Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband i Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland kommer alla lokaler i Irland att ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

    Republiken Irlands flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Irland

Den nationella bredbandsplanen (NBP) för Irland avser att ge tillgång till höghastighetsbredband med ett urval av tjänsteleverantörer till alla hem och företag senast 2026. Regeringen undertecknade kontraktet för genomförandet av den nationella bredbandsplanen i november 2019. Entreprenören, National Broadband Ireland, kommer att bygga ett huvudsakligen fiberbaserat nät för att täcka 540 000 lokaler i Irland.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

Huvudsyften med bredbandstäckning

I den nationella bredbandsplanen för Irland, som uppdaterades 2021, fastställs mål för 2026. Dess centrala mål är att bidra till en hållbar makroekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

I november 2019 undertecknade regeringen kontraktet för genomförandet av den nationella bredbandsplanen. Entreprenören, National Broadband Ireland, kommer att bygga ett huvudsakligen fiberbaserat nät för att täcka 540 000 lokaler i Irland med en nedladdningshastighet på minst 150 Mbps. Cirka 146 000 kilometer fiber kommer att täcka 96 % av Irlands landmassa. NBI kommer att vara en grossist som erbjuder passiva och aktiva grossistprodukter till alla detaljhandels- och grossisttjänsteleverantörer som är villiga att tillhandahålla tjänster i området. Tjänsterna kommer att erbjudas alla bredbandsleverantörer från de största till de minsta på ett icke-diskriminerande sätt.

De viktigaste åtgärderna för bredbandstäckning

  • Kartläggning av bredband: den irländska regeringen har upprättat en interaktiv höghastighetsbredbandskarta. Kartläggningsverktyget ger en översikt över de områden som operatörerna och de områden som omfattas av den nationella bredbandsplanen omfattas av. Kartan uppdateras kvartalsvis för att återspegla lokalernas rörelser från vitt till grått.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

Statens ingripande i form av den nationella bredbandsplanen syftar till att ansluta alla samhällen, eftersom kommersiella operatörer har klargjort att det finns delar av landet där de inte kommer att tillhandahålla höghastighetsbredbandstjänster kommersiellt. Åtgärden syftar till att tillhandahålla höghastighetsbredband till alla lokaler i landet utan något befintligt eller planerat höghastighetsbredbandsnät. Detta är ett komplext och ambitiöst nationellt infrastrukturprojekt för att bygga, driva och underhålla ett höghastighetsbredbandsnät under ett 25-årigt kontrakt.

Plan för återhämtning och resiliens: anslaget för konnektivitet uppgår till 19 miljoner euro. Konnektivitetsåtgärden kommer att hjälpa offentliga förvaltningar att maximera nyttan av 5G-teknik. Investeringen består i att bygga en plattform med låg latens med en höghastighets ryggrad med hjälp av edge compute noder för att möjliggöra en snabbare respons.

Data om bredbandsutveckling och teknik i Irland

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI).

Spektrumtilldelningar för trådlöst bredband

Mer information om harmoniserade spektrumtilldelningar finns i Europeiska 5G-observatoriet.

Nationella publikationer och pressdokument

Kontaktuppgifter

BCO Irland (nationellt bredbandskompetenskontor): Institutionen för miljö, klimat och kommunikation

Adress: 29–31 Adelaide Road, Dublin, D02 X285, Irland Kontakt via e-post Telefon: + 353 1 6782337 Webbplats

Kommissionens meddelandeförordning

Adress: 1 Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, D01 E4X0, Irland Kontakt via e-post Telefon: + 353 1 804 9600 Webbplats

Senaste nytt

Ansök om Europeiska bredbandspriset 2023

Europeiska bredbandspriset 2023 lyfter fram projekt som leder oss in i Europas digitala decennium. Projekt som ger tillgång till gigabitkonnektivitet och 5G-tjänster har sista chansen att ansöka om utmärkelsen senast den 15 september.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Broadband - Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, antagen 2016, har visionen om ett fullt kopplat sverige och har mål för både mobil täckning och för höghastighets bredbandsförbindelser för hushåll och företag. Fram till 2020 skulle 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med...

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och utbyggnad av 5G hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovakien

Slovakien har satt upp det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumäniens bredbandsplan fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett första steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agendan Portugal Digital syftar till att utveckla en digital infrastruktur som gör det möjligt för medborgarna att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan 2025 är i linje med EU:s mål för Gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbps och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbps senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och gynnar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet gigabit bredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen strävar efter att senast 2027 tillhandahålla 100 Mbit/s till landsbygden och stödja Gigabit-samhällets mål 2025.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot Gigabit Society syftar till att ge gigabit-anslutning till alla år 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns utkast till nationell digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den grekiska Digital Transformation Bible 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner Gigabit Society 2025-målen.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet 2021, den digitala strategin och Gigabitstrategin 2022 från den tyska förbundsregeringen prioriteras det rikstäckande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs målet att alla hushåll ska ha tillgång till bredband senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för understödda områden och rådgivning till lokala kommuner om utbyggnaden av bredbandsnät.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I den estniska digitala agendan fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande fast och mobil bredbandstäckning stöder danska bredbandsmål. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategiska strategi för byggandet av VHCN.

Bredband i Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 motsvarar målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis till de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella bredbandsinfrastrukturplanen för nästa generations tillträde ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områden där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi fokuserar på den rikstäckande tillgången på Gigabit-anslutningar (fasta och mobila) senast 2030.