Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas digitālās tiesības un principi

Deklarācija par Eiropas digitālajām tiesībām un principiem veicina digitālo pārkārtošanos, kuras pamatā ir Eiropas vērtības.

  Digitālās desmitgades pamatā esošie digitālie principi

 

Learn about the digital principles

fix-empty

Komisija vēlas nodrošināt, lai cilvēki varētu pilnībā izmantot digitālās desmitgades sniegtās iespējas. Tāpēc tā ierosināja Eiropas digitālo tiesību un principu kopumu, kas atspoguļo ES vērtības un veicina ilgtspējīgu, uz cilvēku vērstu redzējumu par digitālo pārveidi.

Deklarāciju parakstīja Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji, atspoguļojot ES un tās dalībvalstu kopīgo politisko apņemšanos veicināt un īstenot tiesības un principus visās digitālās dzīves jomās.

Eiropas digitālās tiesības un principi papildinās esošās tiesības, piemēram, datu aizsardzību, e-privātumu un Pamattiesību hartu. To pamatā būs pieredze, kas gūta saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Un tie sniegs norādījumus ES un dalībvalstīm, kad tās pielāgosies digitālajai pārveidei.

Eiropas Komisija ir arī uzsākusi spēli, kurā tiek pētīti digitālie principi. Noklikšķiniet uz cilnes zemāk, lai atskaņotu to!

Cilvēki digitālo tehnoloģiju centrā
Tehnoloģijām būtu jāveicina solidaritāte un iekļautība
Izvēles brīvība tiešsaistē
Dalība tiešsaistē
Drošums un drošība tiešsaistē
Digitālajai ierīcei vajadzētu būt ilgtspējīgai

Principi ir veidoti ap 6 tēmām:

 1. Digitālās pārveides centrā izvirzīt cilvēkus un viņu tiesības
 2. Atbalsts solidaritātei un iekļaušanai
 3. Izvēles brīvības nodrošināšana tiešsaistē
 4. Veicināt līdzdalību digitālajā publiskajā telpā
 5. Personu drošuma, drošības un iespēju palielināšana
 6. Digitālās nākotnes ilgtspējas veicināšana

Iedzīvotāju izvirzīšana digitālās pārveides centrā

Tehnoloģijām būtu jākalpo un jāgūst labums visiem cilvēkiem, kas dzīvo ES, un jādod viņiem iespējas īstenot savus centienus. Tai nevajadzētu pārkāpt viņu drošību vai pamattiesības.

Deklarācijas parakstītāji apņemsies nodrošināt, ka digitālā pārveide sniedz labumu ikvienam un uzlabo visu ES dzīvojošo cilvēku dzīvi. Viņi veiks pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu tiesības tiek ievērotas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. ES veicinās šo pieeju gan savā valstī, gan starptautiskā mērogā.

Solidaritāte un iekļaušana

Ikvienam vajadzētu būt pieejamai tehnoloģijai, kurai vajadzētu būt iekļaujošai, un jāveicina mūsu tiesības. Deklarācijā ir ierosinātas tiesības vairākās svarīgās jomās, lai nodrošinātu, ka digitālā pārveide nevienu neatstāj novārtā, nodrošinot, ka mēs pieliekam papildu pūles, lai iekļautu vecāka gadagājuma cilvēkus, lauku apvidos dzīvojošus cilvēkus, personas ar invaliditāti, marginalizētus, neaizsargātus vai bez balsstiesībām aizsargātus cilvēkus un tos, kas rīkojas viņu vārdā. 

Konkrēti, parakstītāji apņemsies rīkoties vairākās jomās, tostarp:

 • savienojamība;
 • digitālā izglītība, apmācība un prasmes;
 • taisnīgi un taisnīgi darba apstākļi;
 • digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Izvēles brīvība

Ikvienam jābūt pilnvarotam izdarīt apzinātu izvēli tiešsaistē. Tas ietver mijiedarbību ar mākslīgo intelektu un algoritmiem. Deklarācijas mērķis ir to garantēt, veicinot uz cilvēku vērstas, uzticamas un ētiskas mākslīgā intelekta sistēmas, ko izmanto saskaņā ar ES vērtībām. Un tas mudina panākt lielāku pārredzamību attiecībā uz algoritmu un mākslīgā intelekta izmantošanu.

