Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G е критичната мрежова технология от ново поколение, която ще даде възможност за иновации и ще подкрепи цифровата трансформация.

© Европейска комисия

5G за Европа: от фиксирани и мобилни до транспортни коридори и кампуси

fix-empty

5G осигурява почти универсална, ултра-висока честотна лента и ниска латентност „свързаност“ не само за отделните потребители, но и за свързани обекти. Очаква се тя да обслужва широк спектър от приложения и сектори, включително професионална употреба. Например свързана автоматизирана мобилност, електронно здравеопазване, енергийно управление, евентуално приложения за безопасност и др.

5G също така ще бъде ключов фактор за системите за изкуствен интелект, тъй като ще предоставя събиране и анализ на данни в реално време. В същото време то ще доведе до ново измерение на облака, като даде възможност за разпространение на изчисленията и съхранението, като например периферните облаци и мобилните периферни изчислителни технологии, в цялата инфраструктура,

Европа оформя визията за 5G

Европейската комисия определи на ранен етап възможностите за 5G, като създаде публично-частно партньорство за 5G (5G-ПЧП) през 2013 г. с цел ускоряване на научните изследвания и иновациите в 5G технологиите. Европейската комисия пое ангажимент за публично финансиране в размер на над 700 милиона евро чрез програмата „Хоризонт 2020“ в подкрепа на тази дейност.

Тези дейности са придружени от международен план за осигуряване на глобален консенсус, основаващ се на 5G. Инвестициите на ЕС в изследвания и стандарти за 5G са необходими, за да се подкрепи очакваният обем на трафика до 2025 г. Инвестициите на ЕС също така ще стимулират мрежите и интернет архитектурите в нововъзникващи области като комуникацията между машините (M2M) и интернет на нещата (IoT). 

През 2016 г. Комисията прие план за действие за 5G за Европа, за да гарантира ранното разгръщане на 5G инфраструктура в цяла Европа. Целта на плана за действие беше да започне стартирането на 5G услуги във всички държави — членки на ЕС, най-късно до края на 2020 г. След това се предлага бързо изграждане, за да се гарантира непрекъснато 5G покритие в градските райони и по основните транспортни маршрути до 2025 г.

Дигитален компас: Приетият през 2021 г. европейски път за цифровото десетилетие определя допълнителната цел за обхващане на всички населени райони с 5G до 2030 г.

За да наблюдава напредъка по плана за действие за 5G и стратегията „Цифрово десетилетие“, Комисията подкрепя Европейската обсерватория за 5G. Обсерваторията е инструмент за наблюдение, обхващащ големи пазарни развития в Европа в глобален контекст. Той също така докладва за подготвителните действия, предприети от държавите членки, като търгове за радиочестотен спектър и национални 5G стратегии.

Разгръщането на 5G мрежи зависи в голяма степен от достъпа до радиочестотния спектър — основата на безжичните технологии. Тъй като скоростта на свързаните устройства и тяхното използване се увеличават, ресурсите от радиочестотен спектър и тяхното използване трябва да бъдат хармонизирани в цяла Европа, за да се даде възможност за трансгранична оперативна съвместимост на инфраструктурата. Това е основата за широка гама от услуги, предоставяни с 5G за потребителите, като например нови приложения за смартфони и професионални услуги за различни промишлени сектори.

Отвъд 5G, към 6G

5G технологиите и стандартите ще се развиват през следващите няколко години с напредването на внедряването. Инициативите за научни изследвания и иновации (НИИ) в областта на 6G технологиите вече започват по целия свят, като първите продукти и инфраструктури се очакват за края на това десетилетие.

6G системите ще ни преместят от Gigabit към Terabit капацитет и време за реакция под милисекунда. Това ще даде възможност за нови приложения като автоматизация в реално време или разширено наблюдение на реалността („Интернет на сетивата“), събирайки данни за цифров близнак на физическия свят.

В Европа по линия на 5G-ПЧП беше стартиран първият набор от 6G проекти на стойност 60 милиона евро. Флагманът Hexa-X разработва първата концепция за 6G система, допълнена от 8 проекта, изследващи специфични технологии за 6G.

