Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Litwie

Litwa zamierza zapewnić 100 Mb/s do 2027 r. obszarom wiejskim, a także wspierać cele społeczeństwa gigabitowego na 2025 r.

Podsumowanie rozwoju sieci szerokopasmowych na Litwie

Litewski plan rozwoju ultraszybkich sieci szerokopasmowych z października 2021 r. ma na celu zapewnienie do 2027 r. gospodarstwom domowym i instytucjom publicznym w miastach i na obszarach wiejskich internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Litewski program rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2014–2020 – agenda cyfrowa Republiki Litewskiej – wspiera cele społeczeństwa gigabitowego.

Krajowa strategia i polityka w zakresie sieci szerokopasmowych

Organy odpowiedzialne

  • Litewskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji (Susisiekimo ministerija)jest odpowiedzialne za politykę państwa w dziedzinie rozwoju sieci szerokopasmowych, koordynacji i kontroli jej wdrażania, zwłaszcza na obszarach, na których infrastruktura ta nie jest dostępna lub na których nie ma konkurencji w zakresie świadczenia usług szerokopasmowych. Ministerstwo pełni funkcję krajowego biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej.
  • Komisja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego(Informacinės visuomenės plėtros komitetas)przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji uczestniczy w procesie kształtowania polityki państwa w zakresie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na Litwie i koordynowania jej wdrażania.
  • Przedsiębiorstwo publiczne Plačiajuostis Internetas (Internet szerokopasmowy) jest podmiotem nienastawionym na zysk należącym do Ministerstwa Transportu i Komunikacji i jest odpowiedzialne za realizację krajowej strategii szerokopasmowej. Plačiajuostis internetas prowadzi publiczną hurtową sieć światłowodową dosyłową jako operator hurtowy, zapewniając wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym dostęp do tej sieci na równych warunkach, umożliwiając tym samym operatorom detalicznym świadczenie usług szybkiego dostępu do internetu gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i prywatnym, w tym gminom, szkołom, bibliotekom, szpitalom na obszarach wiejskich Litwy.
  • Urząd Regulacji Łączności (Ryšių reguliavimo tarnyba)jest niezależną instytucją krajową, która monitoruje i reguluje litewskie rynki łączy szerokopasmowych.

Główne cele rozwoju sieci szerokopasmowych

Plan rozwoju ultraszybkich sieci szerokopasmowych został zainicjowany przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji w październiku 2021 r. Plan przyspieszy wdrażanie infrastruktury łączności elektronicznej, tak aby w latach 2021–2027 internet o prędkości co najmniej 100 Mb/s docierał do gospodarstw domowych i instytucji publicznych nie tylko w dużych miastach, ale także na obszarach wiejskich. 75 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój ultraszybkiego dostępu do internetu. Środki te zostaną wykorzystane na budowę wież komunikacyjnych i linii światłowodowych. Planując inwestycje, należy wziąć pod uwagę główne przestrzenie działalności publicznej i gospodarczej oraz instytucje publiczne i podłączyć je do sieci szerokopasmowej.

W październiku 2021 r. Ministerstwo Transportu i Komunikacji, wraz z instytucjami sektora publicznego i operatorami usług telekomunikacyjnych, podpisało memorandum, w którym wszystkie strony zgodziły się osiągnąć do 2025 r. dostępność prędkości połączenia 100 Mb/s dla co najmniej 95 % litewskich gospodarstw domowych.

Litewski program rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2014–2020 „Agendacyfrowa Republiki Litewskiej”(zatwierdzony rezolucją rządu Republiki Litewskiej nr 244 z dnia 12 marca 2014 r.) koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • umiejętności i motywacja obywateli Litwy do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • opracowywanie treści elektronicznych oraz
  • rozwój infrastruktury ICT, w tym dostępu do sieci dostępu nowej generacji.

