Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitalisaatio: älykkääseen ja kestävään liikkuvuuteen siirtymisen edistäminen

EU tukee liikennealaa ottamalla käyttöön uusia teknologioita, jotta niistä tulisi puhtaampia, turvallisempia ja tehokkaampia.

Miten digitalisaatio vaikuttaa liikkuvuuteen?

Merkittävä edistyminen digitaaliteknologioissa, kuten tekoäly, esineiden internet (IoT), pilvipalvelut ja reunalaskenta sekä 5G- verkot, johtavat liikkuvuusalan digitaalista muutosta.

 • Autonomiset ajoneuvot ovat kasvussa, mikä mahdollistaa uudet kuljetusratkaisut, kuten robottitaksit, verkkoon liitetyt kuorma-autot tai kuljettajattomat kuljetusjärjestelmät.
 • Digitaalisten alustojen mahdollistamat uudet liikkuvuuspalvelut ovat muuttamassa sitä, miten siirrymme yhteisestä liikkuvuudesta, kuten kyytimatkasta ja pyörän yhteiskäytöstä, Mobility as a Service -palveluun, joka tarjoaa pääsyn useisiin liikennemuotoihin yhdellä sovelluksella. Tavaraliikenne perustuu enemmän eri liikennemuotojen suurempaan synkronointiin.
 • Ajoneuvojen tuottamat ja vaihtamat tiedot räjähtävät. Autonomiset ajoneuvot voisivat tuottaa noin 4 teratavua dataa päivässä Intelin mukaan. Ajoneuvot ovat yhä enemmän yhteydessä fyysiseen ja digitaaliseen ympäristöönsä.
 • Digitalisaation aiheuttamat uudettavat ja käyttäytymiset, kuten etätyön sähköisen kaupankäynnin nopea kehitys, muuttavat liikkumismalleja.

 

Esimerkkejä liikenteessä käytettävistä digitaaliteknologioista
Credit: monkik, smashicons, nikita golubev, surang

Mitkä ovat tulevat hyödyt ja haasteet?

Hyödyt

 • Yhdistetty ja automatisoitu liikkuvuus (CAM) voi tehdä teistä, rautateistä ja vesiväylistä turvallisempia. Optimoimalla ajoneuvojen ja infrastruktuurien käyttöä se voi lisätä tehokkuutta, vähentää ruuhkia ja auttaa vähentämään kaasupäästöjä. Cam voi myös luoda liiketoimintamahdollisuuksia ja lisätä kilpailukykyä. Se parantaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden liikenneyhteyksiä ja muuttaa matkustamista tulevina vuosina.
 • Liikkuvuus palveluna voi auttaa liikenteen hiilestä irtautumisessa mahdollistamalla saumattoman multimodaalisen matkustamisen ja helpottamalla vihreämpien vaihtoehtojen saatavuutta. Eri liikennemuotojen parantamis- ja tehostamistapojen hyödyntäminen mahdollistaisi resurssien tehokkaamman käytön ja säästäisi matkustajien ja kuljettajien aikaa ja kustannuksia.
 • Liikkuvuutta koskevien tietojen yhdistäminen ja vaihtaminen voi parantaa eri liikennemuotojen ja infrastruktuurien synkronointia. Suurten tietovarantojen käyttö edistäisi tekoälypohjaisten sovellusten kehittämistä. Liikkuvuutta koskevien tietojen saatavuuden parantaminen auttaa viranomaisia seuraamaan liikennetoimintaa ja sen vaikutuksia sekä suunnittelemaan liikenneinfrastruktuuria ja -palveluja. Liikkuvuusdatan saatavuus voi luoda uusia arvolähteitä: esimerkiksi auton anturitiedot voivat olla erittäin arvokkaita vakuutus-, navigointi- tai tienhuoltoyrityksille.
 • Tuetaan siirtymistä päästöttömään liikkuvuuteen. Tekoäly voi parantaa sähkö- tai vetyajoneuvojen energiatehokkuutta ja optimoida latausinfrastruktuurien käyttöönottoa. Kaksisuuntainen sähköajoneuvojen lataus voisi tarjota joustavuutta verkkoon, mikä mahdollistaisi energian käytön ja tuotannon optimoinnin samalla kun uusiutuvat energialähteet integroitaisiin paremmin. Tällainen alojen yhteenliittäminen edellyttää digitaalisia mahdollistajia ja reaaliaikaista datan jakamista.

 

Yksinkertaistettu visionäärinen käyttötapa sektorikytkennässä: sähköinen liikkuvuus kytkettynä energiaan ja älykkäisiin rakennuksiin.

