Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa digiõigused ja -põhimõtted

Deklaratsioon Euroopa digiõiguste ja -põhimõtete kohta edendab digipööret, mida kujundavad Euroopa väärtused.

Tutvuge digitaalsete põhimõtetega

Fix-tühi
Fix-tühi

Komisjon soovib tagada, et inimesed saaksid täielikult kasutada digitaalse kümnendi pakutavaid võimalusi. Seega pakuti välja Euroopa digiõigused ja -põhimõtted, mis kajastavad ELi väärtusi ja edendavad kestlikku ja inimkeskset nägemust digiüleminekust.

Deklaratsioonile kirjutasid alla komisjoni president, Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistuja, mis kajastab ELi ja selle liikmesriikide ühist poliitilist tahet edendada ja rakendada õigusi ja põhimõtteid kõigis digitaalelu valdkondades.

Euroopa digiõigused ja -põhimõtted täiendavad olemasolevaid õigusi, nagu andmekaitse, e-privaatsus ja põhiõiguste harta. Need tuginevad Euroopa sotsiaalõiguste samba raames saadud kogemustele. Samuti annavad nad ELile ja liikmesriikidele suuniseid digiüleminekuga kohanemiseks.

Euroopa Komisjon on käivitanud ka digitaalseid põhimõtteid uuriva mängu. Klõpsake alloleval kaardil, et seda mängida!

Digitaaltehnoloogia keskmes olevad inimesed
Tehnoloogia peaks soodustama solidaarsust ja kaasatust
Valikuvabadus internetis
Online-osalus
Turvalisus ja turvalisus internetis
Digitaalne seade peaks olema jätkusuutlik

Põhimõtted on kujundatud kuue teema ümber:

 1. Inimeste ja nende õiguste asetamine digiülemineku keskmesse
 2. Solidaarsuse ja kaasatuse toetamine
 3. Valikuvabaduse tagamine internetis
 4. Digitaalses avalikus ruumis osalemise edendamine
 5. Üksikisikute turvalisuse, turvalisuse ja mõjuvõimu suurendamine
 6. Digitaalse tuleviku jätkusuutlikkuse edendamine

Inimeste asetamine digiülemineku keskmesse

Tehnoloogia peaks teenima ja tooma kasu kõigile ELis elavatele inimestele ning andma neile võimaluse oma püüdlusi ellu viia. See ei tohiks rikkuda nende julgeolekut ega põhiõigusi.

Deklaratsioonile allakirjutanud kohustuvad tagama, et digiüleminek toob kasu kõigile ja parandab kõigi ELis elavate inimeste elu. Nad võtavad meetmeid, et tagada meie õiguste austamine nii internetis kui ka väljaspool seda. EL edendab seda lähenemisviisi nii kodus kui ka rahvusvahelisel areenil.

Solidaarsus ja kaasatus

Igaühel peaks olema juurdepääs tehnoloogiale, mis peaks olema kaasav ja edendama meie õigusi. Deklaratsioonis esitatakse õigused mitmes olulises valdkonnas, et tagada, et digiüleminek ei jäetaks kedagi kõrvale, tagades, et me teeme täiendavaid jõupingutusi, et kaasata eakad, maapiirkondades elavad inimesed, puuetega inimesed, marginaliseeritud, haavatavad või valimisõiguseta inimesed ja need, kes tegutsevad nende nimel. 

Konkreetselt kohustuvad allakirjutanud võtma meetmeid mitmes valdkonnas, sealhulgas:

 • ühenduvus;
 • digiharidus, -koolitus ja -oskused;
 • õiglased ja õiglased töötingimused;
 • digitaalsed avalikud teenused.

Valikuvabadus

Igaühel peaks olema õigus teha oma teadlikke valikuid internetis. See hõlmab tehisintellekti ja algoritmidega suhtlemist. Deklaratsiooni eesmärk on seda tagada, edendades inimkeskseid, usaldusväärseid ja eetilisi tehisintellektisüsteeme, mida kasutatakse kooskõlas ELi väärtustega. Samuti nõuab see algoritmide ja tehisintellekti kasutamise suuremat läbipaistvust.

