Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

  bratach na Liotuáine

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé mar aidhm ag Plean na Liotuáine d'fhorbairt leathanbhanda sárthapa ó Dheireadh Fómhair 2021, luas idirlín 100 Mbps ar a laghad a sholáthar do theaghlaigh agus d'institiúidí poiblí i gcathracha agus i gceantair thuaithe faoi 2027. Tacaíonn Clár Forbartha Sochaí Faisnéise na Liotuáine 2014-2020 Clár Oibre Digiteach Phoblacht na Liotuáine le spriocanna na sochaí gigighiotáin.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • Tá Aireacht Iompair agus Cumarsáide na Liotuáine (Susisiekimo ministerija)freagrach as beartas stáit i réimse na forbartha leathanbhanda, an chomhordaithe agus an rialaithe ar a chur chun feidhme, go háirithe i limistéir nach bhfuil an bonneagar sin ar fáil iontu nó nach bhfuil aon iomaíocht ann maidir le seirbhísí leathanbhanda a sholáthar. Feidhmíonn an Aireacht mar Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda.
 • Tá Coiste Forbartha na Sochaí Faisnéise (Informacinės visuomenės plėtros komitetas)faoin Aireacht Iompair agus Cumarsáide rannpháirteach sa phróiseas chun beartas stáit a mhúnlú i bhforbairt teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide sa Liotuáin agus chun cur chun feidhme an bheartais sin a chomhordú.
 • Is eintiteas neamhbhrabúis é an Fiontar Poiblí Plačiajuostis Internetas (Idirlíon Leathanbhanda) ar leis an Aireacht Iompair agus Cumarsáide é agus tá sé freagrach as an straitéis náisiúnta leathanbhanda a chur chun feidhme. Tá líonra snáithíní mórdhíola aisiompair poiblí á oibriú ag Plačiajuostis internetas mar oibreoir mórdhíola, agus soláthraíonn sé rochtain ar an líonra sin ar théarmaí comhionanna do gach oibreoir miondíola leasmhar, rud a chuireann ar chumas oibreoirí miondíola seirbhísí tapa rochtana idirlín a sholáthar do theaghlaigh, do ghnólachtaí, d’institiúidí poiblí agus príobháideacha, lena n-áirítear bardais, scoileanna, leabharlanna, ospidéil i gceantair thuaithe na Liotuáine.
 • Is é an tÚdarás Rialála Cumarsáide (Ryšių reguliavimo tarnyba) an institiúid náisiúnta neamhspleách a dhéanann faireachán agus rialáil ar mhargaí leathanbhanda na Liotuáine.

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

Sheol an Aireacht Iompair agus Cumarsáide an plean d’fhorbairt leathanbhanda sárthapa i mí Dheireadh Fómhair 2021. Cuirfidh an plean dlús le cur chun feidhme an bhonneagair cumarsáide leictreonaí ionas gur cheart, sa tréimhse 2021-2027, go sroichfeadh luasanna idirlín de 100 Mbps ar a laghad teaghlaigh agus institiúidí poiblí, ní hamháin i gcathracha móra, ach i gceantair thuaithe freisin. Leithdháilfear €75 mhilliún chun rochtain idirlín sárthapa a fhorbairt. Úsáidfear an maoiniú sin chun túir chumarsáide a thógáil agus línte snáthoptaice a leagan síos. Agus infheistíochtaí á bpleanáil, breithneofar na príomhspásanna gníomhaíochta poiblí agus eacnamaíche agus institiúidí poiblí agus déanfar iad a nascadh leis an líonra leathanbhanda.

I mí Dheireadh Fómhair 2021, shínigh an Aireacht Iompair agus Cumarsáide, in éineacht le hinstitiúidí na hearnála poiblí agus oibreoirí seirbhíse teileachumarsáide, meabhrán lenar chomhaontaigh na páirtithe uile infhaighteacht luais nasctha 100 Mbps a bhaint amach do 95 % ar a laghad de theaghlaigh na Liotuáine faoi 2025.

Díríonn Clár Forbartha Sochaí Faisnéisena Liotuáine 2014-2020 “Clár Oibre Digiteach Phoblacht na Liotuáine”(arna fhormheas le Rún Uimh. 244 ó Rialtas Phoblacht na Liotuáine an 12 Márta 2014) ar 3 phríomhréimse:

 • scileanna agus spreagadh shaoránaigh na Liotuáine chun TFC a úsáid,
 • ábhar leictreonach a fhorbairt agus
 • forbairt bonneagair TFC, lena n-áirítear rochtain NGA.

