Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pilvipalvelut

Euroopan komission tavoitteena on tarjota eurooppalaisille yrityksille ja viranomaisille mahdollisuus käyttää turvallisia, kestäviä ja yhteentoimivia pilvipalveluinfrastruktuureja ja -palveluja.

  Pilvilaskennan visuaalinen esitys

Pilvidatan ja -palvelujen asteittainen siirtyminen reunalle on olennainen osa tavoitetta. Pilvipalvelut tarvitsevat turvallisia ja kestäviä digitaalisia infrastruktuureja sekä turvallista tietojen tallennusta ja siirtoa. 

Maailmanlaajuinen datamäärä kasvaa erittäin nopeasti. Pilvipalvelut tapahtuvat nykyään enimmäkseen suurissa datakeskuksissa, mutta vuoteen 2025 mennessä tämä suuntaus kääntyy päinvastaiseksi: 80 % kaikesta datasta on tarkoitus käsitellä älylaitteissa, jotka ovat lähempänä käyttäjää, joka tunnetaan nimellä edge computing. Sekä reuna- että pilvipalvelujen saatavuus on olennaisen tärkeää tietojenkäsittelyn jatkumossa, jotta dataa voidaan käsitellä mahdollisimman tehokkaasti. Energiatehokkaat ja luotettavat reunainfrastruktuurit ja pilvipalveluinfrastruktuurit ovat olennaisen tärkeitä reuna- ja pilvipalveluteknologioiden kestävälle käytölle. 

.

Vuoteen 2025 mennessä 80 % tiedoista käsitellään lähellä käyttäjää.

Tämä laaja pilvi- ja reunatavoite on ankkuroitu kahteen EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteeseen. Vuoteen 2030 mennessä: 

 • Eurooppalaisista yrityksistä 75 prosenttia käyttää toiminnassaan pilviteknologiaa. 

 • 10,000 ilmastoneutraalin ja erittäin turvallisen reunasolmun käyttöönotto tarjoaa tarvittavat yhteydet ja mahdollistaa nopean tiedonsiirron. 

Eurostatin julkaisemien, pilvipalvelujen käyttöönottoa yrityksissä koskevien tilastojen säännöllisen keruun mukaan vain 41 prosenttia EU:n yrityksistä käytti pilvipalveluja vuonna 2021.  

Edge-seurantakeskus seuraa ilmastoneutraalien ja erittäin turvallisten reunasolmukohtien määrän kasvua (digitaalista vuosikymmentä koskeva tutkimus alkoi vuonna 2022). 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä, jotka heijastavat aiheen monimutkaisuutta ja strategista merkitystä. Sen vuoksi komissio on ottanut käyttöön kaikki käytettävissään olevat välineet, jotka ovat peräisin Euroopan datastrategiasta, digitaalistrategiasta, digitaalisesta vuosikymmenestä, teollisuusstrategiasta ja digitaalisista investointiohjelmista. 

Euroopan datastrategia 

EU:n datastrategiassa ehdotetut toimet helpottavat siirtymistä reunalle ja kehittävät yhteentoimivia pilvi- ja reunapalveluja, joilla tuetaan yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien rakentamista. Käyttäjien ja palveluntarjoajien on tunnettava olonsa turvalliseksi, kun he siirtyvät pilveen ja hyötyvät markkinoiden kovasta kilpailusta. Näiden tavoitteiden saavuttamista edistäviä toimia ovat seuraavat: 

 • Investoidaan Euroopan yhteistä etua koskevaan tärkeään hankkeeseen (IPCEI), joka yhdistää energiatehokkaat ja luotettavat pilvipalveluinfrastruktuurit ja niihin liittyvät palvelut.  

 • Simpl, avoimen lähdekoodin, kestävä ja turvallinen väliohjelmisto, joka mahdollistaa pilvistä reunaan -liitot ja on ydinohjelmisto, joka käyttää data-avaruuksia muutoin EU:n rahoittamana. 

 • EU aikoo laatia sääntöjä EU:n pilvipalvelujen sääntökirjan ja tietojenkäsittelypalvelujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden muodossa. Sääntökirja tarjoaa yhtenäiset eurooppalaiset puitteet, jotka koskevat sitovia ja ei-sitovia sääntöjä pilvipalvelujen käyttäjille ja tarjoajille Euroopassa. Tietojenkäsittelypalvelujen julkisten hankintojen tehokkuuden ja laadun parantamiseksi Euroopassa ohjeissa ehdotetaan suosituksia johdonmukaisen kansallisen politiikan täytäntöönpanemiseksi ja täydennettynä kattavilla keskeisillä perusteilla, jotka julkisen sektorin elinten on otettava huomioon tietojenkäsittelypalveluissa tarjouskilpailumenettelyn aikana. 

 • Euroopan kyberturvallisuusvirasto ENISA työskentelee osana kyberturvallisuusasetusta pilvipalvelujen eurooppalaisen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän (EUCS) parissa. Järjestelmä antaa yrityksille, julkishallinnolle ja kansalaisille paremman varmuuden siitä, että niiden tiedot ovat turvassa riippumatta siitä, missä niitä säilytetään tai käsitellään.  

 • Oikeudenmukaiset ja kilpailukykyiset pilvipalvelumarkkinat osana datalakia: Puuttumalla toimittajien lukkiutumiseen datalailla pyritään tekemään vaihtamisesta eri pilvipalvelujen tarjoajien välillä nopeaa, vapaata ja teknologisesti sujuvaa. Sillä pyritään myös lisäämään yhteentoimivuutta ja turvaamaan kansainvälisiä tiedonsiirtoja. 

