Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

  il-bandiera tal-Litwanja

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fil-Litwanja

Il- Pjan tal-Litwanja għall-iżvilupp tal-broadband ultraveloċi minn Ottubru 2021, għandu l-għan li jipprovdi veloċità tal-internet ta’ mill-inqas 100 Mbps għall-unitajiet domestiċi u l-istituzzjonijiet pubbliċi fil-bliet u fiż-żoni rurali sal-2027. Il-Programm ta’ Żvilupp tas-Soċjetà tal-Informazzjoni Litwana 2014– 2020 tar-Repubblika tal-Litwanja jappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • Il-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni tal-Litwanja (Susisiekimo ministerija) huwa responsabbli għall-politika tal-istat fil-qasam tal-iżvilupp tal-broadband, il-koordinazzjoni u l-kontroll tal-implimentazzjoni tagħha, speċjalment f’żoni fejn din l-infrastruttura mhijiex disponibbli jew fejn ma hemm l-ebda kompetizzjoni fil-forniment tas-servizzi tal-broadband. Il-Ministeru jaġixxi bħala l-Uffiċċju nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband.
 • Il-Kumitat għall-Iżvilupp tas-Soċjetà tal-Informazzjoni (Informacinės visuomenės plėtroskomitetas) taħt il-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni qed jipparteċipa fil-proċess tat-tfassil tal-politika tal-istat fl-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fil-Litwanja u l-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tagħha.
 • l-Intrapriża Pubblika Plačiajuostis Internetas (Broadband Internet) hija entità mingħajr skop ta’ qligħ proprjetà tal-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni u hija responsabbli għall-implimentazzjoni tal-istrateġija nazzjonali tal-broadband. Plačiajuostis internetas qed topera netwerk pubbliku backhaul bl-ingrossa tal-fibra bħala operatur bl-ingrossa, li jipprovdi lill-operaturi bl-imnut interessati kollha aċċess għal dan in-netwerk b’termini ugwali, biex b’hekk l-operaturi bl-imnut ikunu jistgħu jipprovdu servizzi ta’ aċċess veloċi għall-internet lid-djar, lin-negozji, lill-istituzzjonijiet pubbliċi u privati, inklużi l-muniċipalitajiet, l-iskejjel, il-libreriji, l-isptarijiet f’żoni rurali tal-Litwanja.
 • l-Awtorità Regolatorja tal-Komunikazzjonijiet (Ryšių reguliavimo tarnyba) hija l-istituzzjoni nazzjonali indipendenti li timmonitorja u tirregola s-swieq tal-broadband tal-Litwanja.

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il- pjan għall-iżvilupp tal-broadband ultraveloċi tnieda mill-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni f’Ottubru 2021. Il-pjan se jħaffef l-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika sabiex fil-perjodu 2021–2027 il-veloċitajiet tal-internet ta’ mill-inqas 100 Mbps jilħqu lill-unitajiet domestiċi u lill-istituzzjonijiet pubbliċi mhux biss fl-ibliet il-kbar, iżda wkoll fiż-żoni rurali. EUR 75 miljun se jiġu allokati għall-iżvilupp ta’ aċċess għall-Internet ultraveloċi. Dan il-finanzjament se jintuża biex jinbnew torrijiet ta’ komunikazzjoni u linji tal-fibra ottika. Fl-ippjanar tal-investimenti, l-ispazji ewlenin tal-attività pubblika u ekonomika u l-istituzzjonijiet pubbliċi se jiġu kkunsidrati u konnessi man-netwerk tal-broadband.

F’Ottubru 2021, il-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni, flimkien mal-istituzzjonijiet tas-settur pubbliku u l-operaturi tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni, iffirmaw memorandum li permezz tiegħu l-partijiet kollha qablu li jiksbu disponibbiltà tal-veloċità tal-konnessjoni ta’ 100 Mbps għal mill-inqas 95 % tal-unitajiet domestiċi Litwani sal-2025.

Il-Programm Litwan għall-Iżvilupp tas-Soċjetà tal-Informazzjoni 2014–2020 “Aġenda Diġitali tar-Repubblika tal-Litwanja” (approvat mir-Riżoluzzjoni tal-Gvern tar-Repubblika tal-Litwanja Nru 244 tat-12 ta’ Marzu 2014) jiffoka fuq 3 oqsma ewlenin:

 • il-ħiliet u l-motivazzjoni taċ-ċittadini Litwani biex jużaw l-ICT,
 • l-iżvilupp ta’ kontenut elettroniku u
 • l-evoluzzjoni tal-infrastruttura tal-ICT, inkluż l-aċċess għall-NGA.