W 2017 i 2019 r. zaktualizowano agendę cyfrową i odniesiono się do celów społeczeństwa gigabitowego. Program opiera się na założeniu, że jedynie zrównoważony rozwój wszystkich tych obszarów może doprowadzić do zrównoważonego i szybkiego rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz do realizacji celów społeczeństwa gigabitowego i celów Europejskiej agendy cyfrowej. Jednym z celów programu jest zapewnienie rozwoju geograficznie jednolitej infrastruktury szybkich łączy szerokopasmowych oraz zachęcanie do korzystania z usług internetowych (cel 5). Do osiągnięcia tego celu przyczyniają się następujące środki:

  • zapewnienie rozwoju szerokopasmowych sieci łączności elektronicznej na obszarach, na których rynek nie zapewniał rozwoju infrastruktury i świadczenia usług,
  • wspieranie konkurencji na rynku łączności szerokopasmowej i korzystania z usług szerokopasmowych,
  • unowocześnienie i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do internetu w bibliotekach.

W dziedzinie rozwoju sieci szerokopasmowych litewska agenda cyfrowa koncentruje się na zapewnianiu zachęt do inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i interweniuje w przypadkach, gdy operatorzy rynku nie zaspokajają popytu na dostęp szerokopasmowy ze względu na niski stopień rentowności. Przywiązuje również dużą wagę do stymulowania popytu na szybki dostęp do internetu, a także do umiejętności cyfrowych Litwinów.

Ministerstwo Transportu i Komunikacji powołało grupę roboczą ds. sieci 5G w celu omówienia i opracowania wraz z zainteresowanymi stronami wytycznych dotyczących rozwoju sieci ruchomych nowej generacji (5G) w Republice Litewskiej na lata 2020–2025, przyjętych w 2020 r. Wytyczne zawierają zestaw środków mających na celu ułatwienie wdrożenia sieci 5G na Litwie, np. środki dotyczące dostępu do miejsc budowy sieci radiowej. W memorandum w sprawie rozwoju sieci 5G na Litwie, podpisanym w październiku 2021 r., zadeklarowano, że do 2025 r. międzynarodowe lądowe korytarze transportowe Via Baltica & Rail Baltica będą oferować nieprzerwane usługi połączeń 5G. Projekt inwestycyjny 5G jest przygotowywany przez Plačiajuostis internetas.

Środki regulacyjne

Zasady dotyczące instalacji, konserwacji i użytkowania infrastruktury łączności elektronicznej są przyjmowane przez dyrektora Urzędu Regulacji Łączności. Dokumenty określają podstawowe wymagania dotyczące projektowania, budowy, budowy, instalacji lub przebudowy, naprawy infrastruktury łączności elektronicznej, a także projektowania, budowy i instalacji nowych lub przebudowy istniejących budynków (w tym środki redukcji kosztów), o ile prace te są związane z infrastrukturą łączności elektronicznej w tych projektach budowlanych. Obecnie wdrażane są środki dotyczące procedur i warunków wspólnego korzystania z infrastruktury łączności elektronicznej i innych celów (rurociągi, kable, kanały, studzienki, konstrukcje oporowe, w tym wieże, maszty, budynki, wprowadzanie konstrukcji, systemy budowlane) oraz inne obiekty.

W dniu 15 grudnia 2016 r. Litwa przyjęła zmianę ustawy o łączności elektronicznej nr IX-2135. Ustawa weszła w życie w dniu 24 grudnia 2016 r. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Regulacji Łączności zmieniające zarządzenie nr 1V-978 Dyrektora Urzędu Regulacji Łączności z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zasad instalacji, oznakowania, nadzoru i użytkowania infrastruktury łączności elektronicznej zostało przyjęte w dniu 10 stycznia 2017 r. i weszło w życie w dniu 13 stycznia 2017 r.

Urząd Regulacji Łączności pełni funkcje zarówno pojedynczego punktu informacyjnego, jak i krajowego organu rozstrzygania sporów. Oczekuje się, że zmiany te jeszcze bardziej poprawią możliwości rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej na Litwie, ponieważ operatorzy będą mieli większe możliwości wykorzystania alternatywnej infrastruktury do rozwoju sieci szerokopasmowych.