Luotto: freepik, mavadee, DinosoftLabs, munkki

Haasteet

 • Teknologisiin haasteisiin vastaaminen: Verkotettu ja automatisoitu liikkuvuus ja älykkäät liikennejärjestelmät edellyttävät valtavia investointeja uusien teknologioiden ja infrastruktuurien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tarvitsemme pilvipohjaisen tietojenkäsittelyn jatkumon, jotta voimme käsitellä valtavia määriä dataa reaaliajassa, 5G-liitettävyyden nopean ja luotettavan tiedonsiirron varmistamiseksi, tekoälyn analysoimaan monimutkaisia tietoja, siruja älykkäille ajoneuvoille ja uudenlaisia autoteollisuuden käyttöjärjestelmiä. EU on edelleen erittäin riippuvainen muista alueista joidenkin teknologioiden, kuten tekoälyn, pilvipalvelujen tai puolijohteiden, osalta.
 • Yhdistyminen moninaisuudessa: eurooppalainen liikkuvuusekosysteemi koostuu lukuisista toimijoista, joilla on erilaisia erikoisaloja ja kokoja. Tämä monimuotoisuus on vahvuus, mutta se voi myös johtaa pirstoutumiseen. Digitalisaation, liikkuvuuden ja liikenteen hyötyjen hyödyntämiseksi sidosryhmien on rakennettava kumppanuuksia, yhdistettävä investointeja ja sovittava yhteisistä standardeista, infrastruktuureista, alustoista ja hallintokehyksistä. Tämä auttaa myös saavuttamaan kriittisen massan ja välttämään riippuvuutta suurista hallitsevista toimijoista.
 • Turvallisuuden ja yksityisyyden varmistaminen: liikenteen digitalisaatio ja automatisointi asettavat haasteita henkilötietojen suojalle, kyberturvallisuudelle ja käyttäjien hyväksyttävyydelle. Kyberhyökkäykset voivat vaikuttaa palvelujen toimintaan, aiheuttaa vahinkoa järjestelmille, tietovarkauksille ja jopa vammoille.
 • Sosiaalisten vaikutusten hallinta: itseohjautuvan liikkuvuuden yhteiskunnallinen hyväksyntä on avainasemassa sen käyttöönotossa. Tämä siirtymä edellyttää uusia taitoja, ja se voi johtaa tietyntyyppisten työpaikkojen katoamiseen. Näin ollen sitä olisi johdettava hyvin. Tietyt uudet liikkuvuuden muodot luovat työmuotoja, joille on ominaista joustavammat olosuhteet, joissa on noudatettava EU:n työlainsäädäntöä ja varmistettava sosiaalinen suojelu.

Kohti liikkuvuuden tulevaisuutta

Joulukuussa 2020 hyväksytyssä kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiassa digitalisaatio määritellään keskeiseksi tekijäksi, joka mahdollistaa siirtymisen turvallisempaan, tehokkaampaan, esteettömään ja kestävämpään liikkuvuuteen. Sillä voi olla tärkeä rooli pyrittäessä saavuttamaan liikennealan kasvihuonekaasupäästöjen 90 prosentin vähennystavoite vuoteen 2050 mennessä.

Keskeinen haaste Euroopalle on liikkuvuusdatan potentiaalin hyödyntäminen helpottamalla niiden saatavuutta ja jakamista. Euroopan komissio tukeutuu sekä liikennekohtaisiin että monialaisiin politiikkoihin ja taloudelliseen tukeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Liikenteen digitalisointi edellyttää myös keskeisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, joita EU tukee useilla rahoituksellisilla ja poliittisilla aloitteilla.

Yhteistyö on avain Euroopan menestykseen

On kiireellisesti nykyaikaistettava digitaalista infrastruktuuria ja nopeutettava digitaaliteknologioiden käyttöönottoa liikkuvuuden alalla hiilineutraaliuden, kilpailukyvyn, teknologisen suvereniteetin, häiriönsietokyvyn ja turvallisuuden saavuttamiseksi. Euroopan komissio luottaa Euroopan teollisuuden aktiiviseen rooliin investoitaessa tähän digitaaliseen muutokseen.

Tarvittavien investointien laajuus edellyttää eurooppalaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä. Ilman kumppanuuksia, yhteisinvestointeja, yhteisiä standardeja ja yhteentoimivuutta innovatiiviset ratkaisut ja lähestymistavat eivät saavuta kriittistä massaa.

Jäsenvaltioiden merkittävät investoinnit, joita tuetaan elpymis- ja palautumistukivälineestä, ovat historiallinen tilaisuus nopeuttaa tätä kehitystä. Komissio kannustaa julkisia ja yksityisiä sidosryhmiä hyödyntämään eurooppalaisia aloitteita ja ohjelmia ja osallistumaan niihin.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio mobilisoi tutkimus- ja innovointirahoitusta vihreään ja digitaaliseen siirtymään

Komissio on hyväksynyt muutoksen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2023–24 työohjelmaan, joka on EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma. Tarkistuksella otetaan käyttöön Horisontti Eurooppa -puiteohjelman aiemmin kohdentamaton rahoitus, jolla lisätään vuoden 2024 talousarviota lähes 1,4 miljardilla eurolla yhteensä 7,3 miljardiin euroon.

EVENT |
EU:n innovaatiokatalysaattorin lanseeraustapahtuma

Innovation Radar Bridge ja StepUP Startup -hankkeet käynnistyvät virallisesti 16. huhtikuuta Brysselissä. Tapahtuman tavoitteena on tuoda esiin EU:n rahoittamien innovoijien käyttämätön investointipotentiaali ja korostaa tukipolitiikkojen tarvetta.

PRESS RELEASE |
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strateginen suunnitelma vuosiksi 2025–2027 tutkimukselle ja innovoinnille vihreän, digitaalisen ja palautumiskykyisen tulevaisuuden tukemiseksi

Komissio hyväksyi aiemmin tällä viikolla Horisontti Eurooppa -puiteohjelman toisen strategisen suunnitelman. Tutkimus- ja innovointipäivillä julkistetussa ohjelmassa esitetään kolme keskeistä strategista linjausta EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle ohjelman kolmelle viimeiselle vuodelle (2025–2027).

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Industrial platforms and large-scale pilots

Digital industrial platforms are key to placing Europe ahead in the digital transformation, linking technology building blocks and industrial applications.

Syventävää tietoa

Katso myös

Lue lisää

Datalaki

Datasäädös on kattava aloite, jolla pyritään vastaamaan haasteisiin ja vapauttamaan datan tarjoamat...