Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Езикови технологии и многоезичие

ЕС подкрепя научните изследвания, иновациите и внедряването на езикови технологии с цел премахване на езиковите бариери, като същевременно се запазва и насърчава многоезичието.

    Лице стои пред екран на таблет, пълен с цифрови икони, представляващи наслагване на мобилността

© iStock by Getty Images -804087480 Mikko Lemola

Как можем да предоставим онлайн съдържание на всички, без значение от къде са и на какъв език говорят? Как местните, регионалните и националните публични администрации в целия ЕС могат да предоставят формуляри и да взаимодействат с гражданите на различни езици? Как малките и средните предприятия (МСП) могат бързо да имат достъп до пазари извън националните пазари и да се възползват в пълна степен от единния пазар?

Очевидният отговор е чрез езиковите технологии: трябва да научим компютрите как да разбират и обработват писмения и говоримия човешки език, да изграждат подходящи за целта приложения и да ги използват широко.

Езиковите технологии далеч надхвърлят машинния превод. Те предлагат приложения за анализ на текст, като разпознаване на имена и анонимизиране, системи за диалог, търсачки, автоматично обобщаване на текст, реч към текст и др. Езиковите технологии могат да бъдат разработени и персонализирани за всеки конкретен сценарий, при който се обработва човешки език.

Преодоляването на езиковите бариери в цифровата сфера изисква европейски действия на различни равнища:

  • програмата „Хоризонт Европа“ насърчава научните изследвания и иновациите чрез междусекторна подкрепа на езиковите технологии;
  • програмата „Цифрова Европа“ насърчава европейските публични и частни сектори да внедряват езикови технологии.

Европейската комисия разработи набор от основни езикови инструменти. Те са създадени с помощта на най-новите технологии в областта на ИИ и са обучени относно голямото количество налични данни както в рамките на институцията, така и чрез усилия за събиране на езикови ресурси в целия ЕС.

Освен това европейските доставчици на услуги в областта на езиковите технологии предлагат отлични персонализирани решения за конкретни области и области.

Ако ние, европейците, обединим усилията си и консолидираме усилията си, ние се поставяме в състояние да внедрим отлични решения, както публично, така и частно, като по този начин служим на европейските публични администрации, предприятията и в крайна сметка на гражданите. По този начин ние също допринасяме за европейските политики и подкрепяме цифровото десетилетие.

Съдържание по темата

Обща картина

Езикови технологии

Езиковите технологии, известни също като обработка на естествен език (NLP), правят цифровото десетилетие на Европа достъпно за всеки от нас.

Други

Електронно приобщаване

В целия ЕС се полагат усилия за постигане на електронно приобщаване — идеята е всеки да има...

Данни

Данните са навсякъде и се увеличават с безпрецедентни темпове. Комисията разработи европейска...