Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

© Komisja Europejska

5G dla Europy: od stałych i mobilnych korytarzy transportowych i kampusów

fix-empty

5G zapewnia praktycznie uniwersalną, ultra-wysokią przepustowość i niską „łączność” nie tylko dla indywidualnych użytkowników, ale także z podłączonymi obiektami. Oczekuje się, że będzie on służył szerokiej gamie zastosowań i sektorów, w tym zastosowań profesjonalnych. Na przykład zintegrowana zautomatyzowana mobilność, e-zdrowie, zarządzanie energią, ewentualnie aplikacje bezpieczeństwa i wiele innych.

5G będzie również kluczowym czynnikiem umożliwiającym tworzenie systemów sztucznej inteligencji, ponieważ zapewni gromadzenie i analizę danych w czasie rzeczywistym. Jednocześnie wprowadzi chmurę w nowy wymiar, umożliwiając dystrybucję danych obliczeniowych i pamięci masowej, takich jak chmura brzegowa, oraz mobilne przetwarzanie brzegowe, w całej infrastrukturze,

Europa kształtująca wizję 5G

Komisja Europejska wcześnie określiła możliwości 5G, ustanawiając w 2013 r. partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz 5G (5G-PPP) w celu przyspieszenia badań naukowych i innowacji w dziedzinie technologii 5G. Komisja Europejska przeznaczyła na wsparcie tego działania finansowanie publiczne w wysokości ponad 700 mln EUR w ramach programu „Horyzont 2020”.

Działaniom tym towarzyszy międzynarodowy plan zapewnienia globalnego konsensusu w sprawie 5G. Inwestycje UE w badania i normy 5G są niezbędne, aby wesprzeć natężenie ruchu spodziewane do 2025 r. Inwestycje UE przyczynią się również do pobudzenia sieci i architektury internetowej w nowych obszarach, takich jak komunikacja maszyna-maszyna (M2M) i internet rzeczy (IoT). 

W 2016 r. Komisja przyjęła plan działania dotyczący sieci 5G dla Europy, aby zapewnić wczesne wdrożenie infrastruktury 5G w całej Europie. Celem planu działania było rozpoczęcie uruchamiania usług 5G we wszystkich państwach członkowskich UE najpóźniej do końca 2020 r. W związku z tym proponuje się szybkie narastanie w celu zapewnienia nieprzerwanego zasięgu 5G na obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków transportowych do 2025 r.

Cyfrowy kompas: Przyjęty w 2021 r. europejski sposób na cyfrową dekadę wyznacza dodatkowy cel, jakim jest objęcie wszystkich obszarów zaludnionych siecią 5G do 2030 r.

Aby monitorować postępy w realizacji planu działania na rzecz sieci 5G i strategii cyfrowej dekady, Komisja wspiera Europejskie Obserwatorium 5G. Obserwatorium jest narzędziem monitorowania obejmującym główne zmiany rynkowe w Europie w kontekście globalnym. W sprawozdaniu przedstawiono również działania przygotowawcze podjęte przez państwa członkowskie, takie jak aukcje widma i krajowe strategie 5G.

Wdrożenie sieci 5G zależy ściśle od dostępu do widma radiowego, będącego podstawą technologii bezprzewodowych. Wraz ze wzrostem liczby podłączonych urządzeń i ich wykorzystania należy zharmonizować zasoby widma radiowego i ich wykorzystanie w całej Europie, aby umożliwić interoperacyjność infrastruktury ponad granicami. Jest to podstawa szerokiej gamy usług świadczonych z 5G dla konsumentów, takich jak nowe aplikacje na smartfony i profesjonalne usługi dla różnych sektorów przemysłu.

Powyżej 5G, w kierunku 6G

Technologia i standardy 5G będą szybko ewoluowały w ciągu najbliższych kilku lat wraz z postępem wdrażania. Inicjatywy badawczo-innowacyjne związane z technologiami 6G powstają obecnie na całym świecie, a pierwsze produkty i infrastruktura mają się rozwijać do końca tej dekady.

Systemy 6G pozwolą na przejście z pojemności gigabitowej na Terabit i czas reakcji poniżej milisekundy. Umożliwi to nowe aplikacje, takie jak automatyzacja w czasie rzeczywistym lub rozszerzone wykrywanie rzeczywistości (Internet zmysłów). Udostępni ona również dane, aby ułatwić stworzenie cyfrowego bliźniaka świata fizycznego.

