Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

5G Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium 5G umożliwia UE ocenę postępów w realizacji planu działania 5G i podjęcie działań w celu jego pełnej realizacji.

    Logo obserwatorium 5G

Czym jest Europejskie Obserwatorium 5G?

Europejskie Obserwatorium 5G monitoruje rozwój sytuacji na rynku i działania przygotowawcze podejmowane przez zainteresowane strony z branży i państwa członkowskie w kontekście wdrażania sieci 5G w Europie i poza nią.

Ponieważ sieć 5G zbliża się do wprowadzenia na rynek, europejskie Obserwatorium 5G dostarcza aktualnych informacji na temat wszystkich zmian na rynku, w tym działań podejmowanych przez sektor prywatny i publiczny, w dziedzinie 5G. Wszystkie zmiany zostaną przeanalizowane pod kątem ich strategicznego wpływu na cele planu działania 5G i inne cele polityki publicznej. Obserwatorium koncentruje się przede wszystkim na rozwoju sytuacji w Europie, a także na najważniejszych wydarzeniach międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na rynek europejski.

Obserwatorium monitoruje następujące wydarzenia:

  • główne zmiany na rynku 5G, w tym planowanie i komercyjne wprowadzanie na rynek produktów i usług 5G o dużym wpływie;
  • nowe zmiany w zakresie kluczowych produktów i komponentów 5G, a także wybory technologiczne podejmowane przez kluczowe podmioty, w tym w odniesieniu do norm i wykorzystania pasm widma;
  • 5G przedkomercyjne próby i partnerstwa między podmiotami łańcucha wartości 5G;
  • krajowe strategie i plany państw członkowskich UE, dostępne dane krajowe dotyczące wdrażania sieci 5G, w tym zasięg i jakość;
  • przygotowanie i realizacja przydziałów widma przez organy publiczne, a także publiczne finansowanie 5G na wdrażanie sieci i badania i innowacje.

Najnowsze raporty

Platforma internetowa jest regularnie aktualizowana i przedstawia najnowsze kluczowe trendy we wdrażaniu sieci 5G w Europie i na całym świecie. Ponadto publikowane są sprawozdania kwartalne zawierające podsumowanie postępów w zakresie sieci 5G, a także ocenę celów planu działania 5G.

Informacje te są również uwzględniane w monitorowaniu wyników cyfrowych Europy oraz ewolucji państw członkowskich UE w dziedzinie konkurencyjności cyfrowej, indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w dziedzinie łączności.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przedstawia nowe inicjatywy na rzecz infrastruktury cyfrowej jutra

Komisja przedstawiła zestaw możliwych działań mających na celu wspieranie innowacji, bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej. Przyszła konkurencyjność gospodarki europejskiej zależy od tej zaawansowanej infrastruktury i usług sieci cyfrowych, ponieważ szybka, bezpieczna i szeroko zakrojona łączność ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia technologii, które przybliżą nas do świata przyszłości: telemedycyna, jazda zautomatyzowana, predykcyjna konserwacja budynków lub rolnictwo precyzyjne.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

5G

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

Zobacz też

5G Badania i standardy

Komisja Europejska współpracuje z przemysłem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G jako narzędzie badawczo-innowacyjne służące ustrukturyzowaniu i ukierunkowaniu europejskich badań 5G.

5G i pola elektromagnetyczne

Europejski kodeks łączności elektronicznej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójnych warunków wdrażania sieci 5G przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

Plan działania 5G

Plan działania na rzecz sieci 5G to strategiczna inicjatywa, która sprawi, że sieć 5G stanie się rzeczywistością dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w całej UE.

Zintegrowana i zautomatyzowana mobilność

Connected and Automated Mobility to wyjątkowa okazja, aby nasze systemy transportowe były bezpieczniejsze, czystsze, wydajniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

Korytarze transgraniczne 5G

Kraje UE i przemysł współpracują w celu przygotowania na szeroką skalę wdrożenia korytarzy 5G na potrzeby połączonej i zautomatyzowanej mobilności na europejskich ścieżkach transportowych.