Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Przetwarzanie w chmurze

Komisja ma na celu umożliwienie europejskim przedsiębiorstwom dostępu do bezpiecznej, zrównoważonej i interoperacyjnej infrastruktury i usług chmury obliczeniowej.

  Wizualna reprezentacja chmury obliczeniowej

Globalny wolumen danych rośnie bardzo szybko. Podczas gdy przetwarzanie w chmurze odbywa się obecnie głównie w dużych centrach danych, do 2025 r. tendencja ta odwróci się: Oczekuje się, że 80 % wszystkich danych będzie przetwarzanych w inteligentnych urządzeniach bliżej użytkownika, znanych jako Edge computing.

Dostępność zarówno Edge, jak i cloud computing jest niezbędna w kontinuum obliczeniowym, aby zapewnić, że dane są przetwarzane w najbardziej efektywny sposób. Energooszczędna i godna zaufania infrastruktura brzegowa i chmurowa będzie miała podstawowe znaczenie dla zrównoważonego wykorzystania technologii brzegowych i technologii przetwarzania w chmurze.

Do 2025 r. 80 % danych będzie przetwarzanych blisko użytkownika

Przetwarzanie w chmurze jest kluczowym celem zwiększenia suwerenności Europy w zakresie danych, jak określono w strategii Komisji Europejskiej dotyczącej danych, strategii cyfrowej, strategii przemysłowej i planie odbudowy UE.

Komisja Europejska uruchomiła europejski sojusz na rzecz danych przemysłowych, krawędzi i chmury obliczeniowej, który obejmie opracowanie kilku strumieni prac związanych z kluczowymi celami polityki UE: 

 • Wspólne inwestycje w transgraniczną infrastrukturę i usługi chmury obliczeniowej w celu zbudowania dostaw w chmurze nowej generacji, w tym w celu umożliwienia wspólnych europejskich przestrzeni danych
 • Unijny zbiór przepisów dotyczących chmury obliczeniowej dla usług w chmurze, który zapewni jednolite europejskie ramy przepisów, przejrzystość w zakresie ich zgodności oraz najlepsze praktyki w zakresie korzystania z chmury w Europie
 • Europejski rynek usług w chmurze, na którym użytkownicy będą mieli jeden portal usług w chmurze zgodny z kluczowymi normami i przepisami UE

Państwa UE podpisały wspólną deklarację w sprawie chmury obliczeniowej, w której wyraziły wolę współpracy na rzecz utworzenia europejskiej chmury obliczeniowej.

Inne inicjatywy związane z przetwarzaniem w chmurze to:

 • Rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych, które wraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych zwiększa pewność prawa dla użytkowników w chmurze poprzez zapewnienie swobodnego przepływu wszystkich danych w UE.
 • Przenośność danych: rozporządzeniew sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych buduje również zaufanie poprzez ułatwianie samoregulacyjnych prac w zakresie przełączania w chmurze i bezpieczeństwa w chmurze. Prace nad samoregulacją zostały poruszone przez grupy zainteresowanych stron z sektora chmury. Zaowocowało to niedawno sfinalizowanymi kodeksami postępowania w zakresie przenoszenia danych SWIPO oraz zaleceniami CSPCERT dotyczącymi kandydującego europejskiego systemu certyfikacji bezpieczeństwa w chmurze.
 • Cyberbezpieczeństwo: na wniosek Komisji Europejska agencja ds. cyberbezpieczeństwa ENISA pracuje nad jednolitym europejskim systemem certyfikacji cyberbezpieczeństwa usług w chmurze. System zapewni przedsiębiorstwom, organom administracji publicznej i obywatelom większą pewność, że ich dane są bezpieczne wszędzie tam, gdzie są przechowywane lub przetwarzane.
 • Ochrona danych w chmurze: Komisja ułatwiła przemysłowi opracowanie kodeksów postępowania w zakresie ochrony danych w chmurze. Doprowadziło to do powstania dwóch kodeksów postępowania, które są obecnie poddawane przeglądowi przez Europejską Radę Ochrony Danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i nieosobowych w chmurze można znaleźć w wytycznych Komisji dotyczących mieszanych zbiorów danych.
 • Standaryzowane umowy o poziomie usług w chmurze (SLA), które gwarantują jakość usług w chmurze na rynku europejskim.
 • Wykorzystaniechmury przez sektor finansowy: dostawcy usługfinansowych coraz częściej korzystają z usług w chmurze, aby zachować konkurencyjność. Muszą istnieć jasne wymogi dotyczące umów outsourcingowych między podmiotami finansowymi a dostawcami usług w chmurze. Jak zapowiedziano w planie działania Fintech, Komisja Europejska współpracuje obecnie z zainteresowanymi stronami, organami nadzoru i organami regulacyjnymi w celu określenia standardowych klauzul umownych dla takich umów outsourcingowych.
 • Europejskie mapowanie przepływów danych, które pozwoli ocenić wartość przepływów danych dla europejskiej gospodarki cyfrowej.

Jednocześnie chmura obliczeniowa i przetwarzanie krawędziowe będą jednymi z tych technologii cyfrowych, które przyczynią się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Europejskiego Zielonego Ładu w takich dziedzinach jak rolnictwo, mobilność, budynki i produkcja.

Unia Europejska wspiera również rozwój chmury obliczeniowej w Europie poprzez działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”.

Finansowane przez UE projekty będą pracować nad nowymi rozwiązaniami dla federacji infrastruktury chmury obliczeniowej. Nowe usługi oparte na chmurze będą musiały spełniać wysokie standardy w zakresie ochrony danych, wydajności, odporności i efektywności energetycznej. Usługi i infrastruktura będą musiały zaspokoić przyszłe potrzeby przemysłu i sektora publicznego w zakresie cyfryzacji. Sprostanie tym wyzwaniom będzie również częścią ambicji technologicznych Internetu nowej generacji (NGI) i przyczyni się do ich realizacji.

Ponadto UE zamierza zainwestować 2 mld EUR za pośrednictwem europejskiej strategii w zakresie danych w ramach europejskiego projektu o dużym wpływie, który stowarzyszy energooszczędną i godną zaufania infrastrukturę chmury obliczeniowej i powiązane usługi. Technologie w chmurze, które zostały opracowane w ramach finansowanych ze środków programu „Horyzont 2020” badań naukowych i podmiotów rynkowych, będą wdrażane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2 (w przypadku połączeń między infrastrukturami chmurowymi) i programu „Cyfrowa Europa” (w odniesieniu do usług typu cloud-to-edge i platform chmurowych).

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dane

Dane są wszędzie, a ich ilość rośnie w niespotykanym dotąd tempie. Komisja opracowała europejską strategię w zakresie danych, aby pomóc nam czerpać płynące z nich korzyści.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zielone chmury i zielone centra danych

Komisja bada środki mające na celu poprawę efektywności energetycznej i wydajności gospodarki o obiegu zamkniętym w chmurach obliczeniowych i centrach danych.

Zobacz też

Europejska strategia w zakresie danych

Strategia dotycząca danych koncentruje się na stawianiu ludzi na pierwszym miejscu w rozwoju technologii oraz obronie i promowaniu europejskich wartości i praw w świecie cyfrowym.