W swoim planie działania na rzecz wdrożenia zestawu narzędzi łączności Litwa planuje zwiększyć przejrzystość istniejącej infrastruktury i robót budowlanych dzięki nowemu krajowemu internetowemu systemowi informacji geograficznej. Komisja zamierza opracować wytyczne w celu ułatwienia warunków prawnych, technicznych i administracyjnych dla operatorów sieci ruchomych oraz stosować elastyczny system zezwoleń, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych licencji, współdzielenia infrastruktury lub innych potrzeb rynkowych w paśmie 26 GHz.

Krajowe i regionalne instrumenty finansowe na rzecz sieci szerokopasmowych

Państwo wspiera rozwój sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich, które są nieatrakcyjne dla inwestorów prywatnych, wykorzystując różne fundusze (EFRR, EFRROW, RRF) na budowę sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach oddalonych.

W litewskim planie odbudowy i zwiększania odporności zadeklarowano 49 mln euro na inwestycje infrastrukturalne, w tym budowę 50 nowych wież, budowę 2000 km światłowodów i związanego z nimi aktywnego sprzętu wraz z odpowiednią konserwacją i administracją. Inwestycje te powinny zapewnić gigabitową prędkość 5000 przedsiębiorstw/instytucji intensywnie korzystających z technologii cyfrowych. Ponadto dostawcy usług internetowych na obszarach białych powinni mieć możliwość zwiększenia prędkości swoich usług ostatniej mili.

Projekt inwestycyjny dotyczący szybkiej infrastruktury łączności ma na celu podłączenie 5 000 lokalizacji do prędkości gigabitowych na obszarach, na których usługi te nie byłyby świadczone na zasadach komercyjnych. Środek jest wspierany ze środków RRF w ramach zintegrowanego planu „Nowa generacja Litwy”, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Republiki Litewskiej, komponent „Transformacja cyfrowa na rzecz wzrostu gospodarczego” obejmuje inwestycje C.1.5.2 „Krok w kierunku sieci 5G”. 1.5.2 Poddziałanie 2 "Dalszy rozwój sieci o bardzo wysokiej przepustowości".

Dane dotyczące rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii szerokopasmowych na Litwie

Najnowsze dane dotyczące zasięgu sieci szerokopasmowych, abonamentów i penetracji sieci, zasięgu różnych technologii szerokopasmowych i kosztów można znaleźć w sprawozdaniach z tablicy wyników i sprawozdaniach krajowych dotyczących indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Urząd Regulacji Łączności opracował zaawansowane narzędzie dla użytkowników końcowych do pomiaru prędkości dostępu do internetu, które umożliwia użytkownikom końcowym pomiar rzeczywistej prędkości ich usług dostępu do internetu.

Przydziały widma dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych

Szczegółowe informacje na temat zharmonizowanego przydziału widma można znaleźć w Europejskim Obserwatorium Sieci 5G.

Publikacje krajowe i unijne oraz dokumenty prasowe

angielski

litewski

Dane kontaktowe

BCO Litwa (krajowe biuro kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej): Ministerstwo Transportu i Komunikacji

Adres: Gedimino av. (ang.). 17, 01505 Wilno, Litwa
Kontakt przez e-mail
Telefon: +370 5 239 3870
Strona internetowa

Ministerstwo Transportu i Komunikacji – Wydział Komunikacji Elektronicznej Departamentu Tematycznego Społeczeństwa Informacyjnego (Susisiekimo ministerija)

Adres: Gedimino av. (ang.). 17, 01505 Wilno, Litwa
Kontakt przez e-mail
Telefon: +370 5 239 3870
Strona internetowa

Komisja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Adres: Gedimino av. (ang.). 7, 01103 Wilno, Litwa
Kontakt przez e-mail
Telefon: +370 5 266 51 61
Strona internetowa

PE Plačiajuostis Internetas Datasheet, Arkusz danych, PDF

Adres: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Wilno, Litwa
Kontakt przez e-mail
Telefon: +370 5 243 0882
Strona internetowa

Urząd Regulacji Łączności Republiki Litewskiej (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Adres: ul. Mortosa 14, 03219 Wilno, Litwa
Kontakt przez e-mail
Telefon: +370 5 210 56 33
Strona internetowa

