Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Lettland

Lettland stöder gigabitsamhällets mål och siktar på 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

  Lettlands flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Lettland

Lettland strävar efter att tillhandahålla lika och högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster i hela landet till alla invånare, statliga och lokala myndigheter, företag och socioekonomiska drivkrafter. I både stads- och landsbygdsområden planeras hastigheter på minst 100 Mbit/s som kan uppgraderas till en gigabit samt 5G-täckning för alla stora stadsområden. Genom bredbandsprojektet förbättras täckningen för landsbygdsregionerna i Lettland, eftersom operatörerna kan tillhandahålla tillträdestjänster med hjälp av neutral passiv optisk infrastruktur som stöds av program för statligt stöd. Lettland stöder målen för gigabitsamhället i utvecklingsplanen för sektorn för elektronisk kommunikation för 2021–2027 samt riktlinjerna för digital omvandling för 2021–2027, som godkändes 2021. Den nationella 5G-färdplanen godkändes av ministerrådet i februari 2020.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

 • Transportministeriet (Satiksmesministrija) ansvarar för att utveckla politiken för elektronisk kommunikation och lagstiftningsakter (lagar och regeringsförordningar) samt för att genomföra Lettlands bredbandspolitik.
 • Ministeriet för miljöskydd och regional utveckling (Videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) ansvarar för initiativ för e-förvaltning, statliga it-frågor och utveckling av nationella frekvens- och nummerplaner.
 • Kommissionen för allmännyttiga tjänster (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) ansvarar för reglering och tillsyn av sektorn för elektronisk kommunikation.
 • Konkurrensrådet (Konkurencespadome)fungerar som nationellt kompetenscentrum, främjar konkurrens inom alla sektorer och syftar till att säkerställa en fri och rättvis konkurrensmiljö för alla marknadsaktörer.
 • Lettlands statliga radio- och tv-centrum (LatvijasValsts radio un televīzijas centrs, LVRTC)genomför projektet för bredbandsutbyggnad.

Huvudsakliga mål för bredbandsutveckling

Lettland stöder gigabitsamhällets mål i utvecklingsplanen för sektorn för elektronisk kommunikation för 2021–2027, som godkändes 2021. Planen reglerar politiken för kommunikationssektorn i hela Lettland. Målgrupperna för planen är företag inom elektronisk kommunikation, planeringsregioner, kommuner och invånare. Planen syftar till att underlätta övergången till kommunikationsnät med mycket hög kapacitet som kan förse slutanvändare med internetanslutningstjänster med dataöverföringshastigheter på minst 100 Mbit/s i både stads- och landsbygdsområden. I planen fastställs två handlingslinjer: a) utveckling av bredbandsinfrastruktur för elektronisk kommunikation och b) säkerhet för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

Med tanke på den begränsade offentliga finansiering som finns tillgänglig kommer insatserna, utan att ersätta privata investeringar, att koncentreras till områden där operatörerna av elektronisk kommunikation av ekonomiska skäl inte har något intresse av att bygga ut infrastruktur eller gör det i otillräcklig utsträckning.

Lettland har antagit riktlinjerna för digital omvandling för 2021–2027. Detta är en övergripande strategi för landets digitala omställning som omfattar IKT-utbildning och IKT-färdigheter, tillgång till internet, modern och effektiv offentlig förvaltning, e-tjänster och digitalt innehåll för samhället. I riktlinjerna fastställs en vision om ett jämlikt, snabbt och högkvalitativt tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster över hela Lettlands territorium för alla invånare, statliga och lokala myndigheter och företag att tillhandahålla åtminstone det minimum som krävs för samhällets och den ekonomiska utvecklingens tillgång till kommunikationsinfrastruktur. Målet är att

 • Alla hushåll har tillgång till internetuppkoppling med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s som kan uppgraderas till gigabithastighet.
 • 50 % 5G-täckning i alla stora stadsområden (i Lettland – Riga, Jelgava, Liepāja, Daugavpils) och alla landtransportleder.

