Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Internet szerokopasmowy na Litwie

Litwa zamierza zapewnić do 2027 r. 100 Mb/s dla obszarów wiejskich, a także wspierać cele społeczeństwa gigabitowego na 2025 r.

  flaga Litwy

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych na Litwie

Przedstawiony przez Litwę plan rozwoju ultraszybkich łączy szerokopasmowych z października 2021 r. ma na celu zapewnienie do 2027 r. prędkości internetu na poziomie co najmniej 100 Mb/s dla gospodarstw domowych i instytucji publicznych w miastach i na obszarach wiejskich. Litewski program rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2014 –2020 wspiera cele społeczeństwa gigabitowego.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączy szerokopasmowych

Właściwe organy

 • Litewskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji (Susisiekimoministerija) odpowiadaza politykę państwa w dziedzinie rozwoju, koordynacji i kontroli wdrażania sieci szerokopasmowych, zwłaszcza na obszarach, w których infrastruktura ta nie jest dostępna lub nie ma konkurencji w zakresie świadczenia usług szerokopasmowych. Ministerstwo pełni funkcję krajowego urzędu kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej.
 • Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Informacinės visuomenės plėtros komitetas) w ramach Ministerstwa Transportu i Komunikacji uczestniczy w procesie kształtowania polityki państwa w zakresie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na Litwie i koordynacji jej wdrażania.
 • Przedsiębiorstwo Publiczne Plačiajuostis Internetas (Internet szerokopasmowy) jest podmiotem nienastawionym na zysk należącym do Ministerstwa Transportu i Komunikacji i odpowiada za realizację krajowej strategii szerokopasmowej. Plačiajuostis internetas prowadzi publiczną hurtową sieć światłowodową jako operator hurtowy, zapewniając wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym dostęp do tej sieci na równych warunkach, umożliwiając tym samym operatorom detalicznym świadczenie usług szybkiego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i prywatnym, w tym gminom, szkołom, bibliotekom, szpitalom na obszarach wiejskich na Litwie.
 • Urząd Regulacji Łączności (Ryšiφreguliavimo tarnyba) jest niezależną instytucją krajową, która monitoruje i reguluje rynki łączy szerokopasmowych na Litwie.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Plan rozwoju ultraszybkich łączy szerokopasmowych został uruchomiony przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji w październiku 2021 r. Plan przyspieszy wdrażanie infrastruktury łączności elektronicznej, tak aby w latach 2021–2027 prędkość internetu wynosząca co najmniej 100 Mb/s mogła dotrzeć do gospodarstw domowych i instytucji publicznych nie tylko w dużych miastach, ale także na obszarach wiejskich. 75 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój ultraszybkiego dostępu do Internetu. Środki te zostaną wykorzystane na budowę wież komunikacyjnych i linii światłowodowych. Planując inwestycje, główne przestrzenie działalności publicznej i gospodarczej oraz instytucje publiczne zostaną uwzględnione i połączone z siecią szerokopasmową.

W październiku 2021 r. Ministerstwo Transportu i Komunikacji, wraz z instytucjami sektora publicznego i operatorami usług telekomunikacyjnych, podpisało memorandum, w którym wszystkie strony zgodziły się osiągnąć do 2025 r. dostępność połączeń o przepustowości 100 Mb/s dla co najmniej 95 % litewskich gospodarstw domowych.

Litewski program rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2014–2020 „Agenda cyfrowa Republiki Litewskiej” (zatwierdzony rezolucją rządu Republiki Litewskiej nr 244 z dnia 12 marca 2014 r.) koncentruje się na trzech głównych obszarach:

 • umiejętności i motywacja obywateli Litwy do korzystania z ICT,
 • rozwój treści elektronicznych oraz
 • rozwój infrastruktury ICT, w tym dostęp NGA.

W 2017 r. i 2019 r. zaktualizowano agendę cyfrową oraz dokonano odniesień do celów społeczeństwa gigabitowego. Program opiera się na założeniu, że jedynie zrównoważony rozwój wszystkich tych obszarów może prowadzić do zrównoważonego i szybkiego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i doprowadzić do realizacji celów i celów Europejskiej agendy cyfrowej dla społeczeństwa gigabitowego. Jednym z celów programu jest zapewnienie rozwoju jednolitej geograficznie szybkiej infrastruktury szerokopasmowej i zachęcanie do korzystania z usług internetowych (cel 5). Do realizacji tego celu przyczyniają się następujące środki:

 • zapewnienie rozwoju szerokopasmowych sieci łączności elektronicznej na obszarach, na których rynek nie zapewniał rozwoju infrastruktury i świadczenia usług,
 • wspieranie konkurencji na rynku łączności szerokopasmowej i korzystania z usług szerokopasmowych,
 • modernizacja i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do internetu w bibliotekach.

