Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

  Leedu lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Leedus

Leedu 2021. aasta oktoobri ülikiire lairibaühenduse arendamise kava eesmärk on pakkuda 2027. aastaks linnades ja maapiirkondades kodumajapidamistele ja avaliku sektori asutustele internetiühendust kiirusega vähemalt 100 Mbit/s. Leedu infoühiskonna arengukava 2014-2020 Leedu Vabariigi digitaalarengu tegevuskava toetab gigabitiühiskonna eesmärke.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

 • Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium (Susisiekimo ministerija)vastutab riikliku poliitika eest lairibaühenduse arendamise, koordineerimise ja selle rakendamise kontrollimise valdkonnas, eelkõige piirkondades, kus kõnealune taristu ei ole kättesaadav või kus lairibateenuste pakkumisel puudub konkurents. Ministeerium tegutseb riikliku lairibaühenduse pädevuse ametina.
 • Transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi alluvusestegutsev infoühiskonna arengu komitee ( Informacinės visuomenės plėtros komitetas)osaleb Leedu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise riikliku poliitika kujundamises ja selle rakendamise koordineerimises.
 • Riigiettevõte Plačiajuostis Internetas (lairiba-Internet) on transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumile kuuluv mittetulundusühing, mis vastutab riikliku lairibastrateegia rakendamise eest. Plačiajuostis internetas käitab hulgimüügitasandi operaatorina avalikku tagasiühenduse kiudoptilist võrku, pakkudes kõigile huvitatud jaemüügiettevõtjatele võrdsetel tingimustel juurdepääsu sellele võrgule, võimaldades seega jaemüügiettevõtjatel pakkuda kiire internetiühenduse teenuseid kodumajapidamistele, ettevõtjatele, avaliku ja erasektori asutustele, sealhulgas Leedu maapiirkondade omavalitsustele, koolidele, raamatukogudele ja haiglatele.
 • Sideamet (Ryšių reguliavimo tarnyba)on sõltumatu riiklik asutus, mis jälgib ja reguleerib Leedu lairibaturge.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium käivitas ülikiire lairibaühenduse arendamise kava 2021. aasta oktoobris. Kavaga kiirendatakse elektroonilise side taristu rakendamist, nii et ajavahemikul 2021–2027 peaks kodumajapidamiste ja avaliku sektori asutusteni jõudma internetiühenduse kiirus vähemalt 100 Mbit/s mitte ainult suurlinnades, vaid ka maapiirkondades. Ülikiire internetiühenduse arendamiseks eraldatakse 75 miljonit eurot. Neid vahendeid kasutatakse sidemastide ehitamiseks ja kiudoptiliste liinide paigaldamiseks. Investeeringute kavandamisel võetakse arvesse ja ühendatakse lairibavõrguga peamised avalikud ja majandustegevuse ruumid ning avaliku sektori asutused.

2021. aasta oktoobris kirjutas transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium koos avaliku sektori asutuste ja telekommunikatsiooniteenuste osutajatega alla memorandumile, milles kõik pooled leppisid kokku, et 2025. aastaks saavutatakse 100 Mbit/s ühenduse kiiruse kättesaadavus vähemalt 95 %-le Leedu kodumajapidamistest.

Leedu infoühiskonna arengukava 2014–2020 „LeeduVabariigi digitaalne tegevuskava“(heaks kiidetud Leedu Vabariigi valitsuse 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga nr 244) keskendub kolmele peamisele valdkonnale:

 • Leedu kodanike oskused ja motivatsioon IKT kasutamiseks;
 • elektroonilise infosisu arendamine ja
 • info- ja sidetehnoloogia infrastruktuuri, sealhulgas järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude arendamine.

