Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Разгръщане на 5G коридора

Държавите — членки на ЕС, и промишлеността координират усилията си за стартиране на широкомащабното внедряване на 5G коридори за свързана и автоматизирана мобилност (CAM).

5G коридори: основен двигател за екологичния и цифровия преход на Европа

Разгръщането на 5G инфраструктура за свързаност по транспортни маршрути в цяла Европа — 5G коридори — се очаква да допринесе за екологичната и цифровата трансформация на икономиката и обществото на ЕС. 

5G свързаната и автоматизирана мобилност (CAM) се разглежда като основен фактор за подобряване на пътната безопасност, оптимизиране на движението по пътищата, намаляване на емисиите на CO2 и промишлена конкурентоспособност както на транспортния сектор, така и на сектора на мобилността. 

Инфраструктурата на 5G коридора ще позволи не само широка гама от цифрови услуги за автомобила, водача, пътниците и други заинтересовани участници, но и услуги за свързаност, които ще проправят пътя към шофирането с високи нива на автоматизация до края на настоящото десетилетие. 

Очакваме разгръщането на 5G инфраструктура да допринесе в еднаква степен за цифровизацията на железопътните операции и вътрешните водни пътища.

Комисията призна ключовата роля на 5G коридорите както в стратегията на Европа за цифровото десетилетие, такаи в стратегията за устойчива и интелигентна мобилност. 5G коридорите представляват един от многонационалните проекти, определени в стратегията за цифровото десетилетие, и по този начин представляват една от основните стратегически инвестиционни области на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Широкомащабното общоевропейско разгръщане на 5G коридори може да се основава на заключения и препоръки, направени след трансгранични пробни проекти за 5G.  По време на последното заинтересованите страни от различни сектори обединиха усилията си за провеждане на изпитвания и изпитвания на CAM с помощта на 5G с подкрепата на „Хоризонт 2020“ в рамките на публично-частното партньорство за 5G.

Програмата в областта на цифровите технологии по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) подкрепя широкомащабното разгръщане на 5G коридори за периода 2021—2027 г. с планиран бюджет от около 780 милиона евро. В първата многогодишна работна програма за периода 2021—2025 г., приета на 16 декември 2021 г., се поставя акцент върху разгръщането на трансгранични участъци по коридорите за 5G.

Първа серия от цифровите проекти по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), стартирани през 2023 г. и 2024 г.

Карта на финансираните от МСЕ проекти за 5G коридори по покани 1 и 2

Първата поредица от покани за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за цифров 5G коридор доведе до ранна вълна от проекти за внедряване, както и до първоначални проучвания, насочени към по-нататъшно развитие на набора от проекти и подготовка за последващи покани за представяне на предложения. 

Двете покани за представяне на предложения доведоха до общо 18 успешни проекта, описани на картата по-горе, които бяха стартирани през 2023 г. и 2024 г. и понастоящем са в ход. 

Появяват се иновативни модели на сътрудничество с участието на различни промишлени сектори, участващи в CAM екосистемата, подпомагана от 5G, за да се генерира първата вълна от проекти. 

Доста проекти са насочени към разгръщане на пасивна мрежова инфраструктура под ръководството на дружества, които притежават и експлоатират мобилни радио кули, в сътрудничество с операторите на мобилни мрежи, автомобилните оператори, управителите на железопътна инфраструктура и производителите на оригинално оборудване.

Успоредно с това се разработват безпроблемни трансгранични решения за роуминг, които се опитват да осигурят непрекъснато 5G покритие по трансграничните коридори, което се надяваме да направи минути без връзка, когато шофирате през граничните райони, нещо от миналото. 

Третата покана за представяне на предложения беше публикувана между 17 октомври 2023 г. и 20 февруари 2024 г. и беше отворена както за произведения, така и за проучвания.

Успешните проучвания ще допринесат допълнително за развитието на набора от проекти, а проектите ще внедрят инфраструктура на място. Процесът на оценка на подадените предложения е в процес на финализиране и успешните проекти следва да бъдат обявени до третото тримесечие на 2024 г. и се предвижда да започнат през 2025 г.

Четвъртата покана е планирана за третото тримесечие на 2024 г. и ще се основава на работната програма на МСЕ в областта на цифровите технологии за периода 2024—2027 г., която понастоящем е в процес на приемане. 

Като цяло, благодарение на подкрепата за засилено трансгранично сътрудничество, финансиране от ЕС за научни изследвания и иновации и най-вече на значителното финансиране по линия на МСЕ в областта на цифровите технологии, в Европа се оформя нова карта на проектите за разгръщане на 5G коридори. 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Над 250 милиона евро за подкрепа на сигурната свързаност в целия ЕС в рамките на програмата „Цифрови технологии“ на МСЕ

Комисията е подписала споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с 37 проекта, избрани по втория набор от покани за представяне на предложения по цифровото направление на Механизма за свързване на Европа (МСЕ в областта на цифровите технологии).

PRESS RELEASE |
Над 240 милиона евро за допълнително подпомагане на инфраструктурите за цифрова свързаност

Комисията откри трети набор от покани за представяне на предложения на стойност над 240 милиона евро по цифровото направление на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), за да се засили внедряването на свръхбързи, сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури.

PRESS RELEASE |
Обявяване на нови покани за представяне на предложения с бюджет от 240 милиона евро в подкрепа на инвестициите в инфраструктури за цифрова свързаност

Комисията стартира втория набор от покани за представяне на предложения по програмата „Механизъм за свързване на Европа“ в областта на цифровите технологии.

DIGIBYTE |
Европа увеличава инвестициите в научни изследвания в областта на 6G и избира 35 нови проекта на стойност 250 милиона евро

Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги„(СП „Интелигентни мрежи и услуги“) избра първия си портфейл от 35 научноизследователски, иновационни и пробни проекта, за да се даде възможност за развитие на 5G екосистемите и да се насърчат научните изследвания в областта на 6G в Европа. С комбинираното финансиране за този нов портфейл в размер на около 250 милиона евро по линия на „Хоризонт Европа“ целта е да се изгради първокласна европейска верига на доставки за модерни 5G системи и да се изгради капацитетът на Европа в областта на 6G технологиите.

Съдържание по темата

Обща картина

5G

5G е критичната мрежова технология от ново поколение, която ще даде възможност за иновации и ще подкрепи цифровата трансформация.

Вижте също

5G и електромагнитни полета

Европейският кодекс за електронни съобщения играе ключова роля за осигуряване на последователни условия за внедряване на 5G, като същевременно защитава общественото здраве.

5G обсерватория

Европейската обсерватория за 5G дава възможност на ЕС да направи оценка на напредъка по плана за действие за 5G и да предприеме действия за пълното му прилагане.

5G план за действие

Планът за действие за 5G е стратегическа инициатива, която ще превърне 5G в реалност за всички граждани и предприятия в целия ЕС.

Свързана и автоматизирана мобилност

Свързаната и автоматизирана мобилност предоставя уникална възможност да направим нашите транспортни системи по-безопасни, по-чисти, по-ефективни и по-лесни за ползване.