Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeiska digitala rättigheter och principer

Förklaringen om europeiska digitala rättigheter och principer kommer att främja en digital omställning som formas av europeiska värderingar.

  Digitala principer i centrum för det digitala decenniet

Läs om de digitala principerna

fix-tomt
fix-tomt

Kommissionen vill se till att människor har möjlighet att fullt ut utnyttja de möjligheter som det digitala decenniet medför. Därför föreslås en uppsättning europeiska digitala rättigheter och principer som återspeglar EU:s värderingar och främjar en hållbar och människocentrerad vision för den digitala omvandlingen.

Förklaringen undertecknades av ordförandena för kommissionen, Europaparlamentet och rådet, vilket återspeglar EU:s och dess medlemsstaters gemensamma politiska åtagande att främja och genomföra rättigheter och principer på alla områden av det digitala livet.

De europeiska digitala rättigheterna och principerna kommer att komplettera befintliga rättigheter, såsom dataskydd, e-integritet och stadgan om de grundläggande rättigheterna. De kommer att bygga på erfarenheterna från den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Och de kommer att ge vägledning för EU och medlemsstaterna när de anpassar sig till den digitala omvandlingen.

Europeiska kommissionen har också lanserat ett spel som utforskar de digitala principerna. Klicka på fliken nedan för att spela det!

Människor i centrum för digital teknik
Teknik bör främja solidaritet och inkludering
Valfrihet online
Deltagande på nätet
Säkerhet och trygghet online
Digital utrustning bör vara hållbar

Principerna är uppbyggda kring sex teman:

 1. Sätta människor och deras rättigheter i centrum för den digitala omvandlingen
 2. Stöd till solidaritet och inkludering
 3. Säkerställa valfrihet online
 4. Främjande av deltagande i det digitala offentliga rummet
 5. Öka individens säkerhet, trygghet och egenmakt
 6. Att främja den digitala framtidens hållbarhet

Sätta människor i centrum för den digitala omvandlingen

Tekniken bör tjäna och gynna alla människor som bor i EU och ge dem möjlighet att fullfölja sina ambitioner. Det bör inte inkräkta på deras säkerhet eller grundläggande rättigheter.

Undertecknarna av förklaringen kommer att åta sig att se till att den digitala omvandlingen gynnar alla och förbättrar livet för alla som bor i EU. De kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att våra rättigheter respekteras både online och offline. EU kommer att främja denna strategi både på hemmaplan och på den internationella arenan.

Solidaritet och inkludering

Alla bör ha tillgång till teknik, som bör vara inkluderande, och främja våra rättigheter. I deklarationen föreslås rättigheter på ett antal nyckelområden för att se till att ingen hamnar på efterkälken av den digitala omvandlingen och ser till att vi gör extra ansträngningar för att inkludera äldre människor, människor som bor på landsbygden, personer med funktionsnedsättning, marginaliserade, sårbara eller icke-franchiserade människor och de som agerar på deras vägnar. 

Konkret kommer undertecknarna att åta sig att vidta åtgärder på ett antal områden, bland annat följande:

 • konnektivitet;
 • digital utbildning och digital kompetens,
 • rättvisa och rättvisa arbetsvillkor.
 • digitala offentliga tjänster.

Valfrihet

Alla bör ha befogenhet att göra sina egna, informerade val på nätet. Detta inkluderar när man interagerar med artificiell intelligens och algoritmer. Förklaringen syftar till att garantera detta genom att främja människocentrerade, tillförlitliga och etiska system för artificiell intelligens, som används i linje med EU:s värden. Och det driver för mer transparens kring användningen av algoritmer och artificiell intelligens.

Valfrihet innefattar också att vara fri att välja vilka onlinetjänster vi använder, baserat på objektiv, transparent och tillförlitlig information. Detta innebär i sin tur att alla har befogenhet att konkurrera och förnya sig i den digitala världen.

Deltagande i det digitala offentliga rummet

Digital teknik kan användas för att stimulera engagemang och demokratiskt deltagande. Alla bör ha tillgång till en pålitlig, mångsidig och flerspråkig onlinemiljö och bör veta vem som äger eller kontrollerar de tjänster de använder. Detta uppmuntrar till pluralistisk offentlig debatt och deltagande i demokrati. 

De digitala principerna belyser också behovet av att skapa en digital miljö som skyddar människor från desinformation, informationsmanipulation och andra former av skadligt innehåll, inklusive trakasserier och könsrelaterat våld. Och det stöder tillgång till digitalt innehåll som återspeglar vår kulturella och språkliga mångfald.

Trygghet, trygghet och egenmakt

Alla bör ha tillgång till säker, säker och integritetsskyddande digital teknik, produkter och tjänster. De digitala principerna förbinder sig att skydda människors, företags och offentliga tjänsters intressen mot it-brottslighet och konfrontera dem som försöker undergräva säkerheten och integriteten i vår onlinemiljö.

I deklarationen uppmanas alla att ha faktisk kontroll över sina personuppgifter och icke-personuppgifter i enlighet med EU-lagstiftningen. Särskild uppmärksamhet ägnas barn och ungdomar, som bör känna sig trygga och bemyndigade på nätet. 

Hållbarhet

Den digitala och gröna omställningen är nära sammankopplad. Digital teknik erbjuder många lösningar på klimatförändringarna, men vi måste se till att de inte själva bidrar till problemet. Digitala produkter och tjänster bör utformas, produceras och bortskaffas på ett sätt som minskar deras inverkan på miljön och samhället. Det bör också finnas mer information om dessa tjänsters miljöpåverkan och energiförbrukning.

 

Förklaringen kommer att spela en nyckelroll när det gäller att hjälpa EU och dess medlemsstater att nå målen för den digitala kompassen. Det kommer också att vägleda arbetet med det digitala decenniet. För att se till att målen uppnås kommer kommissionen att övervaka framstegen, utvärdera bristerna och lämna rekommendationer genom en årlig rapport om tillståndet i det digitala decenniet.   

Förklaringen kommer också att vägleda EU i sina internationella förbindelser och bidra till att forma en global digital omvandling som sätter människor och mänskliga rättigheter i centrum.

Digitala principer videospel affischHar du vad som krävs för att slutföra strävan efter digitala principer? Ta dig igenom den digitala världen genom att svara på frågor och samla mynt för att vinna poäng! Karaktärer på vägen hjälper dig att välja ditt svar – men var försiktig, inte alla är så trevliga som de verkar. 

Klicka på knappen för att starta spelet och påbörja strävan efter digitala principer.

Starta videospelet

Spelet var utformat för stationära datorer – det är inte spelbart på smartphones eller mindre skärmar. Din webbläsare måste stödja Javascript.
Spelet är för närvarande endast tillgängligt på engelska. Den kommer snart att finnas tillgänglig på franska och tyska.

 

 

  Povezane vsebine

  Širša slika

  Europas digitala årtionde

  EU kommer att sträva efter en människocentrerad och hållbar vision för det digitala samhället under hela det digitala decenniet för att stärka medborgare och företag.

  Glej tudi

  Digitala EU-ambassadörer

  De digitala EU-ambassadörerna sammanför journalister, redaktörer och influencers som är verksamma inom digitala och tekniska ämnen.