Digitaalarengu tegevuskava ajakohastati 2017. ja 2019. aastal ning viidati gigabitiühiskonna eesmärkidele. Programm põhineb eeldusel, et ainult kõigi nende valdkondade tasakaalustatud areng võib viia infoühiskonna jätkusuutliku ja kiire arenguni ning viia Euroopa digitaalarengu tegevuskava gigabitiühiskonna eesmärkide rakendamiseni. Üks programmi eesmärke on tagada geograafiliselt ühtse kiire lairibataristu arendamine ja soodustada internetiteenuste kasutamist (5. eesmärk). Selle eesmärgi saavutamisele aitavad kaasa järgmised meetmed:

 • tagada elektroonilise lairibaside võrkude areng piirkondades, kus turg ei taganud infrastruktuuri arendamist ja teenuste osutamist;
 • soodustada konkurentsi lairibaside turul ja lairibateenuste kasutamist,
 • ajakohastada ja arendada raamatukogude avalikku internetiühenduse infrastruktuuri.

Lairibaühenduse arendamise valdkonnas keskendutakse Leedu digitaalarengu tegevuskavas stiimulite pakkumisele lairibataristusse investeerimiseks ja sekkutakse juhul, kui turuosalised ei suuda rahuldada nõudlust lairibaühenduse järele, kuna nende majanduslik elujõulisus on väike. Samuti peetakse selles esmatähtsaks kiire internetiühenduse nõudluse stimuleerimist ja leedulaste digikirjaoskust.

Transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium moodustas 5G töörühma, et arutada ja töötada koos sidusrühmadega välja 2020. aastal vastu võetud suunised järgmise põlvkonna mobiilsidevõrkude (5G) arendamiseks Leedu Vabariigis aastateks 2020–2025. Suunised sisaldavad meetmeid 5G kasutuselevõtu hõlbustamiseks Leedus, näiteks meetmeid, mis käsitlevad juurdepääsu raadiovõrgu ehitamise kohtadele. 2021. aasta oktoobris allkirjastatud memorandumis 5G arendamise kohta Leedus lubatakse, et 2025. aastaks hakkavad rahvusvahelised maismaatranspordi koridorid Via Baltica & Rail Baltica pakkuma katkematuid 5G ühendusteenuseid. Plačiajuostis Internetas valmistab ette 5G investeerimisprojekti.

Reguleerimismeetmed

Elektroonilise side infrastruktuuri paigaldamise, hooldamise ja kasutamise eeskirjad võtab vastu sideameti direktor. Dokumentides sätestatakse põhinõuded elektroonilise side infrastruktuuri projekteerimisele, ehitamisele, ehitamisele, paigaldamisele või ümberehitamisele ja parandamisele, samuti uute või olemasolevate hoonete projekteerimisele, ehitamisele ja paigaldamisele (sealhulgas kulude vähendamise meetmed), kui need tööd on seotud elektroonilise side infrastruktuuriga nendes ehitusprojektides. Rakendamisel on meetmed, mis käsitlevad elektroonilise side infrastruktuuri ja muude eesmärkide (torujuhtmed, kaablid, kaablikanalid, pääseluugid, tugikonstruktsioonid, sealhulgas tornid, mastid, hooned, rajatiste tutvustused, ehitussüsteemid) ja muude vahendite ühise kasutamise korda ja tingimusi.

15. detsembril 2016 võttis Leedu vastu elektroonilise side seaduse nr IX-2135 muudatuse. Seadus jõustus 24. detsembril 2016. Selle rakendusakt, Sideameti direktori käskkiri, millega muudetakse Sideameti direktori 14. oktoobri 2011. a käskkirja nr 1V-978 "Elektroonilise side infrastruktuuri paigaldamise, märgistamise, järelevalve ja kasutamise eeskirjade kooskõlastamise kohta", võeti vastu 10. jaanuaril 2017 ja see jõustus 13. jaanuaril 2017.

