Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

    Frankrikes flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Frankrike

Frankrike åtar sig att täcka hela sitt territorium med höghastighetsbredband (30 Mbps) senast 2022. I den nationella bredbandsplanen, France Très Haut Débit, föreskrivs dessutom att optisk fiber ska utvidgas till abonnenter i hela landet senast 2025.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

Huvudsakliga mål och åtgärder för bredbandsutveckling

Det franska bredbandsmålet som fastställts av France Très Haut Débit syftar till att uppnå 100 % täckning med 30 Mbps till 2022 och utöka fiber till abonnenter i hela landet senast 2025. Frankrike väljer främst att etablera och bredda sin bredbandsinfrastruktur med hjälp av FTTH-teknik. ARCEP leder utvecklingen av 5G -nät i Frankrike.

Kartläggning av bredband: Det digitala observatoriet, som inrättades i november 2011, samlar in och tolkar data för att bedöma den digitala teknikens inverkan på ekonomin och jämföra Frankrike med andra länder i Europeiska unionen.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

Franska tjänstemän förväntar sig att den nationella strategin kommer att kräva mobilisering av privata och offentliga investeringar på upp till 20 miljarder euro. Fonden för det digitala samhället (Fonds pour la société numerique) tillhandahåller en kombination av offentliga lån och finansiering för att stödja den franska regeringens utbyggnad av ultrasnabbt bredband. Infrastrukturprojekt som är stödberättigade omfattar arbeten på backhaulnät (FTTN), passiva fiberoptiska nät (FTTH), kundaccess (FTTH), tillgång för offentliga institutioner (utbildning, hälsa, offentlig förvaltning), stöd till Wi-Max och/eller satellitmottagare samt genomförbarhetsstudier för planerade utbyggnadsprojekt.

Frankrike anslog 3,3 miljarder euro till genomförandet av planen Très Haut Débit. Ytterligare 240 miljoner euro anslogs för att förbättra förbindelserna i landsbygdsområden med ett anslag på 240 miljoner euro (komponent 9), som en del av Frankrikes plan för återhämtning och resiliens.

Uppgifter om bredbandsutveckling och teknik i Frankrike

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och -kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument

Svenska

Franska

Kontaktuppgifter

Frankrikes nationella programkontor för sammanhållning av territorier (Agence nationale de la cohésion des territoires) ANCT

Adress: 20 avenue de Ségur, 75007 Paris, Frankrike
Kontakt via e-post
Telefon: + 33 1 85 58 60 00 Webbplats

Tillsynsmyndigheten för telekommunikation (Autorité de régulation des communication électroniques et des postes)

Adress: 7 Square Max Hymans, 75730 Paris, Frankrike
Kontakt via e-post
Telefon: + 33 1 40 47 70 00 Webbplats

Senaste nytt

EU39 når 70 % FTTH/B-täckning enligt FTTH Council Europe

Enligt Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) Market Panorama nådde EU39 (27 EU-medlemsstater, Storbritannien, 4 OSS-länder, Island, Israel, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet) 70 % FTTH/B-täckningsgrad, 244 miljoner bostäder passerade och 121 miljoner FTTH/B-abonnenter i september 2023.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobil täckning och höghastighetsbredbandsanslutningar för hushåll och företag.

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredbandstillgång i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden samt att stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder målen för gigabitsamhället och siktar på 100 Mbps, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland senast 2 026 ha tillgång till höghastighetsbredband.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

I den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjas användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med stöd av offentliga medel för områden med låg täckning och rådgivning till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till rikstäckande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande leveransen av Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) fram till 2030.