Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Цифрови умения и работни места

Европейската комисия е решена да се справи с недостига на цифрови умения и да насърчи проекти и стратегии за подобряване на равнището на цифровите умения в Европа.

    Лице, което пише на лаптоп

GETTY

Всички европейци се нуждаят от цифрови умения, за да учат, да работят, да общуват, да имат достъп до обществени услуги онлайн и да намират надеждна информация. Много европейци обаче нямат адекватни цифрови умения. Индексът „Цифрова икономика и общество“ (DESI) показва, че 4 от 10 възрастни и всяко трето лице, което работи в Европа, не притежават основни цифрови умения. Също така има слабо представителство на жените в свързаните с технологиите професии и проучвания, като само 1 от 6 специалисти в областта на ИКТ и 1 от 3 завършили специалности в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) са жени.

Европейската комисия определи цели в Европейската програма за умения и плана за действие в областта на цифровото образование, за да се гарантира, че 70 % от възрастните имат основни цифрови умения до 2025 г. Тези инициативи имат за цел да намалят равнището на лицата на възраст 13—14 години, които изостават в областта на изчислителната и цифровата грамотност, от 30 % (2019 г.) на 15 % през 2030 г.

Европейската платформа за цифрови умения и работни места е нова инициатива, стартирана в рамките на програмата „Механизъм за свързване на Европа“. Той предлага информация и ресурси относно цифровите умения, както и възможности за обучение и финансиране.

Фон

Над 70 % от фирмите са заявили, че липсата на персонал с адекватни цифрови умения е пречка за инвестициите. Европа също така е изправена пред недостиг на експерти в областта на цифровите технологии, които могат да разработят авангардни технологии в полза на всички граждани.

Силната цифрова икономика, захранвана от европейците с цифрови умения, е от жизненоважно значение за иновациите, растежа, работните места и европейската конкурентоспособност. Разпространението на цифровите технологии оказва огромно въздействие върху пазара на труда и върху вида умения, необходими в икономиката и обществото. Държавите членки, предприятията, доставчиците на обучение, Европейската комисия и други организации трябва да работят заедно за преодоляване на недостига на умения в областта на цифровите технологии.

За да следи развитието на цифровия преход и недостига на умения в областта на цифровите технологии, Комисията публикува ежегодно DESI. В него се проследяват постиженията на държавите членки в областта на цифровите технологии в различни области, за да се наблюдава напредъкът и да се посочи къде са необходими допълнителни усилия.

Последни новини

Проучване на Евробарометър потвърждава, че ЕС трябва да засили уменията си в областта на киберсигурността

Проучване на Евробарометър показва, че недостигът на умения в киберпространството се увеличава, има нужда от повече специалисти в областта на киберсигурността и трябва да увеличим броя на висококвалифицираните служители в областта на киберсигурността във всяко дружество в целия ЕС.

PRESS RELEASE |
Комисията отправя покани за представяне на предложения за инвестиране на над 176 милиона евро в цифров капацитет и технологии

Европейската комисия откри нов набор от покани за представяне на предложения в рамките на работните програми за периода 2023—2024 г. на програмата „Цифрова Европа“ с цел укрепване на цифровия капацитет в целия ЕС. Тези покани са отворени за предприятия, публични администрации и други субекти от държавите — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ/ЕИП и асоциираните държави. Бюджетът за този набор от покани за представяне на предложения е над 176 милиона евро.

PRESS RELEASE |
ЕС ще инвестира над 760 милиона евро в цифровия преход и киберсигурността

Днес Комисията прие изменението на работните програми „Цифрова Европа“ за 2024 г., като предостави финансиране в размер на 762.7 милиона евро за цифрови решения в полза на гражданите, публичните администрации и предприятията.

Съдържание по темата

Обща картина

Умения в областта на цифровите технологии

ЕС е разработил редица политики и инициативи за повишаване на цифровите умения както на работната сила, така и на потребителите.

По-задълбочено

Цифрово обучение и ИКТ в образованието

Европейската комисия се стреми да модернизира образованието и обучението чрез финансиране на научни изследвания и иновации и насърчаване на цифровите технологии, използвани за учене.

Инициативи за цифрови умения

Европейската комисия подкрепя редица инициативи за насърчаване на високите постижения в областта на цифровите умения в различни организации, сектори и държави.

Свързано съдържание