Aby wesprzeć tę zmianę, rozporządzeniem Rady 2021/2085 ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie na rzeczInteligentnych Sieci i Usług (Wspólne Przedsięwzięcie SNS) jako podmiot prawny i finansujący oraz określono ambitny budżet UE w wysokości 900 mln EUR w latach 2021–2027, który ma zostać uzupełniony przez przemysł. Wydarzenieinauguracyjne „W drodze do 6G”odbyło się na Mobile World Congress 2022 w Barcelonie w marcu 2022 r.

Dwie główne misje podjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie SNS to:

  1. wspieranie suwerenności technologicznej Europy w 6G poprzez wdrażanie powiązanych badań naukowych i innowacji;
  2. pobudzenie wdrażania sieci 5G w całej Europie poprzez rozwój wiodących rynków cyfrowych oraz umożliwienie cyfrowej i ekologicznej transformacji gospodarki i społeczeństwa.  

Po pierwszym zestawie projektów 6G o wartości 60 mln EUR, w tymsztandarowym projekcieHexa-X , WspólnePrzedsięwzięcie SNS przyjęło swój pierwszy program prac w zakresiebadań naukowych i innowacji w dziedzinie inteligentnych sieci i usług na lata 2021–2022 z przeznaczeniem na finansowanie publiczne w wysokości około 250 mln EUR. Po pierwszym zaproszeniu do składania wniosków w styczniu 2023r. rozpoczęto 35 projektów SNS.

Następnie drugi zestaw zaproszeń do składania wniosków ogłoszony w ramachprogramu prac wzakresie badań naukowych i innowacji SNS na lata 2023–2024 Nowo wybrane projekty mają rozpocząć się odpowiednio w 2024 r. i 2025r.

Więcej informacji na temat zaproszenia do składania wniosków oraz możliwości finansowania inteligentnych sieci i usług

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja przedstawia nowe inicjatywy na rzecz infrastruktury cyfrowej jutra

Komisja przedstawiła zestaw możliwych działań mających na celu wspieranie innowacji, bezpieczeństwa i odporności infrastruktury cyfrowej. Przyszła konkurencyjność gospodarki europejskiej zależy od tej zaawansowanej infrastruktury i usług sieci cyfrowych, ponieważ szybka, bezpieczna i szeroko zakrojona łączność ma zasadnicze znaczenie dla wdrożenia technologii, które przybliżą nas do świata przyszłości: telemedycyna, jazda zautomatyzowana, predykcyjna konserwacja budynków lub rolnictwo precyzyjne.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Łączność

Celem UE jest, aby Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem do 2030 r.

Szczegółowe wyjaśnienia

5G Badania i standardy

Komisja Europejska współpracuje z przemysłem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G jako narzędzie badawczo-innowacyjne służące ustrukturyzowaniu i ukierunkowaniu europejskich badań 5G.

5G i pola elektromagnetyczne

Europejski kodeks łączności elektronicznej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójnych warunków wdrażania sieci 5G przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

5G Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium 5G umożliwia UE ocenę postępów w realizacji planu działania 5G i podjęcie działań w celu jego pełnej realizacji.

Plan działania 5G

Plan działania na rzecz sieci 5G to strategiczna inicjatywa, która sprawi, że sieć 5G stanie się rzeczywistością dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w całej UE.

Zintegrowana i zautomatyzowana mobilność

Connected and Automated Mobility to wyjątkowa okazja, aby nasze systemy transportowe były bezpieczniejsze, czystsze, wydajniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

Korytarze transgraniczne 5G

Kraje UE i przemysł współpracują w celu przygotowania na szeroką skalę wdrożenia korytarzy 5G na potrzeby połączonej i zautomatyzowanej mobilności na europejskich ścieżkach transportowych.

Zobacz też

Otwórz Internet

Przepisy UE przewidują zasadę otwartego dostępu do Internetu: ruch internetowy jest traktowany bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania lub ustalania priorytetów.

ICT i normalizacja

Specyfikacje ICT gwarantują, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współdziałać ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwartość i konkurencyjność rynków ICT.

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Zestaw narzędzi do łączności oferuje wskazówki dotyczące wdrażania sieci światłowodowych i sieci 5G. Sieci te będą oferować znaczne możliwości gospodarcze.

Widmo radiowe: podstawy komunikacji bezprzewodowej

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych, wykorzystuje widmo radiowe, tj. szereg fal radiowych, do przenoszenia informacji. Taka komunikacja może odbywać się między ludźmi, ludźmi i maszynami lub systemami („rzeczy” bardziej ogólne) lub między...

112: Numer alarmowy UE

Potrzebujesz pomocy? 112 to Twój ratujący życie numer! 112 to bezpłatny europejski numer alarmowy, dostępny w całej UE.