Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas digitālās tiesības un principi

Deklarācija par Eiropas digitālajām tiesībām un principiem veicinās digitālo pārkārtošanos, kuras pamatā ir Eiropas vērtības.

Uzziniet par digitālajiem principiem

Fix-tukšs
Fix-tukšs

Komisija vēlas nodrošināt, lai cilvēkiem būtu iespējas pilnībā izmantot digitālās desmitgades sniegtās iespējas. Tādējādi tā ierosināja Eiropas digitālo tiesību un principu kopumu, kas atspoguļo ES vērtības un veicina ilgtspējīgu, uz cilvēku vērstu redzējumu par digitālo pārveidi.

Deklarāciju parakstīja Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji, atspoguļojot ES un tās dalībvalstu kopīgo politisko apņemšanos veicināt un īstenot tiesības un principus visās digitālās dzīves jomās.

Eiropas digitālās tiesības un principi papildinās esošās tiesības, piemēram, datu aizsardzību, e-privātumu un Pamattiesību hartu. To pamatā būs Eiropas sociālo tiesību pīlāra pieredze. Un tie sniegs norādījumus ES un dalībvalstīm, kad tās pielāgosies digitālajai pārveidei.

Eiropas Komisija ir arī uzsākusi spēli, lai izpētītu digitālos principus. Noklikšķiniet uz cilnes zemāk, lai atskaņotu to!

Cilvēki digitālo tehnoloģiju centrā
Tehnoloģijām būtu jāveicina solidaritāte un iekļaušana
Izvēles brīvība tiešsaistē
Dalība tiešsaistē
Drošība un drošība tiešsaistē
Digitālajai ierīcei vajadzētu būt ilgtspējīgai

Principi ir veidoti ap 6 tematiem:

 1. Cilvēku un viņu tiesību izvirzīšana digitālās pārveides centrā
 2. Atbalsts solidaritātei un iekļaušanai
 3. Izvēles brīvības nodrošināšana tiešsaistē
 4. Dalības digitālajā publiskajā telpā veicināšana
 5. Drošuma, drošības un iespēju palielināšana personām
 6. Digitālās nākotnes ilgtspējas veicināšana

Cilvēku izvirzīšana digitālās pārveides centrā

Tehnoloģijai būtu jākalpo un jāsniedz labums visiem cilvēkiem, kas dzīvo ES, un jādod viņiem iespēja īstenot savus centienus. Tam nebūtu jāaizskar viņu drošība vai pamattiesības.

Deklarācijas parakstītāji apņemsies nodrošināt, ka digitālā pārveide dod labumu ikvienam un uzlabo visu ES iedzīvotāju dzīvi. Viņi veiks pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu tiesības tiek ievērotas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. ES veicinās šo pieeju gan savā valstī, gan starptautiskā mērogā.

Solidaritāte un iekļaušana

Ikvienam vajadzētu būt pieejamai tehnoloģijai, kurai vajadzētu būt iekļaujošai un veicināt mūsu tiesības. Deklarācijā ir ierosinātas tiesības vairākās svarīgās jomās, lai nodrošinātu, ka digitālā pārveide nevienu neatstāj novārtā, nodrošinot, ka mēs pieliksim papildu pūles, lai iekļautu vecāka gadagājuma cilvēkus, lauku apvidos dzīvojošus cilvēkus, personas ar invaliditāti, marginalizētus, neaizsargātus vai balsstiesīgus cilvēkus un tos, kas rīkojas viņu vārdā. 

Konkrēti, parakstītāji apņemsies rīkoties vairākās jomās, tostarp:

 • savienojamība;
 • digitālā izglītība, apmācība un prasmes;
 • taisnīgi un taisnīgi darba apstākļi;
 • digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Izvēles brīvība

Ikvienam vajadzētu būt pilnvarotam izdarīt pašiem savu, apzinātu izvēli tiešsaistē. Tas ietver mijiedarbību ar mākslīgo intelektu un algoritmiem. Deklarācijas mērķis ir to garantēt, veicinot uz cilvēku vērstas, uzticamas un ētiskas mākslīgā intelekta sistēmas, ko izmanto saskaņā ar ES vērtībām. Un tas prasa lielāku pārredzamību attiecībā uz algoritmu un mākslīgā intelekta izmantošanu.

