Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalaiset digitaaliset oikeudet ja periaatteet

Digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevalla eurooppalaisella julistuksella edistetään eurooppalaisten arvojen muovaamaa digitaalista siirtymää.

EU haluaa antaa ihmisille mahdollisuuden hyödyntää täysimääräisesti digitaalisen siirtymän mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Se on hyväksynyt joukon digitaalisia oikeuksia ja periaatteita, jotka heijastavat EU:n arvoja ja edistävät ihmiskeskeistä, turvallista ja kestävää visiota digitaalisesta muutoksesta. Julistukseen sisältyy myös EU:n ja jäsenvaltioiden sitoumuksia toimia useissa digitaalisissa asioissa.

fix-empty

Komission puheenjohtaja, Euroopan parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja allekirjoittivat digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevan eurooppalaisen julistuksen, mikä kuvastaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden vahvaa poliittista sitoutumista oikeuksien ja periaatteiden edistämiseen ja soveltamiseen.

Julkilausuma perustuu erityisesti EU:n perusoikeuskirjaan, ja siinä muistutetaan digitalisaation kannalta tärkeimmistä oikeuksista, kuten sananvapaudesta ja tiedonvälityksen vapaudesta, tietosuojasta ja yksityisyydestä. Digitaaliset oikeudet ja periaatteet perustuvat myös EU:n lainsäädäntöön ja politiikkoihin, mikä tekee niistä kansalaisille hyvin todellisia ja konkreettisia.

Julistuksessa EU ja jäsenvaltiot sitoutuvat toimimaan ja edistämään tätä ihmiskeskeistä visiota digitalisaatiosta sekä kotimaassa että kansainvälisellä tasolla. Komissio seuraa digitaalisten oikeuksien ja periaatteiden soveltamista kaikkialla EU:ssa. 

Ihmiset digitaaliteknologian keskiössä
Teknologian tulisi kannustaa solidaarisuuteen ja osallisuuteen
Valinnanvapaus verkossa
Osallistuminen verkossa
Turvallisuus ja tietoturva verkossa
Digitaalisten laitteiden tulee olla kestäviä

Periaatteet rakentuvat kuuden teeman ympärille:

  1. Ihmisten ja heidän oikeuksiensa asettaminen digitalisaation keskiöön
  2. Solidaarisuuden ja osallisuuden tukeminen
  3. Valinnanvapauden varmistaminen verkossa
  4. Digitaaliseen julkiseen tilaan osallistumisen edistäminen
  5. Yksilöiden (erityisesti nuorten) turvallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  6. Digitaalisen tulevaisuuden kestävyyden edistäminen

 

fix-empty

Ihmisten asettaminen digitalisaation keskiöön

Teknologian olisi palveltava ja hyödytettävä kaikkia EU:ssa asuvia ihmisiä ja annettava heille mahdollisuus jatkaa pyrkimyksiään. Se ei saisi loukata heidän turvallisuuttaan tai perusoikeuksiaan. 

EU ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat varmistamaan, että digitalisaatio hyödyttää kaikkia ja parantaa kaikkien EU:ssa asuvien ihmisten elämää. Ne toteuttavat toimenpiteitä varmistaakseen, että oikeuksiamme kunnioitetaan sekä verkossa että sen ulkopuolella, ja edistävät tätä lähestymistapaa sekä kotimaassa että kansainvälisellä tasolla. 

Solidaarisuus ja osallisuus

EU:n oikeuksia kunnioittavan osallistavan teknologian yleinen saatavuus on olennaisen tärkeää. Kaikkien olisi 

  • kohtuuhintaisten ja nopeiden digitaalisten yhteyksien saatavuus
  • pystyttävä hankkimaan koulutus ja taidot, jotka ovat tarpeen digitaaliteknologian etujen hyödyntämiseksi 
  • Oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot
  • pääsy keskeisiin digitaalisiin julkisiin palveluihin

EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siihen, että ketään ei jätetä jälkeen, tukemaan toimia kaikkien oppilaitosten varustamiseksi, varmistamaan oikeuden olla tavoittamattomissa työstä ja tarjoamaan digitaalisen identiteetin, joka tarjoaa pääsyn monenlaisiin verkkopalveluihin.

