniciatív v oblasti mediálnej gramotnosti.

Európsky týždeň mediálnej gramotnosti

Vysoká úroveň mediálnej gramotnosti je kľúčovým faktorom, ktorý občanom umožňuje prijímať informované rozhodnutia v digitálnom veku. Mediálna gramotnosť je predpokladom dynamickej a modernej demokracie. Európsky týždeň mediálnej gramotnosti je iniciatíva Európskej komisie na podporu zručností a projektov v oblasti mediálnej gramotnosti v celej EÚ. Zainteresované strany v oblasti mediálnej gramotnosti na vnútroštátnej úrovni sa vyzývajú, aby počas tohto týždňa alebo okolo neho organizovali svoje vlastné podujatia s cieľom osláviť a diskutovať o mediálnej gramotnosti. 

V roku 2019 sa konal inauguračný Európsky týždeň mediálnej gramotnosti. 

Pozrite si úložisko udalostí.

Európska cena za mediálnu gramotnosť

V rámci Európskeho týždňa mediálnej gramotnosti Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí z inšpiratívnych a vplyvných projektov v oblasti mediálnej gramotnosti. Najlepší uchádzači budú pozvaní do Bruselu, aby súťažili o tri ocenenia na konferencii na vysokej úrovni v rámci Európskeho týždňa mediálnej gramotnosti.

Pozrite si výsledky ocenenia Media Literacy Awards

Najnovšie správy

Národné správy o opatreniach v oblasti mediálnej gramotnosti podľa smernice o audiovizuálnych mediálnych službách na roky 2020 – 2022

Členské štáty informovali o vnútroštátnych opatreniach na podporu a rozvoj zručností v oblasti mediálnej gramotnosti.

REPORT / STUDY |
Mechanizmy, ktoré formujú sociálne médiá a ich vplyv na spoločnosť – Správa o stave umenia vo výskume

Stále sme ďaleko od úplného pochopenia dynamiky, prostredníctvom ktorej sa informácie šíria v digitálnych médiách. Sociálne médiá zmenili spôsob, akým získavame, produkujeme a zdieľame informácie a tradičné masmédiá transformujú na systém prepojených horizontálnych komunikačných sietí. Predstavená slobodná, rovnocenná celosvetová sieť, ktorá bola sľúbená v svite internetu a sociálnych médií, sa stala počítačovou šférou založenou na softvéri, ktorá je motivovaná ekonomickými a geopolitickými záujmami. Táto skutočnosť výrazne zmenila spôsob, akým sa obsah šíri a šíri, čím sa mediálny systém

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Sloboda a pluralita médií

Európska únia podporuje slobodu a pluralitu médií ako piliere modernej demokracie a umožňujúce slobodnú a otvorenú diskusiu.

Pozri aj

Multimediálne akcie

Cieľom multimediálnych opatrení EÚ je posilniť spravodajstvo o záležitostiach EÚ z európskeho hľadiska.

Boj proti dezinformáciám na internete

Komisia bojuje proti šíreniu dezinformácií a mylných informácií na internete s cieľom zabezpečiť ochranu európskych hodnôt a demokratických systémov.