Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredband på Irland

Enligt den nationella bredbandsplanen för Irland ska alla lokaler i Irland ha tillgång till höghastighetsbredband senast 2026.

    Republiken Irlands flagga

Sammanfattning av bredbandsutvecklingen i Irland

Den nationella bredbandsplanen för Irland syftar till att ge tillgång till höghastighetsbredband med ett urval av tjänsteleverantörer till alla hem och företag senast 2026. Regeringen undertecknade kontraktet för genomförandet av den nationella bredbandsplanen i november 2019. Uppdragstagaren, National Broadband Ireland, kommer att bygga ett huvudsakligen fiberbaserat nät för att täcka 540 000 lokaler i Irland.

Nationell bredbandsstrategi och bredbandspolitik

Ansvariga myndigheter

  • Avdelningen för miljö, klimat och kommunikation ansvarar för utformningen av politiken på både nationell nivå och EU-nivå när det gäller telekommunikationsfrågor, vilket även omfattar den nationella bredbandsplanen.
  • Kommunikationskommissionens förordning innehåller bestämmelser för telekommunikationsmarknaden.

Huvudsakliga mål för bredbandstäckning

den nationella bredbandsplanen för Irland, som uppdaterades 2023, fastställs mål för 2026. Dess huvudmål är att bidra till hållbar makroekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

I november 2019 undertecknade regeringen avtalet om genomförande av den nationella bredbandsplanen. Uppdragstagaren, National Broadband Ireland, kommer att bygga ett huvudsakligen fiberbaserat nät för att täcka 540 000 lokaler i Irland med en nedladdningshastighet på minst 150 Mbit/s. Omkring 146 000 kilometer fiber kommer att täcka 96 % av Irlands landmassa. NBI kommer att vara en grossist som erbjuder passiva och aktiva grossistprodukter till alla tjänsteleverantörer i detaljist- och grossistledet som är villiga att tillhandahålla tjänster i området. Tjänsterna kommer att erbjudas alla bredbandsleverantörer i detaljistledet, från de största till de minsta, på ett icke-diskriminerande sätt.

Regeringens mål när det gäller digital konnektivitet anges också i den nationella digitala strategin, Harnessing Digital – The Digital Ireland Framework, som offentliggjordes 2022. Strategin är att driva på den digitala omställningen i hela den irländska ekonomin och det irländska samhället. Ambitionen är att göra konnektivitet tillgänglig för alla, bland annat genom den nationella bredbandsplanen, fjärrarbetsnav och bredbandsanslutningspunkter, med målet att alla irländska hushåll och företag ska omfattas av gigabitnät senast 2028 och alla befolkade områden ska omfattas av 5G senast 2030.

Huvudsakliga åtgärder för bredbandstäckning

  • Bredbandskartläggning: Den irländska regeringen har upprättat en interaktiv karta över höghastighetsbredband. Kartläggningsverktyget ger en översikt över de områden som omfattas av operatörer och områden som omfattas av det statliga ingripandet i den nationella bredbandsplanen. Kartan uppdateras kvartalsvis för att återspegla lokalernas förflyttning från vitt till grått.

Nationella och regionala finansieringsinstrument för bredband

Det statliga ingripandet i form av den nationella bredbandsplanen syftar till att koppla samman alla samhällen, eftersom kommersiella operatörer har klargjort att det finns delar av landet där de inte kommer att göra höghastighetsbredbandstjänster tillgängliga kommersiellt. Åtgärden syftar till att tillhandahålla höghastighetsbredband till alla lokaler i landet som inte har något befintligt eller planerat höghastighetsbredbandsnät. Detta är ett komplext och ambitiöst nationellt infrastrukturprojekt för att bygga, driva och underhålla ett höghastighetsbredbandsnät över ett 25-årigt kontrakt.

Plan för återhämtning och resiliens: Anslaget för konnektivitet uppgår till 19 miljoner euro. Konnektivitetsåtgärden kommer att hjälpa offentliga förvaltningar att maximera fördelarna med 5G-teknik. Investeringen består i att bygga en plattform med låg latens med ett höghastighetsstamnät med hjälp av edge compute-noder för att möjliggöra ett snabbare svar.

Uppgifter om bredbandsutveckling och bredbandsteknik i Irland

För de senaste uppgifterna om bredbandstäckning, abonnemang och penetration, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, se resultattavlans rapporter och landsrapporterna från indexet för digital ekonomi och digital amp; samhälle (Desi).

Spektrumuppdrag för trådlöst bredband

För närmare uppgifter om harmoniserad spektrumtilldelning, se Europeiska 5G-observatoriet.

Publikationer och pressdokument på nationell nivå och EU-nivå

Kontaktuppgifter

BCO Ireland (nationella byrån för bredbandskompetens):
Institutionen för miljö, klimat och kommunikation

Adress: 29-31 Adelaide Road, Dublin, D02 X285, Irland
Kontakta via e-post
Telefon: +353 1 6782337
Webbplats

Kommissionens kommunikationsförordning

Adress: 1 Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, D01 E4X0, Irland
Kontakt via e-post
Telefon: + 353 1 804 9600
Webbplats

Senaste nytt

Connect-universitetet om 5G-utbyggnad – ett expertperspektiv

Denna CONNECT University session är den fjärde och sista i en serie om CEF Digital.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

REPORT / STUDY |
Uppdaterad studie om nationella bredbandsplaner i EU-27

I den uppdaterade studien om nationella bredbandsplaner sammanfattas konnektivitetsåtgärder i medlemsstaterna mot bakgrund av målen för gigabitsamhället 2025 och det digitala decenniet 2030.

