Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe na Litwie

Litwa zamierza zapewnić obszarom wiejskim 100 Mb/s do 2027 r., a także wspierać cele społeczeństwa gigabitowego do 2025 r.

  flaga Litwy

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych na Litwie

Litewski plan rozwoju ultraszybkich łączy szerokopasmowych z października 2021 r. ma na celu zapewnienie do 2027 r. dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i instytucjach publicznych w miastach i na obszarach wiejskich o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Litewski program rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2014 -2020 wspiera cele społeczeństwa gigabitowego na lata 2014-2020.

Krajowa strategia i polityka w zakresie łączności szerokopasmowej

Właściwe organy

 • Litewskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji (Susisiekimo ministerija) jest odpowiedzialne za politykę państwa w dziedzinie rozwoju łączy szerokopasmowych, koordynacji i kontroli jej wdrażania, zwłaszcza w obszarach, w których infrastruktura ta nie jest dostępna lub nie ma konkurencji w świadczeniu usług szerokopasmowych. Bezpośrednio zaangażowane departamenty to Departament Tematyczny Społeczeństwa Informacyjnego, który pomaga sformułować politykę państwa w dziedzinie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej oraz koordynować i kontrolować jej realizację, a także Departament Budżetu i Zarządzania Nieruchomościami Państwowymi odpowiedzialny za planowanie strategiczne, kwestie finansowania i ogólne zadania zarządzania. Ministerstwo pełni funkcję Krajowego Urzędu Kompetencji Szerokopasmowych.
 • Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Informacinės visuomenės plėtros komitetas) w ramach Ministerstwa Transportu i Komunikacji uczestniczy w procesie kształtowania polityki państwa w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na Litwie oraz koordynacji jej wdrażania.
 • Przedsiębiorstwo Publiczne Plačiajuostis Internetas (Broadband Internet) jest podmiotem niekomercyjnym należącym do Ministerstwa Transportu i Komunikacji i jest odpowiedzialny za realizację krajowej strategii szerokopasmowej. Plačiajuostis internetas prowadzi publiczną hurtową sieć światłowodową jako operator hurtowy, zapewniając wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym dostęp do tej sieci na równych warunkach, umożliwiając tym samym operatorom detalicznym świadczenie usług szybkiego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i prywatnym, w tym gminom, szkołom, bibliotekom, szpitalom na obszarach wiejskich Litwy.
 • Urząd Regulacji Łączności (Ryšių reguliavimo tarnyba) jest niezależną instytucją krajową, która monitoruje i reguluje litewskie rynki szerokopasmowe.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

W październiku 2021 r. Ministerstwo Transportu i Komunikacji uruchomiło plan rozwoju ultraszybkich łączy szerokopasmowych. Plan przyspieszy wdrażanie infrastruktury łączności elektronicznej, tak aby w latach 2021–2027 prędkość internetu wynosząca co najmniej 100 Mb/s dotarła do gospodarstw domowych i instytucji publicznych nie tylko w dużych miastach, ale także na obszarach wiejskich. 75 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój ultraszybkiego dostępu do Internetu. Środki te zostaną wykorzystane na budowę wież komunikacyjnych i układanie linii światłowodowych. Przy planowaniu inwestycji główne przestrzenie działalności publicznej i gospodarczej oraz instytucje publiczne będą brane pod uwagę i połączone z siecią szerokopasmową.

W październiku 2021 r. Ministerstwo Transportu i Komunikacji, wraz z instytucjami sektora publicznego i operatorami usług telekomunikacyjnych, podpisało memorandum, w którym wszystkie strony uzgodniły, że do 2025 r. wszystkie strony zgodziły się na osiągnięcie do 2025 r. dostępności połączeń o przepustowości 100 Mb/s dla co najmniej 95 % litewskich gospodarstw domowych.

Litewski program rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2014–2020 „Agenda cyfrowa Republiki Litewskiej” (zatwierdzony rezolucją rządu Republiki Litewskiej nr 244 z dnia 12 marca 2014 r.) koncentruje się na trzech głównych obszarach:

 • umiejętności i motywacja obywateli Litwy do korzystania z ICT,
 • rozwój treści elektronicznych oraz
 • ewolucja infrastruktury ICT, w tym dostępu do sieci NGA.

