Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

5G to kluczowa technologia sieciowa nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

© Komisja Europejska

5G dla Europy: od stacjonarnych i mobilnych do korytarzy transportowych i kampusów

fix-empty

5G zapewnia praktycznie uniwersalną, bardzo wysoką przepustowość i niskie opóźnienia „połączenia” nie tylko dla pojedynczych użytkowników, ale także dla połączonych obiektów. Oczekuje się, że będzie służyć szerokiej gamie zastosowań i sektorów, w tym zastosowań profesjonalnych. Na przykład zintegrowana zautomatyzowana mobilność, e-zdrowie, zarządzanie energią, możliwe zastosowania w zakresie bezpieczeństwa i wiele innych.

5G będzie również kluczowym czynnikiem umożliwiającym systemy sztucznej inteligencji, ponieważ zapewni gromadzenie i analizę danych w czasie rzeczywistym. Jednocześnie sprawi, że chmura stanie się nowym wymiarem, umożliwiając dystrybucję systemów obliczeniowych i pamięci masowej, takich jak chmura brzegowa i mobilne przetwarzanie krawędziowe, w całej infrastrukturze,

Europa kształtuje wizję 5G

Komisja Europejska wcześnie określiła możliwości sieci 5G, ustanawiając w 2013 r. partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie technologii 5G (5G-PPP) w celu przyspieszenia badań i innowacji w technologii 5G. Komisja Europejska przeznaczyła środki publiczne w wysokości ponad 700 mln EUR w ramach programu „Horyzont 2020” na wsparcie tego działania.

Działaniom tym towarzyszy międzynarodowy plan zapewnienia globalnego konsensusu w oparciu o 5G. Inwestycje UE w badania i normy sieci 5G są niezbędne, aby wesprzeć przewidywany natężenie ruchu do 2025 r. Inwestycje UE przyczynią się również do rozwoju sieci i architektury internetowej w nowych obszarach, takich jak komunikacja maszyna-maszyna (M2M) i Internet rzeczy (IoT). 

W 2016 r. Komisja przyjęła plan działania na rzecz sieci 5G dla Europy, aby zapewnić wczesne wdrożenie infrastruktury 5G w całej Europie. Celem planu działania było rozpoczęcie uruchamiania usług 5G we wszystkich państwach członkowskich UE najpóźniej do końca 2020 r. W związku z tym proponuje szybkie zwiększenie zasięgu sieci 5G na obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków transportowych do 2025 r.

Cyfrowy kompas: W europejskim sposobie na dekadę cyfrową przyjętą w 2021 r. określono dodatkowy cel dotyczący objęcia wszystkich obszarów zaludnionych siecią 5G do 2030 r.

Aby monitorować postępy w realizacji planu działania 5G i strategii cyfrowej dekady, Komisja wspiera europejskie Obserwatorium 5G. Obserwatorium jest narzędziem monitorowania obejmującym główne zmiany rynkowe w Europie w kontekście globalnym. Przedstawia również sprawozdania na temat działań przygotowawczych podjętych przez państwa członkowskie, takich jak aukcje widma i krajowe strategie 5G.

Wdrożenie sieci 5G zależy w dużej mierze od dostępu do widma radiowego, będącego podstawą technologii bezprzewodowych. Wraz ze wzrostem tempa podłączonych urządzeń i ich wykorzystania, należy zharmonizować zasoby widma i ich wykorzystanie w całej Europie, aby umożliwić interoperacyjność infrastruktury ponad granicami. Jest to podstawa szerokiej gamy usług świadczonych za pomocą sieci 5G dla konsumentów, takich jak nowe aplikacje na smartfony i profesjonalne usługi dla różnych sektorów przemysłu.

Więcej niż 5G, w kierunku 6G

Technologia i standardy 5G będą ewoluowały w ciągu najbliższych kilku lat wraz z postępem wdrażania. Inicjatywy w zakresie badań i innowacji (R & I) w zakresie technologii 6G rozpoczynają się obecnie na całym świecie, a pierwsze produkty i infrastruktura spodziewane są pod koniec tej dekady.

