Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-implimentazzjoni tal-Kuritur 5G

L-Istati Membri tal-UE u l-Industrija qed jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex jagħtu bidu għall-varar fuq skala kbira tal-Kurituri 5G għall-Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata (CAM).

Kurituri 5G: xprun ewlieni għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali tal-Ewropa

L-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-konnettività 5G tul il-mogħdijiet tat-trasport madwar l-Ewropa – kurituri 5G – hija mistennija li tikkontribwixxi għat-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà tal-UE. 

Il-Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata (CAM) abilitata bil-5G titqies bħala faċilitatur ewlieni għat-titjib tas-sikurezza fit-toroq, l-ottimizzazzjoni tat-traffiku fit-toroq, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2, u l-kompetittività industrijali kemm tas-settur tat-trasport kif ukoll tas-settur tal-mobbiltà. 

L-infrastruttura tal-Kuritur 5G mhux biss se tippermetti firxa wiesgħa ta’ servizzi diġitali għall-vettura, is-sewwieq, il-passiġġieri, u atturi rilevanti oħra, iżda wkoll servizzi ta’ konnettività li jwittu t-triq għas-sewqan b’livelli għoljin ta’ awtomatizzazzjoni sa tmiem id-deċennju attwali. 

Nistennew li l-varar tal-infrastruttura 5G se jikkontribwixxi bl-istess mod għad-diġitalizzazzjoni tal-operazzjonijiet ferrovjarji u tal-passaġġi fuq l-ilma interni.

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet ir-rwol ewlieni tal-Kurituri tal-5G kemm fl-Istrateġija tal-Ewropa dwar id-Deċennju Diġitalikif ukoll fl-Istrateġija għal Mobbiltà Sostenibbli u Intelliġenti. Il-Kurituri tal-5G jikkostitwixxu wieħed mill-Proġetti Multinazzjonali (MCPs) identifikati fl-Istrateġija dwar id-Deċennju Diġitali u b’hekk jirrappreżentaw wieħed mill-oqsma ta’ investiment strateġiku ewlenin tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

L-implimentazzjoni pan-Ewropea fuq skala kbira tal-kurituri 5G tista’ tislet mill-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li saru wara proġetti ta’ prova transfruntiera tal-5G.  Matul dan tal-aħħar, il-partijiet ikkonċernati minn setturi differenti għaqqdu l-isforzi tagħhom biex iwettqu ttestjar u provi ta’ CAM iffaċilitati mill-5G, bl-appoġġ ta’ Orizzont 2020 taħt is-Sħubija Pubblika-Privata tal-5G.

Il-Programm Diġitali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) ilu jappoġġa l-implimentazzjoni fuq skala kbira ta’ kurituri 5G matul il-perjodu 2021-2027, b’baġit ippjanat ta’ madwar EUR 780 miljun. L-ewwel Programm ta’ Ħidma Pluriennali għall-perjodu 2021-2025, adottat fis-16 ta’ Diċembru 2021, iffoka fuq l-implimentazzjoni ta’ sezzjonijiet transfruntiera tul il-kurituri 5G.

L-ewwel serje tal-Proġetti Diġitali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) imnedija fl-2023 u fl-2024;

Mappa tal-proġetti tal-kuritur 5G iffinanzjati mill-FNE-Diġitali mis-sejħiet 1 u 2

L-ewwel serje ta’ sejħiet tal-Kuritur 5G Diġitali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) wasslet għal mewġa bikrija ta’ proġetti ta’ varar, kif ukoll studji tal-bidu maħsuba biex ikomplu jiżviluppaw ir-riżerva ta’ proġetti u jħejju għal sejħiet sussegwenti. 

Iż-żewġ sejħiet irriżultaw f’total ta’ 18-il proġett ta’ suċċess murija fil-mappa ta’ hawn fuq, li tnedew fl-2023 u fl-2024 u li bħalissa għadhom għaddejjin. 