Valikuvabadus hõlmab ka vabadust valida, milliseid veebiteenuseid me kasutame, tuginedes objektiivsele, läbipaistvale ja usaldusväärsele teabele. See omakorda tähendab seda, et kõigil oleks võimalik digitaalses maailmas konkureerida ja uuendusi teha.

Osalemine digitaalses avalikus ruumis

Digitehnoloogiat saab kasutada kaasatuse ja demokraatliku osalemise stimuleerimiseks. Kõigil peaks olema juurdepääs usaldusväärsele, mitmekesisele ja mitmekeelsele veebikeskkonnale ning nad peaksid teadma, kes neid teenuseid omab või kontrollib. See soodustab pluralistlikku avalikku arutelu ja osalemist demokraatias. 

Digipõhimõtetes rõhutatakse ka vajadust luua digitaalne keskkond, mis kaitseb inimesi väärinfo, teabe manipuleerimise ja muude kahjuliku sisu vormide, sealhulgas ahistamise ja soolise vägivalla eest. Samuti toetab see juurdepääsu digitaalsele infosisule, mis kajastab meie kultuurilist ja keelelist mitmekesisust.

Ohutus, julgeolek ja võimestamine

Igaühel peaks olema juurdepääs turvalistele, turvalistele ja eraelu puutumatust kaitsvatele digitehnoloogiatele, toodetele ja teenustele. Digipõhimõtted kohustuvad kaitsma inimeste, ettevõtete ja avalike teenuste huve küberkuritegevuse eest ning seisma silmitsi nendega, kes püüavad õõnestada meie veebikeskkonna turvalisust ja terviklikkust.

Deklaratsioonis kutsutakse kõiki üles omama tõhusat kontrolli oma isikuandmete ja isikustamata andmete üle kooskõlas ELi õigusega. Selles pööratakse erilist tähelepanu lastele ja noortele, kes peaksid end internetis turvaliselt ja võimekalt tundma. 

Jätkusuutlikkus

Digi- ja rohepööre on omavahel tihedalt seotud. Kuigi digitehnoloogia pakub kliimamuutustele palju lahendusi, peame tagama, et need ise probleemile kaasa ei aitaks. Digitaalsed tooted ja teenused tuleks kavandada, toota ja kõrvaldada viisil, mis vähendab nende mõju keskkonnale ja ühiskonnale. Samuti peaks olema rohkem teavet selliste teenuste keskkonnamõju ja energiatarbimise kohta.

 

Deklaratsioonil on oluline roll ELi ja selle liikmesriikide abistamisel digikompassi eesmärkide saavutamisel. Sellest juhindutakse ka digikümnendi poliitikaprogrammi raames tehtavas töös. Eesmärkide saavutamise tagamiseks jälgib komisjon edusamme, hindab puudujääke ja esitab soovitusi iga-aastase digikümnendi olukorda käsitleva aruande kaudu.   

Deklaratsioon suunab ELi ka tema rahvusvahelistes suhetes, aidates kujundada ülemaailmset digiüleminekut, mis asetab inimesed ja inimõigused kesksele kohale.

Digitaalsed põhimõtted videomängude plakatKas teil on, mida on vaja, et viia lõpule digitaalsete põhimõtete otsimine? Tee oma tee läbi digitaalse valdkonna, vastates küsimustele, ja koguda münte võita punkte! Tegelaskujud aitavad teil oma vastust valida – kuid olge ettevaatlikud, mitte kõik neist ei ole nii kenad, kui nad näivad. 

Klõpsake nuppu, et käivitada mäng ja alustada püüdlusi digitaalseid põhimõtteid.

Käivitage videomäng

Mäng oli mõeldud lauaarvutitele – seda ei saa mängida nutitelefonidel ega väiksematel ekraanidel. Teie brauser peab toetama Javascripti.
Mäng on praegu saadaval ainult inglise keeles. See on varsti saadaval prantsuse ja saksa keeles.

 

 

  Seotud sisu

  Üldpilt

  Euroopa digikümnend

  EL töötab kogu digikümnendi jooksul välja inimkeskse ja kestliku digiühiskonna visiooni, et suurendada kodanike ja ettevõtjate mõjuvõimu.

  Vaata lisaks

  DigitalEU saadikud

  DigitalEU saadikud koondavad digi- ja tehnoloogiavaldkonnas tegutsevaid ajakirjanikke, toimetajaid ja mõjureid.