Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och gynnar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

    Maltas flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen på Malta

Malta har redan uppnått målet om 100 % bredbandstäckning med 30 Mbps. Målet för 2020 för 50 % av hushållen med abonnemang på över 100 Mbit/s togs upp i strategin för det digitala Malta 2014–2020.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

  • Området bredbandsutveckling faller under premiärministerns kansli.
  • Malta Information Technology Agency är den centrala drivkraften för informations- och kommunikationsteknikpolitik, program och initiativ inom regeringen.
  • Den nationella regleringsmyndigheten för elektronisk kommunikation och spektrumhantering är Malta Communications Authority (MCA). Genom sin del av informationssamhället genomför MCA ett antal efterfrågestimulerande åtgärder som syftar till att öka användningen av supersnabba bredbandstjänster. Detta inbegriper att ge människor möjlighet att ha kompetens och medvetenhet om hur internet kan användas, till exempel för att uppnå en bättre livskvalitet, genom personlig information på eGov-portaler, e-handel och internetbank och anläggningar för hälso- och sjukvård och social omsorg. Dessutom har avtalet ett antal initiativ med särskild inriktning på små och medelstora företag för att stödja ekonomisk tillväxt. Detta inbegriper främjande av datormoln som affärsinnovatör/aktiverare, mentorskap, utbildning och rådgivning som är särskilt inriktad på användning av digital teknik och annan fokuserad verksamhet för att stödja företagens tillväxt, särskilt bland små och medelstora företag.

Huvudsyften för bredbandsutveckling

Malta har offentliggjort strategin Digital Malta 2014–2020. Prioriterade verksamheter för Malta är den fortsatta utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. Maltas strategi syftar till att säkerställa 100 % täckning med 30 Mbps och 50 % utnyttjandegrad för 100 Mbps till 2020. Genomförandet av denna nationella politik omfattar teknikneutralitet och en konkurrensutsatt miljö. Maltas digitala strategi betonar både utbuds- och efterfrågerelaterade aspekter av nätutbyggnad, delning av befintlig infrastruktur samt främjande av IPv6 som en förberedelse för sakernas internet (IoT).

Maltas nya digitala strategi, som omfattar den nationella bredbandsplanen, håller på att utarbetas och dess offentliggörande försenas.

Uppgifter om bredbandsutveckling och teknik på Malta

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

Svenska

Kontaktuppgifter

BCO Malta (nationellt bredbandskompetenskontor): Maltas kommunikationsmyndighet

Adress: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta Kontakt via e-post Telefon: + 35 6 9943 4552 Webbplats

Premiärministerns kansli, parlamentssekreterare för finansiella tjänster, digital ekonomi och innovation

Adress: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta Kontakt via e-post Telefon: + 356 2200 1467 Webbplats

Malta Information Technology Agency

Adress: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta Kontakt via e-post Telefon: + 35 621 23 47 10 Webbplats

Senaste nytt

Verktygslåda för landsbygden: hitta EU-finansiering och stödmöjligheter för digital infrastruktur i landsbygdsområden

Verktygslådan för landsbygden hjälper till att identifiera och dra nytta av EU-finansiering och stödja initiativ för att främja utvecklingen av digital infrastruktur i landsbygdsområden. Skräddarsy din sökning för att hitta lämpliga finansieringsinstrument, bidrag eller tekniskt stöd.

PRESS RELEASE |
Kommissionen lägger fram nya initiativ för morgondagens digitala infrastruktur

Kommissionen har lagt fram en rad möjliga åtgärder för att främja innovation, säkerhet och motståndskraft i digitala infrastrukturer. Den europeiska ekonomins framtida konkurrenskraft är beroende av dessa avancerade digitala nätinfrastrukturer och nättjänster, eftersom snabb, säker och utbredd konnektivitet är avgörande för spridningen av den teknik som kommer att föra in oss i morgondagens värld: telemedicin, automatiserad körning, prediktivt underhåll av byggnader eller precisionsjordbruk.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredbandstillgång i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att senast 2027 tillhandahålla 100 Mbit/s till landsbygden och stödja Gigabit-samhällets mål 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder målen för gigabitsamhället och siktar på 100 Mbps, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland kommer alla lokaler i Irland att ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns utkast till nationell digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för understödda områden och rådgivning till lokala kommuner om utbyggnaden av bredbandsnät.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I den estniska digitala agendan fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande tillgången på Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) senast 2030.