Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G koridoriaus diegimas

ES valstybės narės ir pramonė koordinuoja savo pastangas, kad paskatintų didelio masto 5G koridorių, skirtų susietajam ir automatizuotam judumui, diegimą.

5G koridoriai: vienas iš pagrindinių Europos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos veiksnių

Tikimasi, kad 5G ryšio infrastruktūros diegimas transporto keliuose visoje Europoje – 5G koridoriuose – prisidės prie žaliosios ir skaitmeninės ES ekonomikos ir visuomenės transformacijos. 

5G grindžiamas susietasis ir automatizuotas judumas laikomas svarbiu veiksniu, padedančiu didinti kelių eismo saugumą, optimizuoti kelių eismą, mažinti išmetamo CO2 kiekį ir didinti tiek transporto, tiek judumo sektoriaus pramonės konkurencingumą. 

5G koridoriaus infrastruktūra ne tik sudarys sąlygas teikti įvairias skaitmenines paslaugas transporto priemonei, vairuotojui, keleiviams ir kitiems atitinkamiems subjektams, bet ir junglumo paslaugas, kurios sudarys sąlygas iki šio dešimtmečio pabaigos važiuoti dideliu automatizavimo lygiu. 

Tikimės, kad 5G infrastruktūros diegimas taip pat prisidės prie geležinkelių operacijų ir vidaus vandenų kelių skaitmeninimo.

Komisija pripažino svarbų 5G koridorių vaidmenį tiek Europos skaitmeninio dešimtmečio strategijoje,tiek Darnaus ir išmanaus judumo strategijoje. 5G koridoriai yra vienas iš Skaitmeninio dešimtmečio strategijoje nustatytų daugiašalių projektų, todėl jie yra viena iš pagrindinių Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės strateginių investicijų sričių.

Plataus masto 5G koridorių diegimas visoje Europoje gali būti grindžiamas išvadomis ir rekomendacijomis, pateiktomis po 5G tarpvalstybinių bandomųjų projektų.  Pastaruoju metu suinteresuotieji subjektai iš įvairių sektorių suvienijo savo pastangas atlikti 5G grindžiamų SAM bandymus ir bandymus, pasinaudodami programos „Horizontas 2020“ parama pagal 5G viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę.

2021–2027 m. laikotarpiu didelio masto 5G koridorių diegimas remiamas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) skaitmeninę programą, kurios planuojamas biudžetas – apie 780 mln. EUR. 2021 m. gruodžio 16 d. priimtoje pirmojoje 2021–2025 m. daugiametėje darbo programojedaugiausia dėmesio skirta tarpvalstybinių atkarpų diegimui 5G koridoriuose.

Pirmoji Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) skaitmeninių projektų serija pradėta 2023 m. ir 2024 m.

EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalies lėšomis finansuotų 5G koridorių projektų pagal 1 ir 2 kvietimus teikti pasiūlymus žemėlapis

Paskelbus pirmuosius Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) skaitmeninio 5G koridoriaus kvietimus teikti pasiūlymus, prasidėjo ankstyva diegimo projektų banga, taip pat pradiniai tyrimai, kuriais siekiama toliau plėtoti projektų bazę ir pasirengti tolesniems kvietimams teikti pasiūlymus. 

Paskelbus 2 kvietimus teikti pasiūlymus, iš viso buvo įgyvendinta 18 sėkmingų projektų, pavaizduotų pirmiau pateiktame žemėlapyje, kurie buvo pradėti 2023 ir 2024 m. ir šiuo metu tebevykdomi. 

Kuriami novatoriški bendradarbiavimo modeliai, kuriuose dalyvauja įvairūs pramonės sektoriai, dalyvaujantys 5G CAM ekosistemoje, kad būtų sukurta pirmoji projektų banga. 

Nemažai projektų yra skirti pasyviosios tinklo infrastruktūros diegimui vadovaujant įmonėms, kurioms priklauso judriojo ryšio radijo bokštai ir kurios juos eksploatuoja, bendradarbiaujant su judriojo ryšio tinklų operatoriais, kelių operatoriais, geležinkelių infrastruktūros valdytojais ir originalios įrangos gamintojais.

Tuo pat metu plėtojami sklandūs tarpvalstybiniai tarptinklinio ryšio sprendimai, kuriais siekiama užtikrinti nepertraukiamą 5G ryšio aprėptį visuose tarpvalstybiniuose koridoriuose, todėl tikimasi, kad minutės be ryšio važiuojant per pasienio teritorijas taps praeitimi. 

Trečiasis kvietimas teikti pasiūlymus buvo paskelbtas 2023 m. spalio 17 d.–2024 m. vasario 20 d. ir buvo atviras tiek darbams, tiek tyrimams. 

Sėkmingi tyrimai padės toliau plėtoti projektų bazę, o projektais bus diegiama infrastruktūra vietoje. Baigiamas pateiktų pasiūlymų vertinimo procesas, o sėkmingi projektai turėtų būti paskelbti iki 2024 m. trečiojo ketvirčio ir juos numatoma pradėti įgyvendinti 2025 m.

Ketvirtąjį kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti 2024 m. trečiąjį ketvirtį ir jis bus grindžiamas 2024–2027 m. EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus darbo programa, kuri šiuo metu yra tvirtinama. 

Apskritai dėl paramos glaudesniam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo ir visų pirma didelio finansavimo pagal EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalį Europoje formuojamas naujas 5G koridorių diegimo projektų žemėlapis. 

Paskutinės naujienos

DIGIBYTE |
Europa didina 6G investicijas į mokslinius tyrimus ir atrenka 35 naujus projektus, kurių vertė 250 mln. EUR

Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė (SNS BĮ) atrinko savo pirmąjį 35 mokslinių tyrimų, inovacijų ir bandomųjų projektų portfelį, kad sudarytų sąlygas 5G ekosistemų raidai ir skatintų 6G mokslinius tyrimus Europoje. Šiam naujam portfeliui pagal programą „Europos horizontas“ skiriant bendrą maždaug 250 mln. EUR finansavimą, siekiama sukurti aukščiausio lygio Europos pažangių 5G sistemų tiekimo grandinę ir sukurti Europos 6G technologinius pajėgumus.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

5G

5G yra itin svarbi naujos kartos tinklo technologija, kuri sudarys sąlygas inovacijoms ir rems skaitmeninę transformaciją.

Taip pat žr.

5G tyrimai ir standartai

Europos Komisija bendradarbiauja su pramonės atstovais pagal 5G viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonę, kuria siekiama struktūrizuoti ir valdyti Europos 5G mokslinius tyrimus.

5G ir elektromagnetiniai laukai

Europos elektroninių ryšių kodeksas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant nuoseklias 5G diegimo sąlygas ir kartu apsaugant visuomenės sveikatą.

5G observatorija

Europos 5G observatorija suteikia ES galimybę įvertinti 5G veiksmų plano įgyvendinimo pažangą ir imtis veiksmų, kad jis būtų visiškai įgyvendintas.

5G veiksmų planas

5G veiksmų planas yra strateginė iniciatyva, kuria siekiama, kad 5G ryšys taptų realybe visiems piliečiams ir įmonėms visoje ES.

Susietasis ir automatizuotas judumas

Susietasis ir automatizuotas judumas suteikia unikalią galimybę padaryti mūsų transporto sistemas saugesnes, švaresnes, veiksmingesnes ir patogesnes naudoti.