Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

  Leedu lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Leedus

Leedu 2021. aasta oktoobri ülikiire lairibaühenduse arendamise kava eesmärk on tagada 2027. aastaks vähemalt 100 Mbit/s internetiühendus linnade ja maapiirkondade kodumajapidamistele ja avaliku sektori asutustele. Leedu infoühiskonna arenguprogramm 2014 –2020 toetab gigabitiühiskonna eesmärke.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

 • Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium (Susisiekimo ministerija) vastutab riikliku poliitika eest lairibaühenduse arendamise, koordineerimise ja rakendamise kontrollimise valdkonnas, eriti valdkondades, kus see infrastruktuur ei ole kättesaadav või kus lairibateenuste osutamisel puudub konkurents. Otseselt kaasatud osakonnad on infoühiskonna poliitika osakond, mis aitab kujundada riigi poliitikat lairibainfrastruktuuri arendamise valdkonnas ning koordineerida ja kontrollida selle rakendamist, ning eelarve- ja riigivarahalduse osakond, mis vastutab strateegilise planeerimise, rahastamise küsimuste ja üldiste juhtimisülesannete eest. Ministeerium tegutseb riikliku lairibaühenduse pädevuse ametina.
 • Informacinėsvisuomenės plėtros komitetas) osalebtranspordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi alluvuses riikliku poliitika kujundamise protsessis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamisel Leedus ning selle rakendamise koordineerimisel.
 • Avalik -õiguslik ettevõte Plačiajuostis Internetas (lairibaühendus) on transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi omandis olev mittetulunduslik üksus, mis vastutab riikliku lairibastrateegia rakendamise eest. Plačiajuostis Internetas haldab hulgimüügiettevõtjana avalikku tagasiühenduse kiudoptilist võrku, pakkudes kõigile huvitatud jaeettevõtjatele juurdepääsu sellele võrgule võrdsetel tingimustel, võimaldades seega jaeettevõtjatel pakkuda kiire internetiühenduse teenuseid kodumajapidamistele, ettevõtetele, avalik-õiguslikele ja eraõiguslikele asutustele, sealhulgas omavalitsustele, koolidele, raamatukogudele ja haiglatele Leedu maapiirkondades.
 • Kommunikatsiooni reguleeriv asutus (Ryšių reguliavimo tarnyba) on sõltumatu riiklik asutus, mis jälgib ja reguleerib Leedu lairibaturge.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Ülikiire lairibaühenduse arendamise kava käivitas transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium 2021. aasta oktoobris. Kavaga kiirendatakse elektroonilise side taristu rakendamist, nii et ajavahemikul 2021–2027 peaks internetiühenduse kiirus vähemalt 100 Mbit/s jõudma kodumajapidamiste ja avaliku sektori asutusteni mitte ainult suurlinnades, vaid ka maapiirkondades. 75 miljonit eurot eraldatakse ülikiire internetiühenduse arendamiseks. Seda rahastamist kasutatakse sidetornide ja kiudoptiliste liinide ehitamiseks. Investeeringute kavandamisel kaalutakse ja ühendatakse lairibavõrku peamisi avaliku ja majandustegevuse ruume ning avaliku sektori asutusi.

2021. aasta oktoobris kirjutas transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium koos avaliku sektori asutuste ja telekommunikatsiooniteenuste operaatoritega alla memorandumile, millega kõik osapooled leppisid kokku, et 2025. aastaks saavutatakse vähemalt 95 %-le Leedu majapidamistest internetiühenduse kiirus 100 Mbit/s.

Leedu infoühiskonna arenguprogramm 2014–2020 „LeeduVabariigi digitaalarengu tegevuskava“ (heaks kiidetud LeeduVabariigi valitsuse 12. märtsi 2014. aasta otsusega nr 244) keskendub kolmele peamisele valdkonnale:

 • Leedu kodanike oskused ja motivatsioon IKT kasutamiseks;
 • elektroonilise sisu arendamine ja
 • IKT infrastruktuuri, sealhulgas järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude arendamine.