Agenda cyfrowa została zaktualizowana w 2017 i 2019 r., a odniesienia do celów społeczeństwa gigabitowego. Program opiera się na założeniu, że jedynie zrównoważony rozwój wszystkich tych obszarów może doprowadzić do zrównoważonego i szybkiego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i doprowadzić do realizacji celów i celów Europejskiej agendy cyfrowej w zakresie społeczeństwa gigabitowego. Jednym z celów programu jest zapewnienie rozwoju jednolitej pod względem geograficznym szybkiej infrastruktury szerokopasmowej oraz zachęcanie do korzystania z usług internetowych (cel 5). Do osiągnięcia tego celu przyczyniają się następujące środki:

 • zapewnienie rozwoju szerokopasmowych sieci łączności elektronicznej na obszarach, na których rynek nie zapewniał rozwoju infrastruktury i świadczenia usług,
 • wspieranie konkurencji na rynku łączności szerokopasmowej i korzystania z usług szerokopasmowych,
 • modernizacja i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do internetu w bibliotekach.

W dziedzinie rozwoju łączy szerokopasmowych litewska agenda cyfrowa koncentruje się na zapewnianiu zachęt do inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i interweniuje tam, gdzie operatorzy rynku nie zaspokajają zapotrzebowania na dostęp szerokopasmowy ze względu na niski stopień rentowności. Nadaje ona również wysoki priorytet stymulowaniu popytu na szybki dostęp do internetu, a także umiejętności cyfrowe Litwinów.

Ministerstwo Transportu i Komunikacji powołało grupę roboczą ds. sieci 5G w celu omówienia i opracowania wraz z zainteresowanymi stronami „Wytycznych dotyczących rozwoju sieci komórkowych nowej generacji (5G) w Republice Litewskiej na lata 2020–2025”, przyjętych w 2020 r. Wytyczne zawierają zestaw środków ułatwiających wdrażanie sieci 5G na Litwie, np. środki dotyczące dostępu do miejsc budowy sieci radiowych. Memorandum w sprawie rozwoju sieci 5G na Litwie, podpisane w październiku 2021 r., przewiduje, że do 2025 r. międzynarodowe korytarze transportu lądowego Via Baltica & Rail Baltica będą oferować nieprzerwane połączenia 5G. Projekt inwestycyjny 5G jest przygotowywany przez Plačiajuostis Internetas.

Środki regulacyjne

Zasady dotyczące instalacji, konserwacji i użytkowania infrastruktury łączności elektronicznej są przyjmowane przez dyrektora organu regulacyjnego ds. łączności. Dokumenty określają podstawowe wymagania dotyczące projektowania, budowy, budowy, instalacji lub przebudowy, naprawy infrastruktury łączności elektronicznej, a także projektowania, budowy i instalacji nowych lub rekonstrukcji istniejących budynków (w tym środków redukcji kosztów), o ile roboty te są związane z infrastrukturą łączności elektronicznej w tych projektach budowlanych. Wdrażane są środki dotyczące procedur i warunków wspólnego korzystania z infrastruktury łączności elektronicznej i innych celów (rury, kable, kanały, włazy, konstrukcje oporowe, w tym wieże, maszty, budynki, wprowadzenie konstrukcji, systemy budowlane) i inne obiekty.

W dniu 15 grudnia 2016 r. Litwa przyjęła nowelizację ustawy nr IX-2135 o łączności elektronicznej. Ustawa weszła w życie 24 grudnia 2016 r. W dniu 10 stycznia 2017 r. przyjęto rozporządzenie dyrektora organu regulacyjnego ds. łączności zmieniające zarządzenie nr 1V-978 dyrektora organu regulacyjnego ds. łączności z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zatwierdzania zasad instalacji, znakowania, nadzoru i użytkowania infrastruktury łączności elektronicznej.

Organ regulacyjny ds. komunikacji pełni zarówno funkcje pojedynczego punktu informacyjnego, jak i krajowego organu ds. rozstrzygania sporów. Oczekuje się, że zmiany te jeszcze bardziej zwiększą możliwości rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej na Litwie, ponieważ operatorzy będą mieli większe możliwości wykorzystania alternatywnej infrastruktury do rozwoju łączy szerokopasmowych.