Systemy 6G przeniosą nas z Gigabit do pojemności Terabit i czasu reakcji submilisekundy. Umożliwi to nowe aplikacje, takie jak automatyzacja w czasie rzeczywistym lub rozszerzone wykrywanie rzeczywistości („Internet of Senses”), zbieranie danych dla cyfrowego bliźniaka świata fizycznego.

W Europie w ramach programu 5G-PPP uruchomiono pierwszy zestaw projektów 6G o wartości 60 mln EUR. Flagowy model Hexa-X opracowuje pierwszą koncepcję systemu 6G, uzupełnioną o 8 projektów badających konkretne technologie dla 6G.

Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący strategicznego europejskiego partnerstwa na rzecz inteligentnych sieci i usług jako wspólne przedsięwzięcie w lutym 2021 r., który wszedł w życie w dniu 30 listopada2021 r. Rozporządzenie obejmujepubliczną inwestycję w badania naukowe i innowacje w wysokości 900 mln EUR w latach 2021–2027.

W grudniu nowo utworzone Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług na rzecz sieci 6G przyjęło swój pierwszy program prac na lata 2021–2022, na który przeznaczono środki publiczne w wysokości około 240 mln EUR. Wspólne Przedsięwzięcie SNS zorganizowało swoje wydarzenie „On the Road to 6G” podczas Mobile World Congress 2022 w Barcelonie w dniu 1 marca 2022 r.

Wspólne Przedsięwzięcie koordynuje działania badawcze w zakresie technologii 6G w ramach programu „Horyzont Europa”, a także inicjatywy w zakresie wdrażania sieci 5G w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i innych programów.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Możliwość połączenia z internetem

Celem UE jest to, by do 2030 r. Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem.

Szczegółowe wyjaśnienia

5G Badania i standardy

Komisja Europejska współpracuje z przemysłem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G jako narzędzie badawczo-innowacyjne służące ustrukturyzowaniu i ukierunkowaniu europejskich badań 5G.

5G i pola elektromagnetyczne

Europejski kodeks łączności elektronicznej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójnych warunków wdrażania sieci 5G przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

5G Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium 5G umożliwia UE ocenę postępów w realizacji planu działania 5G i podjęcie działań w celu jego pełnej realizacji.

Plan działania 5G

Plan działania na rzecz sieci 5G to strategiczna inicjatywa, która sprawi, że sieć 5G stanie się rzeczywistością dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w całej UE.

Zintegrowana i zautomatyzowana mobilność

Connected and Automated Mobility to wyjątkowa okazja, aby nasze systemy transportowe były bezpieczniejsze, czystsze, wydajniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

Korytarze transgraniczne 5G

Kraje UE i przemysł współpracują w celu przygotowania na szeroką skalę wdrożenia korytarzy 5G na potrzeby połączonej i zautomatyzowanej mobilności na europejskich ścieżkach transportowych.

Zobacz też

Otwórz Internet

Przepisy UE przewidują zasadę otwartego dostępu do Internetu: ruch internetowy jest traktowany bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania lub ustalania priorytetów.

ICT i normalizacja

Specyfikacje ICT gwarantują, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współdziałać ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwartość i konkurencyjność rynków ICT.

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Zestaw narzędzi do łączności oferuje wskazówki dotyczące wdrażania sieci światłowodowych i sieci 5G. Sieci te będą oferować znaczne możliwości gospodarcze.

Widmo radiowe: podstawy komunikacji bezprzewodowej

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych, wykorzystuje widmo radiowe, tj. szereg fal radiowych, do przenoszenia informacji. Taka komunikacja może odbywać się między ludźmi, ludźmi i maszynami lub systemami („rzeczy” bardziej ogólne) lub między...

112: Numer alarmowy UE

Potrzebujesz pomocy? 112 to Twój ratujący życie numer! 112 to bezpłatny europejski numer alarmowy, dostępny w całej UE.

Internet satelitarny

Satelitarne łącza szerokopasmowe są dostępne w celu zapewnienia szybkiej łączności internetowej w każdym kraju UE.

Wsparcie dla Broadband rollout

Komisja Europejska wspiera unijne przedsiębiorstwa, kierowników projektów i władze w zwiększaniu zasięgu sieci, aby osiągnąć cele unijnego społeczeństwa gigabitowego.