Sideamet täidab nii ühtse teabepunkti kui ka riikliku vaidluste lahendamise organi ülesandeid. Eeldatakse, et need muudatused parandavad veelgi võimalusi laiendada lairibataristut Leedus, kuna operaatoritel on paremad võimalused kasutada lairibaühenduse arendamiseks alternatiivseid taristuid.

Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskavas kavatseb Leedu suurendada olemasoleva taristu ja ehitustööde läbipaistvust uue riikliku veebipõhise geograafilise teabe süsteemi abil. Komisjon kavatseb välja töötada suunised, et lihtsustada mobiilsideoperaatorite jaoks õiguslikke, tehnilisi ja haldustingimusi ning kohaldada paindlikku lubade andmise korda, keskendudes kohalikule litsentsimisele, taristu jagamisele või muudele turuvajadustele seoses sagedusalaga 26 GHz.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

Riik toetab selliste lairibavõrkude arendamist maapiirkondades, mis ei ole erainvestorite jaoks atraktiivsed, kasutades eri fonde (ERF, EARDF, taaste- ja vastupidavusrahastu) väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamiseks äärealadel.

Leedu taaste- ja vastupidavuskavas on lubatud eraldada 49 miljonit eurot taristuinvesteeringuteks, sealhulgas 50 uue torni ehitamiseks, 2000 km kiudoptiliste kaablite ja nendega seotud aktiivseadmete kasutuselevõtuks koos asjakohase hoolduse ja haldusega. Need investeeringud peaksid tagama gigabitikiiruse 5000 digimahukale ettevõttele/asutusele. Lisaks peaks valgetes piirkondades asuvatel internetiteenuse osutajatel olema võimalik suurendada oma viimase kilomeetri teenuste kiirust.

Kiire sidetaristu investeerimisprojekti eesmärk on ühendada 5000 asukohta gigabitikiirusega piirkondades, kus neid teenuseid ei pakutaks ärilistel alustel. Meedet toetatakse taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest Leedu Vabariigi rahandusministeeriumi koostatud integreeritud kava „Leedu uus põlvkond“ raames. Komponent „Digiüleminek majanduskasvu edendamiseks“ sisaldab investeeringuid C.1.5.2 „Samm 5G suunas“. 1.5.2 Alameede 2 "Ultra High Bandwidth võrkude edasiarendamine".

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Leedus

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemustabelites ja riigiaruannetes.

Sideamet töötas lõppkasutajate jaoks välja täiustatud vahendi internetiühenduse kiiruse mõõtmiseks, mis võimaldab lõppkasutajatel mõõta oma internetiühenduse teenuste tegelikku kiirust.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

leedu

Kontaktandmed

BCO Lithuania (riiklik lairibaühenduse pädevuse büroo): Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aadress: Gedimino koduleht 17, 01505 Vilnius, Leedu
Kontakt e-postiteel
Telefon: +370 5 239 3870
Veebileht

Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium - Infoühiskonna poliitika osakonna elektroonilise kommunikatsiooni osakond (Susisiekimo ministerija)

Aadress: Gedimino koduleht 17, 01505 Vilnius, Leedu
Kontakt e-postiteel
Telefon: +370 5 239 3870
Veebileht

Infoühiskonna arengukomitee transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi alluvuses (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Aadress: Gedimino koduleht 7, 01103 Vilnius, Leedu
Kontakt e-postiteel
Telefon: +370 5 266 51 61
Veebileht

PE Plačiajuostis Internetas (inglise keeles)

Aadress: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, Leedu
Kontakt e-postiteel
Telefon: +370 5 243 0882
Veebileht

Leedu Vabariigi sideamet (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Aadress: Mortos tänav 14, 03219 Vilnius, Leedu
Kontakt e-postiteel
Telefon: +370 5 210 56 33
Veebileht

Viimased uudised

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta tegevusaruanne

Käesolevas brošüüris tutvustatakse Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku 2023.–2024. aasta programmi peamisi tegevusi, sihtvaldkondi ja põhipunkte.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.