W dziedzinie rozwoju łączy szerokopasmowych litewska agenda cyfrowa koncentruje się na tworzeniu zachęt do inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i interweniuje w przypadkach, gdy operatorzy rynku nie zaspokajają zapotrzebowania na dostęp szerokopasmowy ze względu na niski stopień rentowności. Nadaje ona również wysoki priorytet stymulacji popytu na szybki dostęp do internetu, a także umiejętności korzystania z technologii cyfrowych Litwinów.

Ministerstwo Transportu i Komunikacji powołało grupę roboczą ds. sieci 5G w celu omówienia i opracowania wspólnie z zainteresowanymi stronami wytycznych dotyczących rozwoju sieci komórkowych nowej generacji (5G) w Republice Litewskiej na lata 2020–2025, przyjętych w 2020 r. Wytyczne zawierają zestaw środków ułatwiających wdrożenie sieci 5G na Litwie, np. środki dotyczące dostępu do miejsc budowy sieci radiowych. Memorandum w sprawie rozwoju sieci 5G na Litwie, podpisane w październiku 2021 r., zobowiązuje się, że do 2025 r. międzynarodowe korytarze transportu lądowego Via Baltica & Rail Baltica będą oferować nieprzerwane połączenia 5G. Projekt inwestycyjny 5G jest przygotowywany przez Plačiajuostis Internetas.

Środki regulacyjne

Zasady dotyczące instalacji, utrzymania i użytkowania infrastruktury łączności elektronicznej są przyjmowane przez dyrektora organu regulacyjnego ds. łączności. Dokumenty określają podstawowe wymagania dotyczące projektowania, budowy, budowy, instalacji lub przebudowy, naprawy infrastruktury łączności elektronicznej, a także projektowania, budowy i instalacji nowych lub przebudowy istniejących budynków (w tym środków redukcji kosztów), o ile roboty te są związane z infrastrukturą łączności elektronicznej w tych projektach budowlanych. Wdrażane są środki dotyczące procedur i warunków wspólnego korzystania z infrastruktury łączności elektronicznej i innych celów (przewody, przewody, kanały, włazy, konstrukcje zatrzymujące, w tym wieże, maszty, budynki, wprowadzanie konstrukcji, systemy budowlane) i inne obiekty.

W dniu 15 grudnia 2016 r. Litwa przyjęła nowelizację ustawy o łączności elektronicznej nr IX-2135. Ustawa weszła w życie 24 grudnia 2016 r. Rozporządzenie Dyrektora Urzędu Regulacji Komunikacji zmieniające rozporządzenie nr 1V-978 dyrektora Urzędu Regulacji Łączności z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zasad instalacji, znakowania, nadzoru i użytkowania infrastruktury łączności elektronicznej zostało przyjęte w dniu 10 stycznia 2017 r. i weszło w życie w dniu 13 stycznia 2017 r.

Organ regulacyjny ds. łączności pełni funkcje zarówno pojedynczego punktu informacyjnego, jak i krajowego organu ds. rozstrzygania sporów. Oczekuje się, że zmiany te jeszcze bardziej poprawią możliwości rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej na Litwie, ponieważ operatorzy będą mieli większe możliwości wykorzystania alternatywnej infrastruktury do rozwoju sieci szerokopasmowych.

W swoim planie działania dotyczącym wdrożenia zestawu narzędzi łączności Litwa planuje zwiększyć przejrzystość istniejącej infrastruktury i robót budowlanych za pomocą nowego krajowego internetowego systemu informacji geograficznej. Komisja zamierza opracować wytyczne mające na celu ułatwienie operatorom sieci ruchomych warunków prawnych, technicznych i administracyjnych oraz zastosowanie elastycznego systemu zezwoleń, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych licencji, współdzielenia infrastruktury lub innych potrzeb rynkowych w odniesieniu do zakresu 26 GHz.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe w zakresie szerokopasmowych usług szerokopasmowych

Państwo wspiera rozwój sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich, które są nieatrakcyjne dla prywatnych inwestorów korzystających z różnych funduszy (EFRR, EARDF, RRF) na budowę sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach oddalonych.

W litewskim planie odbudowy i zwiększania odporności przewidziano 49 mln EUR na inwestycje w infrastrukturę, w tym budowę 50 nowych wież, rozbudowę 2 000 km włókien i powiązanego sprzętu aktywnego z odpowiednią konserwacją i administracją. Inwestycje te powinny zapewnić szybkość gigabitową 5000 przedsiębiorstw/instytucji intensywnie korzystających z technologii cyfrowych. Ponadto dostawcy usług internetowych na obszarach białych powinni mieć możliwość zwiększenia prędkości swoich usług ostatniej mili.