Izvēles brīvība ietver arī brīvību izvēlēties, kurus tiešsaistes pakalpojumus mēs izmantojam, pamatojoties uz objektīvu, pārredzamu un uzticamu informāciju. Tas savukārt nozīmē, ka ikvienam ir iespējas konkurēt un ieviest jauninājumus digitālajā pasaulē.

Dalība digitālajā publiskajā telpā

Digitālās tehnoloģijas var izmantot, lai stimulētu iesaistīšanos un demokrātisku līdzdalību. Ikvienam vajadzētu būt piekļuvei uzticamai, daudzveidīgai un daudzvalodu tiešsaistes videi un jāzina, kam pieder izmantotie pakalpojumi vai kas tos kontrolē. Tas veicina plurālistiskas publiskas debates un līdzdalību demokrātijā. 

Digitālie principi arī uzsver nepieciešamību radīt digitālu vidi, kas aizsargā cilvēkus no dezinformācijas, manipulācijām ar informāciju un citiem kaitīga satura veidiem, tostarp aizskarošas izturēšanās un ar dzimumu saistītas vardarbības. Un tā atbalsta piekļuvi digitālajam saturam, kas atspoguļo mūsu kultūru un valodu daudzveidību.

Drošums, drošība un iespēju nodrošināšana

Ikvienam vajadzētu būt piekļuvei drošām un privātumu aizsargājošām digitālajām tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem. Digitālie principi apņemas aizsargāt cilvēku, uzņēmumu un sabiedrisko pakalpojumu intereses pret kibernoziedzību un vērsties pret tiem, kas cenšas apdraudēt mūsu tiešsaistes vides drošību un integritāti.

Deklarācijā aicināts ikvienam nodrošināt efektīvu kontroli pār saviem persondatiem un nepersondatiem saskaņā ar ES tiesību aktiem. Īpaša uzmanība tajā pievērsta bērniem un jauniešiem, kuriem tiešsaistē būtu jājūtas drošiem un spējīgiem. 

Ilgtspējība

Digitālā un zaļā pārkārtošanās ir cieši saistītas. Lai gan digitālās tehnoloģijas piedāvā daudzus risinājumus klimata pārmaiņām, mums ir jānodrošina, ka tās pašas neveicina šo problēmu. Digitālie produkti un pakalpojumi būtu jāprojektē, jāražo un jālikvidē tā, lai samazinātu to ietekmi uz vidi un sabiedrību. Vajadzētu būt arī plašākai informācijai par šādu pakalpojumu ietekmi uz vidi un enerģijas patēriņu.

 

Deklarācijai būs būtiska nozīme, palīdzot ES un tās dalībvalstīm sasniegt digitālā kompasa mērķus. Tā arī virzīs darbu pie Digitālās desmitgades politikas programmas. Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, Komisija uzrauga progresu: Pirmais ziņojums, kurā analizēts digitālo tiesību un principu īstenošanas progress, tika publicēts 2023. gada septembrī kā pielikums pirmajam ziņojumam par stāvokli digitālajā desmitgadē. 

Deklarācija arī virzīs ES starptautiskajās attiecībās, palīdzot veidot globālu digitālo pārveidi, kuras centrā ir cilvēki un cilvēktiesības.

Digitālie principi videospēļu plakātsVai jums ir tas, kas nepieciešams, lai pabeigtu digitālo principu meklējumus? Padariet savu ceļu caur digitālo valstību, atbildot uz jautājumiem, un savākt monētas, lai uzvarētu punktus! Rakstzīmes pa ceļam palīdzēs jums izvēlēties savu atbildi — bet esiet uzmanīgi, ne visi no tiem ir tik jauki, kā šķiet. 

Noklikšķiniet uz pogas, lai uzsāktu spēli un uzsākt digitālo principu meklējumus.

Sākt video spēli

Spēle bija paredzēta galddatoriem — tas nav spēlējams viedtālruņos vai mazākos ekrānos. Jūsu pārlūkprogrammai būs jāatbalsta Javascript.
Spēle ir pieejama angļu, franču un vācu valodā.

 

 

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Eiropas digitālā desmitgade

Visas digitālās desmitgades laikā ES īsteno uz cilvēku vērstu un ilgtspējīgu redzējumu par digitālo sabiedrību, lai dotu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Skatīt arī

DigitalEU vēstnieki

DigitalEU vēstnieki pulcē žurnālistus, redaktorus un ietekmētājus, kas darbojas digitālo un tehnoloģiju jautājumu jomā.