Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs ett mål om snabb bredbandstillgång för alla hushåll senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Frankrike

Frankrike åtar sig att täcka hela sitt territorium med höghastighetsbredband (30 Mbps) senast 2022. Enligt den nationella bredbandsplanen, France Très Haut Débit, ska dessutom optisk fiber utvidgas till abonnenter i hela landet senast 2025.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

Huvudsakliga mål och åtgärder för bredbandsutveckling

Det franska bredbandsmålet som fastställts av France Très Haut Débit syftar till att uppnå 100 % täckning med 30 Mbit/s senast 2022 och utvidga fiber till abonnenter i hela landet senast 2025. Frankrike väljer främst att bygga ut och bredda sin infrastruktur för bredbandsnät med hjälp av FTTH-teknik. Arcep leder utvecklingen av 5G-nät i Frankrike.

Bredbandskartläggning: Det digitala observatoriet inrättades i november 2011 och samlar in och tolkar uppgifter för att bedöma den digitala teknikens inverkan på ekonomin och jämföra Frankrike med andra länder i Europeiska unionen.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

Franska tjänstemän förväntar sig att den nationella strategin kommer att kräva mobilisering av privata och offentliga investeringar på upp till 20 miljarder euro. Fonden för det digitala samhället (Fonds pour la société numerique) tillhandahåller en kombination av offentliga lån och finansiering för att stödja den franska regeringens utbyggnad av ultrasnabbt bredband. Infrastrukturprojekt som är stödberättigande omfattar arbeten på backhaulnät (FTTN), passiva fiberoptiska nät (FTTH), kundtillträde (FTTH), tillträde för offentliga institutioner (utbildning, hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning), stöd till Wi-Max- och/eller satellitmottagare samt genomförbarhetsstudier för planerade utbyggnadsprojekt.

Frankrike anslog 3,3 miljarder euro till genomförandet av planen Très Haut Débit. Ytterligare 240 miljoner euro anslogs för att främja konnektivitet i landsbygdsområden med ett anslag på 240 miljoner euro (komponent 9), som en del av Frankrikes återhämtnings- och resiliensplan.

Uppgifter om bredbandsutveckling och bredbandsteknik i Frankrike

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och bredbandspenetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och amp; samhälle (Desi).

Spektrumuppdrag för trådlöst bredband

För närmare uppgifter om harmoniserad spektrumtilldelning, se Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

engelska

franska

Kontaktuppgifter

Frankrikes nationella byrå för territoriell sammanhållning (Agence nationale de la cohésion des territoires) ANCT

Adress: 20 avenue de Ségur, 75007 Paris, Frankrike
Kontakt via e-post
Telefon: +33 1 85 58 60 00
Webbplats

Tillsynsmyndigheten för telekommunikation (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)

Adress: 7 square Max Hymans, 75730 Paris, Frankrike
Kontakt via e-post
Telefon: + 33 1 40 47 70 00
Webbplats

Senaste nytt

Europeiska veckan för regioner och städer: Överbrygga den digitala klyftan genom att stödja digital infrastruktur för smarta och hållbara regioner

På temat ”smart och hållbar tillväxt för regionerna” tar denna workshop upp den kritiska frågan om den digitala klyftan och undersöker dess återverkningar på den sociala sammanhållningen och den övergripande tillväxten i Europeiska unionen.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobiltäckning och höghastighetsbredband för hushåll och företag.

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och 5G-utbyggnad hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovenien

Slovenien väljer teknikneutralitet och marknadsdynamik vid utvecklingen av bredbandsnät, särskilt infrastruktur- och tjänstebaserad konkurrens.

Bredband i Slovakien

Slovakien har fastställt det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumänien fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agenda Portugal Digital och den nationella strategin för konnektivitet i elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet för 2023–2030 formar utvecklingen av en digital infrastruktur i Portugal.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan för 2025 är i linje med EU:s mål för gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbit/s senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet att ge tillgång till gigabitbredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen har som mål att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden och stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder gigabitsamhällets mål och siktar på 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot gigabitsamhället syftar till att tillhandahålla gigabitkonnektivitet för alla senast 2026.

Bredband på Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjar användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska bibeln om digital omvandling 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner målen för gigabitsamhället 2025.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet från 2021, den digitala strategin och den tyska förbundsregeringens gigabitstrategi 2022 prioriteras det landsomfattande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för eftersatta områden och råd till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande täckning av fast och mobilt bredband stöder de danska bredbandsmålen. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategi för byggandet av nät med mycket hög kapacitet.

Bredband på Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd till utvecklingen av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 uppfyller målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områdena där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi är inriktad på det landsomfattande utbudet av gigabitanslutningar (fasta och mobila) senast 2030.