Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

    Maltas flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen på Malta

Malta Diġitali 2022–2027 fokuserar på den omvandling som krävs genom den digitala aspekten och syftar till ett bättre samhälle och en blomstrande ekonomi.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

Huvudsakliga mål för bredbandsutveckling

Malta Diġitali 2022–2027 bygger på framstegen i genomförandet av Maltas föregående strategi för ett digitalt Malta 2014–2020. Visionen är att etablera det digitala som den viktigaste drivkraften för den omvandling som krävs för att:

  • Göra livet bättre för maltesiska medborgare, göra det möjligt för företag att blomstra och göra offentliga tjänster mer tillgängliga.
  • Uppnå ekonomisk tillväxt genom innovation och ytterligare strategiskt fokus på specifika samhälleliga och ekonomiska områden av betydelse.

Den digitala dimensionen betraktas som drivkraften för omvandling som leder till ett bättre samhälle och en blomstrande ekonomi. Ett av strategins övergripande mål är att prioritera investeringar i teknisk och infrastrukturell digital kapacitet. Reglering och lagstiftning, infrastruktur och finansiering betraktas som generiska strategiska möjliggörande faktorer för den digitala omställningen. En av de planerade åtgärderna är att stödja fortsatta investeringar i lokal och internationell digital konnektivitet, ge bredare tillgång till internet och stärka motståndskraften hos Maltas nationella infrastruktur.Malta Diġitali förlitar sig på en marknadsdriven strategi som verkar genomförbar med tanke på den höga befolkningstätheten.

Maltas informationstekniska byrå (MITA) har offentliggjort sin digitala strategi för MITA 2021–2023. Strategin syftar bland annat till att stärka kärntjänsterna och konnektiviteten när det gäller motståndskraft, säkerhet och redundans.

Malta utfärdade 2018 en nationell färdplan för UHF-bandet mellan 470 och 790 MHz samt ett diskussionsunderlag och en undersökning om efterfrågan på 5G och framtida affärsmodeller. Mot en genomförbar 5G-utbyggnad 2019, med hänvisningar till 5G-mål för gigabitsamhället.

I Maltas återhämtnings- och resiliensplan planeras 67,6 miljoner euro (26 %) för den digitala omställningen. En stor del av detta förväntas bidra till målen för det digitala decenniet. Ingen av åtgärderna i återhämtnings- och resiliensplanen är dock inriktad på mål för digital infrastruktur.

Uppgifter om bredbandsutveckling och bredbandsteknik i Malta

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digital amp; samhälle (Desi).

Spektrumuppdrag för trådlöst bredband

För närmare uppgifter om harmoniserad spektrumtilldelning, se Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

engelska

Kontaktuppgifter

BCO Malta (nationella byrån för bredbandskompetens): Maltas kommunikationsmyndighet

Adress: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta
Kontakt via e-post
Telefon: +35 6 9943 4552
Webbplats

Premiärministerns kansli, parlamentssekreterare för finansiella tjänster, digital ekonomi och innovation

Adress: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta
Kontakt via e-post
Telefon: +356 2200 1467
Webbplats

Maltas byrå för informationsteknik

Adress: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta
Kontakta via e-post
Telefon: +35 621 23 47 10
Webbplats

Senaste nytt

Verksamhetsrapporten för 2023–2024 från Europeiska nätverket av bredbandskompetenskontor

I den här broschyren presenteras de viktigaste aktiviteterna, fokusområdena och höjdpunkterna från det årliga programmet för 2023–2024 för nätverket av europeiska bredbandskompetenskontor (BCO-nätverket).

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobiltäckning och höghastighetsbredband för hushåll och företag.

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och 5G-utbyggnad hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovenien

Slovenien väljer teknikneutralitet och marknadsdynamik vid utvecklingen av bredbandsnät, särskilt infrastruktur- och tjänstebaserad konkurrens.

Bredband i Slovakien

Slovakien har fastställt det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumänien fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agenda Portugal Digital och den nationella strategin för konnektivitet i elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet för 2023–2030 formar utvecklingen av en digital infrastruktur i Portugal.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan för 2025 är i linje med EU:s mål för gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbit/s senast 2023.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet att ge tillgång till gigabitbredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen har som mål att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden och stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder gigabitsamhällets mål och siktar på 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot gigabitsamhället syftar till att tillhandahålla gigabitkonnektivitet för alla senast 2026.

Bredband på Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjar användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska bibeln om digital omvandling 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner målen för gigabitsamhället 2025.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet från 2021, den digitala strategin och den tyska förbundsregeringens gigabitstrategi 2022 prioriteras det landsomfattande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs ett mål om snabb bredbandstillgång för alla hushåll senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för eftersatta områden och råd till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande täckning av fast och mobilt bredband stöder de danska bredbandsmålen. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategi för byggandet av nät med mycket hög kapacitet.

Bredband på Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd till utvecklingen av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 uppfyller målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områdena där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi är inriktad på det landsomfattande utbudet av gigabitanslutningar (fasta och mobila) senast 2030.