Qed jitfaċċaw mudelli ta’ kooperazzjoni innovattivi bil-parteċipazzjoni ta’ setturi industrijali differenti involuti fl-ekosistema tal-CAM iffaċilitata mill-5G biex tiġi ġġenerata l-ewwel mewġa ta’ proġetti. 

Xi ftit proġetti qed jiffukaw fuq l-użu ta’ infrastruttura tan-network passiva taħt it-tmexxija ta’ kumpaniji li għandhom u joperaw torrijiet tar-radju mobbli, f’kooperazzjoni mal-operaturi tan-network mobbli, l-operaturi tat-toroq, il-maniġers tal-infrastruttura ferrovjarja u l-manifatturi tat-tagħmir oriġinali.

B’mod parallel, qed naraw jiżviluppaw soluzzjonijiet tar-roaming transfruntiera bla xkiel, li jippruvaw jiżguraw kopertura tal-5G mingħajr interruzzjoni tul il-kurituri transfruntiera, li wieħed jittama li jagħmlu l-minuti mingħajr konnettività meta wieħed isuq minn żoni tal-fruntiera xi ħaġa tal-passat. 

It-tielet sejħa għall-proposti ġiet ippubblikata bejn is-17 ta’ Ottubru 2023 u l-20 ta’ Frar 2024 u kienet miftuħa kemm għax-xogħlijiet kif ukoll għall-istudji. 

Studji ta’ suċċess se jkomplu jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-sensiela ta’ proġetti, filwaqt li l-proġetti se jkunu qed ivaraw l-infrastruttura fuq il-post. Il-proċess ta’ evalwazzjoni tal-proposti ppreżentati qed jiġi ffinalizzat u l-proġetti ta’ suċċess għandhom jitħabbru sat-tielet kwart tal-2024 u huma previsti li jitnedew fl-2025.

Ir-raba’ sejħa hija ppjanata għat-tielet kwart tal-2024 u se tkun ibbażata fuq il-Programm ta’ Ħidma Diġitali tal-FNE 2024-2027, li bħalissa għaddej mill-proċess li jiġi adottat. 

B’mod ġenerali, bis-saħħa tal-appoġġ ta’ kooperazzjoni transfruntiera msaħħa, il-Finanzjament tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, u fuq kollox il-finanzjament sostanzjali taħt l-FNE Diġitali, qed tissawwar mappa ġdida tal-Proġetti ta’ Varar tal-Kurituri tal-5G fl-Ewropa. 

L-Aħħar Aħbarijiet

DIGIBYTE |
Europe scales up 6G research investments and selects 35 new projects worth €250 million

The Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) selected its first portfolio of 35 research, innovation, and trial projects to enable the evolution of 5G ecosystems and promote 6G research in Europe. With a combined funding for this new portfolio of around €250 million under Horizon Europe, the aim is to build a first-class European supply chain for advanced 5G systems and build Europe’s 6G technology capacities.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-network ta’ ġenerazzjoni ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

Ara Wkoll

5G Riċerka u standards

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-industrija fis-Sħubija Pubblika Privata tal-5G bħala mezz ta’ riċerka u innovazzjoni biex tistruttura u tidderieġi r-riċerka Ewropea tal-5G.

5G u kampi elettromanjetiċi

Il-kodiċi Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu rwol ewlieni fl-iżgurar ta’ kundizzjonijiet konsistenti tal-varar tal-5G filwaqt li tiġi protetta s-saħħa pubblika.

Osservatorju tal-5G

L-Osservatorju Ewropew tal-5G jippermetti lill-UE tivvaluta l-progress tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G u tieħu azzjoni biex timplimentah bis-sħiħ.

Pjan ta’ Azzjoni tal-5G

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G huwa inizjattiva strateġika li se tagħmel il-5G realtà għaċ-ċittadini u n-negozji kollha madwar l-UE.

Mobbiltà konnessa u awtomatizzata

Il-Mobilità Konnessa u Awtomatizzata tipprovdi opportunità unika biex is-sistemi tat-trasport tagħna jsiru aktar sikuri, aktar nodfa, aktar effiċjenti u aktar faċli għall-utent.