Huvudsakliga åtgärder och finansieringsinstrument för bredbandsutveckling

 • Regleringsåtgärder: Ministerkabinettets förordningar säkerställer möjligheten att ingripa i gemensamma projekt med andra handlare för investerare som utvecklar optiska fibernät (artikel43).
 • Genomförandet av bredbandsprojektet fortskrider i god takt. Projektet, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), bygger ut svartfiber och åtkomstpunkter fram till centrum av kommunerna i landsbygdsområden som för närvarande inte betjänas av NGN och där det inte finns några planer för NGN-utveckling (vita områden som definieras enligt EU:s bredbandsriktlinjer). Privata leverantörer måste leverera den sista kilometern, för vilken inget offentligt stöd planeras.
 • Det lettiska parlamentet antog införlivandeåtgärder för direktivet om kostnadsminskningar, särskilt den nya lagen om höghastighetsbredbandsnät, i april 2017.
 • I sin färdplan för att genomföra verktygslådan för konnektivitet tillkännagav Lettland planer på att förenkla tillståndsförfarandet för att bygga elektroniska kommunikationsnät. Syftet är att bedöma möjligheten till tyst godkännande och ett påskyndat förfarande för ledningsrätter, vidareutveckla den centrala informationspunkten och förenkla användningen av små celler. En arbetsgrupp har tillsatts för att utvärdera de elektroniska kommunikationsnätens miljöavtryck.
 • Lettlands återhämtnings- och resiliensplan innehåller två åtgärder för konnektivitetsinfrastruktur, med en sammanlagd budget på 16,5 miljoner euro, vilket motsvarar 4 % av den digitala budgeten för återhämtnings- och resiliensplanen. De kommer att ta itu med konnektivitet för den sista kilometern i landsbygdsområden och passiv infrastruktur på 5G-korridoren Via Baltica. Infrastrukturutvecklingsåtgärden för bredband eller nät med mycket hög kapacitet för den sista kilometern syftar till att tillhandahålla konnektivitet för 1 500 hushåll, företag, skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader på landsbygden. Den har en budget på 4 miljoner euro. En investering på 12,5 miljoner euro för byggande av passiv infrastruktur på Via Baltica-korridoren för 5G-täckning syftar till att säkerställa tillgång till 100 % fiberbackhaul längs den lettiska delen av Via Baltica.

Uppgifter om bredbandsutveckling och bredbandsteknik i Lettland

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digital amp; samhälle (Desi).

Spektrumuppdrag för trådlöst bredband

För närmare uppgifter om harmoniserad spektrumtilldelning, se Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

engelska

lettiska

Kontaktuppgifter

BCO Latvia (nationella byrån för bredbandskompetens): Transportministeriet (Satiksmes ministrija)

Adress: Gogoļa iela 3, 1743 Riga, Lettland
Kontakt via e-post
Telefon: +371 26082733
Webbplats

Ministeriet för miljöskydd och regional utveckling (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

Adress: Peldu iela 25, 1494 Riga, Lettland
Kontakt via e-post
Telefon: +371 67026533
Webbplats

Kommissionen för allmännyttiga tjänster (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija)

Adress: Ūnjias iela 45, 1039 Riga, Lettland
Kontakt via e-post
Telefon: + 371 67097200
Webbplats

Konkurrensrådet (Konkurences padome)

Adress: Brīvības iela 55, 1010 Riga, Lettland
Kontakt via e-post
Telefon: +371 67282865
Webbplats

Senaste nytt

Verksamhetsrapporten för 2023–2024 från Europeiska nätverket av bredbandskompetenskontor

I den här broschyren presenteras de viktigaste aktiviteterna, fokusområdena och höjdpunkterna från det årliga programmet för 2023–2024 för nätverket av europeiska bredbandskompetenskontor (BCO-nätverket).

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobiltäckning och höghastighetsbredband för hushåll och företag.

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och 5G-utbyggnad hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovenien

Slovenien väljer teknikneutralitet och marknadsdynamik vid utvecklingen av bredbandsnät, särskilt infrastruktur- och tjänstebaserad konkurrens.

Bredband i Slovakien

Slovakien har fastställt det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumänien fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agenda Portugal Digital och den nationella strategin för konnektivitet i elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet för 2023–2030 formar utvecklingen av en digital infrastruktur i Portugal.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan för 2025 är i linje med EU:s mål för gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbit/s senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet att ge tillgång till gigabitbredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen har som mål att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden och stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot gigabitsamhället syftar till att tillhandahålla gigabitkonnektivitet för alla senast 2026.

Bredband på Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjar användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska bibeln om digital omvandling 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner målen för gigabitsamhället 2025.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet från 2021, den digitala strategin och den tyska förbundsregeringens gigabitstrategi 2022 prioriteras det landsomfattande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs ett mål om snabb bredbandstillgång för alla hushåll senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för eftersatta områden och råd till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande täckning av fast och mobilt bredband stöder de danska bredbandsmålen. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategi för byggandet av nät med mycket hög kapacitet.

Bredband på Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd till utvecklingen av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 uppfyller målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områdena där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi är inriktad på det landsomfattande utbudet av gigabitanslutningar (fasta och mobila) senast 2030.