Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Slovenien

Sloveniens bredbandsmål är i linje med gigabitsamhällets mål.

    Sloveniens flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Slovenien

Den nya nationella bredbandsplanen för Slovenien håller på att utarbetas och kommer att ingå i strategin Digital Slovenien 2030. Den slovenska utvecklingsplanen för nästa generations bredbandsnät fram till 2020 ligger i linje med gigabitsamhällets mål. Ekonomiska resurser planeras att mobiliseras från de europeiska strukturfonderna för programperioden 2014–2020 för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i vita områden.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

  • Sloveniens ministerium för offentlig förvaltning (Minstrstvo za javnoupravo) ansvarar för den nationella bredbandsstrategins politiska ram och fungerar som Bredband Competence Office (BCO).
  • Byrån för kommunikationsnät och kommunikationstjänster (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS) fungerar som den nationella regleringsmyndigheten för telekommunikation som främjar och övervakar konkurrens, öppenhet och vidareutveckling av kommunikationsnät och kommunikationsmarknader.
  • Institutet för IKT-teknik (Zavod Tehnološka mreža ICT) utvecklar och stärker de mekanismer, kunskaper och verktyg som möjliggör effektiva tjänster i samband med överföring av teknik, innovation, förvaltning och skydd av immateriella rättigheter.

Huvudsyften för bredbandsutveckling

Republiken Sloveniens regering antog (mars 2016) utvecklingsstrategi för informationssamhället fram till 2020 – Digital Slovenien 2020. Denna ramstrategi fastställer Sloveniens viktigaste strategiska utvecklingsmål på detta område och kombinerar utvecklingsplanen för nästa generations bredbandsnät fram till 2020 och strategin för cybersäkerhet i en enhetlig strategisk ram. Den slovenska utvecklingsplanen för nästa generations bredbandsnät till 2020 uppdaterades 2018. Enligt den uppdaterade planen är Sloveniens mål i linje med Gigabitsamhällets mål.

Den nya nationella bredbandsplanen för Slovenien håller på att utarbetas och kommer att ingå i strategin Digital Slovenien 2030, som kommer att fastställa den övergripande ramen för digital omvandling och integrera alla sektorsstrategier. Den har fyra pelare: i) kompetens och ekosystemet för digital integration. II) säker och hållbar digital infrastruktur, iii) digital teknik och digital omvandling av företag. IV) digitaliseringen av offentliga tjänster. Bredbandsplanen 2021–2025, som håller på att utarbetas och antas 2022, innehåller särskilda mål i linje med gigabitsamhället för 2025: 5G-täckning för stadsområden och huvudsakliga landtransporter, gigabitkonnektivitet för skolor, transportnav, leverantörer av offentliga tjänster och digitalt intensiva företag och minst 100 Mbit/s som kan uppgraderas till 1 Gbit/s för alla människor i landet. Det omfattar också konnektivitetsmålen i programmet för digitalt årtionde 2030, som Slovenien planerar att uppfylla senast 2028 (gigabitkonnektivitet för alla hushåll i landsbygds- och stadsområden, för alla företag, andra socioekonomiska drivkrafter och 100 % 5G-täckning i befolkade områden).

De viktigaste åtgärderna för bredbandsutveckling

  • Regleringsåtgärder: Lagstiftningsåtgärder och lagstiftningsåtgärder håller på att genomföras för att främja och säkerställa både konkurrens och att de önskade målen för utbyggnaden av Sloveniens bredbandsnät uppnås i tid. De syftar till att förbättra förutsebarheten i lagstiftningen och undanröja hinder för investeringar, vilket gör Slovenien mer attraktivt för investerare. Det finns en offentlig syn på operativa data.
  • Statligt stöd och andra åtgärder: Slovenien mobiliserade finansiella medel från strukturfonderna för programperioden 2014–2020 och stöder utbyggnaden av bredbandsnät genom att genomföra kostnadsminskningsmetoder som alla operatörer kan dra nytta av. Dessa omfattar detaljerade kartläggnings- och täckningsanalyser, öppna anbudsförfaranden och regleringsåtgärder som säkerställer öppna accessnät och användning av befintlig infrastruktur.
  • Kartläggning av bredband: Ett infrastrukturkartläggningsverktyg PROSTOR utvecklas av Lantmäteriverket (Geodetska uprava Republike Slovenije) under ministeriet för miljö och fysisk planering. Kartläggningssystemet presenterar grafisk form av data om kanaler, kablar, noder, basstationer etc. Systemet samlar in data om operatörernas anläggningar för elektronisk kommunikation, främst plats och typ av nät som används. Medborgarna kan kontrollera tillgången till bredband som tillhandahålls av operatörerna.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

  • Statligt stöd (särskild verksamhet – Eruf och Ejflu): Enligt utvecklingsplanen för nästa generations bredbandsnät fram till 2020 beräknas den totala kostnaden för att utveckla bredbandet enligt målen uppgå till 365 miljoner euro (offentliga och privata medel). I planerna för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna under 2014–2020 förutses ett totalt anslag på 72,5 miljoner euro i EU-medel för bredbandsutbyggnad.
  • I Sloveniens plan för återhämtning och resiliens planeras investeringar i konnektivitet (30 miljoner euro) för att överbrygga den digitala klyftan. Planen omfattar utveckling av färdplanen för konnektivitetsverktyg för att främja 5G och bredbandsutbyggnad med införandet av bästa praxis.

Uppgifter om bredbandsutveckling och bredbandsteknik i Slovenien

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

Svenska

Slovenska

Kontaktuppgifter

BCO Slovenien (nationellt bredbandskompetenskontor): Ministeriet för offentlig förvaltning, direktoratet för informationssamhället (Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo)

Adress: Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana Kontakt via e-post Telefon: + 386 (0)1 400 33 78 Webbplats

Sloveniens byrå för kommunikationsnät och kommunikationstjänster (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije)

Adress: Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenien Kontakt via e-post Telefon: + 386 1 583 6300 Webbplats

Institutet för IKT-nätverk (Zavod Tehnološka mreža ICT)

Adress: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Slovenien Kontakt via e-post Telefon: + 386 59 366 660 Webbplats

Senaste nytt

Ansök om Europeiska bredbandsutmärkelsen 2023

Europas digitala omvandling fram till 2030 bygger på att ge medborgarna tillgång till gigabitkonnektivitet och 5G-tjänster. Europeiska bredbandspriset 2023 kommer att lyfta fram projekt som leder oss in i Europas digitala årtionde.

Povezane vsebine

Širša slika

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Glej tudi

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och gynnar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att senast 2027 tillhandahålla 100 Mbit/s till landsbygden och stödja Gigabit-samhällets mål 2025.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland kommer alla lokaler i Irland att ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns utkast till nationell digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för understödda områden och rådgivning till lokala kommuner om utbyggnaden av bredbandsnät.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I den estniska digitala agendan fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi införlivas i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande tillgången på Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) senast 2030.