Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Marrakechi lepingu rakendamine ELi õiguses

Marrakechi leping võimaldab trükikirja lugemise puudega inimestel pääseda juurde rohkematele raamatutele ja muudele trükimaterjalidele neile kättesaadavates vormingutes.

Direktiiv ja määrus Marrakechi lepingu rakendamiseks ELi õiguses avaldati Euroopa Liidu Teatajas 20. septembril 2017. Tähtaeg, mille jooksul liikmesriigid peavad direktiivi siseriiklikku õigusesse üle võtma, lõppes 11. oktoobril 2018. Määrust hakati kohaldama 12. oktoobril 2018.

Direktiiv

Direktiiviga teatavate teoste (.pdf) ja muude autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud objektide teatavate lubatud kasutusviiside kohta pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides kehtestatakse kohustuslik erand autoriõigusest ja sellega kaasnevatest õigustest.

Direktiivi kõik keeleversioonid on kättesaadavad EUR-Lexis.

Määrus

Määrusega nähakse ette autoriõiguse erand (.pdf), mis võimaldab piiriüleselt vahetada teatavate teoste ja objektide kättesaadavas vormis koopiaid, mis on tavaliselt autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud. See on mõeldud pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele. Määrus võimaldab erandi alusel tehtud koopiate piiriülest vahetamist ELi ja aluslepingu osalisteks olevate kolmandate riikide vahel.

Määruse kõik keeleversioonid on kättesaadavad EUR-Lexis.

Liikmesriikides tegevusloa saanud üksuste loetelud

Direktiivi (EL) 2017/1564 artikli 6 kohaselt on liikmesriigid kohustatud esitama komisjonile kontaktandmed, mille nad on saanud direktiivi (EL) 2017/1564 (teatavate autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavate lubatud kasutusviiside kohta pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides) õigusraamistiku raames volitatud üksustelt.

Käesoleva õigusakti kontekstis tähendab mõiste „volitatud üksus“ üksust, mida liikmesriik on volitanud või tunnustanud, et pakkuda soodustatud isikutele mittetulunduslikul alusel haridust, juhendamist, kohandatud lugemist või teabele juurdepääsu. See hõlmab ka avalik-õiguslikke institutsioone või mittetulundusühendusi, mis osutavad soodustatud isikutele ühe peamise tegevuse, institutsiooniliste kohustuste või avalike huvidega seotud ülesannete raames samu teenuseid.

Laadige alla volitatud üksuste tabel (.pdf)

Seda teavet ajakohastatakse korrapäraselt liikmesriikidelt saadud lisateabega.

Viimased uudised

CONSULTATION |
Sihipärane konsulteerimine sidusrühmadega direktiivi (EL) 2019/790 artikli 17 lõike 6 kohase kergema vastutuskorra teemal

Komisjoni talitused algatavad selle sihipärase konsultatsiooni, et koguda asjaomastelt sidusrühmadelt teavet direktiivi (EL) 2019/790 (mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul) (edaspidi „digitaalse ühtse turu direktiiv“) artikli 17 lõikes 6 sätestatud vastutuse erikorra kohaldamise ja mõju kohta.

Seotud sisu

Üldpilt

Autoriõigus

The European Commission is adapting EU copyright rules to new consumer behaviours in a Europe which values its cultural diversity.

Vaata lisaks

Autoriõigust käsitlevad ELi õigusaktid

ELi autoriõiguse seadus koosneb 13 direktiivist ja kahest määrusest, millega ühtlustatakse autorite, esitajate, tootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide põhiõigused.

Andmebaaside kaitse

Euroopa Liidu andmebaasid on ELi õiguse alusel kaitstud. Andmebaaside õiguskaitse direktiiv võeti vastu 1996. aastal ja seda hinnati 2018. aastal.