Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Lettland

Lettland stöder målen för gigabitsamhället och siktar på 100 Mbps, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

    Lettlands flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Lettland

Lettland strävar efter att tillhandahålla likvärdiga och högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster i hela landet till alla invånare, statliga och lokala myndigheter, företag och socioekonomiska drivkrafter. I både stads- och landsbygdsområden planeras hastigheter på minst 100 Mbps, uppgraderbara till en gigabit samt 5G-täckning för alla stora stadsområden. Genom bredbandsprojektet förbättras täckningen för Lettlands landsbygdsregioner, eftersom operatörerna kan tillhandahålla tillträdestjänster med hjälp av neutral passiv optisk infrastruktur som stöds av statliga stödprogram. Lettland stöder målen för gigabitsamhället i utvecklingsplanen för sektorn för elektronisk kommunikation 2021–2027 och riktlinjerna för digital omvandling för 2021–2027, som godkändes 2021. Den nationella 5G-färdplanen godkändes av ministerrådet i februari 2020.

Nationell bredbandsstrategi och nationell bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

Huvudmål för bredbandsutveckling

Lettland stöder målen för gigabitsamhället i utvecklingsplanen för sektorn för elektronisk kommunikation för 2021–2027 som godkändes 2021. Planen reglerar kommunikationssektorns politik i hela Lettland. Planens målgrupper är företag inom elektronisk kommunikation, planeringsregioner, kommuner och invånare. Planen syftar till att underlätta övergången till kommunikationsnät med mycket hög kapacitet som kan förse slutanvändare med internetanslutningstjänster med en dataöverföringshastighet på minst 100 Mbit/s i både stads- och landsbygdsområden. I planen fastställs två handlingssätt: a) utveckling av bredbandsinfrastruktur för elektronisk kommunikation och b) säkerhet för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

Med tanke på den begränsade offentliga finansiering som finns tillgänglig kommer insatserna, utan att ersätta privata investeringar, att koncentreras till områden där operatörer av elektronisk kommunikation av ekonomiska skäl inte har något intresse av att bygga ut infrastruktur eller göra det otillräckligt.

Lettland antog riktlinjerna för digital omvandling för 2021–2027. Detta är en övergripande strategi för landets digitala omvandling, som omfattar IKT-utbildning och -kompetens, tillgång till internet, modern och effektiv offentlig förvaltning, e-tjänster och digitalt innehåll för samhället. I riktlinjerna fastställs en vision om lika, snabbt och högkvalitativt tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster på hela Lettlands territorium för alla invånare, statliga och lokala myndigheter och företag att tillhandahålla minst det minimum som krävs för samhällets och den ekonomiska utvecklingens tillgång till kommunikationsinfrastruktur. Syftet är att

  • Alla hushåll har tillgång till internetuppkoppling med minst 100 Mbps nedladdningshastighet som kan uppgraderas till gigabithastighet, och
  • 50 % 5G täckning i alla stora stadsområden (i Lettland – Riga, Jelgava, Liepāja, Daugavpils) och alla landtransport artärer.