Tugadh an Clár Oibre Digiteach cothrom le dáta in 2017 agus in 2019 agus rinneadh tagairtí do spriocanna na sochaí gigighiotáin. Tá an Clár bunaithe ar an toimhde nach féidir forbairt inbhuanaithe agus mhear na sochaí faisnéise a bheith mar thoradh ach ar fhorbairt chothrom sna réimsí sin go léir agus go gcuirfear chun feidhme spriocanna agus cuspóirí an Chláir Oibre Dhigitigh don Eoraip maidir leis an tsochaí ghigighiotáin. Ceann de spriocanna an Chláir is ea a áirithiú go bhforbrófar bonneagar leathanbhanda ardluais atá aonfhoirmeach ó thaobh na geografaíochta de agus úsáid seirbhísí Idirlín a spreagadh (Sprioc 5). Cuireann na bearta seo a leanas leis an sprioc sin:

 • forbairt líonraí cumarsáide leictreonaí leathanbhanda a áirithiú sna limistéir nár áirithigh an margadh forbairt bonneagair agus soláthar seirbhíse iontu,
 • iomaíocht sa mhargadh cumarsáide leathanbhanda agus úsáid seirbhísí leathanbhanda a spreagadh,
 • an bonneagar rochtana idirlín poiblí i leabharlanna a uasghrádú agus a fhorbairt.

I réimse na forbartha leathanbhanda, díríonn Clár Oibre Digiteach na Liotuáine ar dhreasachtaí a sholáthar le haghaidh infheistíochtaí i mbonneagar leathanbhanda agus déanann idirghabháil i gcás ina dteipeann ar oibreoirí margaidh an t-éileamh ar rochtain ar leathanbhanda a shásamh mar gheall ar leibhéal íseal inmharthanachta eacnamaíche. Tugann sé ardtosaíocht freisin don éileamh ar rochtain thapa ar an idirlíon a spreagadh chomh maith le litearthacht dhigiteach na Liotuáine.

Bhunaigh an Aireacht Iompair agus Cumarsáide meitheal maidir le 5G chun plé a dhéanamh agus forbairt a dhéanamh i gcomhar le páirtithe leasmhara ar na Treoirlínte maidir le líonraí móibíleacha den chéad ghlúin eile (5G) a fhorbairt i bPoblacht na Liotuáine le haghaidh 2020-2025, a glacadh in 2020. Tá sraith beart sna treoirlínte chun imscaradh 5G sa Liotuáin a éascú, e.g. bearta maidir le rochtain ar láithreáin d’fhoirgneamh líonra raidió. Le meabhrán maidir le forbairt 5G sa Liotuáin, a síníodh i mí Dheireadh Fómhair 2021, gealltar go dtairgfeadh conairí idirnáisiúnta iompair de thalamh Via Baltica &amp faoi 2025 seirbhísí nasctha 5G gan bhriseadh. Tá tionscadal infheistíochta 5G á ullmhú ag Plačiajuostis internetas.

Bearta rialála

Glacann Stiúrthóir an Údaráis Rialála Cumarsáide rialacha maidir le bonneagar cumarsáide leictreonaí a shuiteáil, a chothabháil agus a úsáid. Leagtar síos sna doiciméid na buncheanglais maidir le bonneagar cumarsáide leictreonaí a dhearadh, a thógáil, a thógáil, a shuiteáil nó a atógáil, chomh maith le foirgnimh nua a dhearadh, a thógáil agus a shuiteáil nó foirgnimh atá ann cheana a atógáil (lena n-áirítear bearta chun costais a laghdú), a mhéid a bhaineann na hoibreacha sin le bonneagar cumarsáide leictreonaí sna tionscadail tógála sin. Tá bearta maidir le nósanna imeachta agus coinníollacha chun bonneagar cumarsáide leictreonaí a úsáid go coiteann agus chun críocha eile (píblínte, cáblaí, duchtanna, dúnphoill, struchtúir choinneála, lena n-áirítear túir, crainn, foirgnimh, tabhairt isteach struchtúr, córais tógála) agus saoráidí eile á gcur i bhfeidhm.

An 15 Nollaig 2016, ghlac an Liotuáin leasú ar an Dlí maidir le Cumarsáid Leictreonach Uimh. IX-2135. Tháinig an dlí i bhfeidhm an 24 Nollaig 2016. Lena ghníomh cur chun feidhme, glacadh Ordú Stiúrthóir an Údaráis Rialála Cumarsáide lena leasaítear Ordú Uimh. 1V-978 ó Stiúrthóir an Údaráis Rialála Cumarsáide an 14 Deireadh Fómhair 2011 “Maidir le Formheas na Rialacha maidir le Bonneagar Cumarsáide Leictreonaí a Shuiteáil, a Mharcáil, a Mhaoirsiú agus a Úsáid” an 10 Eanáir 2017 agus tháinig sé i bhfeidhm an 13 Eanáir 2017.