Izvēles brīvība ietver arī iespēju brīvi izvēlēties, kurus tiešsaistes pakalpojumus mēs izmantojam, pamatojoties uz objektīvu, pārredzamu un uzticamu informāciju. Tas savukārt nozīmē, ka ikvienam ir iespējas konkurēt un ieviest jauninājumus digitālajā pasaulē.

Dalība digitālajā publiskajā telpā

Digitālās tehnoloģijas var izmantot, lai veicinātu iesaistīšanos un demokrātisku līdzdalību. Ikvienam vajadzētu būt piekļuvei uzticamai, daudzveidīgai un daudzvalodīgai tiešsaistes videi un jāzina, kam pieder vai kurš kontrolē pakalpojumus, ko viņi izmanto. Tas veicina plurālistiskas publiskas debates un līdzdalību demokrātijā. 

Digitālajos principos arī uzsvērta nepieciešamība izveidot digitālu vidi, kas aizsargā cilvēkus no dezinformācijas, informācijas manipulācijām un citiem kaitīga satura veidiem, tostarp aizskaršanas un ar dzimumu saistītas vardarbības. Un tā atbalsta piekļuvi digitālajam saturam, kas atspoguļo mūsu kultūru un valodu daudzveidību.

Drošums, drošība un iespēju nodrošināšana

Ikvienam vajadzētu būt piekļuvei drošām, aizsargātām un privātumu aizsargājošām digitālajām tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem. Digitālie principi apņemas aizsargāt cilvēku, uzņēmumu un sabiedrisko pakalpojumu intereses pret kibernoziedzību un vērsties pret tiem, kas cenšas graut mūsu tiešsaistes vides drošību un integritāti.

Deklarācijā prasīts, lai ikviens varētu efektīvi kontrolēt savus personas datus un nepersondatus saskaņā ar ES tiesību aktiem. Tajā īpaša uzmanība tiek pievērsta bērniem un jauniešiem, kuriem tiešsaistē būtu jājūtas droši un pilnvērtīgi. 

Ilgtspējība

Digitālā un zaļā pārkārtošanās ir cieši saistītas. Lai gan digitālās tehnoloģijas piedāvā daudzus risinājumus klimata pārmaiņām, mums ir jānodrošina, ka tās pašas neveicina problēmu. Digitālie produkti un pakalpojumi būtu jāizstrādā, jāražo un jāiznīcina tā, lai samazinātu to ietekmi uz vidi un sabiedrību. Vajadzētu būt arī plašākai informācijai par šādu pakalpojumu ietekmi uz vidi un enerģijas patēriņu.

 

Deklarācijai būs būtiska nozīme, palīdzot ES un tās dalībvalstīm sasniegt digitālā kompasa mērķus. Tā arī vadīs darbu pie Digitālās desmitgades politikas programmas. Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, Komisija uzraudzīs progresu, izvērtēs trūkumus un sniegs ieteikumus, izmantojot ikgadēju ziņojumu “Digitālās desmitgades stāvoklis”.   

Deklarācija arī virzīs ES starptautiskās attiecības, palīdzot veidot globālu digitālo pārveidi, kuras centrā ir cilvēki un cilvēktiesības.

Digitālie principi videospēļu plakātsVai jums ir tas, kas nepieciešams, lai pabeigtu centienus pēc digitālajiem principiem? Padariet savu ceļu caur digitālo valstību, atbildot uz jautājumiem, un savākt monētas, lai uzvarētu punktus! Rakstzīmes ceļā palīdzēs jums izvēlēties savu atbildi — bet jābūt uzmanīgiem, ne visi no tiem ir tik jauki, kā šķiet. 

Noklikšķiniet uz pogas, lai uzsāktu spēli un sākt meklēt digitālos principus.

Uzsākt video spēli

Spēle tika izstrādāta galddatoriem — tas nav spēlējams viedtālruņos vai mazākos ekrānos. Jūsu pārlūkprogrammai būs jāatbalsta Javascript.
Spēle pašlaik ir pieejama tikai angļu valodā. Tas drīz būs pieejams franču un vācu valodā.

 

 

  Līdzīgs saturs

  Lielais attēls

  Eiropas digitālā desmitgade

  Visā digitālajā desmitgadē ES īstenos uz cilvēku vērstu, ilgtspējīgu redzējumu par digitālo sabiedrību, lai dotu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

  Skatīt arī

  DigitalEU vēstnieki

  DigitalEU vēstnieki apvieno žurnālistus, redaktorus un ietekmētājus, kas aktīvi darbojas digitālo un tehnoloģiju tēmu jomā.