Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Marrākešas līguma īstenošana ES tiesību aktos

Marrākešas līgums ļauj cilvēkiem ar drukas lasītnespēju piekļūt vairāk grāmatu un citu drukāto materiālu formātos, kas viņiem ir pieejami.

Direktīva un regula par Marrākešas līguma īstenošanu ES tiesību aktos tika publicēta Oficiālajā Vēstnesī 2017. gada 20. septembrī. Termiņš, līdz kuram dalībvalstīm direktīva jātransponē valsts tiesību aktos, beidzās 2018. gada 11. oktobrī. Regula stājās spēkā 2018. gada 12. oktobrī.

Direktīva

Direktīvā par noteiktu ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu atļautiem izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, ir noteikts obligāts izņēmums no autortiesībām un blakustiesībām.

Direktīvas versija visās valodās ir pieejama EUR-Lex.

Regula

Regula paredz autortiesību izņēmumu (.pdf), kas ļauj veikt pārrobežu apmaiņu ar noteiktu darbu un tiesību objektu piekļūstamas formas eksemplāriem, kas parasti tiek aizsargāti ar autortiesībām un blakustiesībām. Tas ir par labu personām, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ. Regula ļaus veikt pārrobežu apmaiņu ar kopijām, kas izgatavotas saskaņā ar izņēmumu starp ES un trešām valstīm, kuras ir Līguma puses.

Visas regulas valodu versijas ir pieejamas EUR-Lex.

Dalībvalstu pilnvaroto struktūru saraksti

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1564 6. pantu dalībvalstīm ir pienākums sniegt Komisijai kontaktinformāciju, ko tās saņēmušas no pilnvarotām struktūrām saskaņā ar tiesisko regulējumu Direktīvā (ES) 2017/1564 par konkrētiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ.

Termins “pilnvarota struktūra” saistībā ar šo juridisko instrumentu ir struktūra, ko dalībvalsts ir pilnvarojusi vai atzinusi, lai nodrošinātu izglītību, instruktīvu apmācību, adaptīvu lasīšanu vai piekļuvi informācijai saņēmējiem uz bezpeļņas pamata. Tas ietver arī valsts iestādi vai bezpeļņas organizāciju, kas saņēmējiem sniedz tādus pašus pakalpojumus kā viena no tās pamatdarbībām, institucionālajiem pienākumiem vai kā daļu no saviem sabiedriskas nozīmes uzdevumiem.

Lejupielādēt pilnvaroto struktūru tabulu (.pdf)

Šo informāciju regulāri atjauninās ar papildu informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm.

Jaunākās ziņas

CONSULTATION |
Mērķtiecīga apspriešanās ar ieinteresētajām personām par vieglākas atbildības režīmu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/790 17. panta 6. punktu

Komisijas dienesti sāk šo mērķorientēto apspriešanu, lai apkopotu informāciju no attiecīgajām ieinteresētajām personām par Direktīvas (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū (“DVT direktīva”) 17. panta 6. punktā noteiktā īpašā atbildības režīma piemērošanu un ietekmi.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

© Autortiesības

The European Commission is adapting EU copyright rules to new consumer behaviours in a Europe which values its cultural diversity.

Skatīt arī

ES tiesību akti autortiesību jomā

ES autortiesību likumu veido 13 direktīvas un 2 regulas, kas saskaņo autoru, izpildītāju, producentu un raidorganizāciju būtiskās tiesības.

Datubāzu aizsardzība

Datubāzes Eiropas Savienībā ir aizsargātas saskaņā ar ES tiesību aktiem. Direktīva par datubāzu tiesisko aizsardzību tika pieņemta 1996. gadā un novērtēta 2018. gadā.