l-Aġenda Diġitali ġiet aġġornata fl-2017 u fl- 2019, u saru referenzi għall-miri tas-soċjetà tal-Gigabits. Il-Programm huwa bbażat fuq is-suppożizzjoni li huwa biss l-iżvilupp ibbilanċjat ta’ dawn l-oqsma kollha li jista’ jwassal għal żvilupp sostenibbli u rapidu tas-soċjetà tal-informazzjoni u jirriżulta fl-implimentazzjoni tal-miri u l-għanijiet tas-soċjetà tal-Gigabits tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa. Wieħed mill-għanijiet tal-Programm huwa li jiżgura l-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-broadband b’veloċità għolja ġeografikament uniformi u li jinkoraġġixxi l-użu tas-servizzi tal-Internet (Goal 5). Il-miżuri li ġejjin jikkontribwixxu għal dan l-għan:

 • li jiġi żgurat l-iżvilupp tan-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika broadband fiż-żoni fejn is-suq ma żgurax l-iżvilupp tal-infrastruttura u l-forniment tas-servizz,
 • li jinkoraġġixxi l-kompetizzjoni fis-suq tal-komunikazzjonijiet broadband u l-użu tas-servizzi tal-broadband,
 • it-titjib u l-iżvilupp tal-infrastruttura tal-aċċess pubbliku għall-internet fil-libreriji.

Fil-qasam tal-iżvilupp tal-broadband, il- Aġenda Diġitali tal-Litwanja tiffoka fuq l-għoti ta’ inċentivi għall-investimenti fl-infrastruttura tal-broadband u tintervjeni fejn l-operaturi tas-suq jonqsu milli jissodisfaw id-domanda għall-aċċess għall-broadband minħabba livell baxx ta’ vijabbiltà ekonomika. Tagħti wkoll prijorità għolja lill-istimolu tad-domanda għal aċċess veloċi għall-internet kif ukoll lil-litteriżmu diġitali tal-Litwani.

Il-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni stabbilixxa grupp ta’ ħidma dwar il-5G biex jiddiskuti u jiżviluppa flimkien mal-partijiet ikkonċernati l- Linji Gwida għall-iżvilupp tan-networks mobbli tal-ġenerazzjoni li jmiss (5G) fir-Repubblika tal-Litwanja għall-2020–2025, adottati fl-2020. Il-linji gwida fihom sett ta’ miżuri biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-5G fil-Litwanja, eż. miżuri dwar l-aċċess għal siti għall-bini tan-netwerk tar-radju. Memorandum dwar l- iżvilupp tal-5G fil-Litwanja, iffirmat f’Ottubru 2021, iwiegħed li sal-2025 il-kurituri internazzjonali tat-trasport bl-art Via Baltica u Rail Baltica se joffru servizzi ta’ konnessjoni tal-5G mingħajr interruzzjoni. Proġett ta’ investiment tal-5G qed jitħejja minn Plačiajuostis internetas.

Miżuri ta’ regolamentazzjoni

Ir-regoli għall-installazzjoni, il-manutenzjoni u l-użu tal-infrastruttura tal-komunikazzjonijiet elettroniċi huma adottati mid-Direttur tal- Awtorità Regolatorja tal-Komunikazzjonijiet. Id-dokumenti jistabbilixxu rekwiżiti bażiċi għad-disinn, il-bini, il-kostruzzjoni, l-installazzjoni jew ir-rikostruzzjoni, it-tiswija tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika kif ukoll id-disinn, il-kostruzzjoni u l-installazzjoni ta’ bini ġdid jew li jibni mill-ġdid bini eżistenti (inklużi miżuri ta’ tnaqqis fl-ispejjeż), sakemm dawn ix-xogħlijiet ikunu relatati mal-infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika f’dawn il-proġetti ta’ kostruzzjoni. Il-miżuri dwar il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-użu komuni tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika u skopijiet oħra (pajpijiet, kejbils, kanali, toqob tal-ispezzjonar, strutturi għaż-żamma, inklużi torrijiet, arbli, bini, introduzzjonijiet ta’ strutturi, sistemi tal-bini) u faċilitajiet oħra qed jiġu implimentati.

Fil-15 ta’ Diċembru 2016, il-Litwanja adottat emenda għal-Liġi dwar il-Komunikazzjonijiet Elettroniċi Nru X-2135. Il-Liġi daħlet fis-seħħ fl-24 ta’ Diċembru 2016. l-att ta’ implimentazzjoni tiegħu, l-Ordni tad-Direttur tal-Awtorità Regolatorja tal-Komunikazzjoni li temenda l-Ordni Nru 1V-978 tad-Direttur tal-Awtorità Regolatorja tal-Komunikazzjonijiet tal-14 ta’ Ottubru 2011 “Dwar l-Approvazzjoni tar-Regoli għall-Installazzjoni, l-Immarkar, is-Superviżjoni u l-Użu tal-Infrastruttura tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi” ġie adottat fl-10 ta’ Jannar 2017 u daħal fis-seħħ fit-13 ta’ Jannar 2017.