W swoim planie działania na rzecz wdrożenia zestawu narzędzi łączności Litwa planuje zwiększyć przejrzystość istniejącej infrastruktury i prac cywilnych za pomocą nowego krajowego internetowego systemu informacji geograficznej. Zamierza opracować wytyczne ułatwiające operatorom sieci ruchomych warunki prawne, techniczne i administracyjne oraz stosowanie elastycznego systemu zezwoleń, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych licencji, udostępniania infrastruktury lub innych potrzeb rynkowych w zakresie pasma 26 GHz.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe dotyczące łączy szerokopasmowych

Państwo wspiera rozwój sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich, które nie są atrakcyjne dla inwestorów prywatnych, wykorzystując różne fundusze (EFRR, EARDF, RRF) na budowę sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach oddalonych.

Litewski plan odbudowy i zwiększania odporności przewiduje 49 mln euro na inwestycje infrastrukturalne, w tym budowę 50 nowych wież, uruchomienie 2 000 km światłowodów i powiązanego z nim aktywnego sprzętu z odpowiednią konserwacją i administracją. Inwestycje te powinny zapewnić szybkość gigabitową do 5000 przedsiębiorstw/instytucji o dużej intensywności cyfrowej. Ponadto dostawcy usług internetowych na obszarach białych powinni mieć możliwość zwiększenia szybkości swoich usług o ostatniej mili.

Przygotowywany jest projekt inwestycyjny Szybka infrastruktura komunikacyjna. Projekt ma na celu podłączenie 5000 lokalizacji do prędkości gigabitowej w obszarach, w których usługi te nie byłyby świadczone na zasadach komercyjnych. Środek ma być wspierany ze środków RRF w ramach zintegrowanego planu „Nowa generacja Litwa”, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Republiki Litewskiej, komponent „Cyfrowa transformacja na rzecz wzrostu gospodarczego” obejmuje inwestycje C.1.5.2 „Krok w kierunku 5G”. 1.5.2 Poddziałanie 2 „Dalszy rozwój sieci o bardzo dużej przepustowości”. Projekt inwestycyjny jest przygotowywany przez dostawcę wybranego w drodze zamówień publicznych – Starkodas, UAB oraz składany jest wniosek o dofinansowanie z RRF.

Dane na temat rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii na Litwie

W odniesieniu do najnowszych danych na temat zasięgu łączy szerokopasmowych, subskrypcji i penetracji, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów, sprawdź sprawozdania z tablicy wynikówi sprawozdania krajowe dotyczące indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Organ regulacyjny ds. łączności opracował zaawansowane narzędzie dla użytkowników końcowych do pomiaru prędkości dostępu do internetu, które umożliwia użytkownikom końcowym pomiar rzeczywistej prędkości ich usług dostępu do internetu.

Przydziały widma dla bezprzewodowej łączności szerokopasmowej

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanych przydziałów widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium 5G.

Publikacje krajowe i dokumenty prasowe

Język angielski

Litewski

Dane kontaktowe

BCO Litwa (krajowy urząd ds. kompetencji w zakresie sieci szerokopasmowych): Ministerstwo Transportu i Komunikacji

Adres e-mail: Gedimino av. 17, 01505 Wilno, Litwa Kontakt przez e -mail Telefon: +370 5 239 3870 Strona internetowa

Ministerstwo Transportu i Komunikacji – Wydział Komunikacji Elektronicznej Departamentu Tematyki Społeczeństwa Informacyjnego (Susisiekimo ministerija)

Adres e-mail: Gedimino av. 17, 01505 Wilno, Litwa Kontakt przez e -mail Telefon: +370 5 239 3870 Strona internetowa

Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Adres e-mail: Gedimino av. 7, 01103 Wilno, Litwa Kontakt przez e -mail Telefon: +370 5 266 51 61 Strona internetowa

PE Plačiajuostis Internetas – opinie, recenzje użytkowników, ekspertów, porównanie cen.

Adres e-mail: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Wilno, Litwa Kontakt przez e-mail Telefon: +370 5 243 0882 Strona internetowa

Urząd Regulacji Komunikacji Republiki Litewskiej (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Adres e-mail: Mortos Str. 14, 03219 Wilno, Litwa Kontakt przez e -mail Telefon: +370 5 210 56 33 Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Zasięg łączności szerokopasmowej w Europie w 2022 r.

W badaniu dotyczącym zasięgu sieci szerokopasmowych z 2022 r. monitoruje się postępy państw członkowskich w realizacji celów określonych w programie polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, a mianowicie: „Łączność gigabitowa dla wszystkich do 2030 r.” i „co najmniej 5G na wszystkich obszarach zaludnionych”.

