Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

WiFi4EU: Firmy instalujące Wi-Fi

Inicjatywa WiFi4EU pozwoli stworzyć tysiące hotspotów Wi-Fi, za pośrednictwem których będzie można bezpłatnie łączyć się z internetem w miejscach publicznie dostępnych w gminach w całej Europie. Reprezentujesz firmę instalującą Wi-Fi i pragniesz dowiedzieć się więcej na temat inicjatywy WiFi4EU i związanej z nią specyfikacji technicznej? Informacje te znajdziesz poniżej.

    " "

Co to jest WiFi4EU i na czym polega?

WiFi4EU to inicjatywa Unii Europejskiej, w ramach której tysiącom gmin w całej Europie przyznane zostaną bony o wartości 15 tys. euro na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji punktów dostępu do sieci Wi-Fi. Beneficjenci wybiorą „ośrodki życia społecznego”, w których udostępnione zostaną hotspoty WiFi4EU. Hotspoty Wi-Fi instalowane będą w budynkach publicznych i w otwartych przestrzeniach publicznych (urzędy gminy, ośrodki zdrowia, place, ulice dla pieszych itp.), w których nie ma jeszcze podobnej oferty bezpłatnego dostępu do Wi-Fi.

Finansowanie będzie odbywać się za pomocą uproszczonego systemu, w którym po raz pierwszy zostaną użyte bony przekazywane przez gminy firmom, które zainstalują hotspoty.

Gminy, które otrzymają bon, będą mogły dowolnie definiować lokalne projekty instalacji Wi-Fi i zamawiać usługę zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania zamówień. Będą mogły przy tym zapoznać się z wykazem zarejestrowanych firm instalujących Wi-Fi działających na ich obszarze.

Rejestracja na portalu

Po otrzymaniu bonu gminy będą mieć 18 miesięcy na zagwarantowanie instalacji hotspotu WiFi4EU. W tym czasie przeprowadzą procedurę udzielania zamówień, która umożliwi im wybór firmy instalującej Wi-Fi. Aby móc otrzymać wynagrodzenie w kwocie wartości bonu przyznanego przez Komisję Europejską, firmy instalujące Wi-Fi muszą zarejestrować się na portalu internetowym.

Jak zarejestrować swoją firmę instalującą Wi-Fi

Każda firma instalująca Wi-Fi może zarejestrować się na służącej do tego celu stronie portalu WiFi4EU. Będzie przy tym konieczne podanie:

  • informacji o firmie
  • informacji o obszarze geograficznym (krajach lub obszarach w danym kraju), na którym firma prowadzi działalność
  • danych osoby wyznaczonej do kontaktów.

Przejdź do portalu WiFi4EU

Zarejestrowanie się na portalu WiFi4EU przez firmy instalujące Wi-Fi jest konieczne do tego, aby uzyskać płatność z tytułu bonu.

Specyfikacja techniczna

Wymogi techniczne dotyczące sieci WiFi4EU zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 27 na stronie z często zadawanymi pytaniami. Szczegóły można znaleźć w warunkach zaproszenia do składania wniosków oraz we wzorze umowy o udzielenie dotacji. Wymogi te określają minimalną liczbę punktów dostępu wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także parametry techniczne każdego z tych punktów dostępu. Pełna specyfikacja techniczna znajduje się w pkt 6.2.2 warunków zaproszenia do składania wniosków.

Procedura przekazania płatności

Kwotę 15 tys. euro, na którą opiewa bon, Komisja Europejska wypłaci bezpośrednio firmom, które dokonały instalacji, w terminie maksymalnie 60 dni. Płatność ta zostanie zrealizowana przelewem bankowym, po tym jak Komisja Europejska potwierdzi prawidłowe funkcjonowanie hotspotu WiFi4EU. Firma, która przeprowadziła instalację, i dana gmina mogą powiadomić o tym, że sieć Wi-Fi została zainstalowana i działa, wyłącznie za pośrednictwem portalu. Po zweryfikowaniu tych informacji Komisja dokona płatności z tytułu bonu bezpośrednio na konto firmy, która przeprowadziła instalację. To gmina wypłaci firmie instalującej Wi-Fi wszelką należność powyżej wartości bonu.

Skontaktuj się z nami

 

Aktualności

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

WiFi4EU | Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków

Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.

Zobacz też

WiFi4EU: Obywatele

Dzięki programowi WiFi4EU mieszkańcy poszczególnych gmin Unii Europejskiej będą mogli wkrótce korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi w miejscach publicznych. Połączenie to będzie również dostępne dla osób odwiedzających te gminy. Twoja gmina może ubiegać się o przyznawany przez...

Wifi4EU: Gminy

O bon w ramach inicjatywy WiFi4EU mogą ubiegać się gminy znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. Bony te, o wartości 15 tys. euro każdy, pozwolą zapewnić mieszkańcom gmin dostęp do bezpłatnego połączenia z internetem.