Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Marrakesh in het EU-recht

Het Verdrag van Marrakesh biedt mensen met een leeshandicap toegang tot meer boeken en ander gedrukt materiaal in voor hen toegankelijke formaten.

    Groep mensen die in de bibliotheek zitten die boeken lezen en de toegankelijkheid oproepen die het Verdrag van Marrakesh met zich meebrengt

© iStock by Getty Images - 871461580 Rawpixel

De richtlijn en de verordening tot uitvoering van het Verdrag van Marrakesh in het EU-recht zijn op 20 september 2017 in het Publicatieblad bekendgemaakt. De termijn voor de omzetting van de richtlijn door de lidstaten liep af op 11 oktober 2018. De verordening is op 12 oktober 2018 in werking getreden.

De richtlijn

De richtlijn betreffende bepaalde toegestane toepassingen van bepaalde werken (.pdf) en ander materiaal dat door het auteursrecht en naburige rechten wordt beschermd ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, voorziet in een verplichte uitzondering op auteursrechten en naburige rechten.

Alle taalversies van de richtlijn zijn beschikbaar in EUR-Lex.

De verordening

De verordening voorziet in een uitzondering op het auteursrecht (.pdf) die de grensoverschrijdende uitwisseling mogelijk maakt van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en materialen die gewoonlijk door auteursrechten en naburige rechten worden beschermd. Dit is ten behoeve van personen die blind, visueel gehandicapt of anderszins gehandicapt zijn. De verordening zal de grensoverschrijdende uitwisseling van kopieën mogelijk maken op grond van de uitzondering tussen de EU en derde landen die partij zijn bij het Verdrag.

Alle taalversies van de verordening zijn beschikbaar in EUR-Lex.

Lijsten van toegelaten entiteiten in de lidstaten

Krachtens artikel 6 van Richtlijn (EU) 2017/1564 zijn de lidstaten verplicht de Commissie de contactgegevens te verstrekken die zij hebben ontvangen van gemachtigde entiteiten in het rechtskader van Richtlijn (EU) 2017/1564 betreffende bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door auteursrechten en naburige rechten worden beschermd ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben.

Onder „gemachtigde entiteit” in het kader van dit rechtsinstrument wordt verstaan een entiteit die door een lidstaat gemachtigd of erkend is om onderwijs, onderwijsopleiding, adaptieve lezing of informatietoegang te bieden aan begunstigden zonder winstoogmerk. Het omvat ook een openbare instelling of organisatie zonder winstoogmerk die dezelfde diensten verleent aan begunstigden als een van haar primaire activiteiten, institutionele verplichtingen of als onderdeel van haar taken van openbaar belang.

Download de tabel van geautoriseerde entiteiten (.pdf)

Deze informatie zal regelmatig worden bijgewerkt met aanvullende informatie van de lidstaten.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Copyright

De Europese Commissie past de EU-regels inzake auteursrechten aan aan nieuw consumentengedrag in een Europa dat zijn culturele diversiteit waardeert.

Zie ook

Dialoog met belanghebbenden over auteursrechten

De Commissie heeft een dialoog met belanghebbenden georganiseerd om beste praktijken voor samenwerking tussen onlineplatforms voor het delen van inhoud en houders van auteursrechten te bespreken.

De EU-wetgeving inzake auteursrechten

Het auteursrecht van de Unie bestaat uit 13 richtlijnen en twee verordeningen, die de essentiële rechten van auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen harmoniseren.

Bescherming van databanken

Databanken in de Europese Unie zijn beschermd door het EU-recht. De richtlijn betreffende de rechtsbescherming van databanken is in 1996 aangenomen en in 2018 geëvalueerd.