Huvudåtgärder och finansieringsinstrument för bredbandsutveckling

  • Regleringsåtgärder: Ministerrådets förordningar säkerställer möjligheten att ingripa i gemensamma projekt med andra handlare för investerare som utvecklar optiska fibernät (artikel 43).
  • Genomförandet av bredbandsprojektet fortskrider i god takt. Med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) bygger projektet ut mörkfiber och accesspunkter upp till centrum för kommuner i landsbygdsområden som för närvarande inte betjänas av NGN och där det inte finns några planer för NGN-utveckling (”vita” områden som definieras enligt EU:s riktlinjer för bredband). Privata leverantörer måste leverera den sista milen, för vilka inget offentligt stöd planeras.
  • Det lettiska parlamentet antog i april 2017 införlivandeåtgärder för direktivet om minskade kostnader, särskilt den nya lagen om höghastighetsbredband.
  • I sin färdplan för att genomföra Connectivity Toolbox tillkännagav Lettland planer på att förenkla tillståndsförfarandet för att bygga elektroniska kommunikationsnät. Syftet är att bedöma möjligheten till tyst godkännande och ett påskyndat förfarande för ledningsrätter, vidareutveckla den gemensamma informationspunkten och förenkla distributionen av små celler. En arbetsgrupp har tillsatts för att utvärdera de elektroniska kommunikationsnätens miljöavtryck.
  • Lettlands plan för återhämtning och resiliens omfattar två åtgärder för konnektivitetsinfrastruktur, med en sammanlagd budget på 16,5 miljoner euro, vilket motsvarar 4 % av den digitala budgeten för återhämtning och resiliens. De kommer att ta upp anslutningar på sista milen i landsbygdsområden och passiv infrastruktur på Via Baltica 5G-korridoren. Bredbands- eller VHCN-åtgärden för utveckling av infrastruktur på sista milen innebär att 1500 hushåll, företag, skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader på landsbygden ska kunna anslutas. Den har en budget på 4 miljoner euro. En investering på 12,5 miljoner euro för byggande av passiv infrastruktur på Via Baltica-korridoren för 5G-täckning syftar till att säkerställa tillgången till 100 % fiberbackhaul längs den lettiska delen av Via Baltica.

Uppgifter om bredbandsutveckling och teknik i Lettland

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetrationar, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, kontrollera resultattavlans rapporter och landsrapporterna för indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

För närmare uppgifter om harmoniserade spektrumtilldelningar, se Europeiska 5G-observatoriet.

Nationella publikationer och pressdokument

Engelska

Lettiska

Kontaktuppgifter

BCO Lettland (nationellt bredbandskompetenskontor): Transportministeriet (Satiksmes ministrija)

Adress: Gogoаa iela 3, 1743 Riga, Lettland Kontakt via e-post Telefon: + 371 26082733 Webbplats

Ministeriet för miljöskydd och regional utveckling (Vides aizsardzības un reаionālās attīstības ministrija)

Adress: Peldu iela 25, 1494 Rīga, Lettland Kontakt via e-post Telefon: + 371 67026533 Webbplats

Kommissionen för allmännyttiga tjänster (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija)

Adress: Njias iela 45, 1039 Riga, Lettland Kontakt via e-post Telefon: + 371 67097200 Webbplats

Konkurrensrådet (Konkurences padome)

Adress: Brīvības iela 55, 1010 Riga, Lettland Kontakt via e-post Telefon: + 371 67282865 Webbplats

Senaste nytt

Verktygslåda för landsbygden: hitta EU-finansiering och stödmöjligheter för digital infrastruktur i landsbygdsområden

Verktygslådan för landsbygden hjälper till att identifiera och dra nytta av EU-finansiering och stödja initiativ för att främja utvecklingen av digital infrastruktur i landsbygdsområden. Skräddarsy din sökning för att hitta lämpliga finansieringsinstrument, bidrag eller tekniskt stöd.

PRESS RELEASE |
Kommissionen lägger fram nya initiativ för morgondagens digitala infrastruktur

Kommissionen har lagt fram en rad möjliga åtgärder för att främja innovation, säkerhet och motståndskraft i digitala infrastrukturer. Den europeiska ekonomins framtida konkurrenskraft är beroende av dessa avancerade digitala nätinfrastrukturer och nättjänster, eftersom snabb, säker och utbredd konnektivitet är avgörande för spridningen av den teknik som kommer att föra in oss i morgondagens värld: telemedicin, automatiserad körning, prediktivt underhåll av byggnader eller precisionsjordbruk.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och gynnar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredbandstillgång i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att senast 2027 tillhandahålla 100 Mbit/s till landsbygden och stödja Gigabit-samhällets mål 2025.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland kommer alla lokaler i Irland att ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns utkast till nationell digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för understödda områden och rådgivning till lokala kommuner om utbyggnaden av bredbandsnät.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I den estniska digitala agendan fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande tillgången på Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) senast 2030.