Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wielka Brytania w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdź tutaj najnowsze analizy i dane do digitalizacji w Wielkiej Brytanii, obejmujące takie tematy, jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i inne.

    flaga Wielkiej Brytanii

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich za pomocą sprawozdań z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Począwszy od 2023 r., zgodnie z programem polityki cyfrowej na 2030 r., DESI jest obecnie włączany do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i wykorzystywany do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. Można również odnieść się do raportów krajowych.

Publikacje z 2020 r.

Sprawozdania z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwacyfrowego z 2020 r. (DESI) opierają się na danych z 2019 r. Wielka Brytania jest nadal włączona do DESI 2020.

Pobierz wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI):  

Publikacje z 2019 r.

Publikacje z 2018 r.

Sprawozdanie z postępów w dziedzinie cyfrowej Europy za 2017 r. (nowe)

W sprawozdaniu EDPR połączono dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) ze spostrzeżeniami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Zjednoczonego Królestwa: Pobierz PDF (PL)

Arkusze informacyjne EDPR dotyczące telekomunikacji: Pobierz PDF (PL)

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2017

Wielka Brytania zajmuje 7. miejsce w DESI 2017. Podczas gdy jego ranking nieco spadł w porównaniu z 2016 r., jego wynik wzrósł ze względu na poprawę wydajności we wszystkich dziedzinach. W szczególności dokonano istotnych ulepszeń w zakresie subskrypcji NGA (Connectivity), korzystania z internetu (Human Capital) i Open Data (cyfrowych usług publicznych). Z kolei korzystanie z elektronicznej wymiany informacji, RFID i e-faktur (integracja technologii cyfrowych) pozostaje bardzo niskie.

DESI profil Wielkiej Brytanii: Pobierz pełny profil PDF (PL)

Publikacje z 2016 r.

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) jako pdf (PL)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentację punktów mocy (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe dotyczące europejskiego cyfrowego postępu prac (EDPR*) jako pdf (EN)

Pobierz arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR jako pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z informacjami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Zobacz też