WYDARZENIE |
Warsztaty Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast: Rewitalizacja obszarów wiejskich i wzrost talentów dzięki łączności cyfrowej

Warsztaty będą poświęcone tematowi „Rewitalizacja obszarów wiejskich i wzrost talentów dzięki łączności cyfrowej” w kontekście Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2023. Wydarzenie to jest organizowane przez narzędzie wspierania sieci Europejskich Biur Kompetencji w zakresie Sieci Kompetencji w zakresie Sieci Szerokopasmowych (BCO).

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Internet szerokopasmowy w Szwecji

Przyjęty w 2016 r. krajowy plan dotyczący dostępu szerokopasmowego w Szwecji ma wizję całkowicie połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Łącza szerokopasmowe na Słowacji

Słowacja wyznaczyła długoterminowy cel, jakim jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do ultraszybkiego internetu do 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Rumunii

Plan Rumunii dotyczący dostępu szerokopasmowego koncentruje się na budowaniu krajowej sieci szerokopasmowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie łączności.

Internet szerokopasmowy w Portugalii

Agenda Portugal Digital ma na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, która umożliwi obywatelom korzystanie z nowych możliwości oferowanych przez technologie.

Broadband - Polska

Polski Narodowy Plan Szerokopasmowy przewiduje, że do 2020 r. 100% gospodarstw domowych powinno mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mbps. Również do 2020 r. 50% gospodarstw domowych powinno korzystać z internetu o przepustowości 100 Mbps.

Internet szerokopasmowy w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z 1 Gbps do 2023 r.

Internet szerokopasmowy na Malcie

Polityka Malty w zakresie dostępu szerokopasmowego jest neutralna pod względem technologicznym i sprzyja konkurencyjnemu otoczeniu rynkowemu.

Internet szerokopasmowy w Luksemburgu

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej z celem gigabitowego dostępu szerokopasmowego w całym kraju jest jednym z priorytetów programu rządowego Luksemburga.

Internet szerokopasmowy w Irlandii

W krajowym planie dostępu szerokopasmowego dla Irlandii przewidziano, że do 2026 r. wszystkie obiekty w Irlandii będą miały dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy na Węgrzech

Węgierski projekt krajowej strategii cyfryzacji na lata 2021–2030 ma na celu osiągnięcie do 2030 r. docelowego poziomu 95 % gospodarstw domowych objętych sieciami gigabitowymi.

Internet szerokopasmowy w Grecji

Grecka Biblia Cyfrowej Transformacji 2020-2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele Gigabit Society 2025.

Internet szerokopasmowy w Niemczech

W umowie koalicyjnej z 2021 r., strategii cyfrowej i strategii gigabitowej na 2022 r. niemieckiego rządu federalnego priorytetowo traktuje się ogólnokrajową dostawę sieci FTTH i 5G.

Internet szerokopasmowy we Francji

Krajowy program łączności szerokopasmowej France Très Haut Débit wyznacza cel dotyczący szybkiego dostępu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych do 2022 r., a światłowodów dla wszystkich do 2025 r.

Internet szerokopasmowy w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za rozwojem sieci światłowodowej napędzanej konkurencją, wspieranej przez fundusze publiczne dla obszarów o niedostatecznym dostępie oraz doradztwo dla lokalnych gmin na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Internet szerokopasmowy w Estonii

Estonia ustanowiła podstawowy zasięg dostępu szerokopasmowego w całym kraju. Estońska agenda cyfrowa wyznacza ambitne cele na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie dostępu szerokopasmowego. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się liderem cyfrowym, tworząc podstawę dla duńskich przedsiębiorstw do...

Internet szerokopasmowy na Cyprze

Plan Cypru dotyczący dostępu szerokopasmowego określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje legislacyjne i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Łącza szerokopasmowe w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Internet szerokopasmowy w Bułgarii

Krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „połączona Bułgaria” oraz polityka łączności elektronicznej zostały zaktualizowane i przyjęte w sierpniu 2020 r.

Sieć szerokopasmowa w Belgii

Strategia Belgii w zakresie łączy szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i mobilnych łączy szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych białych obszarów, na których usługi o dużej...

Internet szerokopasmowy w Austrii

Austriacka strategia łączy szerokopasmowych koncentruje się na ogólnokrajowej podaży połączeń gigabitowych (stałych i mobilnych) do 2030 r.