Najnowsze wiadomości

Europejski Tydzień Regionów: Zmniejszanie przepaści cyfrowej poprzez wspieranie infrastruktury cyfrowej na rzecz inteligentnych i zrównoważonych regionów

Na temat „inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w regionach” warsztaty dotyczą kluczowej kwestii przepaści cyfrowej, analizując jej wpływ na spójność społeczną i ogólny wzrost w Unii Europejskiej.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Szwecji

Szwedzki krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych, przyjęty w 2016 r., ma wizję w pełni połączonej Szwecji i ma cele zarówno w zakresie zasięgu łączności ruchomej, jak i szybkich łączy szerokopasmowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Słowenii

Słowenia opowiada się za neutralnością technologiczną i dynamiką rynku w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności konkurencji opartej na infrastrukturze i usługach.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Portugalii

Agenda Portugal Digital i krajowa strategia na rzecz łączności w sieciach łączności elektronicznej o bardzo dużej przepustowości na lata 2023–2030 kształtują rozwój infrastruktury cyfrowej w Portugalii.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Holandii

Wszystkie gospodarstwa domowe w Niderlandach powinny mieć możliwość dostępu do sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zdecydowana większość powinna korzystać z przepustowości 1 Gb/s do 2023 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Łotwie

Łotwa popiera cele społeczeństwa gigabitowego i dąży do osiągnięcia prędkości 100 Mb/s, z możliwością rozbudowy do gigabitu, dla obszarów miejskich i wiejskich, a także zasięgu sieci 5G dla wszystkich dużych obszarów miejskich.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Grecji

Krajowy plan dotyczący sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 promuje korzystanie ze stałych sieci o bardzo dużej przepustowości i sieci 5G. Grecka Biblia Transformacji Cyfrowej na lata 2020–2025 podkreśla łączność jako jedną z pięciu osi strategicznych i uznaje cele...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu we Francji

W krajowym programie dotyczącym sieci szerokopasmowych France Très Haut Débit wyznaczono cel polegający na zapewnieniu wszystkim gospodarstwom domowym szybkiego dostępu szerokopasmowego do 2022 r. oraz dostępu światłowodowego dla wszystkich do 2025 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Finlandii

Władze fińskie opowiadają się za opartym na konkurencji rozwojem sieci światłowodowej wspieranym ze środków publicznych na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci oraz za udzielaniem lokalnym gminom porad na temat sposobu wdrażania sieci szerokopasmowych.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Danii

Szereg inicjatyw politycznych mających na celu ogólnokrajowy zasięg stacjonarnych i ruchomych łączy szerokopasmowych wspiera duńskie cele w zakresie łączy szerokopasmowych. Rząd dąży do tego, aby Dania stała się cyfrowym liderem, tworząc podstawy dla duńskich przedsiębiorstw do...

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Czechach

Krajowy plan rozwoju sieci o bardzo dużej przepustowości, zatwierdzony w marcu 2021 r., określa strategiczne podejście Republiki Czeskiej do budowy sieci o bardzo dużej przepustowości.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu na Cyprze

Cypryjski plan dotyczący sieci szerokopasmowych określa cele strategiczne na lata 2021–2025 i obejmuje interwencje ustawodawcze i regulacyjne, a także praktyczne wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Chorwacji

Chorwacki krajowy plan rozwoju sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027 stanowi odpowiedź na cele europejskiego społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. oraz częściowo na cele cyfrowe na 2030 r.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Bułgarii

W sierpniu 2020 r. zaktualizowano i przyjęto krajowy plan infrastruktury szerokopasmowej na rzecz dostępu nowej generacji „Połączona Bułgaria” oraz politykę łączności elektronicznej.

Internet szerokopasmowy w Belgii

Belgijska strategia na rzecz sieci szerokopasmowych została włączona do szerszej strategii politycznej „Cyfrowa Belgia”. Celem krajowego planu na rzecz stacjonarnych i ruchomych usług szerokopasmowych jest wyeliminowanie pozostałych obszarów białych, na których usługi o wysokiej...