Glacann an tÚdarás Rialála Cumarsáide feidhmeanna an phointe faisnéise aonair agus feidhmeanna an chomhlachta náisiúnta um réiteach díospóidí araon. Táthar ag súil go gcuirfidh na leasuithe seo tuilleadh feabhais ar na féidearthachtaí chun bonneagar leathanbhanda a leathnú sa Liotuáin, toisc go mbeidh féidearthachtaí níos fearr ag oibreoirí bonneagair mhalartacha a úsáid chun leathanbhanda a fhorbairt.

Ina treochlár chun an Bosca Uirlisí um Nascacht a chur chun feidhme, tá sé beartaithe ag an Liotuáin trédhearcacht an bhonneagair agus na n-oibreacha sibhialta atá ann cheana a fheabhsú le córas nua faisnéise geografaí gréasánbhunaithe náisiúnta. Tá sé beartaithe aige treoirlínte a fhorbairt chun coinníollacha dlíthiúla, teicniúla agus riaracháin a éascú d’oibreoirí móibíleacha agus córas údaraithe solúbtha a chur i bhfeidhm, agus béim á leagan ar cheadúnú áitiúil, ar chomhroinnt bonneagair nó ar riachtanais mhargaidh eile don bhanda 26 GHz.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

Tacaíonn an Stát le forbairt líonraí leathanbhanda i gceantair thuaithe nach bhfuil tarraingteach d’infheisteoirí príobháideacha a úsáideann cistí éagsúla (CFRE, CETFT, RRF) chun líonraí fíor‐ardacmhainneachta a thógáil i gceantair iargúlta.

Gealltar €49 milliún i bPlean Téarnaimh agus Athléimneachta na Liotuáine le haghaidh infheistíochtaí bonneagair, lena n-áirítear 50 túr nua a thógáil, 2,000 km de shnáithín agus de threalamh gníomhach gaolmhar a chur i bhfeidhm le cothabháil agus riarachán iomchuí. Ba cheart go gcuirfeadh na hinfheistíochtaí sin luas gigighiotáin ar fáil do 5,000 fiontar/institiúid atá dian go digiteach. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh soláthraithe seirbhíse idirlín i gceantair bhána in ann luas a gcuid seirbhísí míle deiridh a mhéadú.

Tá sé mar aidhm ag tionscadal infheistíochta Bonneagar Cumarsáide Ardluais 5,000 suíomh a nascadh le luasanna gigighiotáin sna ceantair nach soláthrófaí na seirbhísí sin iontu ar bhonn tráchtála. Tacaítear leis an mbeart ó chistí RRF faoin bplean comhtháite ‘New Generation Lithuania’, arna ullmhú ag Aireacht Airgeadais Phoblacht na Liotuáine, áirítear sa chomhpháirt ‘Claochlú digiteach le haghaidh fás eacnamaíoch’ infheistíochtaí C.1.5.2 ‘Céim i dtreo 5G’. 1.5.2 Fobheart 2 "Líonraí Ultra-Ard-Bhandaleithid a Fhorbairt a Thuilleadh".

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Liotuáin

Chun teacht ar na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, cumhdach na dteicneolaíochtaí agus na gcostas leathanbhanda éagsúil, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus na tuarascálacha tíre maidir leis an nGeilleagar Digiteach agus an tInnéacs Sochaíoch (DESI).

D’fhorbair an tÚdarás Rialála Cumarsáide arduirlis d’úsáideoirí deiridh chun luasanna rochtana idirlín a thomhas a chuireann ar chumas úsáideoirí deiridh fíorluasanna a seirbhísí rochtana idirlín a thomhas.

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Liotuáinis

Sonraí teagmhála

BCO na Liotuáine (Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An Aireacht Iompair agus Cumarsáide

Seoladh: Gedimino av. 17, 01505 Vilnias, an Liotuáin
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +370 5 239 3870
Suíomh gréasáin

An Aireacht Iompair agus Cumarsáide - Rannán Cumarsáide Leictreonaí Roinn Beartais na Sochaí Faisnéise (Susisiekimo ministerija)

Seoladh: Gedimino av. 17, 01505 Vilnias, an Liotuáin
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +370 5 239 3870
Suíomh gréasáin

Coiste Forbartha na Sochaí Faisnéise faoin Aireacht Iompair agus Cumarsáide (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Seoladh: Gedimino av. 7, 01103 Vilnias, an Liotuáin
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +370 5 266 51 61
Suíomh gréasáin

PE Plačiajuostis Internetas

Seoladh: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnias, an Liotuáin
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +370 5 243 0882
Suíomh gréasáin

Údarás Rialála Cumarsáide Phoblacht na Liotuáine (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Seoladh: Mortos Str. 14, 03219 Vilnias, an Liotuáin
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +370 5 210 56 33
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Ollscoil CONNECT maidir le himscaradh 5G – Dearcadh saineolaí

Is é an seisiún Ollscoile CONNECT seo an ceathrú ceann agus an ceann deireanach de shraith ar CEF Digital.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.