Il- Awtorità Regolatorja tal-Komunikazzjonijiet tassumi l-funzjonijiet kemm tal-punt uniku ta’ informazzjoni kif ukoll tal-korp nazzjonali għas-soluzzjoni tat-tilwim. Huwa mistenni li dawn l-emendi se jkomplu jtejbu l-possibbiltajiet għall-espansjoni tal-infrastruttura tal-broadband fil-Litwanja, peress li l-operaturi se jkollhom possibbiltajiet aħjar biex jużaw infrastrutturi alternattivi għall-iżvilupp tal-broadband.

Fil-pjan direzzjonali tagħha biex timplimenta s- Sett ta’ Għodod għall-Konnettività, il-Litwanja qed tippjana li ttejjeb it-trasparenza tal-infrastruttura eżistenti u l-ħidmiet ċivili b’sistema nazzjonali ġdida ta’ informazzjoni ġeografika bbażata fuq il-web. Għandha l-għan li tiżviluppa linji gwida biex tiffaċilita l-kundizzjonijiet legali, tekniċi u amministrattivi għall-operaturi mobbli u tapplika reġim ta’ awtorizzazzjoni flessibbli, b’enfasi fuq il-liċenzjar lokali, il-kondiviżjoni tal-infrastruttura jew ħtiġijiet oħra tas-suq għall-medda ta’ 26 GHz.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali tal-broadband

l-Istat jappoġġa l-iżvilupp ta’ netwerks tal-broadband f’żoni rurali li mhumiex attraenti għall-investituri privati li jużaw diversi fondi (FEŻR, EARDF, RRF) għall-bini ta’ netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna f’żoni remoti.

Il-Pjan Litwan għall-Irkupru u r-Reżiljenza jwiegħed EUR 49 miljun għal investimenti fl-infrastruttura, inkluż il-bini ta’ 50 torri ġdid, l-introduzzjoni ta’ 2.000 km ta’ fibra u tagħmir attiv relatat b’manutenzjoni u amministrazzjoni xierqa. Dawn l-investimenti għandhom jipprovdu veloċità tal-gigabits lil 5,000 intrapriża/istituzzjoni diġitalment intensivi. Barra minn hekk, il-fornituri tas-servizz tal-internet f’żoni bojod għandhom ikunu jistgħu jżidu l-veloċità tas-servizzi tal-aħħar mil tagħhom.

Proġett ta’ investiment Infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’veloċità għolja għandha l-għan li tgħaqqad 5,000 post mal-veloċitajiet tal-gigabits fiż-żoni fejn dawn is-servizzi ma jiġux ipprovduti fuq bażi kummerċjali. Il-miżura hija appoġġata mill-fondi tal-RRF taħt il-pjan integrat “Ġenerazzjoni Ġdida tal-Litwanja”, imħejji mill-Ministeru tal-Finanzi tar-Repubblika tal-Litwanja, il-komponent “Trasformazzjoni diġitali għat-tkabbir ekonomiku” jinkludi investimenti C.1.5.2 “Pass lejn il-5G”. 1.5.2 Sottomiżura 2 “Żvilupp ulterjuri ta’ Netwerks Ultra-High Bandwidth”.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fil-Litwanja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji u kostijiet differenti tal-broadband, iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r -rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

l-Awtorità Regolatorja tal-Komunikazzjonijiet żviluppat għodda avvanzata għall-utenti finali għall-kejl tal-veloċitajiet tal-aċċess għall-internet li tippermetti lill-utenti finali jkejlu l-veloċitajiet reali tas-servizzi tal-aċċess għall-internet tagħhom.

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

Il-Litwan

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO l-Litwanja (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni

Indirizz: Gedimino av. 17, 01505 Vilnius, il-Litwanja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 370 5 239 3870 Website

Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni — Diviżjoni tal-Komunikazzjoni Elettronika tad-Dipartiment Tematiku tas-Soċjetà tal-Informazzjoni (Susisiekimo ministerija)

Indirizz: Gedimino av. 17, 01505 Vilnius, il-Litwanja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 370 5 239 3870 Website

Kumitat għall-Iżvilupp tas-Soċjetà tal-Informazzjoni taħt il-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Indirizz: Gedimino av. 7, 01103 Vilnius, il-Litwanja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 370 5 266 51 61 Sit web

PE Plačiajuostis Internetas

Indirizz: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, il-Litwanja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 370 5 243 0882 Sit web

Awtorità Regolatorja tal-Komunikazzjonijiet tar-Repubblika tal-Litwanja (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Indirizz: Mortos Str. 14, 03219 Vilnius, il-Litwanja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 370 5 210 56 33 Sit web

l-aħħar aħbarijiet

Connect Università dwar l-iskjerament 5G — perspettiva ta ‘Espert

Din is-sessjoni Università CONNECT hija r-raba ‘u l-aħħar ta’ serje dwar CEF Diġitali.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.