Европейската комисия прие законодателното си предложение за стратегическо европейско партньорство за интелигентни мрежи и услуги като съвместно предприятие през февруари 2021 г., което влезе в сила на 30 ноември2021 г. Регламентътвключва публични инвестиции в научни изследвания и иновации в размер на 900 милиона евро за периода 2021—2027 г.

През декември новосъздаденото съвместно предприятие за интелигентни мрежи и услуги за 6G прие първата си работна програма за периода 2021—2022 г. с целево публично финансиране в размер на около 240 милиона евро. Съвместното предприятие SNS организира своето събитие „По пътя към 6G“ на Световния мобилен конгрес 2022 г. в Барселона на 1 март 2022 г.

Съвместното предприятие координира научноизследователските дейности в областта на 6G технологиите в рамките на „Хоризонт Европа“, както и инициативите за внедряване на 5G в рамките на Механизма за свързване на Европа в областта на цифровите технологии и други програми.

Последни новини

PRESS RELEASE |
ЕС-Индия: нов Съвет по търговия и технологии, който ще играе водеща роля в областта на цифровата трансформация, екологичните технологии и търговията

Европейският съюз и Индия засилиха отношенията си като стратегически партньори чрез създаването на нов Съвет по търговия и технологии (СТТ).

Съдържание по темата

Обща картина

Свързаност

ЕС си поставя за цел до 2030 г. Европа да се превърне в континента с най-добра свързаност.

По-задълбочено

5G и електромагнитни полета

Европейският кодекс за електронни съобщения играе ключова роля за осигуряване на последователни условия за внедряване на 5G, като същевременно защитава общественото здраве.

5G обсерватория

Европейската обсерватория за 5G дава възможност на ЕС да направи оценка на напредъка по плана за действие за 5G и да предприеме действия за пълното му прилагане.

5G план за действие

Планът за действие за 5G е стратегическа инициатива, която ще превърне 5G в реалност за всички граждани и предприятия в целия ЕС.

Свързана и автоматизирана мобилност

Свързаната и автоматизирана мобилност предоставя уникална възможност да направим нашите транспортни системи по-безопасни, по-чисти, по-ефективни и по-лесни за ползване.

5G трансгранични коридори

Страните от ЕС и промишлеността си сътрудничат, за да подготвят широкомащабното разгръщане на 5G коридори за свързана и автоматизирана мобилност по европейските транспортни маршрути.

Вижте също

Отворен интернет

Правилата на ЕС утвърждават принципа на отворения достъп до интернет: интернет трафикът се третира без дискриминация, блокиране, ограничаване или приоритизиране.

ИКТ и стандартизация

Спецификациите на ИКТ гарантират, че продуктите могат да се свързват и да взаимодействат помежду си, като стимулират иновациите и поддържат отворени и конкурентоспособни пазари на ИКТ.

Кодекс на ЕС за електронните съобщения

Политиката на ЕС в областта на електронните комуникации подобрява конкуренцията, стимулира иновациите и укрепва правата на потребителите в рамките на единния европейски пазар.

Инструментариум за свързване

Инструментариумът за свързаност предлага насоки за разгръщането на оптични и 5G мрежи. Тези мрежи ще предложат значителни икономически възможности.

Радиочестотен спектър: основата на безжичните комуникации

Безжичните комуникации, чрез обществени или частни мрежи, използват радиочестотния спектър, т.е. спектър от радиовълни, за пренос на информация. Такава комуникация може да бъде между хора, хора и машини или системи („нещата“ по-общо) или между нещата. В този контекст...

112: Номер на ЕС за спешни повиквания

Имаш ли нужда от помощ? 112 е вашият животоспасяващ номер! 112 е европейският телефонен номер за спешни повиквания, достъпен навсякъде в ЕС, безплатно.

Роуминг: свързан навсякъде в ЕС без допълнително заплащане

Докато пътувате из ЕС, можете да използвате телефона си, за да се обаждате, да изпращате текстови съобщения и да използвате данни, точно както правите у дома. Протоколите от обажданията, SMS и данните, които използвате в чужбина в ЕС, се таксуват по същия начин, както у дома.