Läs mer

Översikt

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Se också

Bredband i Sverige

Sveriges nationella bredbandsplan, som antogs 2016, har visionen om ett helt uppkopplat Sverige och har mål för både mobiltäckning och höghastighetsbredband för hushåll och företag.

Bredband i Spanien

Digital konnektivitet och 5G-utbyggnad hör till de tio strategiska prioriteringarna i Spaniens digitala 2025-agenda.

Bredband i Slovenien

Slovenien väljer teknikneutralitet och marknadsdynamik vid utvecklingen av bredbandsnät, särskilt infrastruktur- och tjänstebaserad konkurrens.

Bredband i Slovakien

Slovakien har fastställt det långsiktiga målet att ge alla hushåll tillgång till ultrasnabbt internet senast 2030.

Bredband i Rumänien

Rumänien fokuserar på att bygga upp ett nationellt bredbandsnät som ett steg mot att uppnå EU:s konnektivitetsmål.

Bredband i Portugal

Agenda Portugal Digital och den nationella strategin för konnektivitet i elektroniska kommunikationsnät med mycket hög kapacitet för 2023–2030 formar utvecklingen av en digital infrastruktur i Portugal.

Bredband i Polen

Polens nationella bredbandsplan för 2025 är i linje med EU:s mål för gigabitsamhället.

Bredband i Nederländerna

Alla hushåll i Nederländerna bör ha möjlighet att få tillgång till bredbandsnät på minst 100 Mbit/s och en stor majoritet bör utnyttja 1 Gbit/s senast 2023.

Bredband på Malta

Maltas bredbandspolitik är teknikneutral och främjar en konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Bredband i Luxemburg

Utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur med målet att ge tillgång till gigabitbredband i hela landet är en av prioriteringarna i Luxemburgs regeringsprogram.

Bredband i Litauen

Litauen har som mål att tillhandahålla 100 Mbit/s senast 2027 till landsbygdsområden och stödja gigabitsamhällets mål för 2025.

Bredband i Lettland

Lettland stöder gigabitsamhällets mål och siktar på 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till gigabit, för stads- och landsbygdsområden samt 5G-täckning för alla stora stadsområden.

Bredband i Italien

Den italienska strategin för ultrabredband mot gigabitsamhället syftar till att tillhandahålla gigabitkonnektivitet för alla senast 2026.

Bredband i Ungern

Ungerns nationella digitaliseringsstrategi 2021–2030 syftar till att uppnå målet att 95 % av hushållen ska omfattas av gigabitnät senast 2030.

Bredband i Grekland

Den nationella bredbandsplanen 2021–2027 främjar användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet och 5G-nät. Den grekiska bibeln om digital omvandling 2020–2025 lyfter fram konnektivitet som en av de fem strategiska axlarna och erkänner målen för gigabitsamhället 2025.

Bredband i Tyskland

I koalitionsavtalet från 2021, den digitala strategin och den tyska förbundsregeringens gigabitstrategi 2022 prioriteras det landsomfattande utbudet av FTTH- och 5G-nät.

Bredband i Frankrike

I det nationella bredbandsprogrammet France Très Haut Débit fastställs ett mål om snabb bredbandstillgång för alla hushåll senast 2022 och fiber för alla senast 2025.

Bredband i Finland

De finska myndigheterna förespråkar en konkurrensdriven, fiberbaserad nätutbyggnad med hjälp av offentliga medel för eftersatta områden och råd till lokala kommuner om hur bredbandsnät ska byggas ut.

Bredband i Estland

Estland har etablerat grundläggande bredbandstäckning i hela landet. I Estlands digitala agenda fastställs ambitiösa mål för 2030.

Bredband i Danmark

Ett antal politiska initiativ som syftar till landsomfattande täckning av fast och mobilt bredband stöder de danska bredbandsmålen. Regeringen arbetar för att göra Danmark till en digital föregångare genom att skapa en grund för danska företag att utnyttja digital teknik.

Bredband i Tjeckien

I den nationella planen för utveckling av nät med mycket hög kapacitet, som godkändes i mars 2021, fastställs Tjeckiens strategi för byggandet av nät med mycket hög kapacitet.

Bredband på Cypern

Cyperns bredbandsplan fastställer strategiska mål för 2021–2025 och omfattar lagstiftnings- och regleringsåtgärder samt praktiskt stöd till utvecklingen av bredbandsinfrastruktur.

Bredband i Kroatien

Kroatiens nationella plan för bredbandsutveckling 2021–2027 uppfyller målen för det europeiska gigabitsamhället 2025 och delvis de digitala målen för 2030.

Bredband i Bulgarien

Den nationella planen för bredbandsinfrastruktur för nästa generations accessnät ”Connected Bulgaria” och policyn för elektronisk kommunikation uppdaterades och antogs i augusti 2020.

Bredband i Belgien

Belgiens bredbandsstrategi ingår i en bredare politisk strategi Digital Belgium. Syftet med den nationella planen för fast och mobilt bredband är att eliminera de återstående vita områdena där höghastighetstjänster inte är tillgängliga. Genom att sänka kostnaderna och minska de...

Bredband i Österrike

Österrikes bredbandsstrategi är inriktad på det landsomfattande utbudet av gigabitanslutningar (fasta och mobila) senast 2030.