Projekt inwestycyjny „ Infrastruktura szybkiej komunikacji” ma na celu połączenie 5000 lokalizacji z prędkością gigabitową w obszarach, w których usługi te nie byłyby świadczone na zasadach komercyjnych. Środek jest wspierany ze środków RRF w ramach zintegrowanego planu „Nowa generacja Litwa”, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Republiki Litewskiej, komponentu „Transformacja cyfrowa na rzecz wzrostu gospodarczego” obejmuje inwestycje C.1.5.2 „Krok w kierunku 5G”. 1.5.2 Sub-Measure 2 „Dalszy rozwój sieci o bardzo dużej przepustowości”.

Dane dotyczące rozwoju i technologii szerokopasmowych na Litwie

Najnowsze dane dotyczące zasięgu łączy szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci szerokopasmowych, zasięg różnych technologii i kosztów szerokopasmowych można znaleźć w tabelach wyników i sprawozdaniach krajowych z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Urząd Regulacji Łączności opracował zaawansowane narzędzie dla użytkowników końcowych do pomiaru prędkości dostępu do internetu, które umożliwia użytkownikom końcowym pomiar rzeczywistych prędkości ich usług dostępu do internetu.

Przydział widma dla bezprzewodowych łączy szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Krajowe publikacje i dokumenty prasowe

Angielski

Litewski

Dane kontaktowe

BCO Litwa (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Ministerstwo Transportu i Komunikacji

Adres: Gedimino av. 17, 01505 Wilno, Litwa
Kontakt przez e -mail
: +370 5 239 3870 Strona internetowa

Ministerstwo Transportu i Komunikacji – Wydział Komunikacji Elektronicznej Departamentu Tematycznego Społeczeństwa Informacyjnego (Susisiekimo Ministerija)

Adres: Gedimino av. 17, 01505 Wilno, Litwa
Kontakt przez e -mail
: +370 5 239 3870 Strona internetowa

Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Adres: Gedimino av. 7, 01103 Wilno, Litwa
Kontakt przez e -mail
: +370 5 266 51 61 Strona internetowa

PE Plačiajuostis Internetas

Adres: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Wilno, Litwa
Kontakt przez e -mail
: +370 5 243 0882 Strona internetowa

Urząd Regulacji Komunikacji Republiki Litewskiej (Ryšiφ reguliavimo tarnyba)

Adres: Mortos Str. 14, 03219 Wilno, Litwa
Kontakt przez e -mail
: +370 5 210 56 33 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

UE39 osiąga 70 % pokrycia FTTH/B według FTTH Council Europe

Według panoramy rynkowej Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) UE39 (27 państw członkowskich UE, Zjednoczone Królestwo, 4 kraje WNP, Islandia, Izrael, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja) osiągnęła 70 % wskaźnik pokrycia FTTH/B, 244 mln domów przebytych i 121 mln abonentów FTTH/B od września 2023 r.

WIDEO |
EFRR finansuje gigabitową rozbudowę sieci szerokopasmowych miasta Halle

Miasto Halle we wschodnich Niemczech rozpoczyna transformacyjną podróż, aby rozszerzyć swoją infrastrukturę szerokopasmową, odpowiadając na rosnącą populację i aspiracje gospodarki cyfrowej. Dzięki zwiększeniu dostępu gigabitowego projekt ten wspiera innowacje i rozwój społeczno-gospodarczy w regionie oraz pomaga regionowi osiągnąć cele unijnej dekady cyfrowej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Krajowy plan szerokopasmowy Szwecji, przyjęty w 2016 r., ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Sieć szerokopasmowa w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Sieć szerokopasmowa na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Sieć szerokopasmowa w Rumunii

Rumunia koncentruje się na budowie krajowej sieci szerokopasmowej jako kroku w kierunku osiągnięcia unijnych celów w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital oraz krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie łączy szerokopasmowych jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Sieć szerokopasmowa w Luksemburgu

Jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej o docelowym dostępie do łączy szerokopasmowych na terenie całego kraju.

Internet szerokopasmowy na Łotwie

Łotwa wspiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, która może zostać zmodernizowana do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także do pokrycia 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

Krajowy plan szerokopasmowy dla Irlandii przewiduje, że do 2026 r. wszystkie lokale w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Krajowa strategia cyfryzacji Węgier na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Krajowy plan szerokopasmowy na lata 2021–2027 promuje wykorzystanie stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu strategicznych osi i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowych opartym na konkurencji, wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu, oraz doradzają lokalnym gminom w zakresie wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do uczynienia Danii liderem cyfrowym, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Sieć szerokopasmowa w Belgii

Strategia Belgii w zakresie łączy szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych białych obszarów, na których usługi o dużej...

Sieć szerokopasmowa w Austrii

Austriacka strategia szerokopasmowa koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.