Valinnanvapaus

Kaikilla olisi oltava mahdollisuus tehdä omat tietoon perustuvat valintansa verkossa. Tämä koskee myös vuorovaikutusta tekoälyjärjestelmien kanssa, joiden olisi toimittava ihmisten välineenä ja joiden perimmäisenä tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia. 

EU ja jäsenvaltiot sitoutuvat erityisesti edistämään ihmiskeskeisiä, luotettavia ja eettisiä tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään avoimesti ja EU:n arvojen mukaisesti.

Valinnanvapauteen kuuluu myös vapaus valita käyttämämme verkkopalvelut objektiivisen, läpinäkyvän ja luotettavan tiedon perusteella. Tämä puolestaan edellyttää sen varmistamista, että yrityksillä on valmiudet kilpailla ja innovoida digitaalisessa maailmassa.

Osallistuminen digitaaliseen julkiseen tilaan

Kaikilla olisi oltava pääsy luotettavaan, monimuotoiseen ja monikieliseen verkkoympäristöön, ja heidän olisi tiedettävä, kuka omistaa käyttämänsä palvelut tai valvoo niitä. Tämä edistää moniarvoista julkista keskustelua ja osallistumista demokratiaan.  

Julistuksessa korostetaan myös tarvetta luoda digitaalinen ympäristö, joka suojelee ihmisiä disinformaatiolta, tiedonmanipulaatiolta ja muilta haitallisen sisällön muodoilta, kuten häirinnältä ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Siinä tunnustetaan erittäin suurten verkkoalustojen rooli tässä yhteydessä ja pyydetään niitä lieventämään palvelujensa toiminnasta ja käytöstä aiheutuvia riskejä. 

EU ja jäsenvaltiot sitoutuvat erityisesti tukemaan EU:n kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta heijastavan digitaalisen sisällön tosiasiallista saatavuutta. 

Turvallisuus, turvatoimet ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Kaikilla olisi oltava mahdollisuus käyttää turvallisia ja yksityisyyttä suojaavia digitaalisia teknologioita, tuotteita ja palveluja. EU ja jäsenvaltiot sitoutuvat erityisesti suojelemaan ihmisten, yritysten ja julkisten palvelujen etuja kyberrikollisuudelta ja varmistamaan, että kaikilla on tosiasiallinen määräysvalta henkilötietoihinsa ja muihin kuin henkilötietoihinsa EU:n lainsäädännön mukaisesti. 

Lapsille ja nuorille olisi annettava mahdollisuus tehdä turvallisia ja tietoon perustuvia valintoja ja ilmaista luovuuttaan digitaalisessa ympäristössä. EU ja jäsenvaltiot sitoutuvat myös edistämään lasten ja nuorten myönteisiä kokemuksia ikätasolle sopivassa ja turvallisessa digitaalisessa ympäristössä ja suojelemaan heitä haitalliselta ja laittomalta sisällöltä, hyväksikäytöltä, manipuloinnilta ja väärinkäytöltä verkossa. 

Kestävä kehitys

Digitaalinen ja vihreä siirtymä liittyvät läheisesti toisiinsa. Vaikka digitaaliteknologiat tarjoavat monia ratkaisuja ilmastonmuutokseen, meidän on varmistettava, että ne eivät itse vaikuta ongelmaan. Digitaaliset tuotteet ja palvelut olisi suunniteltava, tuotettava ja hävitettävä kestävällä tavalla. 

EU ja jäsenvaltiot sitoutuvat tukemaan digitaaliteknologioita, joilla on mahdollisimman vähän kielteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Tavoitteena on edistää digitaaliteknologioita, joilla on myönteinen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon ja jotka edistävät vihreää siirtymää. Ne sitoutuvat myös edistämään digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kestävyysstandardeja ja -merkintöjä, jotta ihmiset saisivat enemmän tietoa niiden ympäristövaikutuksista. 

Digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskeva eurooppalainen julistus tarjoaa kansalaisille sillan unionin digitaaliseen lainsäädäntöön ja politiikkoihin, sillä se osoittaa unionin suunnan sen matkalla kohti digitalisaatiota.

Komissio seuraa digitaalisten oikeuksien ja periaatteiden soveltamista kaikkialla EU:ssa ja julkaisee vuotuisen seurantaraporttinsa yhdessä digitaalisen vuosikymmenentilaa koskevan raportin kanssa. Seurantakertomuksen tarkoituksena on osoittaa, kuinka paljon EU ja jäsenvaltiot pysyvät kurssilla tämän matkan aikana. Se pyrkii jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen avulla kannustamaan lisätoimiin kaikkialla EU:ssa.

Julkilausuma ohjaa EU:ta myös sen kansainvälisissä suhteissa ja auttaa muovaamaan maailmanlaajuista digitalisaatiota, jossa ihmiset ja ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla.

Komissio on sitoutunut raportoimaan säännöllisesti parlamentille ja neuvostolle julistuksen edistämisessä ja täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä. Vuoden 2024 kertomus ja sitä tukeva tutkimus ovat saatavilla (PDF).

 

Digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskeva eurooppalainen julistus tarjoaa kansalaisille sillan unionin digitaaliseen lainsäädäntöön ja politiikkoihin, sillä se osoittaa unionin suunnan sen matkalla kohti digitalisaatiota.

Komissio seuraa digitaalisten oikeuksien ja periaatteiden soveltamista kaikkialla EU:ssa ja julkaisee vuotuisen seurantaraporttinsa yhdessä digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevan raportin kanssa. Seurantakertomuksen tarkoituksena on osoittaa, kuinka paljon EU ja jäsenvaltiot pysyvät kurssilla tämän matkan aikana. Se pyrkii jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen avulla kannustamaan lisätoimiin kaikkialla EU:ssa.

Julkilausuma ohjaa EU:ta myös sen kansainvälisissä suhteissa ja auttaa muovaamaan maailmanlaajuista digitalisaatiota, jossa ihmiset ja ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla.

Komissio on sitoutunut raportoimaan säännöllisesti parlamentille ja neuvostolle julistuksen edistämisessä ja täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä. Vuoden 2024 kertomus ja sitä tukeva tutkimus ovat saatavilla (PDF).

Digitaaliset periaatteet videopelijulisteOnko sinulla se, mitä tarvitaan digitaalisten periaatteiden etsimisen loppuun saattamiseksi? Tee tiesi läpi digitaalisen valtakunnan vastaamalla kysymyksiin, ja kerätä kolikoita voittaa pisteitä! Matkalla olevat hahmot auttavat sinua valitsemaan vastauksesi – mutta ole varovainen, sillä kaikki hahmot eivät ole niin mukavia kuin miltä ne näyttävät. 

Napsauta painiketta käynnistääksesi pelin ja aloittaaksesi digitaalisten periaatteiden etsimisen.

Käynnistä videopeli

Peli on suunniteltu pöytätietokoneille – sitä ei voi pelata älypuhelimilla tai pienemmillä näytöillä. Selaimesi tulee tukea Javascriptiä.
Peli on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

 

 

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Euroopan digitaalinen vuosikymmen

EU pyrkii koko digitaalisen vuosikymmenen ajan ihmiskeskeiseen ja kestävään visioon digitaaliyhteiskunnasta kansalaisten ja yritysten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Katso myös

DigitalEU-lähettiläät

DigitalEU-lähettiläät tuovat yhteen toimittajia, toimittajia ja vaikuttajia, jotka toimivat aktiivisesti digitaali- ja ampeeriteknologian alalla.

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI)

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI) tehtiin vuosina 2014–2022 yhteenveto Euroopan digitaalista suorituskykyä kuvaavista indikaattoreista ja seurattiin EU-maiden edistymistä.