Digitaalarengu tegevuskava ajakohastati 2017. ja 2019. aastal ning viidati gigabitiühiskonna eesmärkidele. Programm põhineb eeldusel, et ainult kõigi nende valdkondade tasakaalustatud areng võib viia infoühiskonna jätkusuutliku ja kiire arenguni ning viia Euroopa digitaalse tegevuskava gigabitiühiskonna eesmärkide ja eesmärkide elluviimiseni. Programmi üks eesmärke on tagada geograafiliselt ühtse kiire lairibataristu arendamine ja soodustada internetiteenuste kasutamist (5. eesmärk). Selle eesmärgi saavutamisele aitavad kaasa järgmised meetmed:

 • tagada elektroonilise lairibaside võrkude areng piirkondades, kus turg ei taganud infrastruktuuri arendamist ja teenuste osutamist;
 • soodustada konkurentsi lairibaside turul ja lairibateenuste kasutamist,
 • ajakohastada ja arendada raamatukogudes üldkasutatavat internetiühenduse infrastruktuuri.

Lairibaühenduse arendamise valdkonnas keskendub Leedu digitaalarengu tegevuskava stiimulite pakkumisele lairibataristusse investeerimiseks ja sekkub juhul, kui operaatorid ei suuda rahuldada nõudlust lairibajuurdepääsu järele vähese majandusliku elujõulisuse tõttu. Samuti peetakse esmatähtsaks kiire internetiühenduse nõudluse stimuleerimist ja leedulaste digitaalset kirjaoskust.

Transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium moodustas 5G töörühma, et arutada ja töötada koos sidusrühmadega välja 2020.aastal vastu võetud suunised järgmise põlvkonna mobiilsidevõrkude (5G) arendamiseks Leedu Vabariigis aastateks 2020–2025. Suunised sisaldavad meetmeid 5G kasutuselevõtu hõlbustamiseks Leedus, nt meetmeid, mis käsitlevad juurdepääsu raadiovõrgu hoonetele. 2021. aasta oktoobris allkirjastatud memorandumis 5G arendamise kohta Leedus lubati, et 2025. aastaks pakuvad rahvusvahelised maismaatranspordikoridorid Via Baltica ja Rail Baltica katkematuid 5G ühendusteenuseid. Plačiajuostis Internetas valmistab ette 5G investeerimisprojekti.

Reguleerimismeetmed

Elektroonilise side infrastruktuuri paigaldamise, hooldamise ja kasutamise eeskirjad võtab vastu sideameti direktor. Dokumentides on sätestatud põhinõuded elektroonilise side infrastruktuuri projekteerimisele, ehitamisele, ehitamisele, paigaldamisele või rekonstrueerimisele, samuti uute või olemasolevate hoonete projekteerimisele, ehitamisele ja paigaldamisele (sh kulude vähendamise meetmed), niivõrd kui need tööd on seotud elektroonilise side infrastruktuuriga nendes ehitusprojektides. Rakendatakse meetmeid elektroonilise side infrastruktuuri ühise kasutamise korra ja tingimuste kohta ning muudel eesmärkidel (torustikud, kaablid, kaablikanalid, pääseluugid, tugikonstruktsioonid, sealhulgas tornid, mastid, hooned, ehitiste tutvustused, ehitussüsteemid) ja muud rajatised.

Leedu võttis 15. detsembril 2016 vastu elektroonilise side seaduse nr IX-2135 muudatuse. Seadus jõustus 24. detsembril 2016. Selle rakendusakt, Sideameti direktori käskkiri, millega muudetakse sideameti direktori 14. oktoobri 2011. aasta korraldust nr 1V-978 elektroonilise side infrastruktuuri paigaldamise, märgistamise, järelevalve ja kasutamise reeglite heakskiitmise kohta, võeti vastu 10. jaanuaril 2017 ja see jõustus 13. jaanuaril 2017.

Sidet reguleeriv asutus täidab nii ühtse teabepunkti kui ka riikliku vaidluste lahendamise organi ülesandeid. Eeldatakse, et need muudatused parandavad veelgi võimalusi lairibataristu laiendamiseks Leedus, kuna operaatoritel on paremad võimalused kasutada lairibaühenduse arendamiseks alternatiivseid infrastruktuure.

Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskavas kavatseb Leedu suurendada olemasoleva taristu ja ehitustööde läbipaistvust uue riikliku veebipõhise geograafilise teabesüsteemiga. Komisjon kavatseb töötada välja suunised, et hõlbustada mobiilsideoperaatorite õiguslikke, tehnilisi ja haldustingimusi, ning kohaldada paindlikku lubade andmise korda, keskendudes kohalikule litsentsimisele, infrastruktuuri jagamisele või muudele turuvajadustele 26 GHz sagedusalas.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

Riik toetab maapiirkondades selliste lairibavõrkude arendamist, mis ei ole atraktiivsed erainvestoritele, kes kasutavad äärealadel väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamiseks eri fonde (ERF, EARDF, RRF).

Leedu taaste- ja vastupidavuskavas on ette nähtud 49 miljonit eurot taristuinvesteeringuteks, sealhulgas 50 uue torni ehitamiseks, 2 000 km kiu ja sellega seotud aktiivsete seadmete kasutuselevõtuks koos asjakohase hoolduse ja haldusega. Need investeeringud peaksid andma gigabitikiiruse 5000 digitaalselt intensiivsele ettevõttele/institutsioonile. Lisaks peaks valgetes piirkondades asuvatel internetiteenuste pakkujatel olema võimalik suurendada oma viimase miili teenuste kiirust.

Ettevalmistamisel on kiire sidetaristu investeerimisprojekt. Projekti eesmärk on ühendada 5000 asukohta gigabitikiirusega piirkondades, kus neid teenuseid kaubanduslikel alustel ei pakuta. Meedet tuleb toetada taaste- ja vastupidavusrahastu fondidest Leedu Vabariigi rahandusministeeriumi koostatud integreeritud kava „Uus põlvkond Leedu“ raames ning komponent „Digitaalne ümberkujundamine majanduskasvu tagamiseks“ hõlmab investeeringuid C.1.5.2 „Sammu 5G suunas“. 1.5.2 Sub-meede 2 „Ulma suure ribalaiusega võrkude edasiarendamine“. Investeerimisprojekti valmistab ette riigihanke teel valitud tarnija – Starkodas, UAB ja taaste- ja vastupidavusrahastust rahastamise taotlus.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Leedus

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Sidet reguleeriv asutus töötas lõppkasutajate jaoks välja täiustatud vahendi internetiühenduse kiiruse mõõtmiseks, mis võimaldab lõppkasutajatel mõõta oma internetiühenduse teenuste tegelikku kiirust.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Leedu

Kontaktinfo

BCO Leedu (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aadress: Gedimino av. 17, 01505 Vilnius, Leedu Kontakt e-postiteel Telefon: + 370 5 239 3870 veebisait

Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium – infoühiskonna poliitika osakonna elektroonilise side osakond (Susisiekimo ministerija)

Aadress: Gedimino av. 17, 01505 Vilnius, Leedu Kontakt e-postiteel Telefon: + 370 5 239 3870 veebisait

Infoühiskonna arengukomisjon transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi alluvuses (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Aadress: Gedimino av. 7, 01103 Vilnius, Leedu Kontakt e-postiteel Telefon: + 370 5 266 51 61 veebisait

PE Plačiajuostis Internetas

Aadress: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, Leedu Kontakt e-postiteel Telefon: + 370 5 243 0882 Veebileht

Leedu Vabariigi reguleeriv asutus (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Aadress: Mortos Str. 14, 03219 Vilnius, Leedu Kontakt e-postiteel Telefon: + 370 5 210 56 33 veebisait

Viimased uudised

Volinik Breton nõuab rohkem erainvesteeringuid ühenduvustaristusse

Eile Brüsselis toimunud ümarlaual arutas volinik Thierry Breton erainvestorite rühmaga erakapitali ligimeelitamise otsustavaid probleeme tänapäeva digitaristu ümberkujundamiseks.

EVENT |
Moldova ja Ukraina: kestliku ühenduvuse tagamine

Pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikul on Euroopa Komisjoni nimel hea meel korraldada spetsiaalne veebikoosolek, mis on pühendatud kestliku ühenduvuse tagamisele Moldovas ja Ukrainas.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete on arendada sideinfrastruktuuri, mille eesmärk on gigabiti lairibaühendus kogu riigis.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondadesse ning 5G leviala kõikidesse suurtesse linnapiirkondadesse.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.