 • Tietosuoja pilvessä:  komissio on helpottanut teollisuudelle tarkoitettua foorumia, jonka avulla se voi laatia kaksi tietosuojaa koskevaa käytännesääntöä pilvipalveluissa. Lisätietoja henkilötietojen ja muiden kuin henkilötietojen käsittelystä pilvipalvelussa on yhdistettyjä tietoaineistoja koskevissa komission ohjeissa

 • Muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskeva asetus, joka yhdessä yleisen tietosuoja- asetuksen kanssa parantaa pilvipalvelujen käyttäjien oikeusvarmuutta varmistamalla kaikkien tietojen vapaan liikkuvuuden EU:ssa. 

Eurooppalaisen tietovirtojen kartoituksen avulla voidaan arvioida Euroopan digitaalitalouteen suuntautuvien tietovirtojen määrää ja taloudellista arvoa ja tuoda arvokasta tietoa yrityksille. 

Digitaalistrategia 

Pilvi- ja reunalaskenta ovat yksi niistä digitaaliteknologioista, jotka edistävät Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kestävyystavoitteiden saavuttamista tukemalla uusia digitaalisia ratkaisuja. Samaan aikaan komissio pyrkii parantamaan pilvipalvelujen ja reunalaskennan kestävyyttä erityisesti toteuttamalla datakeskusten resurssitehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä, jotta voidaan saavuttaa tavoite, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä datakeskusten on oltava ilmastoneutraaleja ja erittäin energiatehokkaita. Nykyisiä esimerkkejä siitä, miten tämä voidaan saavuttaa, ovat seuraavat: datakeskusten sisällyttäminen kestävää toimintaa koskevaan EU:n luokitusjärjestelmään, energiatehokkuusdirektiivin uudet säännökset, ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit tai energiatehokkaita datakeskuksia koskevat käytännesäännöt.   

Digitaalinen vuosikymmen 

Niiden kahden tavoitteen lisäksi, jotka koskevat pilvipalvelujen käyttöönottoa yrityksissä ja reunasolmukohtien määrän lisäämistä, EU investoi usean maan hankkeisiin. Seuraavan sukupolven pilvipalveluja ja reunalaskentapalveluja koskeva IPCEI-aloite on osa monikansallista hanketta, joka koskee Euroopan yhteistä datainfrastruktuuria ja -palveluja digitaalista vuosikymmentä koskevan poliittisen ohjelman puitteissa. Se toimii tiiviissä yhteistyössä mahdollisen eurooppalaisen digitaalisen infrastruktuurin konsortion (EDIC) kanssa alakohtaisten yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien osalta. 

Investoinnit uusiin ja monialaisiin pilviteknologioihin auttavat rakentamaan seuraavan sukupolven pilvipalveluinfrastruktuuria, myös yhteisten eurooppalaisten data- avaruuksien mahdollistamiseksi. Uusien pilvipohjaisten palvelujen on vastattava tietosuojaa, suorituskykyä, häiriönsietokykyä ja energiatehokkuutta koskeviin korkeatasoisiin vaatimuksiin. Palvelujen ja infrastruktuurien on vastattava teollisuuden ja julkisen sektorin tulevaisuuden digitointitarpeisiin. EU tekee konkreettisia investointeja näillä aloilla kehittämällä pilvipalveluja ja reunalaskentaa sekä avointa lähdekoodia Euroopassa EU:n Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelmien, DIGITAL Europe -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen kautta. 

Teollisuusstrategia 

Euroopan teollisuusdata-, reuna- ja pilvipalveluallianssin tavoitteena on muokata seuraavan sukupolven turvallisia, vähähiilisiä ja yhteentoimivia pilvi- ja reunapalveluja ja -infrastruktuuria. Tämän teollisen yhteistyön foorumin kautta julkiset ja yksityiset osapuolet tekevät yhteistyötä muun muassa investointisuunnitelman sekä pilvipalvelujen julkisia hankintoja koskevien sääntöjen parissa. 

 

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää ehdotuspyyntöjä investoida yli 176 miljoonaa euroa digitaalisiin valmiuksiin ja teknologiaan

Euroopan komissio käynnisti Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmien mukaiset uudet ehdotuspyynnöt digitaalisten valmiuksien vahvistamiseksi kaikkialla EU:ssa. Ehdotuspyyntöihin voivat osallistua yritykset, julkishallinnot ja muut tahot EU:n jäsenvaltioista, EFTA-/ETA-maista ja assosioituneista maista. Näiden ehdotuspyyntöjen määrärahat ovat yli 176 miljoonaa euroa.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Data

Data on kaikkialla ja kasvaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Komissio on laatinut eurooppalaisen datastrategian, joka auttaa meitä hyödyntämään sen etuja.

Syventävää tietoa

Katso myös

Yhteiset eurooppalaiset data-avaruudet

Yhteisillä eurooppalaisilla data-avaruuksilla lisätään datan saatavuutta ja uudelleenkäyttöä. Tämä toteutetaan luotettavassa ja turvallisessa ympäristössä, josta hyötyvät eurooppalaiset yritykset ja kansalaiset.

Eurooppalainen datastrategia

Datastrategiassa keskitytään asettamaan ihmiset etusijalle teknologian kehittämisessä sekä puolustamaan ja edistämään eurooppalaisia arvoja ja oikeuksia digitaalisessa maailmassa.